Regulamin

Regulaminy

Regulamin Strefa Multisport

Regulamin korzystania z kart w ramach Programu MultiSport

Regulamin MultiSport Diet

Regulamin MultiSport Bike

Regulamin Konsultacji on-line z ekspertem

Regulamin Yes2move

Regulamin korzystania z aplikacji MultiSport

Regulamin korzystania z produktu w ramach Programu MultiLife

Regulamin Konkursu "Pokaż jak trenujesz w domu"

Regulamin konkursu „Walentynkowa kolacja”

Regulamin konkursu "Odpłyń z MultiSportem"

Regulamin konkursu „Okaż sobie miłość”

Regulamin Strefy MultiSport Benefit Systems ważny od 26.12.2020

§ 1.

Definicje

 1. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
 1. Aplikacja MultiSport, Aplikacja – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkowników w ramach aplikacji mobilnej MultiSport, której właścicielem jest Benefit, służącej m.in. do potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z usług Obiektu (za pomocą Mobilnej Karty, bez konieczności okazywania Karty w wersji plastikowej z chipem), weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz korzystania z usług dostępnych w Aplikacji w ramach Programu MultiLife; zasady korzystania z Aplikacji określa odrębny „Regulamin Aplikacji MultiSport” dostępny w odpowiedniej zakładce Aplikacji,
 2. Benefit – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP 836-16-76-510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl,
 3. Dezaktywacja Konta – oznacza czynność, do dokonania której uprawniony jest Benefit w przypadkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, skutkującą wygaśnięciem Umowy o Prowadzenie Konta, polegającą na usunięciu danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji (usunięcie Konta), w wyniku której określony Użytkownik traci możliwość korzystania z funkcjonalności Konta,
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta danego Użytkownika. Hasło powinno spełniać następujące wymogi: posiadać co najmniej 8 znaków, w tym 1 wielka litera, 1 mała litera, 1 cyfra, 1 znak specjalny (np. !, $, &),
 5. Karta MultiSport, Karta – imienna karta wydana przez Benefit Systems uprawniająca Użytkownika do korzystania z usług określonych w Programie MultiSport, które są dostępne dla danego typu Karty. Karta może mieć formę tradycyjną w postaci plastikowej karty z chipem zawierającej podpis Użytkownika lub formę elektronicznego zapisu w Aplikacji, zwaną dalej „Mobilną Kartą”. Zasady korzystania z Karty określa odrębny „Regulamin korzystania z kart w ramach Programu MultiSport” dostępny w Serwisie Internetowym,
 6. Klient - podmiot, który umożliwił Użytkownikowi korzystanie z Programu MultiSport lub z Programu MultiLife (w przypadku Użytkownika będącego Pracownikiem będzie to najczęściej jego pracodawca, w przypadku Użytkownika będącego Osobą dodatkową będzie to najczęściej pracodawca Użytkownika będącego Pracownikiem),
 7. Konto - indywidualne konto Użytkownika w Serwisie Internetowym, prowadzone na jego rzecz przez Benefit, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępnych dla tego Użytkownika,
 8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika Serwisu Internetowego, wymagane wraz z Hasłem do korzystania z Konta. Loginem jest właściwy prywatny adres poczty elektronicznej Użytkownika,
 9. Osoba dodatkowa – Użytkownik niebędący Pracownikiem,
 10. Partner – oznacza podmiot świadczący na podstawie umowy z Benefit usługi na rzecz Użytkowników w ramach Programu MultiSport lub Programu MultiLife,
 11. Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Klienta na podstawie umowy o pracę lub współpracująca z Klientem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, umowy o świadczenie usług lub na innej podstawie prawnej,
 12. Produkt –odpowiednio, Karta MultiSport lub Produkt MultiLife,
 13. Produkt MultiLife, Produkt – imienny Produkt wydany przez Benefit Systems uprawniający Użytkownika do korzystania z usług określonych w Programie MultiLife, które są dostępne dla Produktu. Produkt jest wydawany wyłącznie w formie elektronicznego zapisu (tj. numeru Produktu). Zasady korzystania z Produktu MultiLife określa odrębny „Regulamin korzystania z Produktu w ramach Programu MultiLife” dostępny w Serwisie Internetowym,
 14. Program– odpowiednio, Program MultiSport lub Program MultiLife,
 15. Program MultiLife – program obejmujący zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit Systems pod kątem potrzeb Klienta usług wellbeingowych świadczonych na rzecz Użytkowników. Użytkownik może wziąć udział w Programie MultiLife tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwi mu korzystanie z Programu MultiLife. Szczegółowy zakres usług dostępnych dla Produktu MultiLife określony jest na stronie internetowej benefitsystems.pl,
 16. Program MultiSport – program obejmujący zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit Systems pod kątem potrzeb Klienta usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych na rzecz Użytkowników. Użytkownik może wziąć udział w Programie MultiSport tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwi mu korzystanie z Programu MultiSport. Szczegółowy zakres usług dostępnych dla poszczególnych Kart określony jest na stronie internetowej benefitsystems.pl,
 17. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,
 18. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępnych dla tego Użytkownika, w tym z Konta, stanowiąca zawarcie Umowy O Prowadzenie Konta,
 19. Strefa Użytkownika – zbiór usług i funkcji dostępnych dla użytkownika Karty MultiSport lub Produktu MultiLife po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu w Serwisie Internetowym oraz zbiór danych i ustawień użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu. Strefa Użytkownika w stosunku do użytkownika Karty MultiSport określana jest jako Strefa MultiSport, a w stosunku do użytkownika Produktu MultiLife, jako Strefa MultiLife,
 20. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kartamultisport.pl,
 21. Umowa o Prowadzenie Konta – oznacza nieodpłatną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Benefit na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie na rzecz Użytkownika Konta,
 22. Usługi - usługi świadczone przez Benefit Systems lub Partnera w ramach Programu MultiSport lub w ramach Programu MultiLife,
 23. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2.

Postanowienia ogólne. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu Internetowego.
 2. Regulamin jest zamieszczony w odpowiedniej zakładce w Serwisie Internetowym. Użytkownik może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób.
 3. Z Serwisu Internetowego można korzystać wyłącznie jako zarejestrowany Użytkownik.
 4. Rejestracja Konta w Serwisie Internetowym wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego Produktu lub Produktu oczekującego na aktywację (Karty MultiSport albo Produktu MultiLife) oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany numeru Produktu w czasie trwania Umowy o Prowadzenie Konta w celu dalszego korzystania ze Strefy Użytkownika, Użytkownik powinien wpisać nowy numer Produktu w odpowiedniej zakładce w Serwisie Internetowym.
 5. Zarejestrować Konto w Serwisie Internetowym może wyłącznie Użytkownik, który ukończył 13 rok życia i ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 6. W sytuacji, jeżeli Użytkownikiem jest dziecko w wieku do ukończenia 13 lat, Rejestracji w Serwisie Internetowym w imieniu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym dla jednego numeru Karty MultiSport i jednego numeru Produktu MultiLife.
 8. W celu Rejestracji Użytkownik powinien podać numer Produktu (minimum 12 znaków bez spacji), imię, Login (tj. prywatny adres e-mail) oraz Hasło. Następnie Użytkownik powinien potwierdzić Rejestrację poprzez kliknięcie w ciągu 48 godzin w link potwierdzający wysłany na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do założenia Konta.
 9. Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym jest zintegrowane z Kontem w Aplikacji w ten sposób, że:
  1. w przypadku posiadania konta w Aplikacji - Użytkownik loguje się w Serwisie Internetowym przy użyciu loginu i hasła ustalonego w Aplikacji,
  2. w przypadku braku konta w Aplikacji - login i hasło ustalone dla Konta w Serwisie Internetowym będą służyły również do logowania się przez Użytkownika do Aplikacji,
  3. w każdym przypadku przed pierwszym skorzystaniem z, odpowiednio, Serwisu Internetowego albo Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania regulaminu danej usługi;
  4. w przypadku usunięcia konta Użytkownika w Aplikacji, konto Użytkownika zostanie również usunięte w Serwisie Internetowym;
  5. w przypadku usunięcia konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, konto Użytkownika zostanie również usunięte w Aplikacji.
 10. Rejestracja Konta w Serwisie Internetowym i korzystanie z niego są dobrowolne.
 11. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek oraz w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami prawa i z zachowaniem dobrych obyczajów.
 12. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć dane dotyczące Konta w Serwisie Internetowym (Login i Hasło, numer Produktu) przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik Platformy powinien w szczególności dołożyć należytych starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Benefit w sposób określony w § 8 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do Hasła lub nr Produktu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego Konta.
 13. Zabronione jest w szczególności:
 1. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz prawa i interesy Benefit;
 2. modyfikowanie Serwisu Internetowego;
 3. zamieszczanie w Serwisie Internetowym lub rozpowszechnianie przez nią szkodliwego oprogramowania (m.in. wirusów i trojanów) lub innych mechanizmów mogących wywołać zakłócenie działania Serwisu Internetowego lub jego działanie niezgodne z Regulaminem;
 4. podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika;
 5. udostępnianie osobom trzecim danych do logowania do swojego Konta w Serwisie Internetowym.
 1. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub Regulaminem, w szczególności, że dopuszcza się działań opisanych w ust. 11 - 13 powyżej, w szczególności w przypadku przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu Internetowego lub innych działań hakerskich, Benefit może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Konto w Serwisie Internetowym. O zablokowaniu Konta Benefit niezwłocznie powiadomi Użytkownika wraz z uzasadnieniem na adres email podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie Internetowym. Benefit może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem a w przypadku zastosowania się do powyższego przez Użytkownika, Benefit może odblokować Konto.
 2. Benefit może wyświetlać Użytkownikom w Serwisie Internetowym informacje o produktach i usługach dostępnych dla posiadaczy Produktu, w tym informacje dotyczące produktów i usług własnych Benefit oraz produktów i usług kontrahentów Benefit, którzy oferują dodatkowe benefity dla posiadaczy Produktu (np. usługi dietetyczne, trenerskie, medyczno-ubezpieczeniowe, edukacyjno-rozwojowe), w formach stosowanych w sieci Internet.
 3. W przypadku, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, może otrzymywać powiadomienia Push, tj. krótkie wiadomości wyświetlające się bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego w czasie, w którym Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. Powiadomienia Push mogą zawierać wiadomości administracyjne (np. informacje o udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika, o zmianie Regulaminu, itd.) lub informacje o produktach i usługach dostępnych dla posiadaczy Produktu, w tym informacje dotyczące produktów i usług własnych Benefit oraz produktów i usług kontrahentów Benefit, którzy oferują dodatkowe benefity dla posiadaczy Produktu (np. usługi dietetyczne, trenerskie, medyczno-ubezpieczeniowe, edukacyjno-rozwojowe). Użytkownik może wyłączyć lub skonfigurować powiadomienia Push w ustawieniach swojej przeglądarki.

§ 3.

Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta

 1. [odstąpienie od Umowy o Prowadzenie Konta] Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania Rejestracji. Użytkownik dokonuje odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta poprzez przesłanie Benefit stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa lub elektronicznej na adres bok@benefitsystems.pl. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza według wzoru zamieszczonego w Załączniku do Regulaminu. Użytkownik podaje w oświadczeniu: imię i nazwisko, adres e-mail (w celu identyfikacji) oraz numer Produktu (w przypadku jego dostarczenia Użytkownikowi). Na skutek odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta następuje Dezaktywacja Konta w Serwisie Internetowym oraz w Aplikacji.
 1. [wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta] Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego. W takim przypadku Użytkownik powinien zgłosić Benefit żądanie Dezaktywacji Konta (wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta za 14-dniowym terminem wypowiedzenia), kontaktując się z Benefit w sposób podany w § 8 poniżej – Dezaktywacja Konta w Serwisie Internetowym następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania. Wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie konta w Aplikacji.
 1. Dezaktywacja Konta w Serwisie Internetowym nie jest równoznaczna z rezygnacją przez Użytkownika z udziału w Programie MultiSport (tj. z Karty MultiSport) lub w Programie MultiLife (tj. z Produktu MultiLife). Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Programie MultiSport lub w Programie MultiLife w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z Klientem. W celu rezygnacji z Programu MultiSport lub z Programu MultiLife Użytkownik może skontaktować się z Klientem lub z Benefit w sposób podany w § 8 poniżej lub w przypadku, jeżeli Użytkownik posiada dostęp do Platformy eMultiSport, może zgłosić rezygnację poprzez tę Platformę.
 2. Benefit jest uprawniony do Dezaktywacji Konta w terminie 14 dni od wystąpienia następujących okoliczności (tj. wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta za 14-dniowym terminem wypowiedzenia):
 1. upływu nieprzerwanego okresu co najmniej 18 miesięcy, od kiedy Użytkownik nie posiada aktywnego Produktu. W takim przypadku Benefit uprzednio powiadomi Użytkownika wraz z uzasadnieniem na adres email podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie Internetowym o możliwej Dezaktywacji Konta; po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, Benefit może dokonać Dezaktywacji Konta;
 2. uzyskania przez Benefit informacji od Klienta o zgłoszeniu przez Użytkownika wniosku o wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta;
 3. decyzji Klienta o odebraniu Użytkownikowi uprawnień do korzystania z Programu MultiSport lub Programu MultiLife;
 4. śmierci Użytkownika.

§ 4.

Strefa Użytkownika

 1. Strefa Użytkownika jest dostępną dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Dostęp do usług w ramach Strefy Użytkownika jest możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport lub aktywny Produkt MultiLife.
 3. Dostęp do usług w ramach Strefy Użytkownika jest nieodpłatny dla Użytkowników posiadających aktywną Kartę Użytkownika oraz może być odpłatny dla Użytkowników posiadających aktywny Produkt MultiLife w wysokości i na zasadach określonych w umowie z Klientem. Ponadto Użytkownik pokrywa we własnym zakresie koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z Serwisu Internetowego w wysokości określonej przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
 4. Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Strefy Użytkownika przez całą dobę z wyłączeniem okresu przerw niezbędnych do konserwacji, napraw technicznych lub przywrócenia poprawności funkcjonowania Strefy Użytkownika.
 5. Użytkownik w ramach Strefy Użytkownika może korzystać z następujących funkcjonalności:
   1. wyszukiwarka Obiektów,
   2. Profil Użytkownika,
   3. usługi dostępne w ramach Programu MultiSport dla zalogowanych Użytkowników, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport, których aktualny zakres dla danego typu Karty jest dostępny na stronie internetowej www.benefitsystems.pl,
   4. usługi dostępne w ramach Programu MultiLife dla zalogowanych Użytkowników, którzy posiadają aktywny Produktu MultiLife, których aktualny zakres jest dostępny na stronie internetowej www.benefitsystems.pl,
   5. inne usługi opisane w Strefie Użytkownika dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport lub aktywny Produkt MultiLife.
 6. Benefit może umożliwić Użytkownikom korzystanie z innych usług niż wymienione w ust. 5 powyżej a opisanych w Strefie Użytkownika lub po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.
 7. Strefa Użytkownika przy wyszukiwaniu Obiektów posiada funkcjonalność geolokalizacji. Funkcjonalność geolokalizacji domyślnie jest wyłączona. Użytkownik może samodzielnie włączyć geolokalizację poprzez udzielenie zgody na zapisanie położenia swojego urządzenia. Geolokalizacja nie jest niezbędna do korzystania z wyszukiwarki Obiektów.

§ 5.

Wymagania techniczne. Szczegółowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Benefit dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników za pośrednictwem Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Benefit nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego, przy czym minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, są następujące:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet z połączeniem internetowym o przepustowości co najmniej 2 Mb/s,
  2. z systemem operacyjnym: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy, Ubuntu 10 lub nowszy,
  3. wyposażonego w aktualną wersję przeglądarki internetowej: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera, która zapewni obsługę plików Cookie oraz JavaScript.
 2. Benefit oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 3. Benefit stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie Internetowym. Benefit zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie Internetowym poprzez wykorzystanie protokołu HTTPS oraz podpisywanie danych z urządzenia użytkownika certyfikatem SSL.
 4. Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
 2. różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 3. programy szpiegujące (ang. spyware);
 4. programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
 5. spam;
 6. niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 7. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 8. włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit rootkit.
 1. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 7. szyfrowanie transmisji danych,
 8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Benefit.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 7. Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego oraz wszelkich treści składających się na lub dostępnych w Serwisie Internetowym, takich jak: teksty, grafiki, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy komputerowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego treści oraz wszelkie inne dane, są chronione prawami własności intelektualnej (prawami autorskimi, prawami ochronnymi na znak towarowy lub innymi prawami wyłącznymi) przysługującymi Benefit lub podmiotom, z którymi Benefit zawarł umowę w zakresie korzystania z tych treści na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowego. Żaden fragment Serwisu Internetowego ani treści rozpowszechnianych w Serwisie Internetowym nie może być utrwalany, zwielokrotniany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Benefit.
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego na Użytkownika nie zostają przenoszone jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Serwisu Internetowego lub jego jakiejkolwiek części. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu Benefit zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Serwisu Internetowego zgodnie z jego udostępnionymi funkcjonalnościami i niniejszym Regulaminem, bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

§ 8. Kontakt i reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego według wyboru osoby składającej reklamację: pisemnie na adres Benefit: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na adres: bok@benefitsystems.pl wpisując w tytule e-maila „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, numer Produktu), dokładny adres korespondencyjny lub adres e-mail do udzielenia odpowiedzi na reklamację jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie.
 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie albo e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji
 5. Ewentualne uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego, niestanowiące reklamacji, mogą być zgłaszane listownie na adres Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „infolinia – serwis kartamultisport.pl” lub pocztą elektroniczną na adres: bok@benefitsystems.pl lub dzwoniąc pod numer infolinii (22) 242 42 42. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora dla połączeń krajowych.
 6. Benefit może zadać Użytkownikowi dodatkowe pytania w celu właściwego rozpatrzenia zgłaszanych uwag.
 7. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Benefit jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Serwisu Internetowego, jeśli ich powodem jest:
 1. awaria;
 2. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Benefit po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie Internetowym;
 3. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Benefit), z którymi nie łączą Benefit żadne umowy.
 1. Na stronach Serwisu Internatowego mogą się znajdować linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które są udostępniane i świadczone przez Partnerów. W związku z tym, Benefit oświadcza, że Użytkownicy korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych Partnerów na swoją odpowiedzialność. Ponadto, Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych i świadczonych przez Partnerów. W takim przypadku znajdują zastosowanie regulaminy określone odrębnie przez Partnerów.
 2. Benefit nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za:

1)      brak działania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;

2)      za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Benefit odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Benefit lub przyczyn, za które Benefit ponosi odpowiedzialność;

3)      szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych w ramach Programu MulitSport oraz Programu MultiLife oraz usług dodatkowych prezentowanych w Strefie Użytkownika stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

§ 10. Zmiana Regulaminu

 1. Z ważnych przyczyn Benefit może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest w szczególności:
  1. zmiana obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Benefit z oferowania niektórych produktów lub usług;
  2. zmiana w zakresie sposobów świadczenia usług;
  3. zmiana marki;
  4. konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni;
  5. konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana decyzją administracyjną lub wyrokiem sądu lub innego podobnego aktu (np. wytyczne uprawnionych organów władzy publicznej);
  6. zmiana techniczna związana z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego, w tym zmiana lub rozbudowa funkcjonalności Serwisu Internetowego;
  7. zmiana uzasadniona poprawą jakości świadczenia usług lub zwiększeniem bezpieczeństwa Użytkowników;
  8. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  9. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  10. wprowadzenie przez Benefit zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Użytkowników, wpływających na obsługę Użytkowników.
 2. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym lub dodatkowo poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Serwisu Internetowego „Regulamin”.
 3. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie. W przypadku brak akceptacji zmian Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta (o czym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu).

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 2. Benefit informuje Użytkowników będących konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Benefit informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Benefit nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkowników będących konsumentami, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 26 grudnia 2020 r.

Załącznik do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Prowadzenie Konta

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Benefit na korzystanie z Serwisie Internetowym, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:


Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Ja………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o Prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym.

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login w Serwisie Internetowym……………………………………………………………

Regulamin Strefy MultiSport Benefit Systems ważny od 1.11.2019r. do 26.12.2020r.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030). 
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strefy MultiSport, służącej m.in. do informowania Użytkowników o promocjach i usługach dodatkowych. Akceptacja Regulaminu jest konieczna dla korzystania ze Strefy MultiSport.
 3. Aktualny Regulamin zamieszczany jest w odpowiedniej zakładce Strefy MultiSport oraz na Stronie pod adresem: www.kartamultisport.pl/regulaminy. Użytkownik może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób, w szczególności pobrać Regulamin ze Strony.
 4. Korzystanie z funkcji Strefy MultiSport jest w pełni dobrowolne i wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnej Karty (lub Karty oczekującej na aktywację).
 5. Strefa MultiSport może umożliwiać korzystanie z dodatkowych usług, po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.
 6. Benefit zastrzega, że ilość miejsc na poszczególne zajęcia sportowo-rekreacyjne udostępniane okresowo za pośrednictwem Strefy MultiSport w określonych terminach jest ograniczona. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń Użytkowników.

§2 Definicje

 1. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
  2. Benefit – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 370919, NIP 8361676510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl,
  3. Karta - karta wydana przez Benefit uprawniająca do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport,
  4. Klient – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Benefit umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu MultiSport,
  5. Partner – podmiot świadczący użytkownikom Kart na podstawie umowy z Benefit usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu MultiSport, z których korzystanie możliwe jest za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości,
  6. Program MultiSport – zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit pod kątem potrzeb Klienta usług szczegółowo opisanych w umowie z Klientem dostępnych dla użytkowników Kart zgłoszonych przez Klienta, świadczonych przez Partnerów,
  7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,
  8. Strefa MultiSport - zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu na stronie www.kartamultisport.pl oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu,
  9. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kartamultisport.pl,
  10. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada aktywną Kartę (lub Kartę oczekującą na aktywację) oraz zarejestrowała się w Strefie MultiSport.

§3 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strefy MultiSport w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i z zachowaniem dobrych obyczajów, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Benefit.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  1. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających niniejszy Regulamin, przepisy prawa, ogólne zasady korzystania z sieci Internet lub dobre obyczaje,
  2. zamieszczanie w Strefie MultiSport lub rozpowszechnianie przez nią szkodliwego oprogramowania (m. in. wirusów i trojanów) lub innych mechanizmów lub urządzeń mogących wywołać zakłócenie działania Strefy MultiSport lub jej działanie niezgodne z Regulaminem,
  3. podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta ze Strefy MultiSport w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, Benefit może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Strefę MultiSport, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Benefit w sposób określony w § 8 ust. 1 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Benefit oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Benefit nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Strefy MultiSport.
 6. Użytkownik po wyrażeniu dodatkowej zgody na Strefie MultiSport może upoważnić Benefit do wysyłania na podany numer telefonu komunikatów informacyjnych przypominających o nadchodzącym terminie zajęć sportowo-rekreacyjnych, na które Użytkownik się zapisał. Zgoda na otrzymywanie dodatkowych komunikatów może być w każdej chwili wycofana w ustawieniach konta.

§4 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Strefy MultiSport wymaga korzystania z urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 2. Korzystanie ze Strefy MultiSport możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www, przy czym zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek (Benefit nie gwarantuje poprawności działania Strefy MultiSport przy stosowaniu przeglądarek w wersjach starszych)
  2. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Acrobat Reader do poprawnego otwierania plików w formacie PDF
  3. strona internetowa jest w pełni responsywna.
 3. Przy korzystaniu przez Użytkownika z dodatkowych usług lub funkcjonalności Strefy MultiSport możliwe jest obowiązywanie dodatkowych wymogów technicznych, które zostaną opisane w odrębnych regulaminach.

§5 Rejestracja i logowanie

 1. Do korzystania ze Strefy MultiSport konieczna jest rejestracja Użytkownika.
 2. Rejestracja Użytkownika wymaga podania w formularzu rejestracyjnym danych osobowych: imienia, adresu e-mail oraz numeru Karty.
 3. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.
 4. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą.
 5. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia hasła zawierającego minimum 6 znaków, w tym małe i duże litery.
 7. Rejestracja w Strefie MultiSport oraz założenie konta nie są możliwe bez spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w ust. 2-6 niniejszego paragrafu.
 8. W sytuacji, gdy Użytkownikiem jest dziecko w wieku do 13 lat, czynności rejestracji na Strefie MultiSport w imieniu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 9. Po dokonaniu rejestracji i podaniu swojego imienia widniejącego na Karcie, loginu oraz hasła (lub wykorzystaniu danych logowania Użytkownika w serwisie Facebook) oraz po kliknięciu w ciągu 48 godzin w link przesłany na adres e-mail Użytkownika w celu potwierdzenia rejestracji konta, Użytkownik pozostaje zalogowany w Strefie MultiSport.
 10. Aby korzystać z funkcjonalności Strefy MultiSport Użytkownik musi być zalogowany.
 11. W zakładce „Profil” Strefy MultiSport znajdują się dane Użytkownika przetwarzane przez Benefit na potrzeby prowadzenia konta w Strefie MultiSport tj. imię i nazwisko, numer i rodzaj Karty, status Karty (aktywna lub nieaktywna) oraz adres e-mail, które zostały uzupełnione podczas rejestracji profilu. Pozostałe dane udostępnione na Strefie MultiSport przez Użytkownika podawane są dobrowolnie i nie są wymagane do prowadzenia  konta.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany hasła.
 13. Użytkownik w razie zmiany numeru Karty powinien wpisać nowy numer Karty w odpowiedniej zakładce na Stronie, celem dalszego korzystania ze Strefy MultiSport.
 14. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności  uprawdopodobniających, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Benefit, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego konta.
 15. W razie utraty przez Kartę statusu karty aktywnej, nastąpi zablokowanie dostępu do promocji i usług dodatkowych.

§6 Dane osobowe

 1. Benefit pełni funkcję administratora danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne dla funkcjonowania i korzystania ze Strefy MultiSport. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.kartamultisport.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi oraz na podstawie uzasadnionego interesu Benefit, którym jest:
  1. marketing bezpośredni polegający na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Benefit oraz mający na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji, prowadzenie analiz i statystyk,
  2. dostosowanie Strefy MultiSport do potrzeb Użytkownika,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Benefit drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

  Numer telefonu przetwarzany jest przez Benefit opcjonalnie w oparciu o odrębną zgodę Użytkownika w celu skorzystania z dodatkowych funkcjonalności konta. 

 3. Benefit będzie przechowywać dane Użytkowników przez następujące okresy:

  1. w celu świadczenia usługi - przez okres trwania umowy o korzystanie ze Strefy MultiSport,
  2. w celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji konta na Strefie MultiSport lub zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze,
  3. w celach podatkowych i rachunkowych - w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 4. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje:
  1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody,
  2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo dostępu do danych,
  6. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  7. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  8. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  9. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Benefit Systems danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

  Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Benefit lub z inspektorem ochrony danych Benefit pod adresem iod@benefitsystems.pl.

 5. Benefit chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Gromadzone dane osobowe Użytkowników traktowane są jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Benefit, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmiotom wspierającym, wykonującym usługi audytowe, wspomagającym obsługę Użytkowników np. Infolinii, wspierającym działania marketingowe oraz organom publicznym. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez Benefit.
 7. Dane osobowe są podawane przez Użytkownika w odpowiednich formularzach podczas rejestracji w Strefie MultiSport. Formularze zawierają informacje o zakresie danych niezbędnych dla funkcjonowania Strefy MultiSport.
 8. Formularze mogą dawać Użytkownikowi możliwość wyrażenia dobrowolnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych również w innych celach lub przez inne podmioty niż wskazane w ust. 1 oraz zgód na marketing elektroniczny.
 9. Strefa MultiSport może używać plików cookies (tzw. ciasteczek). Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w Polityce w sprawie plików cookies, zamieszczonej na Stronie pod adresem: https://www.kartamultisport.pl/polityka-cookies/.

§7 Prawa własności intelektualnej

 1. Poprzez korzystanie ze Strefy MultiSport lub akceptację niniejszego regulaminu na Użytkownika nie zostają przenoszone jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Strefy MultiSport lub jej jakiejkolwiek części.
 2. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Strefie MultiSport, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Strefy MultiSport treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Benefit lub podmiotom, z którymi Benefit zawarł stosowne umowy.
 3. Wykorzystanie treści może odbywać się wyłączenie na podstawie wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej przez Benefit.

§8 Kontakt i reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać uwagi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Strefy MultiSport na adres: bok@benefitsystems.pl lub za pomocą odrębnej zakładki w Strefie MultiSport, jeśli taka zostanie udostępniona. W zgłoszeniu Użytkownik powinien wskazać swój login oraz opis zaistniałego problemu
 2. Benefit może zadać Użytkownikowi dodatkowe pytania w celu właściwego rozpatrzenia zgłaszanych uwag.
 3. Benefit rozpatruje zgłoszone uwagi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie.

§9 Odpowiedzialność

 1. Benefit nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Strefy MultiSport, które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Użytkownika lub niekompatybilnością innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu.
 2. Benefit nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet lub zewnętrznych stron www nieprowadzonych przez Benefit.
 3. Niezależnie od ust. 1 i 2, Benefit czyni należyte starania, aby zapewnić działanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności Strefy MultiSport, w szczególności poprzez bieżącą naprawę usterek i należyte utrzymywanie zewnętrznych stron www. nieprowadzonych przez Benefit.
 4. Benefit nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Benefit, których Benefit nie mogła racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Strefy MultiSport.
 5. Benefit jest uprawniony do przerw w działaniu Strefy MultiSport, jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Benefit, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w Strefie MultiSport.
 6. Benefit nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do zapisów Regulaminu oraz regulaminów usług świadczonych przez Partnerów w ramach Programu czy regulaminów usług dodatkowych dostępnych dla Użytkowników, prezentowanych w Strefie MultiSport.
 7. Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych w ramach Programu oraz usług dodatkowych prezentowanych w Strefie MultiSport stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej

§10 Zmiana i wypowiedzenie Regulaminu

 1. Z ważnych przyczyn, za jakie uznaje się w szczególności:
  1. zmianę, a w szczególności poszerzenie zakresu funkcjonalności Strefy MultiSport,
  2. zmianę charakterystyki istniejących funkcjonalności Strefy MultiSport

  Benefit zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-mail lub/i dodatkowego komunikatu dostępnego po zalogowaniu się do Strefy MultiSport. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Strefy MultiSport oraz na Stronie.
 3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Użytkownik nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub nie wypowie Regulaminu w najbliższym terminie wypowiedzenia po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu na Stronie.
 4. Użytkownikowi służy prawo do odstąpienia od umowy (Regulaminu) zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zm.) w terminie 14 dni od daty jego akceptacji. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres bok@benefitsystems.pl. Wzór formularza odstąpienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zwracając się do Benefit z wnioskiem o usunięcie jego konta w Strefie MultiSport.
 6. Benefit zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług w ramach Strefy MultiSport. W takim wypadku wszyscy zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomienia mailowo z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Użytkownik ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez mediację, za zgodą Benefit (szczegóły znajdziesz na: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.) oraz RODO.
 4. Załącznikiem będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka w sprawie plików cookies, dostępna na Stronie pod adresem: www.kartamultisport.pl/polityka-cookies.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Strefy MultiSport Benefit Systems

Wzór formularza odstąpienia od umowy

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Benefit Systems o prowadzenie konta w Strefie MultiSport, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:


Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o prowadzenie konta w Strefie MultiSport.

Imię i nazwisko Użytkownika …………………………………………………………
adres e-mail (login) ………………………………………………………………

Numer Karty  …………………………………………………

 

question-mark

Nie znalazłeś odpowiedz na pytanie?

Jeśli nadal masz trudności, skontaktuj się znami!