Regulamin

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Benefit Systems SA

Regulamin Strefa Multisport

Regulamin korzystania z kart w ramach Programu MultiSport

Regulamin MultiSport Diet

Regulamin MultiSport Bike

Regulamin Konsultacji on-line z ekspertem

Regulamin Yes2move

Regulamin korzystania z aplikacji MultiSport

Regulamin korzystania z produktu w ramach Programu MultiLife

Regulamin konkursu "Odpłyń z MultiSportem"

Regulamin konkursu „Okaż sobie miłość”

REGULAMIN KONKURSU „Przepis na aktywne lato”

REGULAMIN KONKURSU „Ulubiona aktywność w Letniej Grze”

REGULAMIN KONKURSU „Nowa aktywność”

REGULAMIN KONKURSU „Kuchnia w lecie”

REGULAMIN KONKURSU „Aktywność w Dniu Matki”

REGULAMIN KONKURSU „Wymarzony tydzień”

REGULAMIN KONKURSU „Ulubiona letnia aktywność”

Regulamin konkursu "Treningi w obiektach sportowych"

REGULAMIN KONKURSU „Motywująca aktywność”

REGULAMIN KONKURSU „Aktywność, której chcę spróbować”

REGULAMIN KONKURSU „Rymowanka o MultiSporcie”

REGULAMIN KONKURSU „Głos Twojego serca”

REGULAMIN KONKURSU „Twoje morsowanie”

REGULAMIN KONKURSU „Gdyby nie aktywność…”

REGULAMIN KONKURSU „Twoje postanowienie noworoczne to…”

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ BENEFIT SYSTEMS S.A.

Spis treści:
§ 1. Postanowienia ogólne. Definicje
§ 2. Prawa i obowiązki Użytkownika. Rejestracja Konta
§ 3. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta
§ 4. Wymagania techniczne. Szczegółowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 5. Dane osobowe
§ 6. Prawa własności intelektualnej
§ 7. Kontakt i reklamacje
§ 8. Odpowiedzialność
§ 9. Zmiana Regulaminu
§ 10. Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1 – zasady dotyczące serwisu internetowego kartamultisport.pl
Załącznik nr 2 – zasady dotyczące serwisu internetowego emultisport.pl
Załącznik nr 3 – zasady dotyczące aplikacji mobilnej MultiSport
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Prowadzenie Konta
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Korzystanie z Produktu MultiSport / Produktu MultiLife

§ 1. Postanowienia ogólne. Definicje

 

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z:
 1. serwisu internetowego kartamultisport.pl, oraz
 2. serwisu internetowego emultisport.pl, oraz
 3. aplikacji mobilnej MultiSport.
 1. W § 1 - 10 Regulaminu są opisane wspólne zasady dla Serwisów Internetowych oraz Aplikacji wymienionych w ust. 1 powyżej, natomiast w Załącznikach nr 1 – 3 do Regulaminu są zawarte szczegółowe postanowienia dotyczące poszczególnych Serwisów Internetowych i Aplikacji:
 1. w Załączniku nr 1 - dotyczące serwisu internetowego kartamultisport.pl, oraz
 2. w Załączniku nr 2 - dotyczące serwisu internetowego emultisport.pl, oraz
 3. w Załączniku nr 3 - dotyczące aplikacji mobilnej MultiSport.

W przypadku, jeżeli postanowienia § 1 - 10 Regulaminu i Załącznika różnią się pomiędzy sobą, pierwszeństwo mają postanowienia Załącznika.

 1. Użytkownik jest związany tymi postanowieniami Regulaminu (w tym odpowiedniego Załącznika nr 1 – 3), które dotyczą tego Serwisu Internetowego lub Aplikacji, z której Użytkownik korzysta (np. w przypadku, jeżeli Użytkownik nie korzysta z serwisu internetowego emultisport.pl, postanowienia Regulaminu dotyczące serwisu emultipsort.pl nie są wiążące dla tego Użytkownika).
 2. Regulamin jest zamieszczony w odpowiedniej zakładce w Serwisie Internetowym lub Aplikacji, wymienionych w ust. 1 powyżej, Użytkownik może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób.
 3. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
 1. Aplikacja MultiSport, Aplikacja – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika w ramach aplikacji mobilnej MultiSport, której właścicielem jest Benefit, służącej m.in. do potwierdzenia uprawnienia do korzystania z usług Obiektu (za pomocą Mobilnej Karty, bez konieczności okazywania Karty w wersji plastikowej z chipem), weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz korzystania z usług dostępnych w Aplikacji w ramach Programu MultiLife,
 2. Benefit, Benefit Systems – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP 836-16-76-510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl,
 3. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta danego Użytkownika. Hasło powinno spełniać następujące wymogi: posiadać co najmniej 8 znaków, w tym 1 wielka litera, 1 mała litera, 1 cyfra, 1 znak specjalny (np. !, $, &),
 4. Karta MultiSport, Karta – imienna karta wydana przez Benefit Systems uprawniająca Użytkownika do korzystania z usług określonych w Programie MultiSport, które są dostępne dla danego typu Karty. Karta może mieć formę tradycyjną w postaci plastikowej karty z chipem zawierającej podpis Użytkownika lub formę elektronicznego zapisu w Aplikacji, zwaną dalej „Mobilną Kartą”. Zasady korzystania z Karty określa odrębny „Regulamin korzystania z kart w ramach Programu MultiSport” dostępny w Serwisie Internetowym kartamultisport.pl,
 5. Klient - podmiot, który umożliwił Użytkownikowi korzystanie z Programu MultiSport lub z Programu MultiLife (w przypadku Użytkownika będącego Pracownikiem będzie to najczęściej jego pracodawca, w przypadku Użytkownika będącego Osobą dodatkową będzie to najczęściej pracodawca Użytkownika będącego Pracownikiem),
 6. Konto - indywidualne konto Użytkownika prowadzone na jego rzecz przez Benefit, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisów Internetowych i Aplikacji dostępnych dla tego Użytkownika,
 7. Login – indywidualne oznaczenie Użytkownika wymagane wraz z Hasłem do korzystania z Konta. Loginem jest adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika podczas Rejestracji,
 8. Mobilna Karta – Karta MultiSport w formie elektronicznego zapisu w Aplikacji,
 9. Osoba dodatkowa – Użytkownik niebędący Pracownikiem,
 10. Partner – podmiot świadczący na podstawie umowy z Benefit usługi na rzecz Użytkowników w ramach Programu MultiSport lub Programu MultiLife,
 11. Platforma, Platforma eMultiSport – serwis internetowy dostępny pod adresem emultisport.pl przeznaczony do obsługi administracyjnej Programu MultiSport i Programu MultiLife. Użytkownik posiada dostęp do Platformy eMultiSport tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwił Użytkownikowi korzystanie z tej Platformy,
 12. Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Klienta na podstawie umowy o pracę lub współpracująca z Klientem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, umowy o świadczenie usług lub na innej podstawie prawnej,
 13. Produkt – odpowiednio, Karta MultiSport lub Produkt MultiLife,
 14. Produkt MultiLife – imienny produkt wydany przez Benefit Systems uprawniający Użytkownika do korzystania z usług określonych w Programie MultiLife, które są dostępne dla Produktu MultiLife. Produkt MultiLife jest wydawany wyłącznie w formie elektronicznego zapisu (tj. numeru Produktu MultiLife). Zasady korzystania z Produktu MultiLife określa odrębny „Regulamin korzystania z Produktu w ramach Programu MultiLife” dostępny w Serwisie Internetowym kartamultisport.pl,
 15. Program– odpowiednio, Program MultiSport lub Program MultiLife,
 16. Program MultiLife – program obejmujący zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit Systems pod kątem potrzeb Klienta usług wellbeingowych świadczonych na rzecz Użytkowników. Użytkownik może wziąć udział w Programie MultiLife tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwił mu korzystanie z Programu MultiLife. Szczegółowy zakres usług dostępnych dla Produktu MultiLife określony jest na stronie internetowej benefitsystems.pl lub kartamultisport.pl,
 17. Program MultiSport – program obejmujący zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit Systems pod kątem potrzeb Klienta usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych na rzecz Użytkowników. Użytkownik może wziąć udział w Programie MultiSport tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwił mu korzystanie z Programu MultiSport. Szczegółowy zakres usług dostępnych dla poszczególnych Kart określony jest na stronie internetowej benefitsystems.pl lub kartamultisport.pl,
 18. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część,
 19. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisów Internetowych i Aplikacji dostępnych dla tego Użytkownika, w tym z Konta, stanowiącą zawarcie Umowy O Prowadzenie Konta,
 20. Strefa Użytkownika – serwis internetowy dostępny pod adresem kartamultisport.pl stanowiący zbiór usług i funkcji dostępnych dla użytkownika Karty MultiSport lub Produktu MultiLife po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Strefy Użytkownika oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu. Strefa Użytkownika w stosunku do użytkownika Karty MultiSport określana jest jako Strefa MultiSport, a w stosunku do użytkownika Produktu MultiLife, jako Strefa MultiLife,
 21. Serwis Internetowy – odpowiednio, serwis internetowy dostępny pod adresem kartamultisport.pl lub emultisport.pl, łącznie Serwisy Internetowe,
 22. Umowa o Prowadzenie Konta – oznacza nieodpłatną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Benefit na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie na rzecz Użytkownika Konta,
 23. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2. Prawa i obowiązki Użytkownika. Rejestracja Konta

 

 1. Z Serwisu Internetowego kartamultisport.pl lub Aplikacji można korzystać jako zarejestrowany lub niezarejestrowany Użytkownik. Z Serwisu Internetowego emultisport.pl mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy będący Pracownikami i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwił im korzystanie z tej Platformy.
 2. Zarejestrować Konto w Serwisie Internetowym lub Aplikacji może wyłącznie Użytkownik, który ukończył 13 rok życia i ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. W sytuacji, jeżeli Użytkownikiem jest dziecko w wieku do ukończenia 13 lat, Rejestracji w Serwisie Internetowym lub Aplikacji w imieniu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 5. W celu Rejestracji Użytkownik powinien podać dane wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptować Regulamin. Następnie Użytkownik otrzyma na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji potwierdzenie Rejestracji oraz link aktywacyjny. Użytkownik powinien kliknąć w link aktywacyjny w celu aktywacji Konta. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta.
 6. Rejestracja lub logowanie jest możliwa również za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających podanych przy wyborze sposobu Rejestracji lub logowania (np. Apple, Facebook). W celu Rejestracji lub logowania za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających Użytkownik musi mieć konto u dostawcy tej usługi. Logowanie za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej jest możliwe wyłącznie po uprzedniej Rejestracji za pośrednictwem tej usługi.
 7. Konto Użytkownika w Serwisach Internetowych i Aplikacji jest zintegrowane w ten sposób, że Rejestracja w jednym Serwisie Internetowym albo Aplikacji umożliwia Użytkownikowi korzystanie z pozostałych Serwisów Internetowych i Aplikacji po zalogowaniu się, bez konieczności ponownej Rejestracji (pod warunkiem, że Klient umożliwił Użytkownikowi dostęp do tego Serwisu Internetowego lub Aplikacji). W szczególności:
  1. w przypadku Rejestracji w Serwisie Internetowym - Użytkownik loguje się w pozostałych Serwisach Internetowych i Aplikacji przy użyciu Loginu i Hasła ustalonego w Serwisie Internetowym,
  2. w przypadku Rejestracji w Aplikacji - Użytkownik loguje się w Serwisach Internetowych przy użyciu Loginu i Hasła ustalonego w Aplikacji,
  3. w przypadku usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, Konto Użytkownika zostanie również usunięte w pozostałych Serwisach Internetowych i Aplikacji,
  4. w przypadku usunięcia Konta Użytkownika w Aplikacji, Konto Użytkownika zostanie również usunięte w Serwisach Internetowych.
 8. Rejestracja Konta oraz korzystanie z niego są dobrowolne.
 9. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Internetowego i Aplikacji wyłącznie na własny użytek oraz w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami prawa i z zachowaniem dobrych obyczajów.
 10. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć dane dotyczące Konta (Login i Hasło, numer Produktu) przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik powinien w szczególności dołożyć należytych starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania Hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Benefit w sposób określony w § 7 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do Hasła lub nr Produktu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego Konta.
 11. Zabronione jest w szczególności:
 1. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego lub Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz prawa i interesy Benefit;
 2. modyfikowanie Serwisu Internetowego lub Aplikacji;
 3. zamieszczanie w Serwisie Internetowym lub Aplikacji lub rozpowszechnianie szkodliwego oprogramowania (m.in. wirusów i trojanów) lub innych mechanizmów mogących wywołać zakłócenie działania Serwisu Internetowego lub Aplikacji lub ich działanie niezgodne z Regulaminem;
 4. podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika;
 5. udostępnianie osobom trzecim danych do logowania do swojego Konta.
 1. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego lub Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub Regulaminem, w szczególności, że dopuszcza się działań opisanych w ust. 9 - 11 powyżej, w szczególności w przypadku przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu Internetowego lub Aplikacji lub innych działań hakerskich, Benefit może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Konto. O zablokowaniu Konta Benefit niezwłocznie powiadomi Użytkownika wraz z uzasadnieniem na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Benefit może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem a w przypadku zastosowania się do powyższego przez Użytkownika, Benefit może odblokować Konto.
 2. Benefit może wyświetlać Użytkownikom w Serwisie Internetowym i Aplikacji informacje o produktach i usługach dostępnych dla posiadaczy Produktu, w tym informacje dotyczące produktów i usług własnych Benefit oraz produktów i usług kontrahentów Benefit, którzy oferują dodatkowe benefity dla posiadaczy Produktu (np. usługi dietetyczne, trenerskie, medyczno-ubezpieczeniowe, edukacyjno-rozwojowe), w formach stosowanych w sieci Internet.
 3. W przypadku, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, może otrzymywać w Serwisie Internetowym powiadomienia Push, tj. krótkie wiadomości wyświetlające się bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego w czasie, w którym Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. Powiadomienia Push mogą zawierać wiadomości administracyjne (np. informacje o udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika, o zmianie Regulaminu, itd.) lub informacje o produktach i usługach dostępnych dla posiadaczy Produktu, w tym informacje dotyczące produktów i usług własnych Benefit oraz produktów i usług kontrahentów Benefit, którzy oferują dodatkowe benefity dla posiadaczy Produktu (np. usługi dietetyczne, trenerskie, medyczno-ubezpieczeniowe, edukacyjno-rozwojowe). Użytkownik może wyłączyć lub skonfigurować powiadomienia Push w ustawieniach swojej przeglądarki.

§ 3. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta

 

 1. [odstąpienie od Umowy o Prowadzenie Konta] Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik musi poinformować Benefit o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na dane kontaktowe: Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, adres: bok@benefitsystems.pl, nr tel. (22) 242 42 42. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 4 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. W rezultacie odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta Benefit usunie Konto w Serwisach Internetowych i Aplikacji. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta, wystarczy, że Użytkownik wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. [wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta] Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta. Aby skorzystać z tego prawa, Użytkownik musi poinformować Benefit o swojej decyzji na dane kontaktowe: Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, adres: bok@benefitsystems.pl, nr tel. (22) 242 42 42. W rezultacie wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta Benefit usunie Konto w Serwisach Internetowych i Aplikacji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia wypowiedzenia.
 3. Odstąpienie lub wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o Prowadzenie Konta nie jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z udziału w Programie MultiSport (tj. z Karty MultiSport) lub Programie MultiLife (tj. z Produktu MultiLife). Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Programie MultiSport lub Programie MultiLife w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z Klientem. W celu rezygnacji z Programu MultiSport lub Programu MultiLife Użytkownik może skontaktować się z Klientem lub Benefit w sposób podany w § 7 poniżej lub w przypadku, jeżeli Użytkownik posiada dostęp do Platformy eMultiSport, może zgłosić rezygnację poprzez tę Platformę.
 4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Benefit danych osobowych Użytkownika oraz wykonywaniem praw, jakie przysługują Użytkownikowi zgodnie z RODO, Użytkownik może skontaktować się z Benefit na dane kontaktowe: Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, adres: daneosobowe@benefitsystems.pl, nr tel. (22) 242 42 42, przez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/ . Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy na adres e-mail iod@benefitsystems.pl, jak również listownie na adres: Benefit Systems S.A., Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „IOD”.
 5. Benefit jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (poprzez przesłanie wypowiedzenia do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej) z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
 1. upływu nieprzerwanego okresu co najmniej 18 miesięcy, od kiedy Użytkownik nie posiada Produktu;
 2. decyzji Klienta o odebraniu Użytkownikowi uprawnień do korzystania z Programu MultiSport lub Programu MultiLife;
 3. śmierci Użytkownika;
 4. rażącego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Użytkownik (katalog zamknięty) narusza postanowienia § 2 pkt 1 – 6, 9 – 11 Regulaminu.

W rezultacie wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta Benefit usunie Konto w Serwisach Internetowych i Aplikacji w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia.

§ 4. Wymagania techniczne. Szczegółowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Benefit dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników za pośrednictwem Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Benefit nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego, przy czym minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, są następujące:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet z połączeniem internetowym o przepustowości co najmniej 2 Mb/s,
  2. z systemem operacyjnym: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy, Ubuntu 10 lub nowszy,
  3. wyposażonego w aktualną wersję przeglądarki internetowej: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera, która zapewni obsługę plików Cookie oraz JavaScript.
 2. Benefit oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 3. Benefit stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie Internetowym. Benefit zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie Internetowym poprzez wykorzystanie protokołu HTTPS oraz podpisywanie danych z urządzenia Użytkownika certyfikatem SSL.
 4. Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
 2. różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 3. programy szpiegujące (ang. spyware);
 4. programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
 5. spam;
 6. niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 7. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 8. włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit rootkit.
 1. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 7. szyfrowanie transmisji danych,
 8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące wymagań technicznych oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną odnoszące się do Aplikacji są zawarte w Załączniku nr 3 – zasadach dotyczących aplikacji mobilnej MultiSport.

§ 5. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Benefit.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://www.kartamultisport.pl/obowiazek-informacyjny

 

§ 6. Prawa własności intelektualnej

 

 1. Prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego i Aplikacji oraz wszelkich treści składających się na lub dostępnych w Serwisie Internetowym lub Aplikacji, takich jak: teksty, grafiki, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy komputerowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego lub Aplikacji oraz wszelkie inne dane, są chronione prawami własności intelektualnej (prawami autorskimi, prawami ochronnymi na znak towarowy lub innymi prawami wyłącznymi) przysługującymi Benefit lub podmiotom, z którymi Benefit zawarła umowę w zakresie korzystania z tych treści na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowego i Aplikacji. Żaden fragment Serwisu Internetowego i Aplikacji ani treści rozpowszechnianych w Serwisie Internetowym i Aplikacji nie mogą być utrwalane, zwielokrotniane, rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób ani nie mogą być przedmiotem obrotu bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Benefit.
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego i Aplikacji na Użytkownika nie zostają przenoszone jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Serwisu Internetowego lub Aplikacji lub ich jakiejkolwiek części. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu Benefit zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Serwisu Internetowego lub Aplikacji zgodnie z ich udostępnionymi funkcjonalnościami i niniejszym Regulaminem, bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

§ 7. Kontakt i reklamacje

 

 1. Użytkownik może kontaktować się z Benefit: listownie na adres Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „infolinia – serwis kartamultisport.pl” lub pocztą elektroniczną na adres: bok@benefitsystems.pl lub dzwoniąc pod numer infolinii (22) 242 42 42. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora dla połączeń krajowych.
 2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego, Aplikacji, Programu MultiSport lub Programu MultiLife, według wyboru osoby składającej reklamację: pisemnie na adres Benefit: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@ benefitsystems.pl wpisując w tytule e-maila „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, Login, numer Produktu), dokładny adres korespondencyjny lub adres e-mail do udzielenia odpowiedzi na reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Benefit reklamacji. W przypadku, jeżeli reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Benefit zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie albo e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

§ 8. Odpowiedzialność

 

 1. Benefit jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Serwisu Internetowego lub Aplikacji, jeśli ich powodem są:
 1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Benefit po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie Internetowym lub Aplikacji;
 2. przyczyny niezależne od Benefit (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 1. Na stronach Serwisu Internetowego lub Aplikacji mogą się znajdować linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, które są udostępniane lub świadczone przez Partnerów. Użytkownicy korzystają z serwisów internetowych i usług świadczonych drogą elektroniczną Partnerów na swoją odpowiedzialność. Ponadto, Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnianych lub świadczonych przez Partnerów. W takim przypadku znajdują zastosowanie regulaminy określone odrębnie przez Partnerów.
 2. Benefit nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za:

1)      brak działania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego lub Aplikacji, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;

2)      za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Benefit odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn, za które Benefit ponosi odpowiedzialność;

3)      szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu Internetowego lub Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych w Serwisie Internetowym i Aplikacji stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

§ 9. Zmiana Regulaminu

 

 1. Z ważnych przyczyn Benefit może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:
  1. zmiana obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Benefit z oferowania niektórych produktów lub usług;
  2. zmiana w zakresie sposobów świadczenia usług;
  3. zmiana marki;
  4. konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni;
  5. konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana decyzją administracyjną lub wyrokiem sądu lub innego podobnego aktu (np. wytyczne uprawnionych organów władzy publicznej);
  6. zmiana techniczna związana z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego lub Aplikacji, w tym zmiana lub rozbudowa funkcjonalności Serwisu Internetowego lub Aplikacji;
  7. zmiana uzasadniona poprawą jakości świadczenia usług lub zwiększeniem bezpieczeństwa Użytkowników;
  8. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  9. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  10. wprowadzenie przez Benefit zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Użytkowników, wpływających na obsługę Użytkowników.
 2. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail Użytkownika lub dodatkowo poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu Internetowego lub Aplikacji. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Serwisu Internetowego lub Aplikacji.
 3. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta (o czym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu).

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 2. Benefit informuje Użytkowników o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Benefit informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Benefit nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkowników, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1

Zasady dotyczące serwisu internetowego kartamultisport.pl

 1. Dla niezarejestrowanych Użytkowników Strefa Użytkownika umożliwia wyszukiwanie Obiektów oraz przeglądanie wybranych treści m.in. informacje o Programie MultiSport i o Programie MultiLife, FAQ.
 2. Dostęp do usług w ramach Strefy Użytkownika jest możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport lub aktywny Produkt MultiLife.
 3. Dostęp do usług w ramach Strefy Użytkownika jest nieodpłatny dla Użytkowników posiadających aktywną Kartę MultiSport oraz może być odpłatny dla Użytkowników posiadających aktywny Produkt MultiLife w wysokości i na zasadach określonych w umowie z Klientem. Ponadto Użytkownik pokrywa we własnym zakresie koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania ze Strefy Użytkownika w wysokości określonej przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
 4. Użytkownik w ramach Strefy Użytkownika może korzystać z następujących funkcjonalności:
   1. wyszukiwarka Obiektów,
   2. Konto Użytkownika,
   3. usługi dostępne w ramach Programu MultiSport dla zalogowanych Użytkowników, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport, których aktualny zakres dla danego typu Karty jest dostępny na stronie internetowej www.benefitsystems.pl lub kartamultisport.pl,
   4. usługi dostępne w ramach Programu MultiLife dla zalogowanych Użytkowników, którzy posiadają aktywny Produktu MultiLife, których aktualny zakres jest dostępny na stronie internetowej www.benefitsystems.pl lub kartamultisport.pl,
   5. inne usługi opisane w Strefie Użytkownika dostępne dla zalogowanych Użytkowników, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport lub aktywny Produkt MultiLife.
 5. Benefit może umożliwić Użytkownikom korzystanie z innych usług niż wymienione w ust. 4 powyżej a opisanych w Strefie Użytkownika lub po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.
 6. Strefa Użytkownika przy wyszukiwaniu Obiektów posiada funkcjonalność geolokalizacji. Funkcjonalność geolokalizacji domyślnie jest wyłączona. Użytkownik może samodzielnie włączyć geolokalizację poprzez udzielenie zgody na zapisanie położenia swojego urządzenia. Geolokalizacja nie jest niezbędna do korzystania z wyszukiwarki Obiektów.

Załącznik nr 2

Zasady dotyczące serwisu internetowego emultisport.pl

§ 1. Definicje. Postanowienia ogólne

1. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. Agent Rozliczeniowy – oznacza podmiot obsługujący proces Płatności,
 2. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Produktu/Produktów Użytkownikowi Programu za pośrednictwem Klienta. W przypadku Produktu MultiLife Dostawa polega na wysłaniu przez Operatora numeru Produktu MultiLife na adres e-mail Użytkownika Programu podany przy składaniu zamówienia na Produkt MultiLife,
 4. Operator – oznacza Benefit Systems,
 5. Płatność – oznacza uiszczenie należności z tytułu uczestnictwa Użytkownika Programu w Programie MultiSport lub Programie MultiLife na podstawie zawartej Umowy o Korzystanie z Produktu,
 6. Regulamin Korzystania z Produktu MultiLife – oznacza zasady korzystania z Produktu MultiLife określone w odrębnym „Regulaminie korzystania z Produktu w ramach Programu MultiLife” dostępnym w Serwisie Internetowym kartamultisport.pl,
 7. Regulamin Korzystania z Kart MultiSport – oznacza zasady korzystania z Karty MultiSport określone w odrębnym „Regulaminie korzystania z kart w ramach Programu MultiSport” dostępnym w Serwisie Internetowym kartamultisport.pl,
 8. Umowa o Korzystanie z Produktu – oznacza umowę o świadczenie usług w ramach Programu MultiSport lub Programu MultiLife zawartą pomiędzy Zamawiającym a Operatorem drogą elektroniczną przy użyciu Konta, na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której Operator świadczy Użytkownikowi Programu usługę uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife i dostarcza zamówione Karty MultiSport lub Produkty MultiLife uprawniające do korzystania z usług określonych w, odpowiednio, Programie MultiSport albo Programie MultiLife, a Zamawiający, dokonując Płatności, finansuje lub współfinansuje koszt uczestnictwa w Programie. Zamawiający może zawrzeć Umowę o Korzystanie z Produktu tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient mu to umożliwił na podstawie Umowy Podstawowej,
 9. Umowa Podstawowa – oznacza umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Klientem a Operatorem, określającą zasady uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife przez Użytkowników Programu oraz termin składania zamówień na Produkty (Karty MultiSport lub Produkty MultiLife), okres, na jaki Produkty można zamówić, liczbę Produktów danego typu dostępnych dla Zamawiającego oraz ewentualny zakres finansowania lub współfinansowania kosztu Produktów przez Zamawiającego,
 10. Użytkownik Platformy – oznacza łącznie Zamawiającego i Zarządcę,
 11. Użytkownik Programu – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Programu MultiSport lub Programu MultiLife,
 12. Zamawiający – oznacza Pracownika o pełnej zdolności do czynności prawnych korzystającego z Platformy,
 13. Zamówienie Produktu – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Zamawiającego przy użyciu Konta powodującą po stronie Operatora powstanie obowiązku świadczenia na rzecz Użytkownika Programu usługi uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife i dostarczenia zamówionych Produktów (Kart MultiSport lub Produktów MultiLife) lub ich aktywowania, uprawniającą do korzystania z usług określonych w Programie. Zamawiający może dokonywać Zamówienia Produktu tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient mu to umożliwił na podstawie Umowy Podstawowej,
 14. Zarządca – oznacza Pracownika korzystającego z Platformy w imieniu Klienta umocowanego przez Klienta do wykonywania czynności związanych z administrowania Programem MultiSport lub Programem MultiLife za pośrednictwem Platformy w zakresie i na zasadach określonych w Umowie Podstawowej.  2. Z uwagi na to, że podstawą do korzystania z Programu jest Umowa Podstawowa, Użytkownik Platformy przed rozpoczęciem korzystania z Platformy lub Programu powinien uzyskać informacje o zakresie i sposobie korzystania z Platformy lub Programu u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy (Klienta). Operator udostępnia Użytkownikom Platformy za pośrednictwem Platformy informacje o szczegółowych zasadach korzystania z Platformy oraz Programu, w tym o dostępnych Kartach MultiSport lub Produkcie MultiLife. Aktualny zakres usług dostępnych dla poszczególnych Kart MultiSport oraz Produktu MultiLife określony jest na stronie internetowej www.benefitsystems.pl lub kartamultisport.pl. Zmiana sposobu korzystania z Programu przez konkretnego Użytkownika Platformy dokonywana jest przez Operatora wyłącznie na wniosek Klienta.

§ 2. Rejestracja. Korzystanie z Konta

 1. Zamawiający dokonuje Rejestracji w sposób opisany w § 2 Regulaminu, chyba że co innego wynika z Umowy Podstawowej.
 2. Zarządca dokonuje Rejestracji w następujący sposób: Operator tworzy Konto Zarządcy na dane Zarządcy podane w Umowie Podstawowej. Następnie Operator wysyła do Zarządcy potwierdzenie utworzenia Konta oraz link aktywacyjny. Zarządca powinien kliknąć w link aktywacyjny w celu potwierdzenia Rejestracji, zaakceptować Regulamin oraz ustalić Hasło. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta.
 3. Umowa Podstawowa może określać inny sposób Rejestracji, o którym Użytkownik Platformy zostanie poinformowany przez Operatora lub Klienta.
 4. Zamawiający w ramach Platformy może korzystać z następujących funkcjonalności: zawieranie Umów o Korzystanie z Produktu lub dokonywanie Zamówień Produktu, zamawianie duplikatu Produktu, aktywacja i dezaktywacja Produktu, inne funkcjonalności opisane na Platformie; zakres dostępnych dla Zamawiającego funkcjonalności wynika z Umowy Podstawowej.
 5. Zarządca w ramach Platformy może korzystać z następujących funkcjonalności: umożliwiających wykonywanie czynności związanych z administrowania Programem MultiSport lub Programem MultiLife za pośrednictwem Platformy (np. zamawianie Produktu, zamawianie duplikatu Produktu, aktywacja i dezaktywacja Produktu, inne funkcjonalności opisane na Platformie); zakres dostępnych dla Zamawiającego funkcjonalności wynika z Umowy Podstawowej.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej przez Operatora lub Klienta, Benefit zablokuje dostęp do Platformy Użytkownikom Platformy pochodzącym od tego Klienta z dniem rozwiązania Umowy Podstawowej. Użytkownicy Platformy nadal będą posiadali Konto oraz będą mogli korzystać z pozostałych Serwisów Internetowych i Aplikacji.
 7. W przypadku, jeżeli decyzją Klienta Użytkownik Platformy został pozbawiony prawa do korzystania z Platformy lub z Programu MultiSport lub Programu MultiLife, Benefit zablokuje temu Użytkownikowi Platformy dostęp do Platformy z dniem wskazanym przez Klienta. Użytkownikom Platformy nadal będzie posiadał Konto oraz będzie mógł korzystać z pozostałych Serwisów Internetowych i Aplikacji.
 8. Zaprzestanie opłacania przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy Podstawowej uprawnia Operatora do blokady dostępu do Platformy Użytkownikom Platformy pochodzącym od tego Klienta. Po uregulowaniu zaległych należności dostęp zostanie odblokowany.

§ 3. Zamawianie Produktu (w przypadku pełnego finansowania Programu przez Klienta)

 1. 1. Zamawiający, którego (lub, którego Osoby dodatkowej) koszt uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife, finansuje w całości Klient, w celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Programu, składa Zamówienie Produktu. Zakres usług dostępnych dla Zamawiającego wynika z postanowień Umowy Podstawowej zawartej pomiędzy Klientem a Operatorem, która w szczególności określa zasady uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife, zasady i sposób zamawiania Kart MultiSport lub Produktu MultiLife, okres ważności Kart MultiSport lub Produktu MultiLife, liczbę Kart MultiSport danego typu lub Produktu MultiLife dostępnych dla Użytkownika Programu.
 2.  
 3. 2. Zamawiający, w celu złożenia Zamówienia Produktu, wybiera Produkt (Kartę MultiSport albo Produkt MultiLife), wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife, oraz akceptuje, odpowiednio, Regulamin Korzystania z Kart MultiSport albo Regulamin Korzystania z Produktu MultiLife, w zależności od tego, do którego Programu się zgłasza.
 4.  
 5. 3. W celu złożenia Zamówienia Produktu dla Osoby dodatkowej, Zamawiający wybiera Produkt (Kartę MultiSport albo Produkt MultiLife) oraz wskazuje adres e-mail Osoby dodatkowej, pod który zostanie wysłana informacja od Operatora w przedmiocie zamówienia Produktu w celu uzupełnienia przez Osobę dodatkową wymaganych danych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptacji, odpowiednio, Regulaminu Korzystania z Kart MultiSport albo Regulaminu Korzystania z Produktu MultiLife, w zależności od tego, do którego Programu Zamawiający zgłasza Osobę dodatkową. Osoba dodatkowa otrzyma na wskazany adres e-mail informację o konieczności uzupełnienia danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptacji, odpowiednio, Regulaminu Korzystania z Kart MultiSport albo Regulaminu Korzystania z Produktu MultiLife. Warunkiem otrzymania Produktu jest wyrażenie powyższych zgód. Zamawiający otrzyma od Operatora informację w przedmiocie uzupełnienia przez Osobę dodatkową danych i wyrażenia przez tę osobę zgód. W imieniu Osoby dodatkowej będącej osobą niepełnoletnią zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu Kart MultiSport albo Regulaminu Produktu MultiLife wyraża rodzic lub opiekun prawny.
 6.  
 7. 4. W Umowie Podstawowej Operator i Klient mogą ustalić inny proces składania Zamówień, niż opisany w ust. 2 i 3 powyżej (np. Operator może udostępnić Zamawiającemu możliwość załączenia podpisanego skanu oświadczenia Osoby dodatkowej lub rodzica lub opiekuna prawnego Osoby dodatkowej będącej osobą niepełnoletnią w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z Programem MultiSport albo Programem MultiLife albo odpowiednie zgody Osób dodatkowych będzie zbierał i archiwizował Klient w formie pisemnej).
 8.  
 9. 5. Niezwłocznie po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia Produktu, na jego adres e-mail zostanie przesłana automatyczna wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia Produktu. Potwierdzenie będzie również dostępne w odpowiedniej zakładce na Koncie Zamawiającego. Potwierdzenie będzie zawierało następujące informacje: typ Produktu (Karta MultiSport albo Produkt MultiLife), termin, od kiedy Produkt będzie aktywny oraz ewentualnie okres, na jaki Produkt został zamówiony.
 10.  
 11. 6. Po złożeniu Zamówienia Produktu przez Zamawiającego, Operator dokonuje Dostawy Produktu/Produktów w sposób i w terminie określonym w Umowie Podstawowej.
 12.  
 13. 7. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości jednoczesnego zamówienia Produktu dla siebie przez Zamawiającego bez dokonywania płatności w trybie niniejszego paragrafu oraz zamówienia Produktu dla Osoby dodatkowej z obowiązkiem zapłaty w trybie § 4 niniejszego Załącznika nr 3 do Regulaminu (Umowa o Korzystanie z Produktu). W takiej sytuacji do zamówienia Produktów dla Osoby dodatkowej stosuje się postanowienia § 4 poniżej.

§ 4. Umowa o Korzystanie z Produktu (w przypadku finansowania lub współfinansowania Programu przez Zamawiającego)

 1. 1. Zamawiający, który finansuje lub współfinansuje koszt uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife (dla siebie lub Osoby dodatkowej) w celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Programu zawiera Umowę o korzystanie z Produktu.
 2.  
 3. 2. Informacje o szczegółowych zasadach korzystania z Programu, w szczególności o kwotach i terminach Płatności, są udostępniane Zamawiającemu na Platformie w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z ich treścią przed przystąpieniem do procedury zawierania Umowy o Korzystanie z Produktu opisanej w poniższych ustępach.
 4.  
 5. 3. Umowa o Korzystanie z Produktu jest zawierana na czas nieokreślony i może być wypowiedziana z okresem wypowiedzenia kończącym się na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie, chyba że co innego wynika z Umowy Podstawowej.
 6.  
 7. 4. W celu zawarcia Umowy o korzystanie z Produktu dla siebie, Zamawiający wybiera Produkt (Kartę MultiSport albo Produktu MultiLife), wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptuje, odpowiednio, Regulamin Korzystania z Kart MultiSport albo Regulamin Korzystania z Produktu MultiLife, w zależności od tego, do którego Programu się zgłasza.
 8.  
 9. 5. W celu zawarcia Umowy o korzystanie z Produktu dla Osoby dodatkowej, Zamawiający wybiera Produkt (Kartę MultiSport albo Produkt MultiLife) oraz wskazuje adres e-mail Osoby dodatkowej, pod który zostanie wysłana informacja od Operatora w przedmiocie zamówienia Produktu w celu uzupełnienia przez Osobę dodatkową wymaganych danych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptacji, odpowiednio, Regulaminu Korzystania z Kart MultiSport albo Regulaminu Korzystania z Produktu MultiLife, w zależności od tego, do którego Programu Zamawiający zgłasza Osobę dodatkową. Osoba dodatkowa otrzyma na wskazany adres e-mail informację o konieczności uzupełnienia danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptacji, odpowiednio, Regulaminu Korzystania z Kart MultiSport albo Regulaminu Korzystania z Produktu MultiLife. Warunkiem otrzymania Produktu jest wyrażenie powyższych zgód. Zamawiający otrzyma od Operatora informację w przedmiocie uzupełnienia przez Osobę dodatkową danych i wyrażenia przez tę osobę zgód. W imieniu Osoby dodatkowej będącej osobą niepełnoletnią zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu Kart MultiSport albo Regulaminu Produktu MultiLife wyraża rodzic lub opiekun prawny.
 10.  
 11. 6. W Umowie Podstawowej Operator i Klient mogą ustalić inny proces zawierania Umowy o korzystanie z Produktu, niż opisany w ust. 4 i 5 powyżej (np. Operator może udostępnić Zamawiającemu możliwość załączenia podpisanego skanu oświadczenia Osoby dodatkowej lub rodzica lub opiekuna prawnego Osoby dodatkowej będącej osobą niepełnoletnią w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z Programem MultiSport albo Programem MultiLife albo odpowiednie zgody Osób dodatkowych będzie zbierał i archiwizował Klient w formie pisemnej).
 12.  
 13. 7. Zamawiający wskazuje, czy korzystanie z usług określonych w Programie ma rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu, poprzez wybór odpowiedniej opcji na Platformie.
 14.  
 15. 8. Następnie, Zamawiający wybiera polecenie „Opłacam” lub równoważne znajdujące się w odpowiedniej zakładce Platformy. Wybór polecenia „Opłacam” lub równoważnego oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu. Oferta ta jest niezwłocznie przyjmowana przez Operatora poprzez przesłanie Zamawiającemu potwierdzenia zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu, o którym mowa w poniższym ust. 9 i 10.
 16. 9. Niezwłocznie po wybraniu przez Zamawiającego polecenia „Opłacam” lub równoważnego, na jego adres e-mail podany w danych Konta zostanie przesłana automatyczna wiadomość z potwierdzeniem zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu. Potwierdzenie będzie również dostępne w odpowiedniej zakładce w Koncie Zamawiającego.
 17. 10. Potwierdzenie zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu będzie zawierało m.in. następujące informacje: typ Produktu (Karta MultiSport albo Produkt MultiLife), termin, od kiedy Produkt będzie aktywny, terminy Płatności, sposób i termin Dostawy Produktu, ewentualnie okres ważności Produktu oraz pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu.
 18.  
 19. 11. Po zawarciu Umowy o Korzystanie z Produktu i dokonaniu Płatności, Operator dokonuje Dostawy Produktu/Produktów.
 20.  
 21. 12. Kwota Płatności wiążąca strony Umowy o Korzystanie z Produktu stanowi kwotę finansowania lub współfinansowania przez Zamawiającego kosztu uczestnictwa w Programie, określona jest w złotych polskich i wskazana jest w Platformie w momencie zamawiania Produktu przez Zamawiającego.
 22.  
 23. 13. Zamawiający może złożyć dyspozycję, aby zlecanie płatności na Platformie za usługi było dokonywane przez Operatora w formie płatności cyklicznych kartą.
 24.  
 25. 14. W przypadku złożenia ww. dyspozycji, Operator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zlecenie płatności.
 26.  
 27. 15. W każdym czasie obowiązywania Umowy o korzystanie z Produktu możliwa jest zmiana sposobu dokonywania płatności.
 28.  
 29. 16. Operator wystawiać będzie dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z tytułu ponoszonych przez Zamawiającego kosztów uczestnictwa w Programie uiszczanych za pośrednictwem Platformy na kwotę odpowiadającą kwocie dokonywanej Płatności.

§ 5. Płatności

 1. Obsługę Płatności realizowanych na Platformie za pośrednictwem przelewu lub karty płatniczej, dokonywanych z tytułu zawartej Umowy o Korzystanie z Produktu, prowadzi jako Agent Rozliczeniowy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 2.  Zamawiający, po zawarciu Umowy o Korzystanie z Produktu, może dokonać wyboru sposobu dokonywania płatności:
 1. samodzielnie, wówczas Zamawiający zobowiązany jest do zlecania Płatności Agentowi Rozliczeniowemu przed rozpoczęciem każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego w terminie określonym w Umowie o Korzystanie z Produktu, albo
 2. za pośrednictwem Operatora, wówczas Operator zobowiązany jest do zlecenia Płatności Agentowi Rozliczeniowemu w terminie określonym w Umowie o Korzystanie z Produktu, bez konieczności każdorazowego składania w tym zakresie dyspozycji przez Zamawiającego.
 1. Zamawiający dokonuje Płatności we własnym zakresie. Operator nie pobiera od Zamawiającego żadnych opłat z tytułu realizacji Płatności za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego.
 2. Niedokonanie Płatności w terminie wynikającym z Umowy o Korzystanie z Produktu skutkuje zablokowaniem Produktu – tj. zawieszeniem prawa do korzystania z usług określonych w Programie. Za okres zawieszenia Operator nie pobiera opłat za uczestnictwo w Programie.
 3. W przypadku, gdy Produkt pozostaje zablokowana z uwagi na brak dokonania Płatności przez okres dłuższy niż 9 kolejnych miesięcy, Operator może rozwiązać Umowę o Korzystanie z Produktu z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia (tj. Operator miesiąc przed rozwiązaniem powyższej umowy wyśle Zamawiającemu drogą elektroniczną komunikat, w którym uprzedzi go o planowanym rozwiązaniu Umowy o Korzystanie z Produktu).
 4. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi Płatności mogą być kierowane przez Zamawiającego bezpośrednio do Agenta Rozliczeniowego lub do Operatora.

§ 6. Odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu

 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy o Korzystanie z Produktu w całości lub w części bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, tj. od daty otrzymania potwierdzenia jej zawarcia, o którym mowa w § 4 ust. 9 i 10 wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Zamawiający musi poinformować Benefit o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na dane kontaktowe: Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, adres: bok@benefitsystems.pl, nr tel. (22) 242 42 42. W tym celu Zamawiający może skorzystać z formularza według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 5 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu, wystarczy, że Zamawiający wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku korzystania z Produktów wydanych dla Osób dodatkowych, odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu w odniesieniu do Produktu wydanego dla Pracownika oznacza także odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu w zakresie wszystkich Produktów wydanych dla Osób dodatkowych, chyba że Umowa Podstawowa stanowi inaczej.
 2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy o Korzystanie z Produktu, Operator zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwoty środków uiszczonych samodzielnie przez Zamawiającego w ramach finansowania lub współfinansowania kosztów Produktu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Zwrot świadczeń nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy o Korzystanie z Produktu.
 4. W przypadku Produktu MultiSport, jeżeli na wyraźne żądanie Zamawiającego korzystanie z usług określonych w Programie rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wówczas Zamawiający ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Operatora w odniesieniu do Karty wydanej dla Pracownika oraz Kart wydanych dla Osób dodatkowych do chwili odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu, w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej z tytułu korzystania z usług określonych w Programie za każdy dzień korzystania z Usług przez Zamawiającego lub Użytkowników Programu będących Osobami dodatkowymi. Operator Platformy ma prawo potrącić powyższą należność z kwoty stanowiącej zwrot świadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 5. W przypadku Produktu MultiLife, jeżeli Umowa o Korzystanie z Produktu dotycząca Produktu MultiLife została zawarta na mniej niż 14 dni przed terminem aktywacji Produktu MultiLife oraz, jeżeli na wyraźne żądanie Zamawiającego korzystanie z usług określonych w Programie rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa do odstąpienia od umowy, wówczas Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu dotyczącej Produktu MultiLife (zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta).

Załącznik nr 3

Zasady dotyczące aplikacji mobilnej MultiSport

§ 1. Definicje. Postanowienia ogólne

 1. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
 1. Dokument tożsamości – dokument, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość Użytkownika, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy), organ samorządu zawodowego (legitymacje służbowe), szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę artystyczną (legitymacje szkolne) lub szkoły wyższe (legitymacje studenckie). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Przez Dokument tożsamości przyjmuje się również okazanie ekranu urządzenia mobilnego Użytkownika zawierającego dane osobiste tego Użytkownika wyświetlone za pomocą funkcji mTożsamość dostępnej w aplikacji mObywatel,
 2. Dziecko – dziecko Pracownika w wieku do ukończenia 15 lat,
 3. Karta Kids - Karta wydana przez Benefit dla Dziecka, tj. Karta MultiSport Kids, Karta MultiSport Kids Aqua, Karta MultiSport Plus Dziecko, Karta MultiSport Classic Dziecko, Karta MultiActive Dziecko, Karta MultiActive Kids, Karta MultiSport Classic Kids, Karta MultiSport Light Kids lub Karta MultiSport Light Dziecko,
 4. Karta Student - Karta wydana przez Benefit dla Młodzieży,
 5. Młodzież - dziecko Pracownika w wieku od 16 do 26 lat,
 6. Obiekt - obiekt, w którym świadczone są usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu MultiSport,
 7. Potwierdzona Tożsamość – funkcjonalność Aplikacji potwierdzająca weryfikację tożsamości Użytkownika.
 1. Aplikację można pobrać ze sklepu z aplikacjami właściwego dla danego urządzenia mobilnego, w tym ze sklepu GooglePlay lub AppStore.
 2. Z Aplikacji można korzystać jako niezarejestrowany albo zarejestrowany Użytkownik.
 3. Z Aplikacji jako niezarejestrowany Użytkownik może korzystać każdy, kto pobierze Aplikację na swoje urządzenie mobilne.

§ 2. Wymagania techniczne

 1. Pobranie Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego (telefonu komórkowego lub tabletu) z dostępem do sieci Internet.
 2. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego (telefonu komórkowego lub tabletu) z systemem Android lub iOS w wersji systemu co najmniej: Android wersja 5.0, iOS wersja 9 oraz połączenia z siecią Internet.
 3. Techniczne środki ochrony zapewniane w ramach Aplikacji obejmują:
  1. szyfrowanie połączenia API z wykorzystaniem SSL,
  2. autoryzację z wykorzystaniem serwera OAuth.
 4. Benefit oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Benefit nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3. Funkcjonalności

 1. Dla niezarejestrowanych Użytkowników Aplikacja umożliwia wyszukiwanie Obiektów oraz udostępnianie Aplikacji innym Użytkownikom, jak również Użytkownicy mogą przeglądać wybrane treści m.in. informacje o Programie MultiSport i Programie MultiLife, dane kontaktowe i FAQ.
 2. Zarejestrowany i zalogowany w Aplikacji Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych dla niezarejestrowanych Użytkowników oraz z następujących funkcjonalności dostępnych tylko dla zalogowanych Użytkowników:
   1. krokomierz,
   2. ocenianie Aplikacji i pozostawianie komentarzy o Aplikacji w module dodatkowym „Oceń aplikację”,
   3. inne usługi opisane w Aplikacji dla zalogowanych Użytkowników.
 3. Zarejestrowany i zalogowany w Aplikacji Użytkownik, który posiada aktywny Produkt MultiLife, może korzystać z funkcjonalności wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej a ponadto z:
 1. dostępu do kontentu video oraz możliwości przesyłania kontentu na ekran telewizora za pomocą funkcji Chromecast (w tym celu urządzenie mobilne oraz telewizor muszą być w tej samej sieci lokalnej oraz telewizor musi mieć wbudowaną funkcję Chromecast),
 2. usług dostępnych w ramach Programu MultiLife, których aktualny zakres jest dostępny na stronie internetowej www.benefitsystems.pl lub kartamultisport.pl,
 3. innych usług opisanych w Aplikacji dla zalogowanych Użytkowników, którzy posiadają aktywny Produkt MultiLife.
 1. Zarejestrowany i zalogowany w Aplikacji Użytkownik, który posiada aktywną Kartę MultiSport, może korzystać z funkcjonalności wymienionych w ust. 1 - 3 powyżej a ponadto z:
 1. dodawania wyszukanych w wyszukiwarce Obiektów do kategorii „Ulubione” oraz opiniowania Obiektów,
 2. dopinania do Konta Użytkownika Mobilnej Karty Kids - funkcjonalność dostępna wyłącznie dla Użytkowników będących Pracownikami,
 3. udostępniania Mobilnej Karty Kids innym zarejestrowanym w Aplikacji Użytkownikom (z wyłączeniem innych Użytkowników Kart Kids) - funkcjonalność dostępna wyłącznie dla Użytkowników będących Pracownikami,
 4. Potwierdzonej Tożsamości,
 5. innych usług opisanych w Aplikacji dla zalogowanych Użytkowników, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport.
 1. Aplikacja przy wyszukiwaniu Obiektów posiada funkcjonalność geolokalizacji. Funkcjonalność geolokalizacji domyślnie jest wyłączona. Użytkownik może samodzielnie aktywować geolokalizację poprzez udzielenie zgody na zapisanie położenia urządzenia mobilnego. Geolokalizacja nie jest niezbędna od korzystania z wyszukiwarki.
 2. [dopięcie do Konta Użytkownika Mobilnej Karty Kids] Użytkownik będący Pracownikiem może dopiąć do swojego Konta wyłącznie tę Kartę Kids, która została wydana dla Dziecka zgłoszonego do Programu MultiSport przez tego Użytkownika. Użytkownik może dopiąć do swojego Konta Mobilną Kartę Kids, dla której wcześniej utworzył Konto w Aplikacji. Po potwierdzeniu dopięcia, Mobilna Karta Kids będzie widoczna na Koncie Użytkownika jako Mobilna Karta dodatkowa.
 3. [udostepnienie Mobilnej Karty Kids innym zarejestrowanym w Aplikacji Użytkownikom (z wyłączeniem innych Użytkowników Karty Kids)] Po dopięciu do swojego Konta Mobilnej Karty Kids, Użytkownik będący Pracownikiem może skorzystać z funkcjonalności polegającej na udostepnieniu Mobilnej Karty Kids innym zarejestrowanym w Aplikacji Użytkownikom (w tym Użytkownikom Karty Student, ale z wyłączeniem innych Użytkowników Karty Kids). Po potwierdzeniu dopięcia, Mobilna Karta Kids będzie widoczna na Koncie Użytkownika jako Mobilna Karta dodatkowa. W przypadku udostępnienia Mobilnej Karty Kids Użytkownikowi Karty Student w wieku do ukończenia 18 lat, podczas wizyty w Obiekcie Użytkownik Karty Student oraz Użytkownik Karty Kids powinni zgłosić w recepcji Obiektu (za wyjątkiem Obiektu basenowego), że są osobami niepełnoletnimi oraz przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na wizytę, zgodnie z warunkami obowiązującymi w Obiekcie.
 4. [Potwierdzona Tożsamość] W celu uzyskania Potwierdzonej Tożsamości Użytkownik powinien przeprowadzić proces weryfikacji swojej tożsamości w następujący sposób:
 1. Użytkownik powinien załadować z pamięci urządzenia mobilnego do Aplikacji swoje zdjęcie, a następnie,
 2. Użytkownik powinien okazać w Obiekcie Dokument tożsamości oraz Aplikację ze zdjęciem, o którym mowa w pkt a) powyżej, wraz z wygenerowanym w obecności personelu Obiektu kodem QR lub numerem token służącym do potwierdzania tożsamości. Po potwierdzeniu tożsamości w Obiekcie, Użytkownik uzyskuje status użytkownika o tożsamości zweryfikowanej w Aplikacji, co zostanie automatycznie oznaczone w Aplikacji adnotacją „Potwierdzona” na Koncie Użytkownika w Aplikacji,
 3. weryfikację tożsamości Dziecka może przeprowadzić zarówno Użytkownik, który zgłosił Dziecko do Programu MultiSport, jak i Użytkownik, któremu została udostępniona Mobilna Karta Kids tego Dziecka. W każdym przypadku do weryfikacji tożsamości Dziecka jest niezbędne okazanie w Obiekcie Dokumentu tożsamości Dziecka,
 4. Użytkownik może przeprowadzić weryfikację tożsamości w większości Obiektów; w celu potwierdzenia, czy dany Obiekt przeprowadza weryfikację tożsamości, Użytkownik powinien przed wizytą w Obiekcie sprawdzić to na stronie internetowej www.benefitsystems.pl/MultiSport/ w wyszukiwarce Obiektów lub w Aplikacji w zakładce „Wyszukaj”.
 1. W przypadku, jeżeli Użytkownik zweryfikuje swoją tożsamość w Aplikacji i uzyska Potwierdzoną Tożsamość, nie może samodzielnie na danym urządzeniu mobilnym zmienić zdjęcia (o którym mowa w ust. 8 pkt a) przez czas blokady zmiany zdjęcia (wskazany w Aplikacji). W tym czasie Użytkownik może zmienić zdjęcie na danym urządzeniu mobilnym kontaktując się z Benefit na adres: bok@benefitsystems.pl.
 2. Potwierdzona Tożsamość jest ważna wyłącznie na danym urządzeniu mobilnym z uwagi na to, że zdjęcie jest zapisywane lokalnie na tym urządzeniu; w przypadku zmiany urządzenia mobilnego lub korzystania z kilku urządzeń, Użytkownik powinien ponownie dokonać weryfikacji tożsamości na nowym (kolejnym) urządzeniu.
 3. [krokomierz] Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności polegającej na wyświetleniu w Aplikacji informacji o ilości kroków wykonanych przez niego w danym dniu i miesiącu, począwszy od momentu rozpoczęcia korzystania z krokomierza. Dane dotyczące ilości kroków pozyskiwane będą:
 1. z usługi Google Fit, której dostawcą jest Google Ireland Limited – w przypadku urządzeń mobilnych z systemem Android,
 2. z usługi HealthKit, której dostawcą jest Apple Inc. – w przypadku urządzeń mobilnych z systemem iOS.

W celu skorzystania z tej funkcjonalności Użytkownik powinien:

 1. posiadać konto w aplikacji GoogleFit lub mieć aktywną usługę HealthKit, w zależności od systemu operacyjnego dostępnego na urządzeniu mobilnym Użytkownika,
 2. połączyć usługę GoogleFit lub HealthKit z Aplikacją i nadać Aplikacji uprawnienia do wyświetlania i przechowywania informacji o ilości kroków.

Dane pozyskiwane przez Benefit z usług wskazanych w niniejszym punkcie nie stanowią szczególnych kategorii danych osobowych, nie będą także wykorzystywane do oceny stanu zdrowia Użytkownika.

 1. Użytkownik może otrzymywać powiadomienia Push, tj. krótkie wiadomości wyświetlające się bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego Użytkownika w czasie, w którym Użytkownik korzysta lub nie korzysta z Aplikacji, zawierające wiadomości administracyjne (np. informacje o udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika, o zmianie Regulaminu, itd.). W przypadku, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, może otrzymywać powiadomienia Push, wyświetlające się bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego Użytkownika w czasie, w którym Użytkownik korzysta lub nie korzysta z Aplikacji, zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych dla posiadaczy Karty, w tym informacje dotyczące produktów i usług własnych Benefit oraz produktów i usług kontrahentów Benefit, którzy oferują dodatkowe benefity dla posiadaczy Karty (np. usługi dietetyczne, trenerskie, medyczno-ubezpieczeniowe, edukacyjno-rozwojowe). Użytkownik może wyłączyć lub skonfigurować powiadomienia Push w ustawieniach Aplikacji.
 2. Aplikacja może umożliwiać Użytkownikom korzystanie z dodatkowych usług opisanych w Aplikacji albo po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.

§ 4. Korzystanie z Mobilnej Karty oraz Potwierdzonej Tożsamości

 1. Z Mobilnej Karty i Potwierdzonej Tożsamości mogą korzystać wyłącznie zalogowani Użytkownicy, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport.
 2. W celu skorzystania z usług Obiektu w ramach Programu MultiSport za pomocą Mobilnej Karty, konieczne jest:
   1. posiadanie przez tego Użytkownika aktywnej Karty MultiSport,
   2. zalogowanie Użytkownika w Aplikacji, a w przypadku Mobilnej Karty Kids – zalogowanie Dziecka do Konta Dziecka w Aplikacji albo dopięcie Mobilnej Karty Kids do Konta Użytkownika albo udostepnienie Mobilnej Karty Kids innemu Użytkownikowi,
   3. wygenerowanie Kodu QR lub numeru token przez Użytkownika,

Do wygenerowania Kodu QR lub numeru token potrzebne jest połączenie z siecią Internet. W przypadku braku połączenia z siecią Internet, Użytkownik może wygenerować Kod QR lub numer token działające w trybie offline. Na ekranie z wygenerowanym Kodem QR powinien pojawić się napis „Kod offline”. Możliwość skorzystania z Kodu QR lub numeru token offline Użytkownik będzie miał w momencie, kiedy po raz pierwszy wygeneruje Kod QR lub numer token w trybie online, gdy ma dostęp do sieci Internet.

   1. okazanie ważnego Kodu QR lub ważnego numeru token do zeskanowania w Obiekcie wraz z:
 1. Dokumentem tożsamości, albo
 2. Potwierdzoną Tożsamością.

W większości Obiektów w celu skorzystania z usług dostępnych w Obiektach, Użytkownik może okazać Mobilną Kartę z Potwierdzoną Tożsamością. W celu weryfikacji, czy dany Obiekt honoruje Mobilną Kartę z Potwierdzoną Tożsamością, Użytkownik powinien przed wizytą w Obiekcie sprawdzić to na stronie internetowej www.benefitsystems.pl/MultiSport/ w wyszukiwarce Obiektów lub w Aplikacji w zakładce „Wyszukaj”.

 1. Kod QR lub numer token muszą zostać wygenerowane w Obiekcie, bezpośrednio przed skorzystaniem z usługi Obiektu.
 2. Kod QR oraz numer token są jednorazowe i mają określony czas trwania podany każdorazowo w Aplikacji.
 3. Anulowanie wizyty w Obiekcie wymaga wygenerowania odrębnego Kodu QR lub numeru token oraz przedstawienia ich pracownikowi Obiektu.
 4. Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z usług Obiektu w przypadku niespełnienia przesłanek opisanych w niniejszym Regulaminie, regulaminie Karty lub w zasadach działania Obiektu Partnera, określonych przez Partnera, a w szczególności:
 1. gdy dane na Karcie lub dane wyświetlone w Aplikacji na Mobilnej Karcie będą niezgodne z danymi z Dokumentu tożsamości;
 2. gdy Użytkownik nie posiada ze sobą Karty i jednocześnie nie korzysta z Mobilnej Karty;
 3. gdy Użytkownik nie posiada Dokumentu tożsamości i jednocześnie nie korzysta z Potwierdzonej Tożsamości w Aplikacji.
 1. Benefit jest uprawniony do dezaktywowania Potwierdzonej Tożsamości lub zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Mobilnej Karty w następujących przypadkach:
  1. korzystania z Potwierdzonej Tożsamości lub Mobilnej Karty przez Użytkownika niezgodnie z Regulaminem, w szczególności, jeżeli Użytkownik nie jest posiadaczem Karty lub jeżeli wgrał w Aplikacji w celu uzyskania Potwierdzonej Tożsamości zdjęcie innej osoby niż posiadacz Karty;
  2. uzasadnionego podejrzenia korzystania z Potwierdzonej Tożsamości lub Mobilnej Karty przez osoby nieuprawnione;
  3. korzystania z Potwierdzonej Tożsamości lub Mobilnej Karty w celu, który służy wyłącznie zmniejszeniu funkcjonalności Aplikacji poprzez celowe ograniczenie jej dostępności lub przeciążenie jej przepustowości;
  4. uzasadnionego podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek nieuprawnionych operacji związanych z korzystaniem z Potwierdzonej Tożsamości lub Mobilnej Karty.
 2. Korzystanie z Aplikacji, w tym z Mobilnej Karty albo usunięcie Konta w Aplikacji pozostaje bez wpływu na możliwość dalszego korzystania przez Użytkownika z Karty w wersji plastikowej z chipem.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika oraz – w przypadku dopięcia do Konta Użytkownika Mobilnej Karty Kids – Dziecka Użytkownika, jest Benefit.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w zakładce Aplikacji „Zgody”, po uprzednim wybraniu opcji „Więcej”, a następnie opcji „Ustawienia”.

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Prowadzenie Konta

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Benefit o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym / Aplikacji, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:


Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Ja ………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o Prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym / Aplikacji: ……………………………….

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login w Serwisie Internetowym / Aplikacji……………………………………………………………

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Korzystanie z Karty MultiSport / Produktu MultiLife

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o korzystanie z Produktu, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:

Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z Karty MultiSport / Produktu MultiLife.

Imię i nazwisko Użytkownika Platformy ………………………………………………………….
Adres e-mail, z którego założono konto na Platformie: ………………………………………………………………

Numer Karty MultiSport / Produktu MultiLife Użytkownika Platformy (w razie niedostarczenia Karty MultiSport / Produktu MultiLife Użytkownikowi pole pozostawić puste) …………………………………………………

ZAKRES ODSTĄPIENIA:

1. rezygnacja z Karty MultiSport / Produktu MultiLife Użytkownika Platformy: TAK*/NIE (proszę zaznaczyć właściwe):

* Zgodnie z Regulaminem, rezygnacja z Karty MultiSport / Produktu MultiLife Użytkownika Platformy oznacza także rezygnację w zakresie wszystkich Kart / Produktów dodatkowych.

lub

2. rezygnacja z Karty MultiSport / Produktu MultiLife osoby towarzyszącej TAK/NIE* (proszę zaznaczyć właściwe):

Imię i nazwisko osoby towarzyszącej …………………………………………………………………….…

* Zgodnie z Regulaminem, nie jest możliwe pozostawienie Kart / Produktów dodatkowych w razie rezygnacji z Karty MultiSport / Produktu MultiLife Użytkownika Platformy.

lub

3. rezygnacja z Karty MultiSport / Produktu MultiLife dla dziecka: TAK/NIE* (proszę zaznaczyć właściwe):

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….

* Zgodnie z Regulaminem, nie jest możliwe pozostawienie Kart / Produktów dodatkowych w razie rezygnacji z Karty MultiSport / Produktu MultiLife Użytkownika Platformy.

Nazwa pracodawcy Użytkownika Platformy** …………………………………………………..

Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków** ………………………………………………

**Dane opcjonalne, ich podanie przyśpieszy rozpatrzenie zgłoszenia.


question-mark

Nie znalazłeś odpowiedz na pytanie?

Jeśli nadal masz trudności, skontaktuj się znami!

tel.svg

Infolinia

Group_1516.svg

Wiadomość

bok@benefitsystems.pl