Regulaminy

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strefy Użytkownika Benefit Systems, służącej m.in. do informowania Użytkowników o promocjach i usługach dodatkowych, zapisywania się na wybrane zajęcia sportowo-rekreacyjne udostępniane okresowo, jak również określa zasady działania Programu Stażowego udostępnianego Użytkownikom w Strefie Użytkownika, w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika oraz korzyści, jakie wynikają z udziału w Programie Stażowym. Akceptacja Regulaminu jest konieczna dla korzystania ze Strefy Użytkownika.
 3. Aktualny Regulamin zamieszczany jest w odpowiedniej zakładce Strefy Użytkownika oraz na Stronie pod adresem: www.kartamultisport.pl/regulamin. Użytkownik może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób, w szczególności pobrać Regulamin ze Strony.
 4. Korzystanie z funkcji Strefy Użytkownika jest w pełni dobrowolne i wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnej Karty (lub Karty oczekującej na aktywację).
 5. Strefa Użytkownika może umożliwiać korzystanie z dodatkowych usług, po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.
 6. Benefit zastrzega, że ilość miejsc na poszczególne zajęcia sportowo-rekreacyjne udostępniane okresowo za pośrednictwem Strefy Użytkownika w określonych terminach jest ograniczona. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń Użytkowników.

§2 Definicje

1.      Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

a)    Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

b)    Benefit – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 370919, NIP 8361676510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl,

c)    Karta - karta wydana przez Benefit uprawniająca do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport,

d)    Klient – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Benefit umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu MultiSport,

e)    Partner – podmiot świadczący użytkownikom Kart na podstawie umowy z Benefit usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu MultiSport, z których korzystanie możliwe jest za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości,

f)    Program MultiSport – zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit pod kątem potrzeb Klienta usług szczegółowo opisanych w umowie z Klientem dostępnych dla użytkowników Kart zgłoszonych przez Klienta, świadczonych przez Partnerów,

g)  Program Stażowy – program umożliwiający Użytkownikom otrzymanie od Benefit nagród z tytułu posiadania aktywnej Karty oraz aktywnego konta w Strefie Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

h)  Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,

i)    Strefa Użytkownika - zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu na stronie www.kartamultisport.pl oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu.

j)    Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kartamultisport.pl .

k)   Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada aktywną Kartę (lub Kartę oczekującą na aktywację) oraz zarejestrowała się w Strefie Użytkownika.

 

§3 Prawa i obowiązki Użytkownika

1.    Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strefy Użytkownika w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i z zachowaniem dobrych obyczajów, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Benefit.

2.    Zabronione jest w szczególności:

a)    dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających niniejszy Regulamin, przepisy prawa, ogólne zasady korzystania z sieci Internet lub dobre obyczaje,

b)    zamieszczanie w Strefie Użytkownika lub rozpowszechnianie przez nią szkodliwego oprogramowania (m. in. wirusów i trojanów) lub innych mechanizmów lub urządzeń mogących wywołać zakłócenie działania Strefy Użytkownika lub jej działanie niezgodne z Regulaminem,

c)    podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika.

3.    W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta ze Strefy Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, Benefit może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Strefę Użytkownika, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

4.    Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Benefit w sposób określony w § 8 ust. 1 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

5.    Benefit oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Benefit nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Strefy Użytkownika.

 

§4 Wymagania techniczne

1.    Korzystanie ze Strefy Użytkownika wymaga korzystania z urządzenia z dostępem do sieci Internet.

2.    Korzystanie ze Strefy Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    zastosowania przeglądarek: Chrome 49.x, Chrome Mobile 44.x, Firefox 51.x, Opera 43.x, MSIE 11.x, Microsoft Edge 14.x, WebKit Mobile 10.x lub nowszych

b)    zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Acrobat Reader do poprawnego otwierania plików w formacie PDF

c)    strona internetowa jest w pełni responsywna.

3.    Przy korzystaniu przez Użytkownika z dodatkowych usług lub funkcjonalności Strefy Użytkownika możliwe jest obowiązywanie dodatkowych wymogów technicznych, które zostaną opisane w odrębnych regulaminach.

 

§5 Rejestracja i logowanie

1.    Do korzystania ze Strefy Użytkownika konieczna jest rejestracja Użytkownika.

2.    Rejestracja Użytkownika wymaga podania w formularzu rejestracyjnym danych osobowych: adresu e-mail oraz numeru Karty.

3.    Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.

4.    Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą.

5.    Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.

6.    Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia hasła zawierającego minimum 6 znaków, w tym małe i duże litery.

7.    Rejestracja w Strefie Użytkownika oraz założenie konta nie są możliwe bez spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w ust. 2-6 niniejszego paragrafu.

8.    W sytuacji, gdy Użytkownikiem jest dziecko w wieku do 13 lat, czynności rejestracji na Strefie Użytkownika w imieniu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.

9.    Po dokonaniu rejestracji i podaniu loginu oraz hasła (lub wykorzystaniu danych logowania Użytkownika w serwisie Facebook) oraz po kliknięciu w ciągu 48 godzin w link przesłany na adres e-mail Użytkownika w celu potwierdzenia rejestracji konta, Użytkownik pozostaje zalogowany w Strefie Użytkownika.

10.  Aby korzystać z funkcjonalności Strefy Użytkownika Użytkownik musi być zalogowany.

11.  W zakładce „Profil” Strefy Użytkownika znajdują się dane Użytkownika przetwarzane przez Benefit na potrzeby prowadzenia konta w Strefie Użytkownika tj. imię i nazwisko, numer i rodzaj Karty, status Karty (aktywna lub nieaktywna) oraz adres e-mail, które zostały uzupełnione podczas rejestracji profilu.

12.  Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany hasła.

13.  Użytkownik w razie zmiany numeru Karty powinien wpisać nowy numer Karty w odpowiedniej zakładce na Stronie, celem dalszego korzystania ze Strefy Użytkownika.

14.  Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności  uprawdopodobniających, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Benefit, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego konta.

15.  W razie utraty przez Kartę statusu karty aktywnej, nastąpi zablokowanie dostępu do promocji i usług dodatkowych i wstrzymuje się naliczanie czasu w Programie Stażowym.

§6 Zasady działania Programu Stażowego

1.    Każdy Użytkownik po założeniu konta w Strefie Użytkownika automatycznie bierze udział w Programie Stażowym.

2.    Użytkownikom, w zależności od długości czasu posiadania konta w Strefie Użytkownika wraz z aktywną Kartą, będą przysługiwały nagrody zgodnie z następującymi zasadami:

a)    pierwsza nagroda będzie przysługiwała Użytkownikowi po 4 (czterech) miesiącach posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą,

b)    druga nagroda będzie przysługiwała Użytkownikowi po 9 (dziewięciu) miesiącach posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą,

c)    trzecia nagroda będzie przysługiwała Użytkownikowi po 12 (dwunastu) miesiącach posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą,

d)    czwarta i kolejne nagrody będą przysługiwały Użytkownikowi po upływie kolejnych 3 (trzech) miesięcy posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą.

3.    Każdorazowo odbiór nagrody będzie możliwy przez 2 (dwa) tygodnie od chwili przyznania nagrody Użytkownikowi przez Benefit. Po upływie 2 (dwóch) tygodni nieodebrana przez Użytkownika nagroda przepada.

4.    Użytkownik otrzyma informację o przyznaniu nagrody przez Benefit poprzez zamieszczenie informacji w dedykowanej zakładce w Strefie Użytkownika.

5.    Odbiór nagrody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru oraz jego akceptację przez Użytkownika. W przypadku nagrody w postaci elektronicznej (np. kod rabatowy, link do audiobook’a, link do usługi dodatkowej, voucher), Użytkownik ma możliwość pobrania nagrody i zapisania jej w pamięci urządzenia, na którym jest uruchomiona Strefa Użytkownika. W przypadku nagrody w postaci rzeczowej, Benefit poinformuje Użytkownika o sposobie jej odbioru.

6.    Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

§7 Dane osobowe

1.    Benefit pełni funkcję administratora danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne dla funkcjonowania i korzystania ze Strefy Użytkownika. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl.

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi oraz na podstawie uzasadnionego interesu Benefit, którym jest:

a)    marketing bezpośredni polegający na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Benefit oraz mający na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji, prowadzenie analiz i statystyk,

b)    dostosowanie Strefy Użytkownika do potrzeb Użytkownika,

c)    zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Benefit drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

 1. Benefit będzie przechowywać dane Użytkowników przez następujące okresy:

a)    w celu świadczenia usługi - przez okres trwania umowy o korzystanie ze Strefy Użytkownika,

b)    w celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji konta na Strefie Użytkownika lub zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze,

c)    w celach podatkowych i rachunkowych - w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

 1. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje:

a)  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

c)   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

d)  prawo do przenoszenia danych,

e)  prawo dostępu do danych,

f)    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

g)  prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

h)  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

i)    prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Benefit Systems danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Benefit lub z inspektorem ochrony danych Benefit pod adresem iod@benefitsystems.pl.

5.    Benefit chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Gromadzone dane osobowe Użytkowników traktowane są jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Benefit, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

6.    Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmiotom wspierającym, wykonującym usługi audytowe, wspomagającym obsługę Użytkowników np. Infolinii, wspierającym działania marketingowe oraz organom publicznym. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez Benefit.

7.    Dane osobowe są podawane przez Użytkownika w odpowiednich formularzach podczas rejestracji w Strefie Użytkownika. Formularze zawierają informacje o zakresie danych niezbędnych dla funkcjonowania Strefy Użytkownika.

8.    Formularze mogą dawać Użytkownikowi możliwość wyrażenia dobrowolnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych również w innych celach lub przez inne podmioty niż wskazane w ust. 1 oraz zgód na marketing elektroniczny.

9.    Strefa Użytkownika może używać plików cookies (tzw. ciasteczek). Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w Polityce w sprawie plików cookies, zamieszczonej  na Stronie pod adresem: https://www.kartamultisport.pl/polityka-cookies/.

 

§8 Prawa własności intelektualnej

1.    Poprzez korzystanie ze Strefy Użytkownika lub akceptację niniejszego regulaminu na Użytkownika nie zostają przenoszone jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Strefy Użytkownika lub jej jakiejkolwiek części.

2.    Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Strefie Użytkownika, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Strefy Użytkownika treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Benefit lub podmiotom, z którymi Benefit zawarł stosowne umowy.

3.    Wykorzystanie treści może odbywać się wyłączenie na podstawie wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej przez Benefit.

 

§9 Kontakt i reklamacje

1.    Użytkownik może zgłaszać uwagi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Strefy Użytkownika na adres: bok@benefitsystems.pl lub za pomocą odrębnej zakładki w Strefie Użytkownika, jeśli taka zostanie udostępniona. W zgłoszeniu Użytkownik powinien wskazać swój login oraz opis zaistniałego problemu.

2.    Benefit może zadać Użytkownikowi dodatkowe pytania w celu właściwego rozpatrzenia zgłaszanych uwag.

3.    Benefit rozpatruje zgłoszone uwagi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie.

 

§10 Odpowiedzialność

1.    Benefit nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Strefy Użytkownika, które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Użytkownika lub niekompatybilnością innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu.

2.    Benefit nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet lub zewnętrznych stron www nieprowadzonych przez Benefit.

3.    Niezależnie od ust. 1 i 2, Benefit czyni należyte starania, aby zapewnić działanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności Strefy Użytkownika, w szczególności poprzez bieżącą naprawę usterek i należyte utrzymywanie zewnętrznych stron www. nieprowadzonych przez Benefit.

4.    Benefit nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Benefit, których Benefit nie mogła racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Strefy Użytkownika.

5.    Benefit jest uprawniony do przerw w działaniu Strefy Użytkownika, jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Benefit, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w Strefie Użytkownika.

6.    Benefit nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do zapisów Regulaminu oraz regulaminów usług świadczonych przez Partnerów w ramach Programu czy regulaminów usług dodatkowych dostępnych dla Użytkowników, prezentowanych w Strefie Użytkownika.

7.    Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych w ramach Programu oraz usług dodatkowych prezentowanych w Strefie Użytkownika stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

 

§11 Zmiana i wypowiedzenie Regulaminu

1.    Z ważnych przyczyn, za jakie uznaje się w szczególności:

a.    zmianę, a w szczególności poszerzenie zakresu funkcjonalności Strefy Użytkownika,

b.    zmianę charakterystyki istniejących funkcjonalności Strefy Użytkownika,

c.     zmianę zasad funkcjonowania Programu Stażowego,

Benefit zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

2.    O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-mail lub/i dodatkowego komunikatu dostępnego po zalogowaniu się do Strefy Użytkownika. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Strefy Użytkownika oraz na Stronie.

3.    Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Użytkownik nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub nie wypowie Regulaminu w najbliższym terminie wypowiedzenia po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu na Stronie.

4.    Użytkownikowi służy prawo do odstąpienia od umowy (Regulaminu) zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zm.) w terminie 14 dni od daty jego akceptacji. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres bok@benefitsystems.pl. Wzór formularza odstąpienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5.    Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zwracając się do Benefit z wnioskiem o usunięcie jego konta w Strefie Użytkownika.

6.    Benefit zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług w ramach Strefy Użytkownika. W takim wypadku wszyscy zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomienia mailowo z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§12 Postanowienia końcowe

1.    Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2.    Użytkownik ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez mediację, za zgodą Benefit (szczegóły znajdziesz na: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

3.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

4.    Załącznikiem będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka w sprawie plików cookies, dostępna na Stronie pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/Cookies.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Strefy Użytkownika Benefit Systems

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Benefit Systems o prowadzenie konta w Strefie Użytkownika, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:


Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o prowadzenie konta w Strefie Użytkownika.

Imię i nazwisko Użytkownika ………………………………………………………….
adres e-mail (login) ………………………………………………………………

Numer Karty  …………………………………………………

 

Powyższe nie dotyczy rezygnacji z karty MultiSport.

 1. Wystawcą karty uprawniającej do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport (dalej jako „Karta”) jest Benefit Systems SA. Kartę można otrzymać jedynie za pośrednictwem spółki Benefit Systems SA bądź spółek z Grupy Kapitałowej Benefit Systems, z którymi Benefit Systems SA zawarł umowę o współpracy.
 2. Karta upoważnia uczestnika Programu (dalej jako „Użytkownik”) w okresie jej ważności do korzystania z obiektów partnerów Benefit Systems SA (dalej jako „Partnerzy”) wskazanych dla danego rodzaju Karty na stronie: http://www.benefitsystems.pl/multisport/obiekty.
 3. Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim. Obrót lub zbycie Karty w jakiekolwiek formie na rzecz osoby trzeciej jest zabronione. Niedozwolone jest korzystanie z Kart przez Użytkowników w celach zarobkowych. Użytkownik może być posiadaczem tylko jednej Karty.
 4. Karta musi być czytelnie podpisana przez jej Użytkownika. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w wyglądzie Karty, poza złożeniem podpisu we wskazanym na Karcie miejscu.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji usługi w ramach Programu MultiSport na podstawie oświadczenia Użytkownika w przedmiocie przetwarzania danych osobowych złożonego przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie MultiSport. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl, telefonicznie pod numerem 22 242 42 42 lub listownie na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”.
 6. Zamawianie Karty oraz udział w Programie MultiSport jest w pełni dobrowolne, co oznacza, że Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję przy zgłoszeniu siebie oraz osób uprawnionych do Programu MultiSport (osób towarzyszących i dzieci). Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z usługi w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z Klientem, który na mocy tej umowy umożliwił Użytkownikom korzystanie z Programu MultiSport (dalej jako „Klient”). Rezygnacja z Programu MultiSport oznacza dezaktywację Karty tego Użytkownika oraz Kart osoby towarzyszącej lub dzieci zgłoszonych przez Użytkownika do Programu MultiSport z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie zawartej z Klientem.
 7. W celu skorzystania z usług dostępnych w obiektach Partnerów, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego uprzedniego okazywania Karty i dokumentu tożsamości. W niektórych obiektach Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo do złożenia parafy lub wpisania swoich inicjałów na potwierdzenie odbycia wizyty lub w inny sposób obowiązujący u danego Partnera. W przypadku dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym nie jest wymagane okazywanie dokumentu tożsamości przed skorzystaniem z Karty.
 8. Przed wizytą u danego Partnera należy zapoznać się z uwagami na podstronach Partnerów prezentowanych w serwisie internetowym Benefit Systems SA.
 9. Pracownik Benefit Systems SA (lub osoba upoważniona przez podmiot współpracujący z Benefit Systems SA) oraz pracownik Partnera są upoważnieni do weryfikacji Karty z dokumentem tożsamości oraz do zatrzymania Karty użytkowanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad działania obiektu Partnera, w tym w szczególności do korzystania z obiektu w godzinach jego otwarcia (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). Partner upoważniony jest do pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika Karty dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik Karty nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji.
 11. W trosce o zadowolenie Klientów, Benefit Systems SA sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc (np. zajęcia grupowe).
 12. Użytkownik może zgłosić Benefit Systems SA reklamację w związku z korzystaniem z Programu MultiSport lub zamówieniem Kart.  Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems reklamacje@benefitsystems.pl albo w formie pisemnej i przesłana na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Karta MultiSport”. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony Benefit Systems (żądanie Użytkownika). Benefit Systems SA niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 13. Wszelkie informacje związane z dostępem do usług można otrzymać dzwoniąc pod numer infolinii (22) 242 42 42.
 14. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do Benefit Systems SA.
 15. Karta jest własnością Benefit Systems SA. Benefit Systems SA ma prawo do dezaktywacji lub zatrzymania Karty jedynie w przypadku stwierdzenia naruszenia treści niniejszego Regulaminu bądź też w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia za dostęp do Programu dla Użytkownika, zgodnie z postanowieniami umowy z Klientem. O dezaktywacji lub zatrzymaniu Karty w przypadku stwierdzenia jej użytkowania niezgodnego z treścią niniejszego Regulaminu, a także o fakcie znalezienia pozostawionej Karty w obiekcie Partnera informowany jest Klient.
 16. Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za zabezpieczenie danych widniejących na Karcie przed nieuprawnionym dostępem.
 17. Benefit Systems SA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Benefit Systems SA, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich publikacji. Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na stronie internetowej www.benefitsystems.pl/multisport/ w zakładce: Regulamin.

I. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług „Multisport Diet ”;
 2. Diet and Wellness - Diet and Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Solidarności 115/2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440420, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5252544624 oraz numerem REGON 146412710;
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca aktywną kartę sportową w ramach Programu MultiSport, oferowanego przez Benefit Systems S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 2, 00-844 w Warszawie (dalej jako Program MultiSport) która korzysta z usług „Multisport Diet” świadczonych przez Diet and Wellness oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 4. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług „Multisport Diet”, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Diet and Wellness a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 5. Multisport Diet” - nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Diet and Wellness na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;
 6. Serwis „Multisport Diet” - strona internetowa umieszczona pod adresem: multisportdiet.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Diet and Wellness świadczy Użytkownikom usługi „Multisport Diet”;

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług „Multisport Diet” świadczonych przez Diet and Wellness na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności komponowanie indywidualnych planów dietetycznych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych Diet and Wellness informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu „Multisport Diet” jest Diet and Wellness.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usługi „Multisport Diet”.
 4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług „Multisport Diet” oraz wygląd i treść Serwisu „Multisport Diet”, stanowią własność Diet and Wellness i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Diet and Wellness na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 5. Diet and Wellness informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi „Multisport Diet”, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Diet and Wellness a Użytkownikiem. Diet and Wellness zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet” przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie „Multisport Diet” mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 6. Diet and Wellness zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu „Multisport Diet” może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Diet and Wellness wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Diet and Wellness zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie „Multisport Diet” informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Diet and Wellness nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

III. Warunki świadczenia usług „Dieta dla Multisport”

A. Warunki techniczne

 1. Dla korzystania z usług „Multisport Diet” konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
  • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
  • prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
  • prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 15.0 lub nowsza albo Google Chrome 20 lub nowsza albo Opera 11 lub nowsza, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
  • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
  • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
  • prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
 2. Diet and Wellness informuje, iż korzystanie z usług „Multisport Diet” możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług „Multisport Diet”, za co odpowiedzialność Diet and Wellness jest wyłączona.

B. Warunki formalne

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  • ukończyła lat 18 (osiemnaście ) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo,
  • posiada aktywną kartę sportową w ramach Programu MultiSport,
  • oraz zaakceptowała Regulamin.
 2. Usługi „Multisport Diet” dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  • posiadają konto w Serwisie „Multisport Diet”, zalogowali się do swojego konta w Serwisie „Multisport Diet”,
  • przed przystąpieniem do korzystania z usług „Multisport Diet” stanowiących plany dietetyczne ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów dietetycznych przygotowanych dla nich w ramach usługi „Multisport Diet”,
 3. Konto w Serwisie „Multisport Diet” może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług „Multisport Diet”. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

C. Ogólne warunki korzystania z usług „Multisport Diet”

 1. Użytkownik zobowiązany jest podać Diet and Wellness wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Diet and Wellness ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług „Multisport Diet” oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie „Multisport Diet”, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie „Multisport Diet”, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie „Multisport Diet” do używania osobom trzecim.
 4. Usługi „Multisport Diet” świadczone przez Diet and Wellness przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług „Multisport Diet” wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 6. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług „Multisport Diet” nie wolno:
  • posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Diet and Wellness lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
  • definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne,
  • publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
  • publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
  • publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.
  • nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług „Multisport Diet”.
 7. Diet and Wellness zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług „Multisport Diet”, nie obciążają Diet and Wellness.

IV. Usługi „Multisport Diet” świadczone w ramach umowy

A. Zakres usług „Multisport Diet”

 1. Usługą „Multisport Diet” świadczoną Użytkownikowi przez Diet and Wellness jest: Program „Multisport Diet” na okres 3 miesięcy składający się z indywidualnego planu żywieniowego, generowanego na podstawie założeń, wytycznych i postępów Użytkownika wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami programu, w tym w szczególności z:
  • Planem żywieniowym,
  • Moimi wynikami,
  • Kontrolerem wagi,
  • Historią diety,
  • Listą zakupów,
  • Bazą produktów,
  • Moim schowkiem.
 2. W ramach indywidualnego planu dietetycznego Użytkownik może wybrać jedną z diet następujących rodzajów:
  • Dieta zbilansowana
  • Dieta bezglutenowa
  • Dieta cukrzycowa
  • Dieta wegeteriańska
  • Dieta w Hashimoto
  • Dieta Tania
  • Dieta Wygodna
  • Dieta dla aktywnych
  Podczas korzystania z Programu "Multisport Diet" Użytkownik może dokonać dowolnej liczby zmian rodzaju diety.

B. Warunki korzystania z usług „Multisport Diet”

 1. Diet and Wellness zastrzega, iż korzystanie z usług „Multisport Diet” świadczonych Użytkownikom wymaga posiadania aktywnego konta w Serwisie „Multisport Diet”.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług „Multisport Diet” Użytkownik winien:
  • dokonać wyboru jednego z indywidualnych planów diety,
  • podać podczas procesu rejestracji lub uzupełnić w ustawieniach konta w Serwisie „Multisport Diet” informacje niezbędne do wygenerowania pierwszego indywidualnego planu diety.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są usługi „Multisport Diet” ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez Diet and Wellness następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz świadczenia dokonane przez Diet and Wellness w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

C. Warunki świadczenia usług „Multisport Diet”

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług „Multisport Diet” nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, z chwilą potwierdzenia rejestracji konta w Serwisie „Multisport Diet”.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
  • do prawidłowego wykonania przez Diet and Wellness usług „Multisport Diet” niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, albowiem indywidualny plan dietetyczny generowany jest każdorazowo w oparciu o informacje wskazane przez Użytkownika w jego profilu w Serwisie „Multisport Diet”,
  • stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach usługi „Multisport Diet” diety, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
  • indywidualny plan dietetyczny umożliwia Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI),
  • indywidualne plany dietetyczne mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Diet and Wellness nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Diet and Wellness oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z usług „Multisport Diet” ograniczonej w czasie okresem ważności konta, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług „Multisport Diet”, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług „Multisport Diet”. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług „Multisport Diet”, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu.

V. Polityka prywatności - zasady ogólne

 1. Diet and Wellness zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Diet and Wellness pytań związanych z usługami „Multisport Diet” oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 2. Diet and Wellness zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu „Multisport Diet” do prowadzenia działalności ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści informacyjnych dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Diet and Wellness.
 3. Diet and Wellness oświadcza, iż:
  • przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
  • przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
 4. Diet and Wellness informuje, iż:
  • jest administratorem danych osobowych Użytkownika,
  • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,
  • możliwe jest korzystanie z usług „Multisport Diet” przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika),
  • w Serwisie „Multisport Diet” stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług „Multisport Diet” do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług „Multisport Diet”. Poziom wykorzystania plików "cookies" jest określony przez ustawienia przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia plików "cookies" korzystając z opcji ustawień. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików "cookies" zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
 5. Diet and Wellness oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług „Multisport Diet” niezbędne jest każdorazowo wskazanie Diet and Wellness adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami „Multisport Diet”.

VI. Polityka prywatności - pliki cookie

 1. Przez używanie Serwisu „Multisport Diet” Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu „Multisport Diet”.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. W Serwisie „Multisport Diet” mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek - sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu „Multisport Diet”. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 4. Serwis „Multisport Diet” wykorzystuje różne rodzaje ciasteczek, w szczególności ciasteczka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej „Multisport Diet”, konieczne do śledzenia aktywności użytkowników poruszających się po stronie internetowej „Multisport Diet” oraz umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.
 5. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane - w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu „Multisport Diet”, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Serwisu „Multisport Diet” bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu „Multisport Diet”.

VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie „Multisport Diet”

A. Zablokowanie usług w Serwisie „Multisport Diet”

 1. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Diet and Wellness może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług „Multisport Diet”, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.
 2. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż w zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, Diet and Wellness może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług „Multisport Diet”
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Diet and Wellness możliwości korzystania z danej usługi „Multisport Diet” zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności konta.
 4. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi „Multisport Diet” nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Diet and Wellness, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

B. Zablokowanie konta w Serwisie „Multisport Diet”

 1. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Diet and Wellness może zablokować konto Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet”, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Diet and Wellness konta Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet” zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług „Multisport Diet”, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Diet and Wellness konta Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet” zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności konta.
 4. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet” nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Diet and Wellness, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

C. Usunięcie konta w Serwisie „Multisport Diet”

 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie „Multisport Diet”.
 2. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Diet and Wellness może usunąć konto Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet”, w przypadku gdy Użytkownik:
  • pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,
  • narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie „Multisport Diet”,
  • nie korzystał z Serwisu „Multisport Diet” w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego konta.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet” powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
 4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie „Multisport Diet” stanowi: wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie usług „Multisport Diet”,
 5. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet” nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Diet and Wellness o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług „Multisport Diet”, powinny być składane w formie pisemnej przesłane na adres siedziby Diet and Wellness lub elektronicznej przesyłane na adres reklamacje@multisportdiet.pl pod rygorem nieważności.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Diet and Wellness stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami „Multisport Diet”.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Diet and Wellness zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
  • warunków świadczenia usług „Multisport Diet”,
  • warunków korzystania z usług „Multisport Diet”,
  • zmianą funkcjonalności Serwisu „Multisport Diet”,
  • obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji ich w Serwisie „Multisport Diet”. O treści i zakresie zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Benefit Systems poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianach w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług „Multisport Diet” rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
§ 1 DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE:

Serwis – strona internetowa pod adresem www.neurogra.pl

Administrator – Neurogra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 15/19/37 00-721 Warszawa, KRS 0000520976, NIP: 521-367-78-58, świadcząca usługę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i dostępnych w nim usług

Usługi - usługi dostępne dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, takie jak: przeglądanie stron Serwisu, korzystanie z darmowych Treningów próbnych, zakładanie konta, logowanie się do konta, korzystanie z płatnych Treningów, korzystanie z innych funkcji dostępnych w danym czasie w Serwisie

Abonament – odpłatne zamówienie dostępu do Usługi na wybrany okres czasu

Dostęp nieodpłatny – każda forma umożliwiająca dostęp do usługi na wybrany okres czasu

Platforma treningowa – część Serwisu, w którym będą prowadzone treningi

Aplikacja mobilna – część serwisu dostępna poprzez specjalną aplikację na urządzenia mobilne

Gra – pojedyncza gra polegająca na treningach poznawczych

Kategoria – jeden z rodzajów funkcji trenowanych za pomocą Serwisu, np. pamięć

Sesja – jeden cykl składający się z Gier w Programie treningowym

Ćwiczenie – jednokrotne zagranie w Grę w ramach Sesji.

Trening – proces doskonalenia jednej z Kategorii przez Ćwiczenia

Program treningowy – ustawiony wg określonych parametrów Trening składający się z ilości Gier, dobrany według preferencji użytkownika.

Trening standard – ustawiony wg podstawowego doboru Gier

Trening dedykowany – specjalnie stworzone Programy treningowe, np. trening pamięci.

 

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki korzystania z Serwisu i oferowanych Treningów oraz pozostałych funkcjonalności Serwisu.

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem akceptacji postanowień Regulaminu.

 

§ 3 USŁUGI OFEROWANE PRZEZ SERWIS

Podstawową ofertę Serwisu stanowią treningi mózgu w postaci Gier i Programów treningowych, wykonywanych przez Internet, , za pośrednictwem serwisu internetowego oraz Aplikacji mobilnych.

Część Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest odpłatna. Usługi odpłatne zdefiniowane są w treści Serwisu i nie są dostępne dla Użytkowników, którzy nie wnieśli obowiązującej opłaty, lub nie otrzymali dostępu bezpłatnego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

Serwis udostępnia możliwość bezpłatnego dostępu do okrojonego zakresu Usług odpłatnych w ramach tzw. Testowego Programu treningowego przez okres pięciu dni dla jednego Użytkownika. Dostęp do Testowego Programu wymaga wcześniejszego stworzenia konta przez Użytkownika w ramach Serwisu.

Serwis udostępnia możliwość bezpłatnego dostępu do Usług w ramach wybranych projektów badawczych lub akcji marketingowych organizowanych lub współorganizowanych przez Neurogra Sp.z o.o. O szczegółach i zasadach bezpłatnego dostępu użytkownicy zostaną poinformowani w opisach konkretnych projektów.

Platforma treningowa oferuje gotowe Programy treningowe oraz pojedyncze Gry. Użytkownik w ramach ważnego Abonamentu może bez ograniczeń korzystać z Gier w ramach Serwisu i aplikacji mobilnych, z zachowaniem zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie, do końca obowiązywania Abonamentu.

Treningi w Programie treningowym odbywają się wg ustalonego harmonogramu w programie.

 

§ 4 ZAWARCIE UMOWY

Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu nieodpłatnych treści Serwisu zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce adresu internetowego Serwisu lub skorzystania przez niego z „przekierowania” na stronę Serwisu.

Umowa o świadczenie usługi polegającej na zakupie dostępu do płatnej części Serwisu wymaga wcześniejszego założenia indywidualnego konta przez Użytkownika i zostaje zawarta w momencie zalogowania się danego użytkownika na jego koncie i wyborze odpowiedniego Abonamentu. Umowa zawarta jest pod warunkiem dokonania płatności poprzez system transakcyjny lub przelewem na konto bankowe wskazane przez Administratora.

 

§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Administratora.

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać płatności on-line za Abonament na wybrany okres czasu Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.

Za pośrednictwem Aplikacji mobilnych Użytkownik może dokonać płatności za Abonament na wybrany okres czasu. Rozliczenia transakcji prowadzone są dla systemu iOS przez Appstore, oraz dla systemu Android przez Play.google.com

Użytkownik ma możliwość posługiwania się dowolnie wybranym Loginem o ile dostatecznie odróżnia go od innych użytkowników Serwisu, nie wprowadza w błąd i nie narusza niczyich praw ani dobrych obyczajów. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga dokonania uprzednich ustaleń z Administratorem odnośnie możliwości Serwisu do prowadzenia dwóch kont należących do jednego Użytkownika.

Korzystanie z serwisu w części nie wymagającej zalogowania jest bezpłatne. Płatną część stanowi Platforma Treningowa do, której dostęp jest możliwy po założeniu konta, uiszczeniu opłaty i zalogowaniu się. Informacje na temat płatności i sposobu jej dokonywania zawarte są w Serwisie na stronie zawierającej informacje o Abonamentach pod adresem www.neurogra.pl/subscriptions . W aplikacjach mobilnych w zakładkach abonamenty. Użytkownicy zalogowani mają możliwość udziału w konkursach i dodawania komentarzy. Regulaminy konkursów stanowią osobny dokument.

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść umieszczanych komentarzy lub inne treści umieszczane w Serwisie. Zabronione jest wprowadzanie i używanie treści/słów powszechnie uważanych za obelżywe, wulgarne, niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem w Polsce lub naruszających prawa osób trzecich. Dostęp do takich treści/ słów bądź Kont, na których się one znajdują może zostać zablokowany przez Administratora.

W przypadku jeżeli na skutek umieszczenia komentarza lub innej treści przez Użytkownika w Serwisie, osoba trzecia zwróci się z roszczeniem przeciwko Administratorowi, Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Administratora od wszelkiej odpowiedzialności, spełnić uzasadnione roszczenie osoby trzeciej, a także zwrócić Administratorowi koszty i naprawić szkody, jakie poniósł on w związku z takim roszczeniem. Użytkownik powinien chronić swoje hasło przed udostępnieniem go osobom trzecim. Zabronione jest użyczanie, sprzedawanie oraz upublicznienie hasła przez Użytkowników. Administrator nie odpowiada za posłużenie się hasłem Użytkownika przez osobę trzecią, chyba że doszło do tego z winy Administratora. Po zakończeniu sesji użytkownik zalogowany zobowiązany jest do wylogowania się z Serwisu poprzez wybranie opcji „Wyloguj”.

 

§ 6 PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA SERWISU

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zamieszczane przez Użytkowników treści oraz prawdziwość tych treści, w tym za treść komentarzy, opinii i recenzji lub innych podobnych treści umieszczanych przez Użytkowników,
b) sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu, chyba że wynika to z okoliczności, za które Administrator ponosi odpowiedzialność,
c) wprowadzone przez Użytkowników: treść opisów i danych charakteryzujących Konta Użytkowników zarejestrowanych,
d) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami sprzętowymi określonymi w Regulaminie,
e) skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie hasła Użytkownika Zarejestrowanego, chyba że do uzyskania hasła przez osobę trzecią doszło z winy Administratora,

Administrator Serwisu uprawniony jest do:

a) zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu lub poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu po uprzednim powiadomieniu Użytkowników w przypadku konieczności przeprowadzenia prac naprawczych lub modernizacyjnych,
c) udostępniania hasła i danych Użytkowników Zarejestrowanych organom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
d) zaprzestania udostępniania Serwisu lub poszczególnych Usług, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu. W przypadku gdy Usługi te są odpłatne i Użytkownik poniósł ich koszt, Administrator zwróci Użytkownikowi wartość niewykorzystanych Abonamentów.

Sposób funkcjonowania Serwisu lub/i zakres Usługi może być zmieniany przez Administratora w celu polepszenia jakości ich świadczenia. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest do poinformowania na łamach Serwisu o każdej istotnej zmianie zakresu udostępnianych funkcji, które będą miały wpływ na sposób korzystania z Serwisu. Powyższe nie może mieć wpływu na prawa już nabyte przez Użytkowników.

Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

 

§ 7 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności do: działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich. niezamieszczania przekazów reklamowych niezamieszczania jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim lub prawami pokrewnymi, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony, niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu, nieużywania nicków, tytułów, opisów, treści itp. sprzecznych z prawem lub będących wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawiązujących do takich wyrazów.

W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści, o których mowa w ust. 1, Administrator Serwisu ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu, jego elementów, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

 

§ 8 ZAKŁADANIE KONTA I LOGOWANIE

Rejestracja i Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne.

Do rejestracji wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika. Oraz podanie hasła, które będzie wykorzystywane przy logowaniu do serwisu.

Warunkiem rejestracji i założenia konta w Serwisie jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, wyrażona jawnie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym.

Rejestracja musi zostać potwierdzone przez Użytkownika poprzez kliknięcie na specjalny odnośnik w mailu potwierdzającym. Mail potwierdzający jest generowany i wysyłany automatycznie w momencie założenia konta na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Bez zakończenia rejestracji i aktywacji konta nie jest możliwe korzystanie z serwisu.

Zalogować się można tylko na prawidłowo założone i potwierdzone konto.

Rejestracja bez akceptacji maila może spowodować usuwane danych przez Administratora po upływie 14 dni od ich założenia.

Do zalogowania się na swoje konto wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail i hasła.

Utracone hasło, można odzyskać korzystając z opcji "Przypomnij hasło" oferowanej na stronie Serwisu. Lub skontaktować się z Administratorem serwisu na dane podane na stronie kontakt.

 

§ 9 ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

Uzyskanie pełnego dostępu do Platformy Treningowej wymaga wykupienia Abonamentu zgodnie z Cennikiem przedstawionym na stronie Serwisu zawierającej informacje o Abonamentach, pod adresem www.neurogra.pl/subscriptions. W Aplikacjach mobilnych w zakładkach abonamenty.

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Cena Abonamentu podana w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty. Nie występują dodatkowe lub ukryte opłaty. Abonament obejmuje dostęp do serwisu www.neurogra.pl oraz do Aplikacji mobilnych NeuroGra.

Obsługa płatności przez stronę www.neurogra.pl jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, zwaną dalej "Administratorem Płatności", prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem payu.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Administratora Płatności. Dokonanie płatności za Abonament wymaga uprzedniego złożenia zamówienia na stronie "abonament", pod adresem www.neurogra.pl/subscriptions.

Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Administratora Płatności, dostępnym na stronie www.payu.pl/regulaminy-i-materialy-informacyjne,7690.html

Obsługa płatności dla aplikacji z systemem Android prowadzona jest przez sklep play.google.com z indywidualnego konta użytkownika.

Obsługa płatności dla aplikacji z systemem iOS prowadzona jest przez appstore.com z indywidualnego konta użytkownika.

Składanie zamówień jest możliwe tylko dla Użytkowników posiadających założone konto w Serwisie i zalogowanych do konta, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Użytkownik może anulować swoje zamówienie poprzez kontakt z Administratorem, o ile płatność do zamówienia nie została jeszcze zrealizowana. Nie narusza to prawa konsumenta do odstąpienia od umowy na korzystanie z Serwisu w zakresie opisanym poniżej.

Administrator dokonuje automatycznego anulowania zamówienia, gdy Administrator Płatności nie stwierdzi wymaganych środków w określonym terminie (5 dni dla przelewów bankowych, 3 dni dla pozostałych form płatności).

W momencie odbioru płatności przez Administratora Płatności, informacja ta zostaje automatycznie przesłana do oprogramowania Serwisu i powoduje włączenie dostępu do Platformy treningowej na zamówiony okres czasu oraz wygenerowanie i wysłanie do Użytkownika odpowiedniej wiadomości powiadamiającej. W ramach Abonamentu na zamówiony okres użytkownik może trenować dowolne Programy treningowe dostępne na platformie. Wykupienie abonamentu na dany okres powoduje zawarcie umowy na odpłatne korzystanie z Serwisu na czas oznaczony, na okres opłacony przez Użytkownika. Użytkownik może rozwiązać tą umowę w okolicznościach opisanych w par.16 i 15 poniżej. W pozostałych przypadkach umowa na korzystanie z Serwisu rozwiązuje się z momentem opuszczenia stron Serwisu.

Administrator nie odpowiada za problemy lub trudności powstałe w trakcie realizacji płatności, chyba że ponosi winę za ich powstanie.

Wszelkie reklamacje płatności zgłaszane przez Użytkowników do Administratora są przekazywane do Administratora Płatności. Administrator w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać ewentualne problemy z płatnościami i reprezentuje Użytkowników wobec Administratora Płatności, nie ponosi jednak odpowiedzialności za proces reklamacyjny i wynik reklamacji.

Na życzenie Użytkownika Administrator może wystawić fakturę VAT na zakupiony Abonament. Chęć otrzymania faktury powinna zostać zgłoszona przez Użytkownika w momencie zatwierdzenia zakupu abonamentu przez zaznaczenie opcji chce fakturę i podania danych niezbędnych do jej wystawienia oraz dokonania płatności. Użytkownik może wystąpić o wystawienie faktury nie później niż 3 miesiące od momentu zatwierdzenia płatności.

Użytkownik może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od zawarcia umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Odstąpienie nie jest możliwe w przypadku korzystania z usług, w tym z Programu Treningowego oraz gier, w tym okresie – w tej sytuacji uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenie usług opisanych w niniejszym Regulaminie przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu ............................................................ z dnia ............................................zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.neurogra.pl

Proszę o zwrot przelewem bankowym na rachunek............................................................

Data i podpis

 

§ 10 WYMAGANIA TECHNICZNE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Minimalne wymagania sprzętowe konieczne do korzystania z Serwisu są następujące: Urządzenie(komputer, tablet, telefon - smartfon) z dostępem internetowym (zalecane jest stałe łącze szerokopasmowe);

Jedna z nowoczesnych i popularnych na rynku przeglądarek internetowych, co najmniej Internet Explorer Fire Fox, Opera, Chrome lub równorzędna. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej - aktualne jej wersja dostępna do pobrania z odpowiedniej platformy.

Włączona obsługa języka skryptowego JavaScript

Włączona obsługa cookies

Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 8.0 lub nowsza

Czytnik plików PDF

Karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami (do odsłuchu nagrań)

System Android od wersji 2.3 dla aplikacji na systemy Android

System iOS od wersji 7.1 dla telefonów i tabletów z systemem iOS

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał w całości prawidłowo na jak największej liczbie komputerów spełniających wymagania opisane w p.1, lecz nie gwarantuje, że będą one działać bezbłędnie na każdym komputerze.

Administrator w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać zgłoszone przez nich problemy techniczne.

Administrator nie odpowiada za usterki lub ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego i oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają dostęp do Treningów lub korzystanie z jego pełnej funkcjonalności.

 

§ 11 PRAWA AUTORSKIE DO OPINII UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w serwisie opinii, materiałów, komentarzy oraz wpisów na forum dostępnym w serwisie. Umieszczając w serwisie opinie, materiały, komentarze oraz wpisy na forum Użytkownik udziela jednocześnie Administratorowi nieodpłatnego zezwolenia na publikowanie w serwisie oraz w materiałach promocyjnych w rodzaju [artykułów redakcyjnych opisujących funkcjonowanie serwisu, reklam wykorzystujących opinie użytkowników wykorzystanych w innych mediach, internet, prasa, telewizja, radio w których będzie opisywana platforma Neurogra.pl i będą prowadzone kampanie promocyjne dla nieograniczonego kręgu użytkowników i odbiorców tych elementów, w treści i formie jakie Administrator uzna za stosowne, w tym przy jednoczesnej zmianie treści lub formy tych elementów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, co odnośnie treści spełniających przesłanki utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych równoznaczne jest z licencją niewyłączną w odnośnym zakresie.

Użytkownik gwarantuje Administratorowi, że jest jedynym autorem i producentem oraz dysponentem praw pokrewnych do elementów, o których mowa w ust. 1 i nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do treści, i udziela Administratorowi zezwolenia na nieograniczone w czasie publikowanie tych treści w ramach Serwisu, w tym swojego wizerunku, oraz na archiwizowanie tych treści wraz z pozostałą zawartością Serwisu z tym zastrzeżeniem, że Administrator ma prawo usuwać z treści, o których mowa powyżej elementy, wyrazy lub sformułowania powszechnie uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite, naruszające prawo lub powszechny zwyczaj, normy moralne lub etyczne, lub narusza dobre imię Administratora, a także w w w/w zakresie gwarantuje, że osoby występujące w tych treściach udzieliły nieodpłatnej zgody na korzystanie z ich wizerunku i z tych treści w w/w sposób, w tym przez Administratora.

 

§ 12 ZASADY KONTAKTU Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą:

formularza kontaktowego dostępnego na stronie "Kontakt" adresu e-mail kontakt@neurogra.pl

Użytkownik może i powinien zgłaszać Administratorowi wszystkie problemy, jakie napotkał w korzystaniu z Serwisu i Treningów.

Administrator odbiera zgłoszenia w dni robocze w godz. 9:00-17:00 i realizuje je wg kolejności ich napływania.

Administrator dołoży starań aby odpowiedzieć na zgłoszenie w dniu jego odbioru lub następnego dnia roboczego.

W szczególnych przypadkach, wymagających poświęcenia większej ilości czasu, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć do 3 dni roboczych.

Jeśli Użytkownik nie uzyska odpowiedzi po 3 dniach roboczych od momentu wysłania zgłoszenia, powinien ponowić zgłoszenia ponieważ możliwe jest, że z przyczyn technicznych zgłoszenie nie dotarło do Administratora lub odpowiedź Administratora nie dotarła do Użytkownika.

 

§ 13 DANE OSOBOWE

Użytkownicy posiadają prawo do prywatności i ochrony ich danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Neurogra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 15/19/37 00-721 Warszawa, KRS 0000520976, NIP: 521-367-78-58, (dalej jako „Neurogra Sp. z o.o.” lub ”Administrator Danych Osobowych”) dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Neurogra Sp. z o.o., w tym organizacji takich działań. Neurogra Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Neurogra Sp. z o.o. oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Neurogra Sp. z o.o.. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Neurogra Sp. z o.o. na piśmie (na adres: Neurogra Sp. z o.o. ul. Podchorążych 15/19/37 00-721 Warszawa) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z pełni funkcjonalności Serwisu.

Rejestrując się w Serwisie Użytkownik może także wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Neurogra Sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Neurogra Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Neurogra Sp. z o.o.. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Neurogra Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

Żądanie, o którym mowa w ust. powyżej powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny kontakt@neurogra.pl, Neurogra Sp. z o.o.. Neurogra Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Neurogra Sp. z o.o. środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Neurogra Sp. z o.o. ewentualnie powierzyło przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 14 OCHRONA TRENINGÓW PRAWEM AUTORSKIM

Treningi objęte są prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie Treningów i stron Serwisu w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.

Zabronione jest wykorzystywanie Treningów w celach zarobkowych, w szczególności do prowadzenia płatnych lekcji lub korepetycji, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.

 

§ 15 SUWANIE KONTA

Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w każdej chwili.
Usunięcie konta oznacza rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu i Treningów i bezpowrotną utratę dostępu do wykupionych Treningów oraz utratę innych danych zapisanych na koncie.

 

§ 16 REKLAMACJE

Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail kontakt@neurogra.pl.

Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Administrator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany w ust.1 powyżej.

 

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator dokłada należytej staranności, aby w Treningach nie było żadnych błędów wpływających na sposób i efekty treningów.

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane serwisem neurogra.pl prosimy kierować na adres:kontakt@neurogra.pl  Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Serwisu.  Neurogra.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami technologicznymi, w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Usługodawcy.

Użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie przez Administratora swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym związanych z przetwarzaniem danych osobowych opisanych w par. 13, na inny podmiot w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią. Zmiana taka nie może wiązać się z ograniczeniem nabytych przez Użytkownika uprawnień do korzystania z Serwisu, ani z nałożeniem na Użytkownika dodatkowych płatności. O zmianie administratora Serwisu, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzy rejestracyjnym.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po powiadomieniu o nich Użytkowników przez opublikowania nowego Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie, a względem Użytkownika zarejestrowanego, w tym takiego, który zakupił Abonament – w terminie 14 dni od dnia powiadomienia takiego użytkownika mailem o zmianach Regulaminu.  

O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, zamieszczając odpowiednią informację na stronach Serwisu Neurogra.pl.  Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu stanie się niezgodne z przepisami prawa, nie będzie miało to wpływu na moc obowiązujących pozostałych postanowień Regulaminu.

W okresie 14 dni na wejście zmian niniejszego Regulaminu w życie Użytkownik zarejestrowany, w tym taki, który wykupił Abonament, może rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu, co spowoduje zwrot niewykorzystanej, proporcjonalnej kwoty opłaconego Abonamentu na rachunek wskazany przez Użytkownika lub przekazem na adres wskazany przez Użytkownika. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

Według najlepszej wiedzy Administratora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rowerów Publicznych uruchomionego w Miastach Objętych Programem w ramach opisanego poniżej Programu.
 2. Regulamin Programu obowiązuje wraz z Regulaminami Nextbike, a także wraz z polityką prywatności, które to regulacje udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.nextbike.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią,  a także ich: pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można również otrzymać w siedzibach: Nextbike Polska S.A. oraz Benefit Systems S.A. 
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Programu zastosowanie mają postanowienia Regulaminów Systemów Rowerów Publicznych, którego operatorem jest Nextbike.
 4. Program określony w niniejszym regulaminie trwa od 25 czerwca 2016r. do 30 listopada 2018r.
 5. Kontakt:
  • Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, e-mail: infolinia@benefitsystems.pl, tel: 22 242 42 42 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
  • Nextbike Polska S.A., ul Przasnyska 6b 01-756 Warszawa e-mail: info@nextbike.pl  tel: 22 123 06 09 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).
 6. Założenie konta przez Uprawnionego Uczestnika w ramach Programu umożliwia korzystanie z rowerów w    różnych miastach Polski, w których operatorem jest Nextbike Polska S.A.

 

II. Definicje

 1. Regulamin Programu - niniejszy regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Programu przez Uprawnionych Uczestników. 
 2. Regulaminy Nextbike (Regulaminy Rowerów Publicznych) – regulaminy opisujące zasady i warunki korzystania z Systemów Rowerów Publicznych występujących w Miastach Objętych Programem, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w Systemach Rowerów Publicznych. Akceptacja postanowień Regulaminu Nextbike i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w odpowiednim Systemie Rowerów Publicznych.
 3. Umowa - Umowa Uprawnionego Uczestnika z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie Nextbike. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu Nextbike zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Uprawnionego Uczestnika w Systemie Rowerów Publicznych i pod warunkiem złożenia przez Uprawnionego Uczestnika oświadczenia o akceptacji Regulaminu Nextbike, Regulaminu Programu.
 4. Miasta Objęte Programem – miasta Polski, w których korzystanie z Systemu Rowerów Publicznych zostało objęte Promocją: Warszawa (z wyłączeniem systemu rowerów elektrycznych), Opole, Poznań, Wrocław, Grodzisk Mazowiecki, Lublin, Konstancin Jeziorna, Białystok, Katowice, Łódź, Stalowa Wola, Radom, Gliwice, Legnica, Michałowice, Piaseczno w miesiącach funkcjonowania Programu. Lista Miast Objętych Programem może ulec zmianie zgodnie z uzgodnieniami między Operatorem a Organizatorem Programu.
 5. Organizator Programu – Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, REGON:750721670
 6. Operator - Nextbike Polska S.A.. realizująca usługi związane z obsługą Systemów Rowerów Publicznych ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
 7. Karta Sportowa - oznacza aktywne, w okresie Programu, karty MultiSport wydane przez Organizatora Programu, umożliwiające korzystanie z obiektów sportowych w ramach programu MultiSport oferowanego przez Organizatora.
 8. Program– możliwość jednokrotnego każdego dnia nieodpłatnego wypożyczenia i korzystania z roweru przez Uprawionego Użytkownika  przez pierwsze 60 minut czasu wypożyczenia. Programem nie jest objęty system rowerów elektrycznych. 
 9. System Rowerów Publicznych - uruchomiony przez Operatora w Miastach Objętych Programem system wypożyczalni rowerów obejmujący, w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów. 
 10. Tabela Opłat i Kar Operatora – cennik usług i opłat związanych z korzystaniem z Systemu Rowerów Publicznych dostępny w odpowiednich  Regulaminach Nextbike, będący integralną częścią Umowy, przy czym zgodnie z zasadami Programu opłata wskazana w Tabeli Opłat i Kar Operatora obowiązuje przy pierwszym płatnym wypożyczeniu danego dnia powyżej 60 minuty, a także przy każdym kolejnym wypożyczeniu ponad 20 minut danego dnia.
 11. Uprawniony Uczestnik – użytkownik aktywnej Karty Sportowej, który przystąpił do Programu poprzez zaakceptowanie Regulaminu Programu, odpowiedniego Regulaminu Nextbike i dokonał rejestracji w dedykowanym Systemie Rowerów Publicznych dla akcji promocyjnej. Uprawniony Uczestnik w Regulaminie Nextbike jest odpowiednio definiowany jako „Klient”. Dane osobowe Uprawnionych Uczestników są przetwarzane oraz udostępniane zgodnie z wyrażonymi przez nich zgodami przy rejestracji w Systemie Rowerów Publicznych.
 12. Biuro Obsługi Klienta Nextbike (BOK)- uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod nr 22 244 13 13 lub 22 382 13 12, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres info@nextbike.pl oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej www.nextbike.pl;
 13. Dział Obsługi Klienta BENEFIT SYSTEMS – kontakt telefoniczny poprzez infolinię pod numer 22 242 42 42, czynna 7 dni w tygodniu w godz. od 7.00 – 22.00  z wyłączeniem świąt państwowych i religijnych, adres e-mail: infolinia@benefitsystems.pl 
 14. Rachunek Przedpłacony - osobiste konto Uprawnionego Uczestnika w systemie rozliczeniowym Systemu Rowerów Publicznych, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu Rowerów Publicznych zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek Przedpłacony może być zasilany przez Uprawnionego Uczestnika wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.
 15. Kwota doładowania - opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek Przedpłacony.

 

III. Zasady ogólne korzystania z Programu

 1. Warunkiem korzystania z Programu jest: posiadanie Karty Sportowej, podanie przez Uprawnionego Uczestnika wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w Regulaminie Programu, Regulaminie Nextbike. Warunkiem korzystania z Programu jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Uprawnionego Uczestnika w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 0 zł (słownie: zero złotych). 
 2. Operator wypożycza Uprawnionemu Uczestnikowi rower na warunkach określonych w Regulaminie Nextbike oraz Regulaminie Programu. Uprawniony Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać warunków obu ww. regulaminów, w szczególności ma obowiązek doładować swój Rachunek Przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od zaistnienia stanu środków poniżej 0 zł oraz używać roweru zgodnie z ww. regulaminami
 3. Uprawniony Uczestnik może wypożyczyć w ramach Programu jeden rower jednorazowo każdego dnia.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości Programem objęte jest jedno, pierwsze wypożyczenie roweru jednego dnia przez Uprawnionego Uczestnika. Nieodpłatne wypożyczenie roweru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, objęte jest zasadami określonymi Programem tylko i wyłącznie w zakresie ciągłego pierwszego wypożyczenia roweru do 60  minut danego dnia bez względu na ilość minut wykorzystanych (tj. pierwsze wypożyczenie może być krótsze niż 60 minut, z tym jednak zastrzeżeniem, że niewykorzystane minuty nie przechodzą na kolejne wypożyczenia roweru). W przypadku przekroczenia czasu objętego Programem, tj. korzystania z roweru w kolejnej minucie po pierwszych 60 minutach pierwszego wypożyczenia danego dnia naliczone zostaną opłaty za korzystanie z roweru zgodnie z Tabelą Opłat i Kar Operatora.  
 5. Uczestnikom Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w ramach Programu.
 6. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie Rowerów Publicznych, w taki sposób aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Skan pisma musi być wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail: info@nextbike.pl lub pocztą na adres Operatora lub złożony osobiście w siedzibie Operatora.

 

IV. Rejestracja

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Rowerów Publicznych jest uprzednia rejestracja Uprawnionego Uczestnika zgodnie z Regulaminem Programu. 
 2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: multisportbike.pl 
 3. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
  • Numer Karty Sportowej*
  • Numer telefonu*
  • Imię*
  • Nazwisko*
  • Adres zamieszkania (ulica nr domu/nr mieszkania) *
  • Kod pocztowy*
  • Miejscowość*
  • Kraj*
  • Adres e-mail*
 4. Administratorem danych osobowych Uprawnionego Uczestnika jest Nextbike Polska S.A.., ul Przasnyska 6b 01-756 Warszawa oraz Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie podanym w ustępie 3 powyżej  wyłącznie na potrzeby działania Systemu Rowerów Publicznych i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike S.A.. zgodnie z warunkami określonymi w ust. 6 poniżej.
 5. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Administratorzy danych osobowych wskazani w ustępie 4 powyżej zobowiązują się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Uprawniony Uczestnik wyrazi na to zgodę albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Uprawnionego Uczestnika z Operatorem.
 7. Dane w postaci numeru Karty Sportowej, będą weryfikowane w Benefit Systems w celu:
  a) weryfikacji ważności Twojej Karty Sportowej podczas procesu rejestracji konta w systemie Nextbike Polska
  b) bieżącej weryfikacji ważności Twojej Karty Sportowej podczas okresu korzystania z zarejestrowanego konta w systemie Nextbike.

 

V. Formy Płatności

Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Rowerów Publicznych opisana jest w odpowiednim   Regulaminie Nextbike. 

 

VI. Wypożyczenie w ramach Programu

 1. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Uprawniony Uczestnik spełnia wymogi wskazane w punkcie III ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Systemu Rowerów Publicznych, zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiednich Regulaminach Nextbike. 

 

VII. Czas trwania wypożyczenia

 1. Uprawniony Uczestnik ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
 2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar wszystkich systemów, w których operatorem jest Nextbike Polska, dostępnymi na stronie internetowej:  nextbike.pl/regulaminy.

 

VIII. Zwrot

Zasady zwrotu, jak również kwestie dotyczące napraw i awarii zostały uregulowane w odpowiednim Regulaminie Nexbike.

 

IX. Opłaty

 1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminów Nextbike. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru w Terminalu Systemu Rowerów Publicznych, bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą, do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu Rowerów Publicznych o przyjęciu zwrotu roweru, z uwzględnieniem zasad dotyczących opłat wskazanych w Programie.. 
 2. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy. Zgodnie z zasadami Programu opłata wskazana w Tabeli Opłat i Kar Operatora za pierwsze płatne wypożyczenie roweru każdego dnia obowiązywania Programu naliczana jest po przekroczeniu 60 minut dla wszystkich Systemów w Miastach Objętych Programem.
 3. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Uprawniony Uczestnik ma obowiązek doładować swój Rachunek Przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od zaistnienia takiej sytuacji. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Uprawnionemu Uczestnikowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
 4. Doładowania dokonywane przez Uprawnianego Uczestnika są środkami w pełni do wykorzystania na poczet usług oferowanych przez Operatora.

 

X. Funkcjonowanie konta Uprawnionego Uczestnika po zakończeniu Programu

 1. Po zakończeniu Programu konto Uprawnionego Uczestnika zostaje dezaktywowane. 
 2. Kwota stanowiąca nadwyżkę nad kwotą 0 zł (słownie: zero złotych), którą Klient programu wpłacił na rachunek przedpłacony na poczet przyszłych wypożyczeń zostanie zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Klient po zakończeniu programu powinien wysłać na adres wskazany w punkcie I podpunkcie 5b niniejszego regulaminu informacje tj. numer telefonu, imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego.

 

XI. Reklamacje

 1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
  • w zakresie dotyczącym Programu w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems infolinia@benefitsystems.pl albo w formie pisemnej na adres: Benefit Systems SA, ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Polska, z dopiskiem :  Reklamacja- rowery miejskie.
  • w pozostałym zakresie na adres info@nextbike.pl, z dopiskiem :Reklamacja- MultiSport.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji odpowiednio Operator lub Organizator Programu zwrócą się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, numer Karty Sportowej, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Uprawnionego Uczestnika, Operator jak i Organizator Programu pozostawią bez rozpoznania.
 5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Uprawnionego Uczestnika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
 6. Operator jak i Organizator Programu rozpoznają reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora lub Organizatora Programu dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator lub Organizator Programu poinformuje Uprawnionego Uczestnika o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 7. Uprawniony Uczestnik wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator lub Organizator Programu może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
 8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Uprawnionego Uczestnika lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
 9. Uprawniony Uczestnik ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora lub Organizatora Programu. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia - list, e-mail - nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Uprawnionemu Uczestnikowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do właściwego podmiotu.
 10. Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

 

XII. Odstąpienie od Umowy

Uprawniony Uczestnik może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiednim Regulaminie Nextbike. 

 

XIII. Wypowiedzenie Umowy

Uprawniony Uczestnik może Wypowiedzieć Umowę zawartą z Operatorem zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiednim Regulaminie Nextbike.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Uprawnieni Uczestnicy zostaną poinformowani przez umieszczenie przez Operatora stosownej informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Operatora, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej Operatora przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Uprawnieni Uczestnicy którzy pozostawili Operatorowi adres e-mail zostaną dodatkowo powiadomieni przez Operatora poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem nowej treści Regulaminu. Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na stronie internetowej: nextbike.pl/regulaminy

I. Definicje

 1. Promocja – akcja marketingowa organizowana w Strefie Multisport znajdującej się pod adresem: https://www.kartamultisport.pl/ w terminie 5 lutego 2018 roku od godz. 00:00 do dnia 31 maja 2018 roku, do godziny 23:59 pod nazwą: ”Wiosna z MultiSport”, skierowana do osób fizycznych na warunkach objętych Regulaminem, organizowana i prowadzona na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator – Benefit Systems Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie pod adresem: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000370919, nr NIP 836-16-76-510, REGON 750721670, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2 674 842,00 PLN.
 3. Partner – AUDIOTEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-673, przy ul. Konstruktorskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305704, REGON 141438454, NIP: 521-36-18-086. 
 4. Serwis Audioteka – serwis internetowy należący do Partnera, dostępny pod adresem www.audioteka.com/pl.
 5. Regulamin Serwisu Audioteka – regulamin korzystania z Serwisu Audioteka znajdujący się pod adresem http://audioteka.com/pl/terms-of-use.
 6. Aktywna Karta – aktywna karta sportowa wydana przez Organizatora w ramach Programu MultiSport uprawniająca Uczestnika promocji do skorzystania z Promocji. Aktywnymi Kartami, które upoważniają Uczestnika promocji do skorzystania z promocji są: karta MultiSport Plus, karta MultiSport Classic i karta MultiActive typu pracownik lub należąca do osoby towarzyszącej.
 7. Uczestnik Promocji (zwany zamiennie Uczestnikiem) – osoba fizyczna posiadająca Aktywną Kartę w czasie trwania Promocji, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spełniająca pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Kolekcja – zestaw 26 (dwudziestu sześciu) Audiobooków dostępnych w Serwisie Audioteka pod adresem: https://audioteka.com/pl/collection/kartamultisport tj: „Większość bezwzględna”, „Behawiorysta”, „Awaria małżeńska”, „Po prostu bądź”, „Cześć, co słychać?”, „Amelia”, „Ślepnąc od świateł”, „Potęga podświadomości”, „Opowieść mojego życia. Wywiad rzeka”, „Wzgórze Psów”, „Polska odwraca oczy”, „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”, „7 nawyków skutecznego działania”, „Pasja życia”, „Stulecie Chirurgów”, „Harda”, „8. nawyk. Od skuteczności do wielkości”, „Polska Jagiellonów”, „Osiedle Marzeń”, „Przejęcie”, „Udręka i ekstaza”, „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd”, „Pan Lodowego Ogrodu Tom 1”, „Pomnik cesarzowej Achai Tom 1”, „Złowrogi cień Marszałka”, „2010: Odyseja kosmiczna”
 9. Audiobook - nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej, zawierające odczytany tekst publikacji, oferowane przez Serwis Audioteka na warunkach Regulaminu Serwisu dostępnego pod adresem internetowym http://audioteka.com/pl/terms-of-use.
 10. Kod Promocyjny - kod elektroniczny z indywidualnym ciągiem znaków, który po wprowadzeniu do serwisu Audioteka.com na stronie danego audiobooka znajdującego się w Kolekcji, umożliwi Użytkownikowi pobranie tylko 1 audiobooka należącego do Kolekcji, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 11. Zakup - dostarczenie treści cyfrowej poprzez pobranie przez Uczestnika Promocji Audiobooka, przy użyciu Aktywnej Karty, zgodnie z zasadami Promocji zawartymi w niniejszym Regulaminie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Uczestnika Promocji.
 12. Aplikacja Audioteka – bezpłatna aplikacja mobilna Audioteki, która umożliwia zakup i odtwarzanie Audiobooków będących w ofercie Serwisu Audioteka oraz bezpłatne otrzymanie i odtwarzanie Audiobooków z Kolekcji; dostępna pod adresem internetowym audioteka.com/pl/applications, działająca na urządzeniach z systemem Android 4.0.4 i nowszym, iOS 8.0 i nowszym, Windows Phone 10 i nowszym.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 5 lutego 2018 roku do 31 maja 2018 roku z zastrzeżeniem, że każdą z Aktywnych Kart z danymi takimi jak imię, nazwisko i numer karty - potrzebnych do uzyskania łącznie maksymalnie 3 Kodów promocyjnych na 3 audiobooki z Kolekcji, w ramach niniejszej Promocji można użyć w Serwisie Audioteka, do dnia uznawanego jako wyczerpanie zapasów Kodów promocyjnych przewidzianych w akcji zgodnie z treścią §3 ust. 3 poniżej. W okresie od od 5 lutego 2018 roku do 31 maja 2018 roku, przy pomocy Aktywnej Karty MultiSport - po założeniu i zalogowaniu się na konto w https://www.kartamultisport.pl/można otrzymać maksymalnie 3 indywidualne 2 Kody promocyjne na Audiobooki. Każdy uczestnik promocji, który przystąpi do Promocji od 1 lutego 2018 roku do 31 maja 2018 roku , może otrzymać maksymalnie 3 indywidualne Kody promocyjne na Audiobooki.
 2. Skorzystanie z niniejszej Promocji i Zakup dowolnego Audiobooka z Kolekcji za pomocą Kodu promocyjnego wiąże się z m.in. koniecznością:
  • Rejestracji lub posiadania konta w serwisie Partnera (Serwis Audioteka),
  • Rejestracji lub posiadania konta w serwisie https://www.kartamultisport.pl/,
  • Zawarcia z Partnerem umowy o świadczenie usług oraz właściwych umów licencyjnych zgodnie z Regulaminem Serwisu Audioteka dostępnym pod adresem: audioteka.com/pl/terms-of-use
  • wpisania Kodu Promocyjnego w przeznaczonym do tego miejscu odpowiednio w Serwisie Audioteka lub w Aplikacji Audioteka.
  • Pobrania i zainstalowania bezpłatnej aplikacji Audioteka na telefon lub tablet (Systemy: Android 4.0.4 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy, Windows Phone 10 i nowszy)
 3. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Promocji. Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza, że zapoznał się z zasadami i wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu.
 4. Odsłuchanie Audiobooka z Kolekcji możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu Aplikacji Audioteka (Systemy: Android 4.0.4 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy, Windows Phone 10 i nowszy).
 5. Audiobooka z Kolekcji otrzymanego przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego uzyskanego podczas Promocji nie można pobrać jako odrębnego pliku. Jeśli użytkownik podczas jednej transakcji odbierze bezpłatnego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej i jednocześnie zakupi inny Audiobook z oferty Serwisu Audioteka, wówczas użytkownik może pobrać jako odrębny plik tylko i wyłącznie Audiobooka pochodzącego z oferty Serwisu Audioteka.

 

III. Zasady uczestnictwa w promocji

 1. W celu odebrania jednego bezpłatnego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej przy wykorzystaniu kodu promocyjnego należy:
  • zarejestrować się a następnie zalogować na swój profil na stronie: www.kartamultisport.pl, na którym znajduje się Kod Promocyjny uprawniający do bezpłatnego odbioru jednego Audiobooka Kolekcji Promocyjnej, w czasie trwania Promocji okresie od 5.02.2018 r. do 31.05.2018r. Każdy Użytkownik podczas trwania Promocji otrzyma łącznie trzy kody na audiobooki z Kolekcji promocyjnej.
  • wybrać jednego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej znajdującej się na swoim profilu na stronie: www.kartamultisport.pl, poprzez naciśnięcie okładki audiobooka lub przycisku ”Wybieram nagrodę”, po dokonaniu wyboru, następuje automatyczne przekierowanie do Serwisu Audioteka;
  • po przejściu do Serwisu Audioteka wybrać opcję „Mam kod promocyjny”;
  • zalogować się na uprzednio posiadane konto w Serwisie Audioteka lub dokonać rejestracji nowego konta w Serwisie Audioteka zgodnie z Regulaminem Serwisu Audioteka (poprzez podanie adresu e-mail oraz proponowanego przez rejestrującego się hasła); rejestracja nowego konta będzie wymagała akceptacji Regulaminu Serwisu Audioteka, dostępnego pod adresem internetowym http://audioteka.com/pl/termsof-use 
  • po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta w Serwisie Audioteka ponownie wybrać opcję „Mam kod promocyjny” i wpisać w polu „Wpisz kod promocyjny” kod, zatwierdzając przyciskiem „Przelicz”; przeliczenie powinno skutkować obniżeniem ceny do 0 zł (zero złotych);
  • zakończyć transakcję klikając przycisk „Zamawiam”
  • pobrać i zainstalować Aplikację Audioteka w wersji odpowiedniej dla danego urządzenia, (Aplikacja Audioteka dostępna jest pod adresem internetowym http://audioteka.com/pl/applications i działa na urządzeniach z systemem Android 4.0.4 i nowszym, iOS 8.0 i nowszym, Windows Phone 10 i nowszym);
  • po zainstalowaniu Aplikacji Audioteka zalogować się do niej tymi samymi danymi (adres mailowy oraz hasło), które zostały podane odpowiednio przy rejestracji konta w Serwisie Audioteka lub logowaniu się do Serwisu Audioteka w trakcie odbierania bezpłatnego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej;
  • otrzymany w ramach Promocji Audiobook z Kolekcji Promocyjnej będzie widoczny w ramach funkcji “Moja półka”, zawartej w Serwisie Audioteka oraz we wszystkich wersjach Aplikacji Audioteka.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, odsłuchanie Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej otrzymanego przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego uzyskanego podczas Promocji możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem bezpłatnej Aplikacji 3 Audioteka.
 3. Jeżeli w ramach danej transakcji, Uczestnik dodał do koszyka zakupowego (w którym już znajduje się Audiobook z Kolekcji Promocyjnej wybrany przez niego na Stronie Internetowej Promocji) Audiobook z oferty Serwisu Audioteka znajdujący się jednocześnie w Kolekcji Promocyjnej, to możliwość odsłuchania wyłącznie za pośrednictwem bezpłatnej Aplikacji Audioteka będzie dotyczyła tego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej, którego cena była najwyższa.
 4. Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej otrzymanego od Organizatora przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego uzyskanego podczas Promocji nie można pobrać jako odrębnego pliku. Jeśli użytkownik podczas jednej transakcji odbierze bezpłatnego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej i jednocześnie zakupi inny Audiobook z oferty Serwisu Audioteka, wówczas użytkownik może pobrać jako odrębny plik tylko i wyłącznie Audiobooka pochodzącego z oferty Serwisu Audioteka.
 5. Zakupu Audiobooka z Kolekcji, przy pomocy Kodu promocyjnego w Serwisie Audioteka można dokonać do dnia wyczerpania zapasów Kodów promocyjnych przewidzianych w akcji, o której poinformuje Organizator na stronie projektu www.kartamultisport.pl
 6. Jeden Kod promocyjny umożliwia Uczestnikowi Promocji Zakup wybranego tylko 1 (jednego) Audiobooka oferowanego w Kolekcji w Serwisie Audioteka. Do dnia wyczerpania zapasów Kodów promocyjnych przewidzianych w akcji, Uczestnik promocji może otrzymać maksymalnie łącznie 3 Kody Promocyjne.
 7. Wygenerowany Kod promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę lub rzecz innego rodzaju.
 8. Uzyskane w Promocji Kody Promocyjne można wykorzystać do 31 maja 2018 r. Po upływie tego terminu Kod Promocyjny zostanie dezaktywowany i nie będzie uprawniał do otrzymania bezpłatnego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej.
 9. Przed zakończeniem transakcji zgodnie z pkt 1 f powyżej, Uczestnik może dodać do koszyka zakupowego (w którym już znajduje się Audiobook z Kolekcji Promocyjnej wybrany przez niego na Stronie Internetowej Promocji) inne Audiobooki znajdujące się w ofercie Serwisu Audioteka. W takim wypadku:  
  • po wprowadzeniu Kodu Promocyjnego i naciśnięciu przycisku „Przelicz” nastąpi obniżenie łącznej ceny tej transakcji o wartość Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej, a Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty za dodane Audiobooki z oferty Serwisu Audioteka zgodnie z Regulaminem Serwisu Audioteka;
  • jeżeli do koszyka zakupowego zostanie dodany Audiobook z oferty Serwisu Audioteka znajdujący się jednocześnie w Kolekcji Promocyjnej (inny niż wybrany przez Uczestnika na Stronie Internetowej Promocji), to po wprowadzeniu Kodu Promocyjnego i naciśnięciu przycisku „Przelicz” nastąpi obniżenie ceny tej transakcji o wartość najdroższego z Audiobooków z Kolekcji Promocyjnej znajdującego się w koszyku zakupowym Uczestnika a Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty pozostałej ceny (wskazanej po naciśnięciu przycisku „Przelicz”), zgodnie z Regulaminem Serwisu Audioteka.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie Serwisu Audioteka (dostępny pod adresem http://audioteka.com/pl/terms-of-use).
 11. Serwis Audioteka nie ponosi odpowiedzialności za: a. nieprawidłowości w realizacji Kodu Promocyjnego spowodowane podaniem przez Uczestnika Promocji nieprawidłowych lub niepełnych danych; b. nieposiadanie odpowiedniego urządzenia spełniającego wymagania do odtwarzania Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej.
  • nieprawidłowości w realizacji Kodu Promocyjnego spowodowane podaniem przez Uczestnika Promocji nieprawidłowych lub niepełnych danych;
  • nieposiadanie odpowiedniego urządzenia spełniającego wymagania do odtwarzania Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej.
 12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia Regulaminu Serwisu Audioteka, dostępnego w Serwisie Audioteka pod adresem http://audioteka.com/pl/terms-of-use

 

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji przez Partnera w zakresie wszelkich czynności Uczestnika Promocji można zgłaszać mailowo na adres hello@audioteka.com przez cały czas trwania Promocji oraz w ciągu 30 dni od daty jej zakończenia.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust.1 powyżej powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Promocji, adres-email Uczestnika Promocji, numer telefonu komórkowego Uczestnika Promocji, numer karty 4 MultiSport Plus lub karty MultiSport Classic lub karty MultiActive wpisanej w celu wygenerowania Kodu Promocyjnego potrzebnego do Zakup Audiobooka, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące obsługi niniejszej Promocji przez Partnera (w szczególności wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu Partnera i procesu wykorzystania Kodu Promocyjnego do Zakupu Audiobooków) są rozpatrywane przez Partnera zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie serwisu Audioteka.pl dostępnym przy rejestracji/ logowaniu się do Serwisu Audioteka i powinny być przesyłane na adres pocztowy Partnera: Audioteka S.A. ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa z dopiskiem ”Wiosna z MultiSport” lub pocztą elektroniczną na adres) hello@audioteka.com.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Partnera w terminie do 30 dni liczonych od daty ich otrzymania.
 5. Reklamacje dotyczące obsługi niniejszej Promocji przez Partnera rozpatrywane będą na warunkach i w sposób wskazany w Regulaminie Serwisu Audioteka.
 6. Partner rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Partnera, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika podany przez niego w reklamacji.
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.
 9. Uczestnik Promocji może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Uczestnik Promocji może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V. Dane osobowe

 1. Uczestnik Promocji, poprzez zgłoszenie udziału w Promocji oraz dokonanie rejestracji w Serwisie Audioteka zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Partnera jako administratora danych osobowych, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Serwisu Audioteka.
 2. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych oraz może żądać zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych z zastrzeżeniem zdania następnego. Przekazanie przez Uczestnika Promocji swoich danych osobowych i wyrażanie zgody na ich przetwarzanie przez Partnera oraz akceptacja Regulaminu Serwisu Audioteka ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w niniejszej Promocji.
 3. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Partnera jako administratora danych osobowych stanowi podstawę usunięcia konta z Serwisu Audioteka co może się wiązać z utratą dostępu do Audiobooków dostępnych na jego koncie założonym w Serwisie Audioteka.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r z późn. zmianami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r poz. 1182).

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik Promocji zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Promocji w sposób naruszający jej zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.
 2. Partner zastrzega, iż w celu skorzystania z Promocji i pobrania Audiobooka może zachodzić konieczność nawiązania połączenia z siecią telekomunikacyjną oraz może dojść do transmisji danych, za które może zostać pobrana opłata zgodnie z cennikiem właściwego operatora.
 3. Partner ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym w sytuacji podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Promocji.
 4. Partner ma prawo wykluczyć Uczestnika Promocji z udziału w Promocji w przypadku naruszenia przez Uczestnika Promocji postanowień Regulaminu Serwisu Audioteka, w tym w sytuacji podjęcia przez Uczestnika Promocji ingerencji w mechanizm Promocji.
 5. Partner zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Promocji i z zachowaniem praw nabytych Uczestników Promocji. Zmiany regulaminu będą dostępne pod adresem: audioteka.com/pl/collection/kartamultisport. W przypadku nieakceptowania zmian Regulaminu, Uczestnik Promocji ma prawo zrezygnować z udziału w Promocji.
 6. Partner nie ponosi odpowiedzialności za:
  • nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych niniejszą Promocją spowodowane podaniem przez Uczestnika Promocji nieprawidłowych lub niepełnych danych,
  • nieposiadanie odpowiedniego urządzenia spełniającego wymagania do pobrania i odtwarzania Audiobooka
 7. Uczestnik Promocji, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu może żądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie maila do Partnera z oświadczeniem o rezygnacji na adres e-mail: hello@audioteka.com. Dane Uczestnika zostaną usunięte w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania powyższego oświadczenia o rezygnacji.
 8. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Promocji w siedzibie Partnera jak i w czasie trwania Promocji, tj. w dniach od 5.02.2018 r. do 31.05.2018 r. oraz 30 dni po jej zakończeniu, oraz na stronie internetowej https://audioteka.com/pl/collection/kartamultisport w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 9. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach reklamowych i informacyjnych towarzyszących Promocji. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 10. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksy cywilnego jak i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm.).
 12. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).
 13. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolny od podatku jest Kod Promocyjny otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa jego wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. W przypadku przekroczenia tej wartości, Organizator przyzna Uczestnikowi Promocji dodatkowe świadczenie promocyjne w wysokości 11,11% wartości Kodu Promocyjnego z przeznaczeniem na pokrycie podatku zryczałtowanego. 
Phone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej