Regulaminy

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strefy Użytkownika Benefit Systems, służącej m.in. do informowania Użytkowników o promocjach i usługach dodatkowych, zapisywania się na wybrane zajęcia sportowo-rekreacyjne udostępniane okresowo, jak również określa zasady działania Programu Stażowego udostępnianego Użytkownikom w Strefie Użytkownika, w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika oraz korzyści, jakie wynikają z udziału w Programie Stażowym. Akceptacja Regulaminu jest konieczna dla korzystania ze Strefy Użytkownika.
 3. Aktualny Regulamin zamieszczany jest w odpowiedniej zakładce Strefy Użytkownika oraz na Stronie pod adresem: www.kartamultisport.pl/regulamin. Użytkownik może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób, w szczególności pobrać Regulamin ze Strony.
 4. Korzystanie z funkcji Strefy Użytkownika jest w pełni dobrowolne i wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnej Karty (lub Karty oczekującej na aktywację).
 5. Strefa Użytkownika może umożliwiać korzystanie z dodatkowych usług, po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.
 6. Benefit zastrzega, że ilość miejsc na poszczególne zajęcia sportowo-rekreacyjne udostępniane okresowo za pośrednictwem Strefy Użytkownika w określonych terminach jest ograniczona. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń Użytkowników.

§2 Definicje

1.      Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

a)    Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

b)    Benefit – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 370919, NIP 8361676510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl,

c)    Karta - karta wydana przez Benefit uprawniająca do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport,

d)    Klient – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Benefit umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu MultiSport,

e)    Partner – podmiot świadczący użytkownikom Kart na podstawie umowy z Benefit usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu MultiSport, z których korzystanie możliwe jest za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości,

f)    Program MultiSport – zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit pod kątem potrzeb Klienta usług szczegółowo opisanych w umowie z Klientem dostępnych dla użytkowników Kart zgłoszonych przez Klienta, świadczonych przez Partnerów,

g)  Program Stażowy – program umożliwiający Użytkownikom otrzymanie od Benefit nagród z tytułu posiadania aktywnej Karty oraz aktywnego konta w Strefie Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

h)  Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,

i)    Strefa Użytkownika - zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu na stronie www.kartamultisport.pl oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu.

j)    Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kartamultisport.pl .

k)   Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada aktywną Kartę (lub Kartę oczekującą na aktywację) oraz zarejestrowała się w Strefie Użytkownika.

 

§3 Prawa i obowiązki Użytkownika

1.    Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strefy Użytkownika w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i z zachowaniem dobrych obyczajów, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Benefit.

2.    Zabronione jest w szczególności:

a)    dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających niniejszy Regulamin, przepisy prawa, ogólne zasady korzystania z sieci Internet lub dobre obyczaje,

b)    zamieszczanie w Strefie Użytkownika lub rozpowszechnianie przez nią szkodliwego oprogramowania (m. in. wirusów i trojanów) lub innych mechanizmów lub urządzeń mogących wywołać zakłócenie działania Strefy Użytkownika lub jej działanie niezgodne z Regulaminem,

c)    podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika.

3.    W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta ze Strefy Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, Benefit może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Strefę Użytkownika, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

4.    Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Benefit w sposób określony w § 8 ust. 1 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

5.    Benefit oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Benefit nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Strefy Użytkownika.

 

§4 Wymagania techniczne

1.    Korzystanie ze Strefy Użytkownika wymaga korzystania z urządzenia z dostępem do sieci Internet.

2.    Korzystanie ze Strefy Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    zastosowania przeglądarek: Chrome 49.x, Chrome Mobile 44.x, Firefox 51.x, Opera 43.x, MSIE 11.x, Microsoft Edge 14.x, WebKit Mobile 10.x lub nowszych

b)    zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Acrobat Reader do poprawnego otwierania plików w formacie PDF

c)    strona internetowa jest w pełni responsywna.

3.    Przy korzystaniu przez Użytkownika z dodatkowych usług lub funkcjonalności Strefy Użytkownika możliwe jest obowiązywanie dodatkowych wymogów technicznych, które zostaną opisane w odrębnych regulaminach.

 

§5 Rejestracja i logowanie

1.    Do korzystania ze Strefy Użytkownika konieczna jest rejestracja Użytkownika.

2.    Rejestracja Użytkownika wymaga podania w formularzu rejestracyjnym danych osobowych: adresu e-mail oraz numeru Karty.

3.    Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.

4.    Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą.

5.    Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.

6.    Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia hasła zawierającego minimum 6 znaków, w tym małe i duże litery.

7.    Rejestracja w Strefie Użytkownika oraz założenie konta nie są możliwe bez spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w ust. 2-6 niniejszego paragrafu.

8.    W sytuacji, gdy Użytkownikiem jest dziecko w wieku do 13 lat, czynności rejestracji na Strefie Użytkownika w imieniu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.

9.    Po dokonaniu rejestracji i podaniu loginu oraz hasła (lub wykorzystaniu danych logowania Użytkownika w serwisie Facebook) oraz po kliknięciu w ciągu 48 godzin w link przesłany na adres e-mail Użytkownika w celu potwierdzenia rejestracji konta, Użytkownik pozostaje zalogowany w Strefie Użytkownika.

10.  Aby korzystać z funkcjonalności Strefy Użytkownika Użytkownik musi być zalogowany.

11.  W zakładce „Profil” Strefy Użytkownika znajdują się dane Użytkownika przetwarzane przez Benefit na potrzeby prowadzenia konta w Strefie Użytkownika tj. imię i nazwisko, numer i rodzaj Karty, status Karty (aktywna lub nieaktywna) oraz adres e-mail, które zostały uzupełnione podczas rejestracji profilu.

12.  Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany hasła.

13.  Użytkownik w razie zmiany numeru Karty powinien wpisać nowy numer Karty w odpowiedniej zakładce na Stronie, celem dalszego korzystania ze Strefy Użytkownika.

14.  Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności  uprawdopodobniających, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Benefit, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego konta.

15.  W razie utraty przez Kartę statusu karty aktywnej, nastąpi zablokowanie dostępu do promocji i usług dodatkowych i wstrzymuje się naliczanie czasu w Programie Stażowym.

§6 Zasady działania Programu Stażowego

1.    Każdy Użytkownik po założeniu konta w Strefie Użytkownika automatycznie bierze udział w Programie Stażowym.

2.    Użytkownikom, w zależności od długości czasu posiadania konta w Strefie Użytkownika wraz z aktywną Kartą, będą przysługiwały nagrody zgodnie z następującymi zasadami:

a)    pierwsza nagroda będzie przysługiwała Użytkownikowi po 4 (czterech) miesiącach posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą,

b)    druga nagroda będzie przysługiwała Użytkownikowi po 9 (dziewięciu) miesiącach posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą,

c)    trzecia nagroda będzie przysługiwała Użytkownikowi po 12 (dwunastu) miesiącach posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą,

d)    czwarta i kolejne nagrody będą przysługiwały Użytkownikowi po upływie kolejnych 3 (trzech) miesięcy posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą.

3.    Każdorazowo odbiór nagrody będzie możliwy przez 2 (dwa) tygodnie od chwili przyznania nagrody Użytkownikowi przez Benefit. Po upływie 2 (dwóch) tygodni nieodebrana przez Użytkownika nagroda przepada.

4.    Użytkownik otrzyma informację o przyznaniu nagrody przez Benefit poprzez zamieszczenie informacji w dedykowanej zakładce w Strefie Użytkownika.

5.    Odbiór nagrody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru oraz jego akceptację przez Użytkownika. W przypadku nagrody w postaci elektronicznej (np. kod rabatowy, link do audiobook’a, link do usługi dodatkowej, voucher), Użytkownik ma możliwość pobrania nagrody i zapisania jej w pamięci urządzenia, na którym jest uruchomiona Strefa Użytkownika. W przypadku nagrody w postaci rzeczowej, Benefit poinformuje Użytkownika o sposobie jej odbioru.

6.    Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

§7 Dane osobowe

1.    Benefit pełni funkcję administratora danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne dla funkcjonowania i korzystania ze Strefy Użytkownika. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl.

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi oraz na podstawie uzasadnionego interesu Benefit, którym jest:

a)    marketing bezpośredni polegający na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Benefit oraz mający na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji, prowadzenie analiz i statystyk,

b)    dostosowanie Strefy Użytkownika do potrzeb Użytkownika,

c)    zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Benefit drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

 1. Benefit będzie przechowywać dane Użytkowników przez następujące okresy:

a)    w celu świadczenia usługi - przez okres trwania umowy o korzystanie ze Strefy Użytkownika,

b)    w celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji konta na Strefie Użytkownika lub zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze,

c)    w celach podatkowych i rachunkowych - w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

 1. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje:

a)  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

c)   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

d)  prawo do przenoszenia danych,

e)  prawo dostępu do danych,

f)    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

g)  prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

h)  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

i)    prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Benefit Systems danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Benefit lub z inspektorem ochrony danych Benefit pod adresem iod@benefitsystems.pl.

5.    Benefit chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Gromadzone dane osobowe Użytkowników traktowane są jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Benefit, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

6.    Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmiotom wspierającym, wykonującym usługi audytowe, wspomagającym obsługę Użytkowników np. Infolinii, wspierającym działania marketingowe oraz organom publicznym. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez Benefit.

7.    Dane osobowe są podawane przez Użytkownika w odpowiednich formularzach podczas rejestracji w Strefie Użytkownika. Formularze zawierają informacje o zakresie danych niezbędnych dla funkcjonowania Strefy Użytkownika.

8.    Formularze mogą dawać Użytkownikowi możliwość wyrażenia dobrowolnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych również w innych celach lub przez inne podmioty niż wskazane w ust. 1 oraz zgód na marketing elektroniczny.

9.    Strefa Użytkownika może używać plików cookies (tzw. ciasteczek). Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w Polityce w sprawie plików cookies, zamieszczonej  na Stronie pod adresem: https://www.kartamultisport.pl/polityka-cookies/.

 

§8 Prawa własności intelektualnej

1.    Poprzez korzystanie ze Strefy Użytkownika lub akceptację niniejszego regulaminu na Użytkownika nie zostają przenoszone jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Strefy Użytkownika lub jej jakiejkolwiek części.

2.    Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Strefie Użytkownika, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Strefy Użytkownika treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Benefit lub podmiotom, z którymi Benefit zawarł stosowne umowy.

3.    Wykorzystanie treści może odbywać się wyłączenie na podstawie wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej przez Benefit.

 

§9 Kontakt i reklamacje

1.    Użytkownik może zgłaszać uwagi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Strefy Użytkownika na adres: bok@benefitsystems.pl lub za pomocą odrębnej zakładki w Strefie Użytkownika, jeśli taka zostanie udostępniona. W zgłoszeniu Użytkownik powinien wskazać swój login oraz opis zaistniałego problemu.

2.    Benefit może zadać Użytkownikowi dodatkowe pytania w celu właściwego rozpatrzenia zgłaszanych uwag.

3.    Benefit rozpatruje zgłoszone uwagi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie.

 

§10 Odpowiedzialność

1.    Benefit nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Strefy Użytkownika, które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Użytkownika lub niekompatybilnością innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu.

2.    Benefit nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet lub zewnętrznych stron www nieprowadzonych przez Benefit.

3.    Niezależnie od ust. 1 i 2, Benefit czyni należyte starania, aby zapewnić działanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności Strefy Użytkownika, w szczególności poprzez bieżącą naprawę usterek i należyte utrzymywanie zewnętrznych stron www. nieprowadzonych przez Benefit.

4.    Benefit nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Benefit, których Benefit nie mogła racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Strefy Użytkownika.

5.    Benefit jest uprawniony do przerw w działaniu Strefy Użytkownika, jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Benefit, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w Strefie Użytkownika.

6.    Benefit nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do zapisów Regulaminu oraz regulaminów usług świadczonych przez Partnerów w ramach Programu czy regulaminów usług dodatkowych dostępnych dla Użytkowników, prezentowanych w Strefie Użytkownika.

7.    Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych w ramach Programu oraz usług dodatkowych prezentowanych w Strefie Użytkownika stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

 

§11 Zmiana i wypowiedzenie Regulaminu

1.    Z ważnych przyczyn, za jakie uznaje się w szczególności:

a.    zmianę, a w szczególności poszerzenie zakresu funkcjonalności Strefy Użytkownika,

b.    zmianę charakterystyki istniejących funkcjonalności Strefy Użytkownika,

c.     zmianę zasad funkcjonowania Programu Stażowego,

Benefit zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

2.    O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-mail lub/i dodatkowego komunikatu dostępnego po zalogowaniu się do Strefy Użytkownika. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Strefy Użytkownika oraz na Stronie.

3.    Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Użytkownik nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub nie wypowie Regulaminu w najbliższym terminie wypowiedzenia po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu na Stronie.

4.    Użytkownikowi służy prawo do odstąpienia od umowy (Regulaminu) zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zm.) w terminie 14 dni od daty jego akceptacji. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres bok@benefitsystems.pl. Wzór formularza odstąpienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5.    Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zwracając się do Benefit z wnioskiem o usunięcie jego konta w Strefie Użytkownika.

6.    Benefit zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług w ramach Strefy Użytkownika. W takim wypadku wszyscy zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomienia mailowo z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§12 Postanowienia końcowe

1.    Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2.    Użytkownik ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez mediację, za zgodą Benefit (szczegóły znajdziesz na: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

3.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

4.    Załącznikiem będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka w sprawie plików cookies, dostępna na Stronie pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/Cookies.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Strefy Użytkownika Benefit Systems

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Benefit Systems o prowadzenie konta w Strefie Użytkownika, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:


Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o prowadzenie konta w Strefie Użytkownika.

Imię i nazwisko Użytkownika ………………………………………………………….
adres e-mail (login) ………………………………………………………………

Numer Karty  …………………………………………………

 

Powyższe nie dotyczy rezygnacji z karty MultiSport.

 1. Wystawcą karty uprawniającej do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport (dalej jako „Karta”) jest Benefit Systems SA. Kartę można otrzymać jedynie za pośrednictwem spółki Benefit Systems SA bądź spółek z Grupy Kapitałowej Benefit Systems, z którymi Benefit Systems SA zawarł umowę o współpracy.
 2. Karta upoważnia uczestnika Programu (dalej jako „Użytkownik”) w okresie jej ważności do korzystania z obiektów partnerów Benefit Systems SA (dalej jako „Partnerzy”) wskazanych dla danego rodzaju Karty na stronie: http://www.benefitsystems.pl/multisport/obiekty.
 3. Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim. Obrót lub zbycie Karty w jakiekolwiek formie na rzecz osoby trzeciej jest zabronione. Niedozwolone jest korzystanie z Kart przez Użytkowników w celach zarobkowych. Użytkownik może być posiadaczem tylko jednej Karty.
 4. Karta musi być czytelnie podpisana przez jej Użytkownika. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w wyglądzie Karty, poza złożeniem podpisu we wskazanym na Karcie miejscu.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji usługi w ramach Programu MultiSport na podstawie oświadczenia Użytkownika w przedmiocie przetwarzania danych osobowych złożonego przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie MultiSport. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl, telefonicznie pod numerem 22 242 42 42 lub listownie na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”.
 6. Zamawianie Karty oraz udział w Programie MultiSport jest w pełni dobrowolne, co oznacza, że Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję przy zgłoszeniu siebie oraz osób uprawnionych do Programu MultiSport (osób towarzyszących i dzieci). Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z usługi w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z Klientem, który na mocy tej umowy umożliwił Użytkownikom korzystanie z Programu MultiSport (dalej jako „Klient”). Rezygnacja z Programu MultiSport oznacza dezaktywację Karty tego Użytkownika oraz Kart osoby towarzyszącej lub dzieci zgłoszonych przez Użytkownika do Programu MultiSport z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie zawartej z Klientem.
 7. W celu skorzystania z usług dostępnych w obiektach Partnerów, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego uprzedniego okazywania Karty i dokumentu tożsamości. W niektórych obiektach Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo do złożenia parafy lub wpisania swoich inicjałów na potwierdzenie odbycia wizyty lub w inny sposób obowiązujący u danego Partnera. W przypadku dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym nie jest wymagane okazywanie dokumentu tożsamości przed skorzystaniem z Karty.
 8. Przed wizytą u danego Partnera należy zapoznać się z uwagami na podstronach Partnerów prezentowanych w serwisie internetowym Benefit Systems SA.
 9. Pracownik Benefit Systems SA (lub osoba upoważniona przez podmiot współpracujący z Benefit Systems SA) oraz pracownik Partnera są upoważnieni do weryfikacji Karty z dokumentem tożsamości oraz do zatrzymania Karty użytkowanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad działania obiektu Partnera, w tym w szczególności do korzystania z obiektu w godzinach jego otwarcia (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). Partner upoważniony jest do pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika Karty dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik Karty nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji.
 11. W trosce o zadowolenie Klientów, Benefit Systems SA sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc (np. zajęcia grupowe).
 12. Użytkownik może zgłosić Benefit Systems SA reklamację w związku z korzystaniem z Programu MultiSport lub zamówieniem Kart.  Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems reklamacje@benefitsystems.pl albo w formie pisemnej i przesłana na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Karta MultiSport”. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony Benefit Systems (żądanie Użytkownika). Benefit Systems SA niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 13. Wszelkie informacje związane z dostępem do usług można otrzymać dzwoniąc pod numer infolinii (22) 242 42 42.
 14. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do Benefit Systems SA.
 15. Karta jest własnością Benefit Systems SA. Benefit Systems SA ma prawo do dezaktywacji lub zatrzymania Karty jedynie w przypadku stwierdzenia naruszenia treści niniejszego Regulaminu bądź też w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia za dostęp do Programu dla Użytkownika, zgodnie z postanowieniami umowy z Klientem. O dezaktywacji lub zatrzymaniu Karty w przypadku stwierdzenia jej użytkowania niezgodnego z treścią niniejszego Regulaminu, a także o fakcie znalezienia pozostawionej Karty w obiekcie Partnera informowany jest Klient.
 16. Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za zabezpieczenie danych widniejących na Karcie przed nieuprawnionym dostępem.
 17. Benefit Systems SA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Benefit Systems SA, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich publikacji. Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na stronie internetowej www.benefitsystems.pl/multisport/ w zakładce: Regulamin.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rowerów Publicznych uruchomionego w Miastach Objętych Programem w ramach opisanego poniżej Programu.
 2. Regulamin Programu obowiązuje wraz z Regulaminami Nextbike, a także wraz z polityką prywatności, które to regulacje udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.nextbike.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią,  a także ich: pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można również otrzymać w siedzibach: Nextbike Polska S.A. oraz Benefit Systems S.A. 
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Programu zastosowanie mają postanowienia Regulaminów Systemów Rowerów Publicznych, którego operatorem jest Nextbike.
 4. Program określony w niniejszym regulaminie trwa od 25 czerwca 2016r. do 30 listopada 2018r.
 5. Kontakt:
  • Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, e-mail: infolinia@benefitsystems.pl, tel: 22 242 42 42 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
  • Nextbike Polska S.A., ul Przasnyska 6b 01-756 Warszawa e-mail: info@nextbike.pl  tel: 22 123 06 09 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).
 6. Założenie konta przez Uprawnionego Uczestnika w ramach Programu umożliwia korzystanie z rowerów w    różnych miastach Polski, w których operatorem jest Nextbike Polska S.A.

 

II. Definicje

 1. Regulamin Programu - niniejszy regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Programu przez Uprawnionych Uczestników. 
 2. Regulaminy Nextbike (Regulaminy Rowerów Publicznych) – regulaminy opisujące zasady i warunki korzystania z Systemów Rowerów Publicznych występujących w Miastach Objętych Programem, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w Systemach Rowerów Publicznych. Akceptacja postanowień Regulaminu Nextbike i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w odpowiednim Systemie Rowerów Publicznych.
 3. Umowa - Umowa Uprawnionego Uczestnika z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie Nextbike. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu Nextbike zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Uprawnionego Uczestnika w Systemie Rowerów Publicznych i pod warunkiem złożenia przez Uprawnionego Uczestnika oświadczenia o akceptacji Regulaminu Nextbike, Regulaminu Programu.
 4. Miasta Objęte Programem – miasta Polski, w których korzystanie z Systemu Rowerów Publicznych zostało objęte Promocją: Warszawa (z wyłączeniem systemu rowerów elektrycznych), Opole, Poznań, Wrocław, Grodzisk Mazowiecki, Lublin, Konstancin Jeziorna, Białystok, Katowice, Łódź, Stalowa Wola, Radom, Gliwice, Legnica, Michałowice, Piaseczno w miesiącach funkcjonowania Programu. Lista Miast Objętych Programem może ulec zmianie zgodnie z uzgodnieniami między Operatorem a Organizatorem Programu.
 5. Organizator Programu – Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, REGON:750721670
 6. Operator - Nextbike Polska S.A.. realizująca usługi związane z obsługą Systemów Rowerów Publicznych ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
 7. Karta Sportowa - oznacza aktywne, w okresie Programu, karty MultiSport wydane przez Organizatora Programu, umożliwiające korzystanie z obiektów sportowych w ramach programu MultiSport oferowanego przez Organizatora.
 8. Program– możliwość jednokrotnego każdego dnia nieodpłatnego wypożyczenia i korzystania z roweru przez Uprawionego Użytkownika  przez pierwsze 60 minut czasu wypożyczenia. Programem nie jest objęty system rowerów elektrycznych. 
 9. System Rowerów Publicznych - uruchomiony przez Operatora w Miastach Objętych Programem system wypożyczalni rowerów obejmujący, w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów. 
 10. Tabela Opłat i Kar Operatora – cennik usług i opłat związanych z korzystaniem z Systemu Rowerów Publicznych dostępny w odpowiednich  Regulaminach Nextbike, będący integralną częścią Umowy, przy czym zgodnie z zasadami Programu opłata wskazana w Tabeli Opłat i Kar Operatora obowiązuje przy pierwszym płatnym wypożyczeniu danego dnia powyżej 60 minuty, a także przy każdym kolejnym wypożyczeniu ponad 20 minut danego dnia.
 11. Uprawniony Uczestnik – użytkownik aktywnej Karty Sportowej, który przystąpił do Programu poprzez zaakceptowanie Regulaminu Programu, odpowiedniego Regulaminu Nextbike i dokonał rejestracji w dedykowanym Systemie Rowerów Publicznych dla akcji promocyjnej. Uprawniony Uczestnik w Regulaminie Nextbike jest odpowiednio definiowany jako „Klient”. Dane osobowe Uprawnionych Uczestników są przetwarzane oraz udostępniane zgodnie z wyrażonymi przez nich zgodami przy rejestracji w Systemie Rowerów Publicznych.
 12. Biuro Obsługi Klienta Nextbike (BOK)- uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod nr 22 244 13 13 lub 22 382 13 12, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres info@nextbike.pl oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej www.nextbike.pl;
 13. Dział Obsługi Klienta BENEFIT SYSTEMS – kontakt telefoniczny poprzez infolinię pod numer 22 242 42 42, czynna 7 dni w tygodniu w godz. od 7.00 – 22.00  z wyłączeniem świąt państwowych i religijnych, adres e-mail: infolinia@benefitsystems.pl 
 14. Rachunek Przedpłacony - osobiste konto Uprawnionego Uczestnika w systemie rozliczeniowym Systemu Rowerów Publicznych, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu Rowerów Publicznych zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek Przedpłacony może być zasilany przez Uprawnionego Uczestnika wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.
 15. Kwota doładowania - opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek Przedpłacony.

 

III. Zasady ogólne korzystania z Programu

 1. Warunkiem korzystania z Programu jest: posiadanie Karty Sportowej, podanie przez Uprawnionego Uczestnika wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w Regulaminie Programu, Regulaminie Nextbike. Warunkiem korzystania z Programu jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Uprawnionego Uczestnika w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 0 zł (słownie: zero złotych). 
 2. Operator wypożycza Uprawnionemu Uczestnikowi rower na warunkach określonych w Regulaminie Nextbike oraz Regulaminie Programu. Uprawniony Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać warunków obu ww. regulaminów, w szczególności ma obowiązek doładować swój Rachunek Przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od zaistnienia stanu środków poniżej 0 zł oraz używać roweru zgodnie z ww. regulaminami
 3. Uprawniony Uczestnik może wypożyczyć w ramach Programu jeden rower jednorazowo każdego dnia.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości Programem objęte jest jedno, pierwsze wypożyczenie roweru jednego dnia przez Uprawnionego Uczestnika. Nieodpłatne wypożyczenie roweru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, objęte jest zasadami określonymi Programem tylko i wyłącznie w zakresie ciągłego pierwszego wypożyczenia roweru do 60  minut danego dnia bez względu na ilość minut wykorzystanych (tj. pierwsze wypożyczenie może być krótsze niż 60 minut, z tym jednak zastrzeżeniem, że niewykorzystane minuty nie przechodzą na kolejne wypożyczenia roweru). W przypadku przekroczenia czasu objętego Programem, tj. korzystania z roweru w kolejnej minucie po pierwszych 60 minutach pierwszego wypożyczenia danego dnia naliczone zostaną opłaty za korzystanie z roweru zgodnie z Tabelą Opłat i Kar Operatora.  
 5. Uczestnikom Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w ramach Programu.
 6. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie Rowerów Publicznych, w taki sposób aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Skan pisma musi być wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail: info@nextbike.pl lub pocztą na adres Operatora lub złożony osobiście w siedzibie Operatora.

 

IV. Rejestracja

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Rowerów Publicznych jest uprzednia rejestracja Uprawnionego Uczestnika zgodnie z Regulaminem Programu. 
 2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: multisportbike.pl 
 3. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
  • Numer Karty Sportowej*
  • Numer telefonu*
  • Imię*
  • Nazwisko*
  • Adres zamieszkania (ulica nr domu/nr mieszkania) *
  • Kod pocztowy*
  • Miejscowość*
  • Kraj*
  • Adres e-mail*
 4. Administratorem danych osobowych Uprawnionego Uczestnika jest Nextbike Polska S.A.., ul Przasnyska 6b 01-756 Warszawa oraz Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie podanym w ustępie 3 powyżej  wyłącznie na potrzeby działania Systemu Rowerów Publicznych i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike S.A.. zgodnie z warunkami określonymi w ust. 6 poniżej.
 5. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Administratorzy danych osobowych wskazani w ustępie 4 powyżej zobowiązują się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Uprawniony Uczestnik wyrazi na to zgodę albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Uprawnionego Uczestnika z Operatorem.
 7. Dane w postaci numeru Karty Sportowej, będą weryfikowane w Benefit Systems w celu:
  a) weryfikacji ważności Twojej Karty Sportowej podczas procesu rejestracji konta w systemie Nextbike Polska
  b) bieżącej weryfikacji ważności Twojej Karty Sportowej podczas okresu korzystania z zarejestrowanego konta w systemie Nextbike.

 

V. Formy Płatności

Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Rowerów Publicznych opisana jest w odpowiednim   Regulaminie Nextbike. 

 

VI. Wypożyczenie w ramach Programu

 1. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Uprawniony Uczestnik spełnia wymogi wskazane w punkcie III ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Systemu Rowerów Publicznych, zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiednich Regulaminach Nextbike. 

 

VII. Czas trwania wypożyczenia

 1. Uprawniony Uczestnik ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
 2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar wszystkich systemów, w których operatorem jest Nextbike Polska, dostępnymi na stronie internetowej:  nextbike.pl/regulaminy.

 

VIII. Zwrot

Zasady zwrotu, jak również kwestie dotyczące napraw i awarii zostały uregulowane w odpowiednim Regulaminie Nexbike.

 

IX. Opłaty

 1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminów Nextbike. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru w Terminalu Systemu Rowerów Publicznych, bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą, do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu Rowerów Publicznych o przyjęciu zwrotu roweru, z uwzględnieniem zasad dotyczących opłat wskazanych w Programie.. 
 2. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy. Zgodnie z zasadami Programu opłata wskazana w Tabeli Opłat i Kar Operatora za pierwsze płatne wypożyczenie roweru każdego dnia obowiązywania Programu naliczana jest po przekroczeniu 60 minut dla wszystkich Systemów w Miastach Objętych Programem.
 3. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Uprawniony Uczestnik ma obowiązek doładować swój Rachunek Przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od zaistnienia takiej sytuacji. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Uprawnionemu Uczestnikowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
 4. Doładowania dokonywane przez Uprawnianego Uczestnika są środkami w pełni do wykorzystania na poczet usług oferowanych przez Operatora.

 

X. Funkcjonowanie konta Uprawnionego Uczestnika po zakończeniu Programu

 1. Po zakończeniu Programu konto Uprawnionego Uczestnika zostaje dezaktywowane. 
 2. Kwota stanowiąca nadwyżkę nad kwotą 0 zł (słownie: zero złotych), którą Klient programu wpłacił na rachunek przedpłacony na poczet przyszłych wypożyczeń zostanie zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Klient po zakończeniu programu powinien wysłać na adres wskazany w punkcie I podpunkcie 5b niniejszego regulaminu informacje tj. numer telefonu, imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego.

 

XI. Reklamacje

 1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
  • w zakresie dotyczącym Programu w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems infolinia@benefitsystems.pl albo w formie pisemnej na adres: Benefit Systems SA, ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Polska, z dopiskiem :  Reklamacja- rowery miejskie.
  • w pozostałym zakresie na adres info@nextbike.pl, z dopiskiem :Reklamacja- MultiSport.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji odpowiednio Operator lub Organizator Programu zwrócą się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, numer Karty Sportowej, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Uprawnionego Uczestnika, Operator jak i Organizator Programu pozostawią bez rozpoznania.
 5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Uprawnionego Uczestnika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
 6. Operator jak i Organizator Programu rozpoznają reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora lub Organizatora Programu dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator lub Organizator Programu poinformuje Uprawnionego Uczestnika o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 7. Uprawniony Uczestnik wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator lub Organizator Programu może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
 8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Uprawnionego Uczestnika lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
 9. Uprawniony Uczestnik ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora lub Organizatora Programu. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia - list, e-mail - nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Uprawnionemu Uczestnikowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do właściwego podmiotu.
 10. Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

 

XII. Odstąpienie od Umowy

Uprawniony Uczestnik może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiednim Regulaminie Nextbike. 

 

XIII. Wypowiedzenie Umowy

Uprawniony Uczestnik może Wypowiedzieć Umowę zawartą z Operatorem zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiednim Regulaminie Nextbike.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Uprawnieni Uczestnicy zostaną poinformowani przez umieszczenie przez Operatora stosownej informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Operatora, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej Operatora przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Uprawnieni Uczestnicy którzy pozostawili Operatorowi adres e-mail zostaną dodatkowo powiadomieni przez Operatora poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem nowej treści Regulaminu. Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na stronie internetowej: nextbike.pl/regulaminy
Phone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej