Regulaminy

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030). 
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strefy MultiSport, służącej m.in. do informowania Użytkowników o promocjach i usługach dodatkowych. Akceptacja Regulaminu jest konieczna dla korzystania ze Strefy MultiSport.
 3. Aktualny Regulamin zamieszczany jest w odpowiedniej zakładce Strefy MultiSport oraz na Stronie pod adresem: www.kartamultisport.pl/regulaminy. Użytkownik może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób, w szczególności pobrać Regulamin ze Strony.
 4. Korzystanie z funkcji Strefy MultiSport jest w pełni dobrowolne i wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnej Karty (lub Karty oczekującej na aktywację).
 5. Strefa MultiSport może umożliwiać korzystanie z dodatkowych usług, po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.
 6. Benefit zastrzega, że ilość miejsc na poszczególne zajęcia sportowo-rekreacyjne udostępniane okresowo za pośrednictwem Strefy MultiSport w określonych terminach jest ograniczona. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń Użytkowników.

§2 Definicje

 1. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
  2. Benefit – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 370919, NIP 8361676510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl,
  3. Karta - karta wydana przez Benefit uprawniająca do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport,
  4. Klient – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Benefit umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu MultiSport,
  5. Partner – podmiot świadczący użytkownikom Kart na podstawie umowy z Benefit usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu MultiSport, z których korzystanie możliwe jest za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości,
  6. Program MultiSport – zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit pod kątem potrzeb Klienta usług szczegółowo opisanych w umowie z Klientem dostępnych dla użytkowników Kart zgłoszonych przez Klienta, świadczonych przez Partnerów,
  7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,
  8. Strefa MultiSport - zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu na stronie www.kartamultisport.pl oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu,
  9. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kartamultisport.pl,
  10. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada aktywną Kartę (lub Kartę oczekującą na aktywację) oraz zarejestrowała się w Strefie MultiSport.

§3 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strefy MultiSport w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i z zachowaniem dobrych obyczajów, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Benefit.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  1. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających niniejszy Regulamin, przepisy prawa, ogólne zasady korzystania z sieci Internet lub dobre obyczaje,
  2. zamieszczanie w Strefie MultiSport lub rozpowszechnianie przez nią szkodliwego oprogramowania (m. in. wirusów i trojanów) lub innych mechanizmów lub urządzeń mogących wywołać zakłócenie działania Strefy MultiSport lub jej działanie niezgodne z Regulaminem,
  3. podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta ze Strefy MultiSport w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, Benefit może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Strefę MultiSport, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Benefit w sposób określony w § 8 ust. 1 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Benefit oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Benefit nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Strefy MultiSport.
 6. Użytkownik po wyrażeniu dodatkowej zgody na Strefie MultiSport może upoważnić Benefit do wysyłania na podany numer telefonu komunikatów informacyjnych przypominających o nadchodzącym terminie zajęć sportowo-rekreacyjnych, na które Użytkownik się zapisał. Zgoda na otrzymywanie dodatkowych komunikatów może być w każdej chwili wycofana w ustawieniach konta.

§4 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Strefy MultiSport wymaga korzystania z urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 2. Korzystanie ze Strefy MultiSport możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www, przy czym zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek (Benefit nie gwarantuje poprawności działania Strefy MultiSport przy stosowaniu przeglądarek w wersjach starszych)
  2. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Acrobat Reader do poprawnego otwierania plików w formacie PDF
  3. strona internetowa jest w pełni responsywna.
 3. Przy korzystaniu przez Użytkownika z dodatkowych usług lub funkcjonalności Strefy MultiSport możliwe jest obowiązywanie dodatkowych wymogów technicznych, które zostaną opisane w odrębnych regulaminach.

§5 Rejestracja i logowanie

 1. Do korzystania ze Strefy MultiSport konieczna jest rejestracja Użytkownika.
 2. Rejestracja Użytkownika wymaga podania w formularzu rejestracyjnym danych osobowych: imienia, adresu e-mail oraz numeru Karty.
 3. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.
 4. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą.
 5. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia hasła zawierającego minimum 6 znaków, w tym małe i duże litery.
 7. Rejestracja w Strefie MultiSport oraz założenie konta nie są możliwe bez spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w ust. 2-6 niniejszego paragrafu.
 8. W sytuacji, gdy Użytkownikiem jest dziecko w wieku do 13 lat, czynności rejestracji na Strefie MultiSport w imieniu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 9. Po dokonaniu rejestracji i podaniu swojego imienia widniejącego na Karcie, loginu oraz hasła (lub wykorzystaniu danych logowania Użytkownika w serwisie Facebook) oraz po kliknięciu w ciągu 48 godzin w link przesłany na adres e-mail Użytkownika w celu potwierdzenia rejestracji konta, Użytkownik pozostaje zalogowany w Strefie MultiSport.
 10. Aby korzystać z funkcjonalności Strefy MultiSport Użytkownik musi być zalogowany.
 11. W zakładce „Profil” Strefy MultiSport znajdują się dane Użytkownika przetwarzane przez Benefit na potrzeby prowadzenia konta w Strefie MultiSport tj. imię i nazwisko, numer i rodzaj Karty, status Karty (aktywna lub nieaktywna) oraz adres e-mail, które zostały uzupełnione podczas rejestracji profilu. Pozostałe dane udostępnione na Strefie MultiSport przez Użytkownika podawane są dobrowolnie i nie są wymagane do prowadzenia  konta.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany hasła.
 13. Użytkownik w razie zmiany numeru Karty powinien wpisać nowy numer Karty w odpowiedniej zakładce na Stronie, celem dalszego korzystania ze Strefy MultiSport.
 14. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności  uprawdopodobniających, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Benefit, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego konta.
 15. W razie utraty przez Kartę statusu karty aktywnej, nastąpi zablokowanie dostępu do promocji i usług dodatkowych.

§6 Dane osobowe

 1. Benefit pełni funkcję administratora danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne dla funkcjonowania i korzystania ze Strefy MultiSport. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.kartamultisport.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi oraz na podstawie uzasadnionego interesu Benefit, którym jest:
  1. marketing bezpośredni polegający na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Benefit oraz mający na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji, prowadzenie analiz i statystyk,
  2. dostosowanie Strefy MultiSport do potrzeb Użytkownika,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Benefit drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

  Numer telefonu przetwarzany jest przez Benefit opcjonalnie w oparciu o odrębną zgodę Użytkownika w celu skorzystania z dodatkowych funkcjonalności konta. 

 3. Benefit będzie przechowywać dane Użytkowników przez następujące okresy:

  1. w celu świadczenia usługi - przez okres trwania umowy o korzystanie ze Strefy MultiSport,
  2. w celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji konta na Strefie MultiSport lub zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze,
  3. w celach podatkowych i rachunkowych - w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 4. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje:
  1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody,
  2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo dostępu do danych,
  6. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  7. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  8. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  9. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Benefit Systems danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

  Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Benefit lub z inspektorem ochrony danych Benefit pod adresem iod@benefitsystems.pl.

 5. Benefit chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Gromadzone dane osobowe Użytkowników traktowane są jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Benefit, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmiotom wspierającym, wykonującym usługi audytowe, wspomagającym obsługę Użytkowników np. Infolinii, wspierającym działania marketingowe oraz organom publicznym. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez Benefit.
 7. Dane osobowe są podawane przez Użytkownika w odpowiednich formularzach podczas rejestracji w Strefie MultiSport. Formularze zawierają informacje o zakresie danych niezbędnych dla funkcjonowania Strefy MultiSport.
 8. Formularze mogą dawać Użytkownikowi możliwość wyrażenia dobrowolnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych również w innych celach lub przez inne podmioty niż wskazane w ust. 1 oraz zgód na marketing elektroniczny.
 9. Strefa MultiSport może używać plików cookies (tzw. ciasteczek). Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w Polityce w sprawie plików cookies, zamieszczonej na Stronie pod adresem: https://www.kartamultisport.pl/polityka-cookies/.

§7 Prawa własności intelektualnej

 1. Poprzez korzystanie ze Strefy MultiSport lub akceptację niniejszego regulaminu na Użytkownika nie zostają przenoszone jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Strefy MultiSport lub jej jakiejkolwiek części.
 2. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Strefie MultiSport, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Strefy MultiSport treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Benefit lub podmiotom, z którymi Benefit zawarł stosowne umowy.
 3. Wykorzystanie treści może odbywać się wyłączenie na podstawie wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej przez Benefit.

§8 Kontakt i reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać uwagi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Strefy MultiSport na adres: bok@benefitsystems.pl lub za pomocą odrębnej zakładki w Strefie MultiSport, jeśli taka zostanie udostępniona. W zgłoszeniu Użytkownik powinien wskazać swój login oraz opis zaistniałego problemu
 2. Benefit może zadać Użytkownikowi dodatkowe pytania w celu właściwego rozpatrzenia zgłaszanych uwag.
 3. Benefit rozpatruje zgłoszone uwagi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie.

§9 Odpowiedzialność

 1. Benefit nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Strefy MultiSport, które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Użytkownika lub niekompatybilnością innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu.
 2. Benefit nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet lub zewnętrznych stron www nieprowadzonych przez Benefit.
 3. Niezależnie od ust. 1 i 2, Benefit czyni należyte starania, aby zapewnić działanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności Strefy MultiSport, w szczególności poprzez bieżącą naprawę usterek i należyte utrzymywanie zewnętrznych stron www. nieprowadzonych przez Benefit.
 4. Benefit nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Benefit, których Benefit nie mogła racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Strefy MultiSport.
 5. Benefit jest uprawniony do przerw w działaniu Strefy MultiSport, jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Benefit, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w Strefie MultiSport.
 6. Benefit nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do zapisów Regulaminu oraz regulaminów usług świadczonych przez Partnerów w ramach Programu czy regulaminów usług dodatkowych dostępnych dla Użytkowników, prezentowanych w Strefie MultiSport.
 7. Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych w ramach Programu oraz usług dodatkowych prezentowanych w Strefie MultiSport stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej

§10 Zmiana i wypowiedzenie Regulaminu

 1. Z ważnych przyczyn, za jakie uznaje się w szczególności:
  1. zmianę, a w szczególności poszerzenie zakresu funkcjonalności Strefy MultiSport,
  2. zmianę charakterystyki istniejących funkcjonalności Strefy MultiSport

  Benefit zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-mail lub/i dodatkowego komunikatu dostępnego po zalogowaniu się do Strefy MultiSport. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Strefy MultiSport oraz na Stronie.
 3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Użytkownik nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub nie wypowie Regulaminu w najbliższym terminie wypowiedzenia po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu na Stronie.
 4. Użytkownikowi służy prawo do odstąpienia od umowy (Regulaminu) zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zm.) w terminie 14 dni od daty jego akceptacji. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres bok@benefitsystems.pl. Wzór formularza odstąpienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zwracając się do Benefit z wnioskiem o usunięcie jego konta w Strefie MultiSport.
 6. Benefit zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług w ramach Strefy MultiSport. W takim wypadku wszyscy zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomienia mailowo z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Użytkownik ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez mediację, za zgodą Benefit (szczegóły znajdziesz na: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.) oraz RODO.
 4. Załącznikiem będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka w sprawie plików cookies, dostępna na Stronie pod adresem: www.kartamultisport.pl/polityka-cookies.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Strefy MultiSport Benefit Systems

Wzór formularza odstąpienia od umowy

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Benefit Systems o prowadzenie konta w Strefie MultiSport, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:


Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o prowadzenie konta w Strefie MultiSport.

Imię i nazwisko Użytkownika …………………………………………………………
adres e-mail (login) ………………………………………………………………

Numer Karty  …………………………………………………

 1. Wystawcą karty uprawniającej do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport (dalej jako „Karta”) jest Benefit Systems SA. Kartę można otrzymać jedynie za pośrednictwem spółki Benefit Systems SA bądź spółek z Grupy Kapitałowej Benefit Systems, z którymi Benefit Systems SA zawarł umowę o współpracy.
 2. Karta upoważnia uczestnika Programu (dalej jako „Użytkownik”) w okresie jej ważności do korzystania z obiektów partnerów Benefit Systems SA (dalej jako „Partnerzy”) wskazanych dla danego rodzaju Karty na stronie: http://www.benefitsystems.pl/multisport/obiekty.
 3. Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim. Obrót lub zbycie Karty w jakiekolwiek formie na rzecz osoby trzeciej jest zabronione. Niedozwolone jest korzystanie z Kart przez Użytkowników w celach zarobkowych. Użytkownik może być posiadaczem tylko jednej Karty.
 4. Karta musi być czytelnie podpisana przez jej Użytkownika. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w wyglądzie Karty, poza złożeniem podpisu we wskazanym na Karcie miejscu.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji usługi w ramach Programu MultiSport na podstawie oświadczenia Użytkownika w przedmiocie przetwarzania danych osobowych złożonego przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie MultiSport. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl, telefonicznie pod numerem 22 242 42 42 lub listownie na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”.
 6. Zamawianie Karty oraz udział w Programie MultiSport jest w pełni dobrowolne, co oznacza, że Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję przy zgłoszeniu siebie oraz osób uprawnionych do Programu MultiSport (osób towarzyszących i dzieci). Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z usługi w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z Klientem, który na mocy tej umowy umożliwił Użytkownikom korzystanie z Programu MultiSport (dalej jako „Klient”). Rezygnacja z Programu MultiSport oznacza dezaktywację Karty tego Użytkownika oraz Kart osoby towarzyszącej lub dzieci zgłoszonych przez Użytkownika do Programu MultiSport z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie zawartej z Klientem.
 7. W celu skorzystania z usług dostępnych w obiektach Partnerów, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego uprzedniego okazywania Karty i dokumentu tożsamości. W niektórych obiektach Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo do złożenia parafy lub wpisania swoich inicjałów na potwierdzenie odbycia wizyty lub w inny sposób obowiązujący u danego Partnera. W przypadku dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym nie jest wymagane okazywanie dokumentu tożsamości przed skorzystaniem z Karty.
 8. Przed wizytą u danego Partnera należy zapoznać się z uwagami na podstronach Partnerów prezentowanych w serwisie internetowym Benefit Systems SA.
 9. Pracownik Benefit Systems SA (lub osoba upoważniona przez podmiot współpracujący z Benefit Systems SA) oraz pracownik Partnera są upoważnieni do weryfikacji Karty z dokumentem tożsamości oraz do zatrzymania Karty użytkowanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad działania obiektu Partnera, w tym w szczególności do korzystania z obiektu w godzinach jego otwarcia (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). Partner upoważniony jest do pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika Karty dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik Karty nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji.
 11. W trosce o zadowolenie Klientów, Benefit Systems SA sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc (np. zajęcia grupowe).
 12. Użytkownik może zgłosić Benefit Systems SA reklamację w związku z korzystaniem z Programu MultiSport lub zamówieniem Kart.  Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems reklamacje@benefitsystems.pl albo w formie pisemnej i przesłana na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Karta MultiSport”. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony Benefit Systems (żądanie Użytkownika). Benefit Systems SA niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 13. Wszelkie informacje związane z dostępem do usług można otrzymać dzwoniąc pod numer infolinii (22) 242 42 42.
 14. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do Benefit Systems SA.
 15. Karta jest własnością Benefit Systems SA. Benefit Systems SA ma prawo do dezaktywacji lub zatrzymania Karty jedynie w przypadku stwierdzenia naruszenia treści niniejszego Regulaminu bądź też w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia za dostęp do Programu dla Użytkownika, zgodnie z postanowieniami umowy z Klientem. O dezaktywacji lub zatrzymaniu Karty w przypadku stwierdzenia jej użytkowania niezgodnego z treścią niniejszego Regulaminu, a także o fakcie znalezienia pozostawionej Karty w obiekcie Partnera informowany jest Klient.
 16. Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za zabezpieczenie danych widniejących na Karcie przed nieuprawnionym dostępem.
 17. Benefit Systems SA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Benefit Systems SA, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich publikacji. Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na stronie internetowej www.benefitsystems.pl/multisport/ w zakładce: Regulamin.

Regulamin świadczenia usługi „MultiSport Diet” z dnia 01.09.2018

Spis treści

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Warunki korzystania z usług „MultiSport Diet” oraz Serwisu „MultiSport Diet”

 1. Warunki techniczne
 2. Warunki formalne. Licencja na korzystanie z usług „MultiSport Diet” oraz Serwisu „MultiSport Diet”.

IV. Usługi „MultiSport Diet” świadczone w ramach umowy

 1. Zakres usług „MultiSport Diet”
 2. Warunki korzystania z usług „MultiSport Diet”
 3. Warunki świadczenia usług „MultiSport Diet”

V. Polityka prywatności

VI. Polityka prywatności - pliki cookie

VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie „MultiSport Diet”

 1. Zablokowanie usług w Serwisie „MultiSport Diet”
 2. Zablokowanie konta w Serwisie „MultiSport Diet”
 3. Usunięcie konta w Serwisie „MultiSport Diet”

VIII. Reklamacje

IX. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług „MultiSport Diet ”;
 2. Diet and Wellness - Diet and Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Modelowej 3, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440420, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5252544624 oraz numerem REGON 146412710;
 3. Benefit Systems - Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, REGON:750721670;
 4. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywną kartę sportową w ramach Programu MultiSport, oferowanego przez Benefit Systems (dalej jako Program MultiSport), która korzysta z usług „MultiSport Diet” świadczonych przez Diet and Wellness oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 5. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług „MultiSport Diet”, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Diet and Wellness a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 6. „MultiSport Diet” - nazwa usług świadczonych nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Diet and Wellness na rzecz Użytkowników na mocy Umowy na zlecenie Benefit Systems;
 7. Serwis „MultiSport Diet” - strona internetowa umieszczona pod adresem: www.MultiSportdiet.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Diet and Wellness świadczy Użytkownikom usługi „MultiSport Diet”;

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług „MultiSport Diet” świadczonych przez Diet and Wellness na rzecz Użytkowników. Usługi „MultiSport Diet” polegają w szczególności na komponowaniu indywidualnych planów żywieniowych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych przez Użytkowników Diet and Wellness informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu „MultiSport Diet” jest Diet and Wellness.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usługi „MultiSport Diet”.
 4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług „MultiSport Diet” oraz wygląd i treść Serwisu „MultiSport Diet”, stanowią własność Diet and Wellness i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z prawnie chronionych usług „MultiSport Diet” oraz Serwisu „MultiSport Diet”.
 5. Diet and Wellness informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczone są usługi „MultiSport Diet”, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z możliwością ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych pomiędzy Diet and Wellness a Użytkownikiem. Diet and Wellness zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane dostępem do konta Użytkownika w Serwisie „MultiSport Diet” przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie „MultiSport Diet” mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 6. Diet and Wellness zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług Serwisu „MultiSport Diet” może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Diet and Wellness wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Diet and Wellness zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 7. Wszelkie opinie i komentarze publikowane przez Użytkowników w Serwisie „MultiSport Diet”, są  prywatnymi opiniami Użytkowników. Diet and Wellness nie jest zobowiązana do monitorowania treści (opinii lub komentarzy Użytkowników) zamieszczanych w Serwisie „MultiSport Diet”. Diet and Wellness nie  ponosi odpowiedzialności za treść prywatnych opinii lub komentarzy Użytkowników publikowanych w Serwisie „MultiSport Diet”, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

III. Warunki korzystania z usług „MultiSport Diet” oraz Serwisu „MultiSport Diet”

A. Warunki techniczne

 1. Dla korzystania z usług „MultiSport Diet” konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

a)     dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

b)     aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt a) powyżej, z siecią Internet;

c)     prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows 7 lub nowszej lub system operacyjny Apple w wersji macOS 10.12 lub nowszej lub system operacyjny Android w wersji 7.0 lub nowszej lub system operacyjny iOS w wersji 11.4.1 lub nowszej,

d)     prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej, przeglądarka internetowa w aktualnej wersji Mozilla Firefox albo Google Chrome albo Opera albo Safari, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;

e)     włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt d) powyżej, akceptacja plików Cookie;

f)      włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt d) powyżej, obsługa skryptów Java Script;

g)     prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 30.0 lub nowszej.

 1. Diet and Wellness informuje, iż korzystanie z usług „MultiSport Diet” możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług innych niż wskazany w ust. 1 pkt c) powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt d) powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług „MultiSport Diet”, za co Diet and Wellness odpowiedzialności nie ponosi.

B. Warunki formalne. Licencja na korzystanie z usług „MultiSport Diet” oraz Serwisu „MultiSport Diet”.

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • ukończyła lat 18 (osiemnaście ) i nie jest ubezwłasnowolniona,
  • posiada aktywną kartę sportową w ramach Programu MultiSport,
  • posiada konto na Strefie MultiSport dostępnej pod adresem https://www.kartamultisport.pl/,
  • zaakceptowała Regulamin.
 2. Usługi „MultiSport Diet” dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  • założyli konto w Serwisie „Multisport Diet” za pośrednictwem Strefy MultiSport oraz zalogowali się do swojego konta w Serwisie „MultiSport Diet”,
  • przed przystąpieniem do korzystania z usług „MultiSport Diet”, stanowiących plany dietetyczne, ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów dietetycznych przygotowanych dla nich w ramach usługi „MultiSport Diet”.
 3. Zgodnie z informacją podaną przy akceptacji niniejszego Regulaminu, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię i nazwisko, numer karty MultiSport, adres email oraz informacja o rozpoczęciu korzystania przez Użytkownika z usług „MultiSport Diet” zostają przekazane przez Benefit Systems do Diet and Wellness, która to spółka będzie przetwarzać przedmiotowe dane w celu założenia konta w Serwisie „MultiSport Diet” oraz świadczenia usługi MultiSport Diet. Administratorem danych osobowych z chwilą otrzymania tych danych staje się Diet and Wellness.
 4. Użytkownik zobowiązany jest chronić dane niezbędne do zalogowania umożliwiające dostęp do jego konta w Serwisie „MultiSport Diet”, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 5. Użytkownik może korzystać wyłącznie z własnego konta w Serwisie „MultiSport Diet”, nie wolno mu także udostępniać swojego konta w Serwisie „MultiSport Diet”  do użytku osobom trzecim.
 6. Usługi „MultiSport Diet” przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług „MultiSport Diet” wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 8. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług „MultiSport Diet” nie wolno:
  • publikować w Serwisie „MultiSport Diet” materiałów lub treści o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Diet and Wellness, Benefit Systems lub osób trzecich, treści obraźliwych, wulgarnych lub innych, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego w szczególności Użytkownikowi nie wolno: publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów, publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich, publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego, nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług „MultiSport Diet”.
 9. Diet and Wellness zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzeń końcowych, przy użyciu których Użytkownik korzysta z usług „MultiSport Diet”, nie obciążają Diet and Wellness.
 10. Diet and Wellness udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z usług „MultiSport Diet” oraz Serwisu „MultiSport Diet” przez czas obowiązywania Umowy wyłącznie w sposób wskazany w Regulaminie. Korzystanie przez Użytkownika z usług „MultiSport Diet” oraz Serwisu „MultiSport Diet” nie powoduje nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do usług „MultiSport Diet” oraz Serwisu „MultiSport Diet” w tym autorskich praw majątkowych oraz osobistych, autorskich praw zależnych, ani praw własności przemysłowej. Powyższa licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług „MultiSport Diet” wyłącznie na użytek własny związany bezpośrednio z korzystaniem z usług „MultiSport Diet”. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika w celu korzystania z usług „MultiSport Diet”, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowania w 1 (jednym) egzemplarzu.

IV. Usługi „MultiSport Diet” świadczone w ramach umowy

A. Zakres usług „MultiSport Diet”

 1. Usługą „MultiSport Diet” świadczoną Użytkownikowi przez Diet and Wellness na zlecenie Benefit Systems jest: Program „MultiSport Diet” składający się z indywidualnego planu żywieniowego, generowanego na podstawie założeń i wytycznych Użytkownika wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami programu, w tym w szczególności z:
  • Planem żywieniowym wraz z:
   1. Możliwością wymiany posiłku,
   2. Możliwością wymiany składnika,
   3. Możliwością zapoznania się z przepisem przygotowania oraz szczegółami posiłku,
   4. Możliwością utworzenia własnego, autorskiego planu żywieniowego,
   5. Możliwością dodawania przekąsek i napojów,
   6. Możliwością śledzenia wartości składników odżywczych (kcal, białka, węglowodany, tłuszcze),
  • Motywatorem picia wody,
  • Statystykami, w tym w szczególności z:
   1. Kontrolerem wagi
   2. Kontrolerem BMI,
   3. Kontrolerem dziennego zapotrzebowania kalorycznego,
  • Listą zakupów,
  • Sekcją ulubionych:
   1. Dni
   2. Posiłków,
  • Sekcją edukacyjną „Czy wiesz, że…”,
  • Bazą przepisów,
  • Bazą produktów,
  • Sekcją Moje treningi, w tym w szczególności z:
   1. Kalkulatorem spalania kalorii,
   2. Możliwością dodania treningu do planu żywieniowego,
  • Panelem kontaktu z dietetykiem.
 2. W ramach indywidualnego planu dietetycznego Użytkownik może wybrać jedną z diet następujących rodzajów:
  • Dieta klasyczna
  • Dieta wygodna
  • Dieta tania
  • Dieta wegeteriańska
  • Dieta Hashimoto
  • Dieta cukrzycowa
  • Dieta MIND
  • Dieta DASH
  • Dieta bezglutenowa
  • Dieta dla aktywnych
  • Dieta wysokobiałkowa
  • Dieta na masę.

Podczas korzystania z Programu "MultiSport Diet" Użytkownik może dokonać dowolnej liczby zmian rodzaju diety.

B. Warunki korzystania z usług „MultiSport Diet”

 1. Diet and Wellness zastrzega, iż korzystanie z usług „MultiSport Diet” świadczonych Użytkownikom wymaga posiadania aktywnego konta w Serwisie „MultiSport Diet”.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług „MultiSport Diet” Użytkownik powinien:
  • dokonać wyboru jednego z indywidualnych planów diety,
  • podać podczas procesu rejestracji lub uzupełnić w ustawieniach konta w Serwisie „MultiSport Diet” informacje niezbędne do wygenerowania pierwszego indywidualnego planu diety.
 3.  W celu natychmiastowej aktywacji usług „MultiSport Diet” Użytkownik wyraża zgodę na aktywację usługi przed upływem 14 dni od dnia zakupu i tym samym zrzeka się prawa do odstąpienia od Umowy.
 4. Korzystanie z usług „MultiSport Diet” przez Użytkownika nie wiąże się z koniecznością pokrywania przez Użytkownika dodatkowych kosztów na rzecz Diet and Wellness czy Benefit Systems.

C. Warunki świadczenia usług „MultiSport Diet”

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług „MultiSport Diet” nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, z chwilą utworzenia indywidualnego planu dietetycznego w Serwisie „MultiSport Diet”.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
  • do prawidłowego wykonania przez Diet and Wellness usług „MultiSport Diet” niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, albowiem indywidualny plan dietetyczny generowany jest każdorazowo w oparciu o informacje wskazane przez Użytkownika w jego profilu w Serwisie „MultiSport Diet”,
  • stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach usługi „MultiSport Diet” diety, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
  • indywidualny plan dietetyczny umożliwia Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI),
  • indywidualne plany dietetyczne mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Diet and Wellness nie ponosi odpowiedzialności.

V. Polityka prywatności

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenia odpowiedniej opcji podczas rejestracji konta w Serwisie „MultiSport Diet”.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika jest dobrowolne ale konieczne do korzystania z usług „MultiSport Diet” i Serwisu „MultiSport Diet”.
 3. Diet and Wellness oświadcza, że:

a)     Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Diet and Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Modelowej 3, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440420, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5252544624 oraz numerem REGON 146412710;

b)     Cele przetwarzania danych osobowych:

Diet and Wellness będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartej Umowy, a także w celach marketingowych.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Diet and Wellness jest dochodzenie ewentualnych roszczeń lub ochrona uzasadnionych interesów Administratora.

 

W przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Diet and Wellness przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

c)     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:  

Umowa świadczenia usług „MultiSport Diet” drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Państwa zgoda. Diet and Wellness informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług jest usprawiedliwiony cel Administratora.

d)     Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane wyłącznie:

 • pracownikom i współpracownikom Diet and Wellness posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
 • Benefit Systems – jedynie w zakresie informacji o częstotliwości korzystania z Serwisu MultiSport Diet dla celów rozliczeniowych,
 • innym podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z naszych usług na podstawie Państwa dyspozycji,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Diet and Wellness w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń , w szczególności: dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, firmom transportowym, i innym;
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

e)     Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Diet and Wellness nie przekazuje Państwa danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

f)      Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Diet and Wellness będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Państwa usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Dane osobowe pozyskane na podstawie Państwa zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

g)     Przysługujące Państwu uprawnienia:

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

- sprostowanie / poprawienie danych osobowych

- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie

- ograniczenie przetwarzania danych osobowych

- przeniesienie danych osobowych do innego administratora.

Z tych praw mogą Państwo korzystać składając wniosek na nasz adres mailowy:  daneosobowe@MultiSportdiet.pl

Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie danych uwierzytelniających.

h)     Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Państwa dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

i)       Stosowanie plików „cookies”:

w Serwisie „MultiSport Diet” stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług „MultiSport Diet” do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług „MultiSport Diet”. Poziom wykorzystania plików "cookies" jest określony przez ustawienia przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia plików "cookies" korzystając z opcji ustawień. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików "cookies" zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

j)      Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

VI. Polityka prywatności - pliki cookie

 1. Przez używanie Serwisu „MultiSport Diet” Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu „MultiSport Diet”.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. W Serwisie „MultiSport Diet” mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek - sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu „MultiSport Diet”. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 4. Serwis „MultiSport Diet” wykorzystuje różne rodzaje ciasteczek, w szczególności ciasteczka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej „MultiSport Diet”, konieczne do śledzenia aktywności użytkowników poruszających się po stronie internetowej „MultiSport Diet” oraz umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.
 5. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane - w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu „MultiSport Diet”, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Serwisu „MultiSport Diet” bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu „MultiSport Diet”.

VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie „MultiSport Diet”

A. Zablokowanie usług w Serwisie „MultiSport Diet”

 1. W przypadku publikowania przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem lub  Regulaminem Diet and Wellness ma prawo zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług „MultiSport Diet” przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub usunięcia treści naruszających prawo lub Regulamin.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Diet and Wellness możliwości korzystania z dusługi „MultiSport Diet” zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności konta.

B. Zablokowanie konta w Serwisie „MultiSport Diet”

 1. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Diet and Wellness może zablokować konto Użytkownika w Serwisie „MultiSport Diet”, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub do czasu usunięcia naruszeń Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Diet and Wellness konta Użytkownika w Serwisie „MultiSport Diet” zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług „MultiSport Diet”, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Diet and Wellness konta Użytkownika w Serwisie „MultiSport Diet” zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności konta.

C. Usunięcie konta w Serwisie „MultiSport Diet”

 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie „MultiSport Diet”.
 2. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Diet and Wellness może usunąć konto Użytkownika w Serwisie „MultiSport Diet”, w przypadku gdy Użytkownik:
  • pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,
  • narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie „MultiSport Diet”,
 1. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie „MultiSport Diet” powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie „MultiSport Diet” stanowi wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie usług „MultiSport Diet”.

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług „MultiSport Diet”, powinny być składane w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby Diet and Wellness lub w formie elektronicznej przesyłane na adres: reklamacje@MultiSportdiet.pl.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o jej wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami „MultiSport Diet”.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Diet and Wellness zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
  • warunków świadczenia usług „MultiSport Diet”,
  • warunków korzystania z usług „MultiSport Diet”,
  • zmianą funkcjonalności Serwisu „MultiSport Diet”,
  • obowiązujących przepisów prawa.
 1. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji ich w Serwisie „MultiSport Diet”. O treści i zakresie zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Benefit Systems poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianach w Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług „MultiSport Diet” rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

REGULAMIN PROGRAMU

„MultiSport Bike”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rowerów Publicznych uruchomionego w Miastach Objętych Programem w ramach opisanego poniżej Programu.
 2. Regulamin Programu obowiązuje wraz z Regulaminami Nextbike, a także wraz z polityką prywatności, które to regulacje udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.nextbike.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią,  a także ich: pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można również otrzymać w siedzibach: Nextbike Polska S.A. oraz Benefit Systems S.A.
 3.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Programu zastosowanie mają postanowienia Regulaminów Systemów Rowerów Publicznych, którego operatorem jest Nextbike.
 4. Program określony w niniejszym regulaminie trwa do 31 grudnia 2021 r.
 5.  Kontakt:

a) Benefit Systems S.A.: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, e-mail: infolinia@benefitsystems.pl  tel: 22 242 42 42 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),

b) Nextbike Polska S.A., ul Przasnyska 6b 01-756 Warszawa e-mail: info@nextbike.pl  tel: 22 123 06 09 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).

 1. Założenie konta przez Uprawnionego Uczestnika w ramach Programu umożliwia korzystanie z rowerów w różnych miastach Polski, w których operatorem jest Nextbike Polska S.A.

 

II. Definicje

 1. Regulamin Programu - niniejszy regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Programu przez Uprawnionych Uczestników.
 2. Regulaminy Nextbike (Regulaminy Rowerów Publicznych) – regulaminy opisujące zasady i warunki korzystania z Systemów Rowerów Publicznych występujących w Miastach Objętych Programem, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w Systemach Rowerów Publicznych. Akceptacja postanowień Regulaminu Nextbike i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w odpowiednim Systemie Rowerów Publicznych.
 3. Umowa - Umowa Uprawnionego Uczestnika z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie Nextbike. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu Nextbike zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Uprawnionego Uczestnika w Systemie Rowerów Publicznych i pod warunkiem złożenia przez Uprawnionego Uczestnika oświadczenia o akceptacji Regulaminu Nextbike, Regulaminu Programu.
 4. Miasta Objęte Programem – miasta Polski, w których korzystanie z Systemu Rowerów Publicznych zostało objęte Promocją. Wykaz miast objętych Programem można znaleźć pod adresem : www.multisportbike/wykaz-miast. Lista Miast Objętych Programem może ulec zmianie zgodnie z uzgodnieniami między Operatorem a Organizatorem Programu.
 5. Miasta wyłączone z Programu – miasta Polski, w których korzystanie z Systemu Rowerów Publicznych zostało wyłączone z Promocji. Wykaz miast nieobjętych Programem można znaleźć pod adresem: www.multisportbike/wykaz-miast. Lista Miast wyłączonych z Programu może ulec zmianie zgodnie z uzgodnieniami między Operatorem a Organizatorem Programu.
 6. Organizator Programu – Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, REGON:750721670
 7. Operator - Nextbike Polska S.A. realizująca usługi związane z obsługą Systemów Rowerów Publicznych ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
 8. Karta Sportowa - oznacza aktywne, w okresie Programu, karty MultiSport wydane przez Organizatora Programu, umożliwiające korzystanie z obiektów sportowych w ramach programu MultiSport oferowanego przez Organizatora.
 9. Program – możliwość jednokrotnego każdego dnia nieodpłatnego wypożyczenia i korzystania z roweru przez Uprawionego Użytkownika  przez pierwsze 60 minut czasu wypożyczenia. Programem nie jest objęty system rowerów elektrycznych.
 10. Polityka prywatności Operatora - odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Uczestnika. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://nextbike.pl/polityki-prywatnosci
 11. System Rowerów Publicznych - uruchomiony przez Operatora w Miastach Objętych Programem system wypożyczalni rowerów obejmujący, w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.
 12. Tabela Opłat i Kar Operatora – cennik usług i opłat związanych z korzystaniem z Systemu Rowerów Publicznych dostępny w odpowiednich  Regulaminach Nextbike, będący integralną częścią Umowy, przy czym zgodnie z zasadami Programu opłata wskazana w Tabeli Opłat i Kar Operatora obowiązuje przy pierwszym płatnym wypożyczeniu danego dnia powyżej 60 minuty, a także przy każdym kolejnym wypożyczeniu ponad 20 minut danego dnia.
 13. Uprawniony Uczestnik – użytkownik aktywnej Karty Sportowej, który przystąpił do Programu poprzez zaakceptowanie Regulaminu Programu, odpowiedniego Regulaminu Nextbike i dokonał rejestracji w dedykowanym Systemie Rowerów Publicznych dla akcji promocyjnej. Uprawniony Uczestnik w Regulaminie Nextbike jest odpowiednio definiowany jako „Klient”. Dane osobowe Uprawnionych Uczestników są przetwarzane oraz udostępniane zgodnie z wyrażonymi przez nich zgodami przy rejestracji w Systemie Rowerów Publicznych.
 14. Biuro Obsługi Klienta Nextbike (BOK) - uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod nr 22 244 13 13 lub 22 382 13 12, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres multisportbike@nextbike.pl oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej www.nextbike.pl;
 15. Dział Obsługi Klienta BENEFIT SYSTEMS – kontakt telefoniczny poprzez infolinię pod numer 22 242 42 42, czynna 7 dni w tygodniu w godz. od 7.00 – 22.00  z wyłączeniem świąt państwowych i religijnych, adres e-mail: infolinia@benefitsystems.pl
 16. Rachunek Przedpłacony - osobiste konto Uprawnionego Uczestnika w systemie rozliczeniowym Systemu Rowerów Publicznych, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu Rowerów Publicznych zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek Przedpłacony może być zasilany przez Uprawnionego Uczestnika wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.
 17. Kwota doładowania - opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek Przedpłacony.

 

III. Zasady ogólne korzystania z Programu

 1.  Warunkiem korzystania z Programu jest: posiadanie Karty Sportowej, podanie przez Uprawnionego Uczestnika wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w Regulaminie Programu, Regulaminie Nextbike. Warunkiem korzystania z Programu jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Uprawnionego Uczestnika w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 0 zł (słownie: zero złotych).
 2. Operator wypożycza Uprawnionemu Uczestnikowi rower na warunkach określonych w Regulaminie Nextbike oraz Regulaminie Programu. Uprawniony Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać warunków obu ww. regulaminów, w szczególności ma obowiązek doładować swój Rachunek Przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od zaistnienia stanu środków poniżej 0 zł oraz używać roweru zgodnie z ww. regulaminami
 3.  Uprawniony Uczestnik może wypożyczyć w ramach Programu jeden rower jednorazowo każdego dnia.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości Programem objęte jest jedno, pierwsze wypożyczenie roweru jednego dnia przez Uprawnionego Uczestnika. Nieodpłatne wypożyczenie roweru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, objęte jest zasadami określonymi Programem tylko i wyłącznie w zakresie ciągłego pierwszego wypożyczenia roweru do 60  minut danego dnia bez względu na ilość minut wykorzystanych (tj. pierwsze wypożyczenie może być krótsze niż 60 minut, z tym jednak zastrzeżeniem, że niewykorzystane minuty nie przechodzą na kolejne wypożyczenia roweru). W przypadku przekroczenia czasu objętego Programem, tj. korzystania z roweru w kolejnej minucie po pierwszych 60 minutach pierwszego wypożyczenia danego dnia naliczone zostaną opłaty za korzystanie z roweru zgodnie z Tabelą Opłat i Kar Operatora. 
 5. Uczestnikom Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w ramach Programu.
 6. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie Rowerów Publicznych, w taki sposób aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Skan pisma musi być wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail: info@nextbike.pl lub pocztą na adres Operatora lub złożony osobiście w siedzibie Operatora.

 

IV. Rejestracja

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Rowerów Publicznych jest uprzednia rejestracja Uprawnionego Uczestnika zgodnie z Regulaminem Programu.
 2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: multisportbike.pl
 3. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

Numer Karty Sportowej*

Numer telefonu*

Imię*

Nazwisko*

Adres zamieszkania (ulica nr domu/nr mieszkania) *

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Kraj*

Adres e-mail*

4. W momencie rejestracji  dane w zakresie numeru Karty Sportowej przekazywane są przez Operatora do  Organizatora w celach związanych z weryfikacją przez Organizatora ważności Karty Sportowej.

 

V. Formy Płatności

Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Rowerów Publicznych opisana jest w odpowiednim Regulaminie Nextbike.

 

VI. Wypożyczenie w ramach Programu

 1.  Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Uprawniony Uczestnik spełnia wymogi wskazane w punkcie III ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Systemu Rowerów Publicznych, zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiednich Regulaminach Nextbike.

 

VII. Czas trwania wypożyczenia

 1. Uprawniony Uczestnik ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
 2.  Przekroczenie dwunastu godzin czasu wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar wszystkich systemów, w których operatorem jest Nextbike Polska, dostępnymi na stronie internetowej:  nextbike.pl/regulaminy.

 

VIII. Zwrot

Zasady zwrotu, jak również kwestie dotyczące napraw i awarii zostały uregulowane w odpowiednim Regulaminie Nexbike.

 

IX. Opłaty

 1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminów Nextbike. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru w Terminalu Systemu Rowerów Publicznych, bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą, do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu Rowerów Publicznych o przyjęciu zwrotu roweru, z uwzględnieniem zasad dotyczących opłat wskazanych w Programie..
 2. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy. Zgodnie z zasadami Programu opłata wskazana w Tabeli Opłat i Kar Operatora za pierwsze płatne wypożyczenie roweru każdego dnia obowiązywania Programu naliczana jest po przekroczeniu 60 minut dla wszystkich Systemów w Miastach Objętych Programem.
 3. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Uprawniony Uczestnik ma obowiązek doładować swój Rachunek Przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od zaistnienia takiej sytuacji. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Uprawnionemu Uczestnikowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
 4. Doładowania dokonywane przez Uprawnianego Uczestnika są środkami w pełni do wykorzystania na poczet usług oferowanych przez Operatora.

 

X. Funkcjonowanie konta Uprawnionego Uczestnika po zakończeniu Programu

 1. Po zakończeniu Programu konto Uprawnionego Uczestnika zostaje dezaktywowane.
 2. Kwota stanowiąca nadwyżkę nad kwotą 0 zł (słownie: zero złotych), którą Klient programu wpłacił na rachunek przedpłacony na poczet przyszłych wypożyczeń zostanie zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Klient po zakończeniu programu powinien wysłać na adres wskazany w punkcie I podpunkcie 5b niniejszego regulaminu informacje tj. numer telefonu, imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego.

 

XI. Reklamacje

 1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
  1. w zakresie dotyczącym Programu w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems infolinia@benefitsystems.pl albo w formie pisemnej na adres: Benefit Systems SA, ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Polska, z dopiskiem: Reklamacja - rowery miejskie. 
  2. w pozostałym zakresie na adres info@nextbike.pl, z dopiskiem :  Reklamacja - MultiSport. 
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji odpowiednio Operator lub Organizator Programu zwrócą się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, numer Karty Sportowej, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Uprawnionego Uczestnika, Operator jak i Organizator Programu pozostawią bez rozpoznania.
 5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Uprawnionego Uczestnika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
 6. Operator jak i Organizator Programu rozpoznają reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora lub Organizatora Programu dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator lub Organizator Programu poinformuje Uprawnionego Uczestnika o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 7. Uprawniony Uczestnik wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator lub Organizator Programu może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
 8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Uprawnionego Uczestnika lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
 9. Uprawniony Uczestnik ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora lub Organizatora Programu. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia - list, e-mail - nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Uprawnionemu Uczestnikowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do właściwego podmiotu.
 10. Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

 

XII. Odstąpienie od Umowy

Uprawniony Uczestnik może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiednim Regulaminie Nextbike.

 

XIII. Wypowiedzenie Umowy

Uprawniony Uczestnik może Wypowiedzieć Umowę zawartą z Operatorem zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiednim Regulaminie Nextbike.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Uprawnieni Uczestnicy zostaną poinformowani przez umieszczenie przez Operatora stosownej informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Operatora, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej Operatora przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Uprawnieni Uczestnicy którzy pozostawili Operatorowi adres e-mail zostaną dodatkowo powiadomieni przez Operatora poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem nowej treści Regulaminu. Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na stronie internetowej: nextbike.pl/regulaminy

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej przez Benefit Systems na rzecz Uczestników, pod nazwą „Konsultacje on-line z ekspertem”, przeznaczonej do udzielania porad eksperckich online w obszarze rekreacji, sportu i dietetyki, zwanej dalej „Usługą”.
 2. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Benefit Systems – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 370919, NIP 8361676510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl,
  2. Karta – karta MultiSport Plus, MultiSport Classic, MultiActive lub MultiSport Senior wydana przez Benefit Systems uprawniająca do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport, za wyjątkiem karty basenowej przeznaczonej dla dzieci,
  3. Konto – indywidualne konto w Strefie MultiSport, jakie może założyć każdy uprawniony posiadacz Karty,
  4. Klient – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Benefit Systems umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu MultiSport,
  5. Program MultiSport – zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit pod kątem potrzeb Klienta usług szczegółowo opisanych w umowie z Klientem dostępnych dla użytkowników Kart zgłoszonych przez Klienta, świadczonych przez obiekty partnerskie,
  6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,
  7. Strefa MultiSport – zbiór usług i funkcji dostępnych dla użytkownika Karty Programu MultiSport po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl oraz zbiór danych i ustawień użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu; zasady korzystania ze Strefy MultiSport określa odrębny „Regulamin Strefy Multisport Benefit Systems”, dostępny w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl,
  8. Strona – strona internetowa administrowana przez Benefit Systems dostępna pod adresem https://www.kartamultisport.pl,
  9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Benefit Systems na rzecz Uczestników, na zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na udzielaniu indywidualnych porad eksperckich w dziedzinie rekreacji, sportu i dietetyki,
  10. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca aktywną Kartę, która spełnia wymagania określone Regulaminem i przystępuje do korzystania z Usługi.
 3. Celem udostepnienia Usługi jest promocja Benefit Systems oraz zachęcenie użytkowników Kart do aktywnego korzystania z tych Kart, jak również promowanie zdrowego trybu życia.
 4. Korzystanie z Usługi jest w pełni dobrowolne.
 5. Z tytułu korzystania z Usługi Benefit Systems nie pobiera żadnych opłat od Uczestników.
 6. Usługa jest dostępna w okresie od 28 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. z zastrzeżeniem, iż Benefit Systems może przedłużyć okres trwania Usługi, informując o tym na Stronie. Wydłużenie czasu trwania Usługi nie stanowi zmiany Regulaminu.
 7. Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez umówienie konsultacji w ramach Usługi.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta poprzez dokonanie pierwszego zapisu na konsultację w ramach Usługi oraz akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 9. Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną jest zawierana na czas dostępności Usługi zgodnie z ust. 6 powyżej, chyba że Uczestnik wcześniej zrezygnuje z dalszego korzystania  z Usługi.

I.    Warunki korzystania z Usługi

 1. Z Usługi może skorzystać wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki:
  1. ukończyła 18-ty rok życia,
  2. jest użytkownikiem ważnej (aktywnej) Karty,
  3. posiada aktywne Konto w Strefie MultiSport.
 2. Aby skorzystać z Usługi i uzyskać status Uczestnika, osoba spełniająca warunki określone powyżej powinna zalogować się do swojego Konta w Strefie MultiSport, wybrać kategorię tematyczną Usługi i jej termin spośród dostępnych na Stronie, za pomocą odpowiedniej funkcji potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, a następnie wyrazić chęć skorzystania z Usługi poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz się” (lub równoważnego).
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu deklaracji chęci skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 2 powyżej, Benefit Systems wyśle Uczestnikowi potwierdzenie umówienia konsultacji z podaniem daty i godziny rozpoczęcia Usługi, linku do połączenia w trybie online oraz wstępne informacje, jak przygotować się do konsultacji z ekspertem.
 4. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania urządzenia z dostępem do:
  1. sieci Internet oraz przeglądarki internetowej,
  2. przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www, przy czym zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek,
  3. oprogramowania Adobe Acrobat Reader w pewnych przypadkach do poprawnego otwierania plików w formacie PDF,
  4. oprogramowania JavaScript wymaganego do poprawnego działania Strefy MultiSport,
  5. aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zastrzega się, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzeń końcowych, przy użyciu których Uczestnik korzysta z usług nie obciążają Benefit Systems.
 6. Benefit Systems nie odpowiada za przerwy techniczne w świadczonej Usłudze wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet, z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych wynikających z przyczyn niezależnych od Benefit Systems.
 7. Niezależnie od powyższego, Benefit Systems czyni należyte starania, aby zapewnić działanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności Strefy MultiSport, w szczególności poprzez bieżącą naprawę usterek.
 8. Benefit Systems nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Benefit Systems, których nie można było racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z Usługi.

II.    Opis Usługi

 1. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w dostępnych blokach godzinowych wskazanych na Stronie, z zastrzeżeniem, iż kalendarz z dostępnymi terminami oraz funkcjonalność umawiania konsultacji są dostępne 24/h w okresie trwania Usługi.
 2. Czas trwania konsultacji z ekspertem w ramach Usługi wynosi maksymalnie 30 min.
 3. Na konsultację z ekspertem w ramach Usługi można umawiać się do czterech razy w trakcie każdego miesiąca kalendarzowego trwania Usługi, nie częściej jednak niż raz dziennie.
 4. Usługa obejmuje:
  1. przeprowadzenie wstępnego wywiadu z Uczestnikiem dotyczącego jego potrzeb;
  2. udzielanie porad eksperckich w obszarze wybranej tematyki;
  3. udzielanie na prośbę Uczestnika ogólnych informacji na temat Strefy MultiSport i usług świadczonych przez Benefit Systems;
  za pośrednictwem rozmowy online z ekspertem Benefit Systems w formie czatu lub video czatu.
 5. W celu skorzystania z umówionej konsultacji, Uczestnik zobowiązany jest do kliknięcia w link podany w wiadomości mailowej potwierdzającej termin konsultacji o umówionej godzinie.
 6. W celu prawidłowego wykonania Usługi wymagana jest punktualność po stronie Uczestnika. W razie opóźnienia przekraczającego 10 minut po stronie Uczestnika, Benefit Systems nie jest zobowiązany do realizacji umówionej konsultacji. Jakiekolwiek opóźnienie leżące po stronie Uczestnika nie powoduje obowiązku przedłużenia konsultacji po stronie Benefit Systems.  
 7. W przypadku 5-minutowej nieaktywności Uczestnika korzystającego z Usługi, ekspert Benefit Systems może zakończyć rozmowę.
 8. Z uwagi na promocyjny charakter Usługi, zastrzega się, że liczba dostępnych terminów na konsultacje, jak również liczba dostępnych ekspertów jest ograniczona.
 9. Uczestnik może anulować umówioną konsultację w dowolnym czasie pisząc na adres bok@benefitsystems.pl lub korzystając z funkcji „Anuluj poradę” (lub równorzędnej) za pośrednictwem Strefy MultiSport. Zaleca się, by anulowanie konsultacji nastąpiło z odpowiednim wyprzedzeniem.
 10. W ciągu 24 godzin od zakończonej konsultacji udzielanej Uczestnikowi po raz pierwszy w wybranej tematyce, Uczestnik otrzyma od eksperta Benefit Systems realizującego Usługę podsumowanie rozmowy w formie pdf na adres e-mail Uczestnika.
 11. Konsultacje udzielane w ramach Usługi mają charakter jedynie ogólnoinformacyjny i nie zastępują porady lekarskiej ani nie stanowią wyspecjalizowanej porady eksperckiej z uwagi na fakt, iż zamiarem Benefit Systems nie jest zbieranie ani analizowanie informacji o jednostkach chorobowych Uczestnika. Z tego względu, Uczestnik powinien korzystać z Usługi stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. W szczególności Uczestnik cierpiący na choroby przewlekłe (lub inne zdiagnozowane choroby), będący po przebytych urazach oraz kobiety ciężarne, przed skorzystaniem z Usługi powinni skonsultować się z lekarzem. Również w wypadku wątpliwości Uczestnika dotyczących jego zdolności do wykonywania zaleceń otrzymanych od eksperta Benefit Systems, Uczestnik przed rozpoczęciem stosowania się do otrzymanych zaleceń powinien zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej.
 12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż do prawidłowego świadczenia Usługi niezbędne jest należyte współdziałanie Uczestnika z ekspertem Benefit Systems.
 13. Benefit Systems nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne stosowania się do zaleceń otrzymanych w ramach Usługi, które wynikają z jego stanu zdrowia, niestosowania się lub niewłaściwego stosowania się do wskazówek lub instrukcji eksperta Benefit Systems.
 14. Pomimo dołożenia najwyższej staranności przez Benefit Systems, konsultacje realizowane w ramach Usługi nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Uczestnika, z uwagi na złożoność kwestii zdrowotnych mających wpływ na efekt udzielanych porad.
 15. Usługi przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Uczestnika, do celów niekomercyjnych oraz nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych. W szczególności Uczestnik nie jest uprawniony do publikowania ani kopiowania jakichkolwiek treści otrzymanych od Benefit Systems w ramach Usługi w żadnej formie i w żaden sposób, które to treści podlegają ochronie w zakresie prawa autorskiego.
 16. Uczestnik nie jest uprawniony do publikowania podczas trwającej konsultacji żadnych materiałów lub treści o charakterze bezprawnym, naruszających słuszny interes Benefit Systems lub podmiotów trzecich oraz treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 17. Benefit Systems zastrzega sobie prawo do przerwania trwającej konsultacji lub/i odmowy dalszego świadczenia Usługi w przypadku:
  1. działania przez Uczestnika niezgodnie z Regulaminem,
  2. gdy zachowanie Uczestnika świadczy o tym, że jest on niepoczytalny, wykazuje zachowanie obraźliwe, naruszające dobra osobiste eksperta i/lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych substancji o działaniu podobnym do ww.,
  3. gdy udzielenie konsultacji mogłoby narazić zdrowie lub życie Uczestnika.

III.    Utrata statusu Uczestnika i odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi.
 2. Uczestnikowi przysługuje ponadto praw do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia umówienia pierwszej konsultacji bez podania przyczyny.
 3. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji należy i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na przykład wysyłając maila pod adres bok@benefitsystems.pl.
 4. Z uwagi na to, że warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie Konta w Strefie MultiSport oraz ważnej (aktywnej) Karty, usunięcie przez Uczestnika swojego Konta w Strefie MultiSport lub dezaktywacja Karty oznacza automatycznie rezygnację z udziału w Usłudze oraz anulowanie umówionych konsultacji.

IV.    Reklamacje

 1. Uczestnik może kontaktować się z Benefit Systems w sprawie Usług, w tym składać reklamacje: pisemnie pod adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: bok@benefitsystems.pl
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu będącego przedmiotem zgłoszenia lub reklamacji oraz dane kontaktowe, umożliwiające przekazanie przez Benefit Systems odpowiedzi.  
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (trzydzieści) dni od jej otrzymania.
 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Benefit Systems, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 5. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

V.    Zmiana regulaminu

 1. Z ważnej przyczyny Benefit Systems może wprowadzić zmiany do Regulaminu, przy czym w żadnym razie taka zmiana nie może działać wstecz, a w szczególności pozbawiać Uczestników praw nabytych na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu, ani nie może prowadzić do istotnej zmiany przyrzeczenia publicznego Benefit Systems. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładnie stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
  2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
  3. rozszerzenia zakresu Usługi;
  4. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  6. zmiana w zakresie procesu przystępowania Uczestników do Usługi;
  7. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności związanych z Usługą, dostępnych w Strefie MultiSport;
  8. zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Benefit Systems powiadomi Uczestników na adres e-mail podany w związku z posiadanym kontem w Strefie MultiSport, udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 7 (siedem) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Stosowna informacja o zmianie Regulaminu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona w Strefie MultiSport.
 3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Benefit Systems wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w ust. 2 powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin.
 4. Zmieniony Regulamin stosuje się do Uczestnika, który nie zrezygnuje z udziału w Usłudze przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie.  

VI.     Szczegółowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Benefit Systems oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 2. Benefit Systems stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Strefie MultiSport w ramach Usługi.
 3. Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
  2. różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające  szkodliwe,  przestępcze  lub  złośliwe  działanie  w  stosunku  do  systemu teleinformatycznego  Usługobiorcy  sieci,  takie  jak  wirusy,  robaki,  trojany  (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
  3. programy szpiegujące (ang. spyware);
  4. programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą  informacje  o  Usługobiorcy  i  wysyłają  je, zazwyczaj bez  jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
  5. spam;
  6. niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu   odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  7. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję(ang. Phishing);
  8. włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploiti rootkit.
 4. Uczestnik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne  urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
 5. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
  2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
  5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
  6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  7. szyfrowanie transmisji danych,
  8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

VII.    Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa („Benefit Systems”, „my”).
 2. Twoje dane osobowe, takie jak przykładowo dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące Twojego zdrowia, będziemy przetwarzać w celach:
  1. zawarcia z Tobą oraz realizacji umowy dot. świadczenia drogą elektroniczną usługi polegającej na udzielaniu indywidualnych porad eksperckich w dziedzinie rekreacji, sportu i dietetyki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wywiązania się z obowiązków prawnych związanych z podatkami i rachunkowością (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia będziemy przetwarzać w celu realizacji umowy zawartej z Tobą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci ochrony naszych praw (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f oraz w przypadku danych dotyczących Twojego zdrowia art. 9 ust. 2 pkt f RODO);
  5. prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ;
  6. ułatwienia korzystania z naszego serwisu internetowego  na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawieniu funkcjonalności usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W zależności od celu i podstawy przetwarzania, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres wskazany poniżej:
  1. w celu zawarcia oraz realizacji umowy zawartej z Tobą – do momentu zakończenia jej obowiązywania;
  2. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych związanych z podatkami i rachunkowością – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  3. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń majątkowych;
  4. w celach analitycznych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług – do momentu zgłoszenia sprzeciwu ;
  5. w celach ułatwienia korzystania z naszego serwisu internetowego – w zależności od okoliczności konkretnego przetwarzania dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu usunięcia przez Ciebie konta z naszego serwisu internetowego.
 4. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: upoważnionym pracownikom i współpracownikom, osobom udzielającym indywidualnych porad eksperckich w dziedzinie rekreacji, sportu i dietetyki, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów (np. dostawcom narzędzi służących do transmisji obrazu i dźwięku) oraz wspierającym nasze działania marketingowe , doradcom prawnym, podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.
 5. Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym przekazujemy dane mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności certyfikację w programie Privacy Shield lub stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony.
 6. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych – masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy, i uzyskania od nas w tym zakresie informacji; masz też prawo otrzymania kopii dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy;
  2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe lub żądać ich poprawienia, gdy są nieprawidłowe;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych w następujących przypadkach: (1) jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane; (2) cofnąłeś/cofnęłaś zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy przetwarzania; (3) wniosłeś/-aś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; (4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (5) Twoje dane muszą zostać usunięte, gdyż nakazuje nam to prawo. W powyższych przypadkach Twoje dane zostaną przez nas usunięte, chyba że w określonej sytuacji powołamy się na jeden z wyjątków przewidzianych w RODO (np. dalsze przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jeśli: (1) kwestionujesz prawidłowość Twoich danych (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do naszych celów, ale dane te są Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo (4) wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia skuteczności tego sprzeciwu. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony cudzych praw bądź gdy nastąpi za Twoją zgodą;
  5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/-aś;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych – w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych na podstawie przesłanki umowy lub zgody, które odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. komputerowy/w systemach IT), przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś/-aś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
  7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych – jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody zanim ją wycofałeś/-łaś;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób nieprawidłowy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W celu realizacji przysługujących praw, skontaktuj się z nami w sposób podany poniżej w sekcji „Jak się z nami skontaktować?”.
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi.
 8. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl lub pisemnie na adres: Pl. Europejski 3, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.
 9. Możesz także skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@benefitsystems.pl, jak również listownie na adres: Benefit Systems SA, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „IOD”.

VIII.    Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin zamieszczony jest na Stronie. Uczestnik może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób, w szczególności pobrać Regulamin ze Strony.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.

§ 1.    Definicje i postanowienia ogólne

 1. Pojęcia używane w Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:
  1.1.    Grywalizacja – niniejszy program grywalizacji „W 60 dni dookoła lata” udostępniany na dedykowanej stronie internetowej, którego zasady i warunki określa Regulamin;
  1.2.    Dostawca – podmiot, u którego Uczestnik może nabyć towary lub usługi, wykorzystując otrzymany w ramach Grywalizacji Voucher jako zapłatę wynagrodzenia w całości lub części;
  1.3.    E-portmonetka – oznacza elektroniczną portmonetkę działającą w ramach Grywalizacji, tj. konto Uczestnika przeznaczone do zdobywania Punktów wymienianych na Nagrody Gwarantowane. W przypadku nie wykorzystania całości zebranych Punktów nie podlegają one zwrotowi ani nie należy się za nie ekwiwalent pieniężny.
  1.4.    Karta – imienna karta wydawana przez Benefit Systems w ramach Programu MultiSport, umożliwiająca użytkownikowi wskazanemu na tej karcie – w okresie jej ważności – korzystanie z określonych usług Partnerów, jakie są dostępne dla danego rodzaju karty; zasady korzystania z Kart określa odrębny „Regulamin korzystania z kart w ramach Programu MultiSport”, dostępny w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl;
  1.5.    Katalog Nagród – internetowy sklep z Nagrodami Gwarantowanymi dostępny dla Uczestników na Stronie Internetowej Grywalizacji umożliwiający wymianę zgromadzonych Punktów w E-portmonetce (1 punkt równy 1 zł) na Nagrody Gwarantowane;
  1.6.    Klient – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Benefit Systems umożliwia korzystanie z Programu MultiSport swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom;
  1.7.    Konto – indywidualne konto dostępne dla użytkowników Kart na Strefie MultiSport www.kartamultisport.pl, umożliwiające w odrębnej zakładce skorzystanie z narzędzi i funkcjonalności dotyczących Grywalizacji;
  1.8.    Nagrody Gwarantowane– nagrody za zdobycie określonej liczby Punktów w Grywalizacji stanowiące zasilenia do E-portmonetki w postaci Voucherów;
  1.9.    Nagrody Rzeczowe – nagrody przyznawane przez komisję konkursową za zajęcie miejsca na liście rankingowej:
             a)    za zajęcie od 1 do 200 miejsca na liście rankingowej – zegarek sportowy GARMIN Forerunner 245, GPS, EU, Black/Slate o wartości rynkowej 1 199 złotych netto,
             b)    za zajęcie od 201 do 2200 miejsca na liście rankingowej – zestaw gadżetów sportowych o wartości 100 złotych netto;
  1.10.    Organizator lub równoważnie Benefit Systems – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2 (00-844 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, REGON: 750721670, adres e-mail: bok@benefitsystems.pl;
  1.11.    Partner – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Benefit Systems świadczy użytkownikom Kart określone usługi sportowo-rekreacyjne w swoim obiekcie (np. zajęcia sportowe, basen, siłownia, joga, sauna) na terenie Polski;
  1.12.    Program MultiSport – program organizowany przez Benefit Systems, umożliwiający użytkownikom Kart korzystanie z usług świadczonych przez Partnerów, zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami zawartymi w umowie Benefit Systems z danym Klientem;
  1.13.    Punkty – punkty gromadzone przez Uczestników w ramach realizacji poszczególnych zadań Grywalizacji, zgodnie z zasadami publikowanymi na stronie Grywalizacji. Punkty podlegają wymianie na Nagrody Gwarantowane lub mogą zostać przeznaczone na akcję charytatywną;
  1.14.    Regulamin – niniejszy regulamin;
  1.15.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
  1.16.    Strefa MultiSport - zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu na stronie www.kartamultisport.pl oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu;
  1.17.    Strona - dedykowany serwis internetowy udostępniony Uczestnikom w ramach Strefy MultiSport, znajdujący się pod adresem www.gra.kartamultisport.pl. Strona zawiera m.in. aktualne informacje o zasadach poszczególnych zadań konkursowych dla Uczestników, niniejszy Regulamin oraz zasady przyznawania Punktów Uczestnikom w poszczególnych zadaniach Grywalizacji;
  1.18.    Uczestnik – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Grywalizacji i przystąpiła do Grywalizacji;
  1.19.    Voucher – dokument wystawiony na okaziciela, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia przez Dostawcę jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Każdy Voucher posiada zapisany termin ważności oraz swoją wartość nominalną. Organizator ani Dostawcy nie wymieniają Voucherów na gotówkę, ani też nie wydają reszty w przypadku, gdy cena towarów lub usług nabywanych w zamian za Voucher jest mniejsza niż wartość Vouchera. W przypadku niewykorzystania Vouchera lub niewykorzystania całej wartości Vouchera, równowartość Vouchera lub jego niewykorzystanej części nie podlegają zwrotowi.

 2. Organizatorem Grywalizacji jest Benefit Systems.
 3. Grywalizacja jest organizowana na terytorium Polski.
 4. W ramach Grywalizacji Uczestnicy mogą gromadzić Punkty. Punkty podlegają wymianie na Nagrody Gwarantowane w ramach E-portmonetki lub mogą zostać przeznaczone na akcję charytatywną.
 5. Celem Grywalizacji jest promocja usług Organizatora oraz zachęcenie użytkowników Kart do aktywnego korzystania z tych Kart, jak również promowanie zdrowego trybu życia.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Grywalizacji tylko jeden raz.
 7. Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

§ 2.    Czas trwania Grywalizacji

 1. Grywalizacja trwa od 1 lipca 2020 r. do 29 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Organizator może przedłużyć Grywalizację na kolejny okres (kolejną edycję).
 3. Do przedłużenia Grywalizacji stosuje się procedurę zmiany Regulaminu, o której mowa w § 15 Regulaminu

§ 3.    Uczestnictwo w Grywalizacji

 1. Uczestnikiem Grywalizacji może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki:
  1.1.    ukończyła 18-ty rok życia;
  1.2.    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  1.3.    jest zatrudniona przez Klienta biorącego udział w Programie MultiSport lub współpracująca z nim lub jest osobą towarzyszącą takiej osoby w rozumieniu warunków Programu MultiSport;
  1.4.    jest użytkownikiem ważnej (aktywnej) Karty objętej Grywalizacją (ust. 2 poniżej), wskazanym imiennie na tej Karcie;
  1.5.    posiada Konto na Strefie MultiSport (tzn. jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu internetowego www.kartamultisport.pl).

 2. Grywalizacja obejmuje wybrane rodzaje Kart. Lista rodzajów Kart objętych Grywalizacją oraz Kart nieobjętych Grywalizacją jest zamieszczona w poniższej tabeli:
  Rodzaje Kart objętych Grywalizacją
  (użytkownicy tych  Kart  mogą  brać  udział w Grywalizacji, jeżeli spełniają pozostałe warunki    uczestnictwa    określone w Regulaminie)
  Rodzaje Kart nieobjętych Grywalizacją
  (użytkownicy tych Kart nie mogą brać udziału w Grywalizacji)
  Karty    typu    Pracownik:    MultiSport    Plus, MultiSport Classic, MultiActive Karty typu Dziecko Basen: MultiSport Plus, MultiSport Classic, MultiActive
  Karty typu Osoba Towarzysząca: MultiSport Plus, MultiSport Classic, MultiActive Karty typu Dziecko Kids: MultiSport Plus, MultiSport Classic, MultiActiveKarty typu Dziecko Kids: MultiSport Plus, MultiSport Classic, MultiActive
  MultiSport Senior Karty wydane dla pracowników grupy kapitałowej Benefit Systems: MultiSport Plus, MultiSport Classic, MultiActive, MultiSport Senior

   

 3. W Grywalizacji nie może uczestniczyć:
  3.1.    pracownik Benefit Systems;
  3.2.    pracownik spółki należącej do grupy kapitałowej Benefit Systems (przy czym za taką spółkę uważa się podmiot, w którym Benefit Systems posiada powyżej 50% udziału kapitałowego);
  3.3.    użytkownik Karty biorący udział w Programie MultiSport jako członek rodziny lub osoba towarzysząca zgłoszona przez pracownika, o którym mowa w pkt 3.1 lub 3.2 powyżej (np. małżonek pracownika Benefit Systems objęty Programem MultiSport jako osoba zgłoszona przez tego pracownika).
 4. Pracownikiem w rozumieniu ust. 3 powyżej jest osoba zatrudniona na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej (w tym również w ramach samozatrudnienia) jak również pełnienia funkcji w organie spółki.
 5. Uczestnictwo w Grywalizacji jest dobrowolne.
 6. Z tytułu uczestnictwa w Grywalizacji Organizator nie pobiera żadnych opłat od Uczestników.
 7. Aby przystąpić do Grywalizacji i uzyskać status Uczestnika, osoba spełniająca warunki określone powyżej powinna po zalogowaniu się na Konto wypełnić formularz na Stronie, podając swoje dane osobowe wskazane w formularzu i za pomocą odpowiedniej funkcji potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i spełnianie warunków uczestnictwa w Grywalizacji oraz wyrazić chęć uczestnictwa w Grywalizacji poprzez naciśnięcie przycisku „Dołącz do gry” (lub równoważnego). Formularz na Stronie wskazuje podanie których danych przez Uczestnika jest niezbędne, a których opcjonalne.  
 8. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Uczestnika i być zgodne z prawdą.
 9. Niezwłocznie po otrzymaniu deklaracji chęci uczestnictwa w Grywalizacji, Organizator weryfikuje, czy osoba, która dokonała zgłoszenia, spełnia kryteria opisane w ust. 7 powyżej. Weryfikacja jest dokonywana w sposób automatyczny, w oparciu o dane zapisane w systemie informatycznym Organizatora. W razie pozytywnej weryfikacji, osoba, która zadeklarowała chęć uczestnictwa w Grywalizacji, staje się Uczestnikiem.
 10. Z chwilą uzyskania statusu Uczestnika, Uczestnik może korzystać za pośrednictwem Strony z dodatkowych funkcjonalności Konta takich jak:
  10.1.    uzupełnienie swojego profilu o wybrany awatar lub załadowanie zdjęcia;
  10.2.    zapoznawanie się z informacjami o osiągnięciach Uczestnika w Grywalizacji, w tym liczbie zdobytych Punktów;
  10.3.    zapoznawanie się z katalogiem Nagród Gwarantowanych dostępnych w Grywalizacji i terminem ich zamawiania;
  10.4.    uczestnictwo w aktywnościach i zadaniach dostępnych w ramach Grywalizacji;
  10.5.    przeznaczenie Punktów na nabycie Nagród Gwarantowanych;
  10.6.    przeznaczenie Punktów na cele charytatywne;
  10.7.    uzyskanie dostępu do historii złożonych zamówień na Nagrody Gwarantowane;
  10.8.    uzyskiwanie dostępu do treści przeznaczonych dla Uczestników, w tym do artykułów i quizów.
 11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, mającego wpływ na niezasadne przyznanie Punktów lub korzyści w Grywalizacji lub polegającego na złożeniu nieprawdziwego oświadczenia co do spełniania warunków uczestnictwa w Grywalizacji, Organizator może zablokować dostęp tego Uczestnika do Strony na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, nie dłużej jednak niż 7 (siedem) dni. W okresie zablokowania Strony Uczestnik nie może składać zamówień na Nagrody Gwarantowane ani w inny sposób wykorzystywać Punktów. O zablokowaniu Strony i jego przyczynie Organizator zawiadamia Uczestnika na adres e-mail przypisany do Konta.  
 12. Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Uczestnicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Uczestnika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta.
 13. Korzystanie ze Strony wymaga korzystania z urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 14. Korzystanie ze Strony możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Uczestnika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a)    zastosowania przeglądarek: Chrome 49.x, Chrome Mobile 44.x, Firefox 51.x, Opera 43.x, MSIE 11.x, Microsoft Edge 14.x, WebKit Mobile 10.x lub nowszych;
  b)    zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Acrobat Reader do poprawnego otwierania plików w formacie PDF;
  c)    strona internetowa jest w pełni responsywna.

§ 4.    Punkty i zasady ich przyznawania

 1. Punkty są przyznawane Uczestnikom za następujące aktywności związane z udziałem w Grywalizacji:
  LP.

  Nazwa
  aktywności

  Opis ogólny*

  Liczba
  punktów za daną
  aktywność

  Uwagi i ograniczenia
  1. REJESTRACJA I DODATKOWE ZGODY Uzupełnienie dodatkowych pól przy rejestracji w Grywalizacji oraz udzielenie na rzecz Organizatora zgód marketingowych (10 punktów za każde nieobowiązkowe pole).

  Max. 100 Punktów

  (sto)

  10 Punktów za każde uzupełnione pole.

   

  Uzupełnienie dodatkowych pól przy rejestracji oraz udzielenie zgód jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Programie.

  Zgody marketingowe mogą być odwołane w dowolnym czasie, jednakże odwołanie zgody przed zakończeniem udziału w Grywalizacji nie powoduje anulowania Punktów naliczonych za udzielenie zgód.

  Uczestnik może zdobyć Punkty tylko jeden raz.

  2. POBRANIE I REJESTRACJA W APLIKACJI MULTISPORT Pobranie bezpłatnej aplikacji MultiSport ze sklepu Google Play lub App Store oraz rejestracja w aplikacji poprzez wprowadzenie numeru Karty.

  Max. 100 Punktów

  (sto)

  Uczestnik może zdobyć Punkty w Grywalizacji za pobranie i zarejestrowanie w aplikacji MultiSport.

  Jeżeli Uczestnik Grywalizacji ma już pobraną aplikację Multisport i jest zarejestrowany, zdobywa automatycznie Punkty.

  Uczestnik może zdobyć Punkty tylko jeden raz.

  3. ZAPROSZENIE I SKUTECZNE ZAPROSZENIE ZNAJOMYCH DO GRY

  Zaproszenie innej osoby (nowego Uczestnika) do udziału w Grywalizacji.

  Skuteczne zaproszenie innej osoby (nowego Uczestnika) do udziału w Grywalizacji.

  Max. 500 Punktów

  (pięćset)

  Uczestnik może zdobyć Punkty za zaproszenie innej osoby do Grywalizacji nie więcej niż 10-krotnie, tj. może z tego tytułu uzyskać maksymalnie 100 Punktów (10 Punktów za zaproszenie).

  W celu zaproszenia nowego Uczestnika do udziału w Grywalizacji, Uczestnik zapraszający korzysta z formularza przygotowanego na Stronie Grywalizacji.

  Zapraszana osoba powinna być użytkownikiem aktywnej Karty objętej Grywalizacją.
  Poprzez skuteczne zaproszenie Uczestnik może zdobyć Punkty w Grywalizacji nie więcej niż 10-krotnie, tj. może z tego tytułu uzyskać maksymalnie 400 Punktów (40 Punktów za skuteczne zaproszenie).

  Skuteczne zaproszenie następuje wtedy, gdy zaproszona osoba – niebędąca Uczestnikiem Grywalizacji – przystąpi do Grywalizacji lub jeżeli zaproszona osoba – będąca już Uczestnikiem Grywalizacji – nie została wcześniej zaproszona przez innego Uczestnika Grywalizacji.

  Jeżeli zapraszana osoba jest już Uczestnikiem Grywalizacji (w tym również w przypadku, gdy skorzystała z zaproszenia pochodzącego od innego Uczestnika), Uczestnik zapraszający nie otrzymuje Punktów.

  4. PIERWSZA AKTYWNOŚĆ W OBIEKCIE PARTNERA Wizyta Uczestnika w obiekcie Partnera i skorzystanie z usługi sportowo- rekreacyjnej oferowanej w tym obiekcie w ramach abonamentu posiadanej Karty (np. odwiedzenie siłowni).

  Max. 50 Punktów

  (pięćdziesiąt)

  Uczestnik może jednego dnia (tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59) zdobyć Punkty za aktywność w obiekcie Partnera tylko jeden raz. Punkty za kolejną aktywność w tym samym dniu nie są przyznawane (nawet jeżeli kolejna aktywność będzie mieć miejsce w obiekcie innego Partnera).
  5. AKTYWNOŚĆ W OBIEKCIE PARTNERA Wizyta Uczestnika w obiekcie Partnera i skorzystanie z usługi sportowo- rekreacyjnej oferowanej w tym    obiekcie w ramach abonamentu posiadanej Karty (np. odwiedzenie siłowni).

  Max. 450 Punktów

  (czterysta pięćdziesiąt)

  10 Punktów za każdą wizytę w obiekcie Partnera (1 wizyta dziennie)

   

  j.w.
  6. WYZWANIE SPORTOWE Dołączenie do wyzwania sportowego, którego celem jest wykonanie min. 7000 kroków dziennie przez 10 dni w miesiącu lipiec i przez 5 dni w miesiącu sierpień.

  Max. 200 Punktów

  dwieście)

  100 Punktów za lipiec i 100 Punktów za sierpień.

  Uczestnik może zdobyć Punkty w Grywalizacji za wykonanie min. 7000 kroków dziennie przez 10 dni w miesiącu lipiec i 7000 kroków dziennie przez 5 dni w miesiącu sierpień, tj. 100 Punktów za miesiąc.
  Punkty za aktywność są naliczane na podstawie danych pobranych z aplikacji Google Fit. W związku z tym warunkiem naliczenia Punktów za aktywność jest posiadanie konta w aplikacji Google Fit oraz połączenie tego konta z Grywalizacją. Połączenie konta na aplikacji Google Fit z Grywalizacją jest możliwe na stronie internetowej dedykowanej Grywalizacji.

  7. ARTYKUŁ Zapoznanie się z treścią artykułu opublikowanego na Stronie Grywalizacji.

  Max. 360 Punktów

  (trzysta sześćdziesiąt)

  60 Punktów w każdym etapie.

  Na stronie internetowej dedykowanej Grywalizacji jest publikowany nowy artykuł, z którym Uczestnik może się zapoznać. Warunkiem przyznania Punktów jest potwierdzenie przez Uczestnika zapoznania się z danym artykułem poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku widocznego pod artykułem (wymagane jest zalogowanie do Konta i wejście na stronę Grywalizacji). Po upływie 10 dni od publikacji artykułu nie jest już możliwe uzyskanie Punktów za zapoznanie się z danym artykułem.

  Uczestnik może zdobyć Punkty tylko jeden raz za jeden artykuł.

  8. QUIZ Ukończenie quizu składającego się z zestawu pytań zamkniętych.

  Max. 360 Punktów

  (trzysta sześćdziesiąt)

  10 Punktów za każdą poprawną odpowiedź.

  Na stronie internetowej dedykowanej Grywalizacji jest udostępniany quiz, który Uczestnik może rozwiązać. Poszczególne quizy umożliwiają zdobycie Punktów przez określony czas, wskazany na stronie Grywalizacji. Po upływie tego czasu nie jest już możliwe uzyskanie Punktów za ukończenie danego quizu.

  W ramach quizu każde pytanie jest punktowane osobno. Tylko jedna odpowiedź na dane pytanie jest poprawna. Za poprawne udzielenie wszystkich odpowiedzi przysługuje maksymalna liczba Punktów (60). W razie udzielenia błędnej odpowiedzi na dane pytanie liczba Punktów po ukończeniu quizu jest odpowiednio mniejsza. Aby ukończyć quiz i uzyskać swój wynik, Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i nacisnąć przycisk „zakończ”.

  Po naciśnięciu przycisku „zakończ” poprawienie wyniku quizu jest możliwe – Uczestnik ma łącznie trzy próby.

  Uczestnik może zdobyć Punkty tylko jeden raz za jeden quiz.

  9. GRA Zagranie w grę: Memo, Diamenciki, Krzyżówka.

  Max. 360

  (trzysta sześćdziesiąt)

  60 Punktów w każdym etapie.

  Na stronie internetowej dedykowanej Grywalizacji jest udostępniana gra, w której Uczestnik może wziąć udział. Poszczególne gry umożliwiają zdobycie Punktów przez określony czas, wskazany na stronie Grywalizacji. Po upływie tego czasu nie jest już możliwe uzyskanie Punktów za ukończenie danej gry.
  Uczestnik może zdobyć Punkty tylko jeden raz za jedną grę.

  * Szczegółowe warunki i informacje o możliwości uzyskania Punktów za poszczególne aktywności mogą być w danym wypadku komunikowane Uczestnikom za pośrednictwem Strony lub w wiadomościach e-mail.

   

 2. Uczestnik może zdobyć Punkty za daną aktywność w liczbie wskazanej w tabeli w punkcie 1. Organizator może przewidzieć, że w wybrane dni Grywalizacji Punkty za daną aktywność będą naliczane w wyższej liczbie niż w tabeli w punkcie 1, o czym Organizator każdorazowo poinformuje Użytkowników na Stronie oraz poprzez powiadomienia, o których mowa w paragrafie 10 Regulaminu.
 3. Uczestnik może zdobyć Punkty za daną aktywność tylko jeden raz, chyba że z tabeli w punkcie 1 wynika inaczej.
 4. Punkty są naliczane w oparciu o zdarzenia zarejestrowane w Grywalizacji. Naliczenie Punktów na Konto Uczestnika następuje w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą naliczenia Punktów.
 5. Komisja konkursowa ma prawo weryfikacji zasadności uzyskania Punktów i może wstrzymać ich naliczenie w drodze zablokowania Strony danemu Uczestnikowi w przypadku uzasadnionego podejrzenia próby uzyskania Punktów w wyniku naruszenia Regulaminu. Wstrzymanie naliczenia Punktów następuje na czas niezbędny do weryfikacji zasadności naliczenia Punktów, nie dłużej jednak niż 7 (siedem) dni. Organizator zawiadamia Uczestnika o powyższym na adres e-mail przypisany do Konta.   
 6. Punkty są naliczane Uczestnikowi od momentu uzyskania przez niego statusu Uczestnika do czasu zakończenia Grywalizacji albo do czasu zakończenia udziału Uczestnika w Grywalizacji, jeśli nastąpiło to wcześniej.
 7. Uczestnik może sprawdzić liczbę uzyskanych Punktów logując się na Konto i wchodząc na Stronę.
 8. Punkty uzyskane przez Uczestnika bezpodstawnie lub w wyniku naruszenia Regulaminu podlegają odliczeniu z tego Konta jako Punkty nienależne.

§ 5.    Wymiana Punktów na Nagrody Gwarantowane

 1. Uczestnik zdobywa Punkty za realizację poszczególnych aktywności opisanych na Stronie.
 2. W Grywalizacji nagradzana jest określona liczba zdobytych Punktów zgodnie z zasadami opublikowanymi na Stronie Grywalizacji.
 3. Uczestnicy posiadający określoną liczbę Punktów w Grywalizacji otrzymują zasilenie do E-portmonetki, za pośrednictwem której mogą wykorzystać Punkty na nabycie poszczególnych Nagród Gwarantowanych dostępnych w Katalogu Nagród.
 4. Uczestnik może wymienić zgromadzone środki w E-portmonetce wyrażone w Punktach na Nagrody Gwarantowane oferowane przez Organizatora na Stronie do 29 sierpnia 2020 r., pod warunkiem, że jego Konto jest nadal aktywne. Po upływie powyższego terminu wymiana Punktów na Nagrody Gwarantowane nie jest możliwa, zaś niewykorzystane Punkty przepadają.
 5. Wymiana Punktów zgromadzonych w E-portmonetce na Nagrody Gwarantowane następuje online na Stronie, Uczestnik wybiera dostępną Nagrodę Gwarantowaną z katalogu i potwierdza chęć jej zamówienia. Po potwierdzeniu chęci zamówienia danej Nagrody Gwarantowanej, zamówienie jest przekazywane do realizacji, zaś z E-portmonetki Uczestnika zostają odliczone Punkty zgodnie z wartością punktową Nagrody Gwarantowanej podanej w katalogu na Stronie.
 6. Punkty nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
 7. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika pokwitowania otrzymania Nagrody Gwarantowanej.
 8. Uczestnik powinien rozważnie przeznaczać Punkty na nabycie Nagród Gwarantowanej, gdyż zamówione Nagrody Gwarantowanej nie podlegają zwrotowi w razie omyłki Uczestnika czy chęci zmiany, a Punkty wymienione na Nagrody Gwarantowane nie zostaną w takiej sytuacji zwrócone Uczestnikowi.

§ 6.    Nagrody Gwarantowane

 1. Aby otrzymać Nagrodę Gwarantowanej, Uczestnik po zalogowaniu się na Koncie i wejściu na Stronę powinien:
  1.1.    wybrać rodzaj Nagrody Gwarantowanej na Stronie;
  1.2.    wybrać opcję „zamów”:
  1.3.    potwierdzić wybór klikając w odpowiedni przycisk.
 2. Po dokonaniu zamówienia Nagrody Gwarantowanej, Uczestnik otrzyma potwierdzenie oraz wybrany Voucher.
 3. Nagrody Gwarantowane są dostarczane Uczestnikowi w formie elektronicznej jako Vouchery które są przesyłanie na adres e-mail przypisany do Konta. Szczegółowe informacje o Nagrodach Gwarantowanych, w tym o terminach ważności Voucherów, oraz o sposobie ich dostarczenia są dostępne na Stronie. 
 4. Nagrody Gwarantowane  nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. Szczegółowe informacje o Nagrodach Gwarantowanych– w danym wypadku – sposobie ich wydania lub realizacji są dostępne na Stronie.

§ 7.    Przyznanie Nagród Rzeczowych

 1. Komisja konkursowa tworzy listę rankingową wszystkich Uczestników według liczby wszystkich zdobytych przez nich Punktów w trakcie trwania Grywalizacji.
 2. Za zajęcie konkretnego miejsca na liście rankingowej, komisja konkursowa przyznaje Nagrody Rzeczowe:
  2.1.    za zajęcie od 1 do 200 miejsca na liście rankingowej– zegarek sportowy GARMIN Forerunner 245, GPS, EU, Black/Slate o wartości rynkowej 1 199 złotych netto,
  2.1.    za zajęcie od 201 do 2200 miejsca na liście rankingowej – zestaw gadżetów sportowych o wartości 100 zł netto.
 3. W  przypadku gdy Uczestnicy osiągną identyczną liczbę wszystkich zdobytych przez nich Punktów w trakcie trwania Grywalizacji, o kolejności przyznania Nagrody Rzeczowej będzie decydowała średnia liczba wykonanych kroków w lipcu i sierpniu w ramach aktywności wyzwanie sportowe.
 4. Uczestnik zostanie poinformowany o zajętym miejscu na liście rankingowej oraz zdobyciu Nagrody Rzeczowej poprzez wiadomość przesłaną na adres email lub nr telefonu podany przez Uczestnika w terminie 3 dni od zakończenia Grywalizacji. W wiadomości Uczestnik zostanie poinformowany, że w celu przekazania adresu do przesłania Nagrody Rzeczowej należy zalogować się na Stronę Grywalizacji i skorzystać z udostępnionego na Stronie formularza. W przypadku nieprzekazania przez Uczestnika adresu do wysyłki Nagrody Rzeczowej do 29 sierpnia 2020 roku, prawo Uczestnika do Nagrody Rzeczowej wygasa, a Organizator może ją przyznać kolejnej osobie znajdującej się na liście rankingowej.
  Nagroda Rzeczowa zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika zgodnie z pkt 4 w terminie do 16 października 2020 roku..
 5. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika pokwitowania otrzymania Nagrody Rzeczowej.
 6. Lista rankingowa będzie przechowywana w siedzibie Organizatora.
 7. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę Rzeczową.  

§ 8.    Przekazanie Punktów na cele charytatywne

 1. Uczestnik może przekazać dowolną liczbę posiadanych na swoim Koncie Punktów na cele charytatywne.
 2. Przekazanie Punktów na cele charytatywne polega na tym, że Organizator, po zebraniu na ten cel wymaganej liczby Punktów przekazanych przez Uczestników, zobowiązuje się przekazać podmiotowi w darowiźnie środki pieniężne w wysokości określonej na Stronie z przeznaczeniem na nabycie rzeczy lub usług, których potrzebuje ten podmiot. Szczegółowe informacje o realizowanych zbiórkach i liczbie Punktów wymaganych do przekazania darowizny są dostępne w Grywalizacji.
 3. Przekazanie przez Uczestnika Punktów na cele charytatywne następuje poprzez złożenie stosownej dyspozycji w Katalogu Nagród, po zalogowaniu do Grywalizacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania opcji przekazania Punktów na cele charytatywne w sytuacji, gdy zostanie zebrana zaplanowana wcześniej suma Punktów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Grywalizacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przekazania darowizny podmiotowi, o którym mowa w pkt 2, nawet w przypadku nie zebrania na ten cel wymaganej liczby Punktów przekazanych przez Uczestników.

§ 9. Opodatkowanie Nagród Rzeczowych

 1. Organizator będzie odpowiedzialny za pobranie i wpłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% przychodu na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego oraz wystawienie i przesłanie informacji podatkowej PIT-8AR do urzędu skarbowego – w przypadku Nagród Rzeczowych.
 2. Organizator przyznaje Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w wartości 11,11% wartości brutto Nagrody Rzeczowej celem pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa powyżej.

§ 10.    Komunikacja w ramach Grywalizacji

 1. W ramach Grywalizacji Uczestnicy otrzymują na podany przez nich adres e-mail lub nr telefonu, powiadomienia odnoszące się bezpośrednio do przebiegu Grywalizacji i aktywności Uczestnika.
 2. Powiadomienia, o których mowa powyżej, są elementem Grywalizacji. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień. W tym celu powinien skontaktować się z Organizatorem w sposób podany w par. 12 pkt 1 poniżej.

§ 11.    Nadzór nad Grywalizacją

 1. Organem nadzorującym przebieg Grywalizacji jest komisja konkursowa, w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja konkursowa podejmuje działania dotyczące rozstrzygnięcia Grywalizacji i wyłonienia zwycięzców według przygotowanej listy rankingowej, w tym w szczególności decyduje o przyznaniu Nagród Rzeczowych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Ponadto komisja konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Grywalizacji i rozstrzyga bieżące wątpliwości związane z przebiegiem Grywalizacji.

§ 12.    Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Grywalizacją mogą być zgłaszane – według wyboru osoby składającej reklamację:
  1.1.    pisemnie – listem przesłanym na adres siedziby Organizatora,
  1.2.    pisemnie – poprzez złożenie pisma w biurze siedziby Organizatora,
  1.3.    pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@benefitsystems.pl,
  1.4.    za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, numer Karty – jeśli jest), dokładny adres korespondencyjny lub adres e-mail do udzielenia odpowiedzi na reklamację jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Uczestnik ma Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.
 5. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 6. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Organizatora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 7. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 13.    Utrata statusu Uczestnika

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Grywalizacji w każdym czasie, bez podania przyczyny. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Benefit Systems (np. e-mailowo lub telefonicznie – dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej www.kartamultisport.pl) lub złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji na adres siedziby Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby występującej z powyższym żądaniem.
 2. Z uwagi na to, że warunkiem uczestnictwa w Grywalizacji jest posiadanie Konta oraz ważnej (aktywnej) Karty objętej Programem MultiSport, usunięcie przez Uczestnika swojego Konta lub dezaktywacja Karty oznacza automatycznie rezygnację z udziału w Grywalizacji.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, z chwilą otrzymania przez Benefit Systems informacji o rezygnacji Uczestnika z udziału w Grywalizacji lub z chwilą usunięcia Konta Uczestnika lub dezaktywacji Karty objętej Programem MultiSport, niewykorzystane Punkty tracą ważność i nie mogą zostać wykorzystane na nabycie Nagród Gwarantowanych.
 4. Organizator może ze skutkiem natychmiastowym wykluczyć z Grywalizacji Uczestnika, który:
  4.1.    w nieuczciwy sposób wpływa na przebieg Grywalizacji lub ingeruje w jego mechanizm w celu uzyskania nienależnych Punktów;
  4.2.    w ramach udziału w Grywalizacji w sposób uporczywy lub rażący postępuje w sposób niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem;
  4.3.    w dacie przystąpienia do Grywalizacji nie spełniał warunków uczestnictwa w niej – jeżeli okoliczność ta wyjdzie na jaw po przystąpieniu do Grywalizacji  (dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Uczestnik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków uczestnictwa w Programie MultiSport);
  4.4.    rażąco lub uporczywie narusza „Regulamin korzystania z kart w ramach Programu MultiSport”.
  O wykluczeniu z Grywalizacji na podstawie niniejszego ustępu Uczestnik zostaje poinformowany przez Organizatora na piśmie lub pocztą elektroniczną, ze wskazaniem przyczyny wykluczenia. W takim wypadku Uczestnik traci niewykorzystane Punkty naliczone na jego Koncie.

§ 14.    Publikacja wizerunku w ramach Grywalizacji

 1. Uczestnik może zamieścić na Stronie zdjęcie profilowe swojej osoby. Zdjęcie profilowe nie będzie widoczne przez innych Uczestników. Zdjęcie profilowe może zostać w każdym czasie usunięte lub zmienione w trakcie trwania Grywalizacji przez Uczestnika.
 2. Zabrania się zamieszczanie na Stronie zdjęć lub treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, a także treści i zdjęć mających charakter działalności reklamowej i promocyjnej.

§ 15.    Zmiana Regulaminu

 1. Z ważnej przyczyny Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu, przy czym w żadnym razie taka zmiana nie może działać wstecz, a w szczególności pozbawiać Uczestników praw nabytych na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu, ani nie może prowadzić do istotnej zmiany przyrzeczenia publicznego Organizatora. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:
  1.1.    zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładnie stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
  1.2.    wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
  1.3.    wprowadzenie dodatkowych możliwości uzyskiwania Punktów;
  1.4.    przedłużenie czasu trwania Grywalizacji;
  1.5.    zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  1.6.    usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  1.7.    zmiana w zakresie procesu przystępowania Uczestników do Grywalizacji;
  1.8.    rozbudowa lub zmiana funkcjonalności związanych z Grywalizacją;
  1.9.    rozszerzenie Programu na nowe platformy komunikacji, takie jak np. aplikacja mobilna;
  1.10.    zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na adres e-mail podany w związku z udziałem w Grywalizacji, udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania informacji o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Stosowna informacja o zmianie Regulaminu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona na Stronie.
 3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Organizatora wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w ust. 2 powyżej, informacja o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin.
 4. Zmieniony Regulamin stosuje się do Uczestnika, który nie zrezygnuje z udziału w Grywalizacji przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie. Rezygnacja z udziału w Programu następuje na zasadach określonych w § 13 Regulaminu.  

§ 16.    Dane osobowe

 1. Organizator pełni funkcję administratora danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami RODO. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl lub pisemnie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w następujących celach, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu: przeprowadzenia Grywalizacji zgodnie z regulaminem, w tym w celu przyznania i przekazania nagród, publikacji danych osobowych zwycięzcy oraz rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń dotyczących udziału Uczestnika w Grywalizacji; w celu marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie oraz w celu prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług.
  Będziemy przetwarzać dane Uczestnika także w celach podatkowych i rachunkowych ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa – w przypadku wygrania przez Uczestnika nagrody rzeczowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  W zakresie, w jakim przetwarzanie dotyczyć będzie wizerunku Uczestnika, opierać się ono będzie na jego zgodzie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Uczestnik ma następujące prawa związane z przetwarzanie jego danych: prawo żądania dostępu do danych osobowych; prawo żądania sprostowania danych osobowych; prawo żądania usunięcia danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Jeżeli do udziału w Grywalizacji Uczestnik zaprosi innego Uczestnika to inny Uczestnik otrzyma zaproszenie zawierające imię i nazwisko Uczestnika zapraszającego, jako osoby będącej źródłem jego danych.
 5. Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio do Ciebie, jednak gdy przystąpisz do wyzwania sportowego, dane o ilości wykonanych przez Ciebie kroków otrzymamy z aplikacji Google Fit.
 6. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Grywalizacji. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia w Grywalizacji. Uzupełnienie dodatkowych pól przy rejestracji oraz udzielenie zgód jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
 7. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w naszej Polityce Prywatności: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/.
 8. Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w Polityce w sprawie plików cookies, zamieszczonej  pod adresem: www.kartamultisport.pl/polityka-cookies/

§ 17.    Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1.1.    nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Strony, które mogą wyniknąć z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Uczestnika lub niekompatybilnością innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu;
  1.2.    przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności Uczestnika do sieci Internet;
  1.3.    niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Organizatora, których Organizator nie mógł racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Programu i Strony;
  1.4.    skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Uczestnika do zapisów Regulaminu.
 2. Niezależnie od powyższego, Organizator czyni należyte starania, aby zapewnić działanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności Programu i Strony, w szczególności poprzez bieżącą naprawę usterek.
 3. Szczegółowe informacje o Grywalizacji i warunkach uczestnictwa w nim są dostępne na Stronie.
 4. Regulamin jest dostępny:
  4.1.    na Stronie – w tym również do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF;
  4.2.    w biurze siedziby Organizatora.
 5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 6. Strona internetowa dedykowana Programu dostępna jest wyłącznie w języku polskim.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej