Regulamin

Regulaminy

Regulamin Strefa Multisport

Regulamin korzystania z kart w ramach Programu MultiSport

Regulamin MultiSport Diet

Regulamin MultiSport Bike

Regulamin Konsultacji on-line z ekspertem

Regulamin Yes2move

Regulamin Strefy MultiSport Benefit Systems ważny od 1.11.2019r.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030). 
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strefy MultiSport, służącej m.in. do informowania Użytkowników o promocjach i usługach dodatkowych. Akceptacja Regulaminu jest konieczna dla korzystania ze Strefy MultiSport.
 3. Aktualny Regulamin zamieszczany jest w odpowiedniej zakładce Strefy MultiSport oraz na Stronie pod adresem: www.kartamultisport.pl/regulaminy. Użytkownik może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób, w szczególności pobrać Regulamin ze Strony.
 4. Korzystanie z funkcji Strefy MultiSport jest w pełni dobrowolne i wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnej Karty (lub Karty oczekującej na aktywację).
 5. Strefa MultiSport może umożliwiać korzystanie z dodatkowych usług, po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.
 6. Benefit zastrzega, że ilość miejsc na poszczególne zajęcia sportowo-rekreacyjne udostępniane okresowo za pośrednictwem Strefy MultiSport w określonych terminach jest ograniczona. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń Użytkowników.

§2 Definicje

 1. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
  2. Benefit – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 370919, NIP 8361676510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl,
  3. Karta - karta wydana przez Benefit uprawniająca do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport,
  4. Klient – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Benefit umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu MultiSport,
  5. Partner – podmiot świadczący użytkownikom Kart na podstawie umowy z Benefit usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu MultiSport, z których korzystanie możliwe jest za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości,
  6. Program MultiSport – zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit pod kątem potrzeb Klienta usług szczegółowo opisanych w umowie z Klientem dostępnych dla użytkowników Kart zgłoszonych przez Klienta, świadczonych przez Partnerów,
  7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,
  8. Strefa MultiSport - zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu na stronie www.kartamultisport.pl oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu,
  9. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kartamultisport.pl,
  10. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada aktywną Kartę (lub Kartę oczekującą na aktywację) oraz zarejestrowała się w Strefie MultiSport.

§3 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strefy MultiSport w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i z zachowaniem dobrych obyczajów, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Benefit.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  1. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających niniejszy Regulamin, przepisy prawa, ogólne zasady korzystania z sieci Internet lub dobre obyczaje,
  2. zamieszczanie w Strefie MultiSport lub rozpowszechnianie przez nią szkodliwego oprogramowania (m. in. wirusów i trojanów) lub innych mechanizmów lub urządzeń mogących wywołać zakłócenie działania Strefy MultiSport lub jej działanie niezgodne z Regulaminem,
  3. podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta ze Strefy MultiSport w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, Benefit może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Strefę MultiSport, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Benefit w sposób określony w § 8 ust. 1 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Benefit oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Benefit nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Strefy MultiSport.
 6. Użytkownik po wyrażeniu dodatkowej zgody na Strefie MultiSport może upoważnić Benefit do wysyłania na podany numer telefonu komunikatów informacyjnych przypominających o nadchodzącym terminie zajęć sportowo-rekreacyjnych, na które Użytkownik się zapisał. Zgoda na otrzymywanie dodatkowych komunikatów może być w każdej chwili wycofana w ustawieniach konta.

§4 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Strefy MultiSport wymaga korzystania z urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 2. Korzystanie ze Strefy MultiSport możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www, przy czym zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek (Benefit nie gwarantuje poprawności działania Strefy MultiSport przy stosowaniu przeglądarek w wersjach starszych)
  2. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Acrobat Reader do poprawnego otwierania plików w formacie PDF
  3. strona internetowa jest w pełni responsywna.
 3. Przy korzystaniu przez Użytkownika z dodatkowych usług lub funkcjonalności Strefy MultiSport możliwe jest obowiązywanie dodatkowych wymogów technicznych, które zostaną opisane w odrębnych regulaminach.

§5 Rejestracja i logowanie

 1. Do korzystania ze Strefy MultiSport konieczna jest rejestracja Użytkownika.
 2. Rejestracja Użytkownika wymaga podania w formularzu rejestracyjnym danych osobowych: imienia, adresu e-mail oraz numeru Karty.
 3. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.
 4. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą.
 5. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia hasła zawierającego minimum 6 znaków, w tym małe i duże litery.
 7. Rejestracja w Strefie MultiSport oraz założenie konta nie są możliwe bez spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w ust. 2-6 niniejszego paragrafu.
 8. W sytuacji, gdy Użytkownikiem jest dziecko w wieku do 13 lat, czynności rejestracji na Strefie MultiSport w imieniu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 9. Po dokonaniu rejestracji i podaniu swojego imienia widniejącego na Karcie, loginu oraz hasła (lub wykorzystaniu danych logowania Użytkownika w serwisie Facebook) oraz po kliknięciu w ciągu 48 godzin w link przesłany na adres e-mail Użytkownika w celu potwierdzenia rejestracji konta, Użytkownik pozostaje zalogowany w Strefie MultiSport.
 10. Aby korzystać z funkcjonalności Strefy MultiSport Użytkownik musi być zalogowany.
 11. W zakładce „Profil” Strefy MultiSport znajdują się dane Użytkownika przetwarzane przez Benefit na potrzeby prowadzenia konta w Strefie MultiSport tj. imię i nazwisko, numer i rodzaj Karty, status Karty (aktywna lub nieaktywna) oraz adres e-mail, które zostały uzupełnione podczas rejestracji profilu. Pozostałe dane udostępnione na Strefie MultiSport przez Użytkownika podawane są dobrowolnie i nie są wymagane do prowadzenia  konta.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany hasła.
 13. Użytkownik w razie zmiany numeru Karty powinien wpisać nowy numer Karty w odpowiedniej zakładce na Stronie, celem dalszego korzystania ze Strefy MultiSport.
 14. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności  uprawdopodobniających, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Benefit, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego konta.
 15. W razie utraty przez Kartę statusu karty aktywnej, nastąpi zablokowanie dostępu do promocji i usług dodatkowych.

§6 Dane osobowe

 1. Benefit pełni funkcję administratora danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne dla funkcjonowania i korzystania ze Strefy MultiSport. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.kartamultisport.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi oraz na podstawie uzasadnionego interesu Benefit, którym jest:
  1. marketing bezpośredni polegający na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Benefit oraz mający na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji, prowadzenie analiz i statystyk,
  2. dostosowanie Strefy MultiSport do potrzeb Użytkownika,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Benefit drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

  Numer telefonu przetwarzany jest przez Benefit opcjonalnie w oparciu o odrębną zgodę Użytkownika w celu skorzystania z dodatkowych funkcjonalności konta. 

 3. Benefit będzie przechowywać dane Użytkowników przez następujące okresy:

  1. w celu świadczenia usługi - przez okres trwania umowy o korzystanie ze Strefy MultiSport,
  2. w celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji konta na Strefie MultiSport lub zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze,
  3. w celach podatkowych i rachunkowych - w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 4. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje:
  1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody,
  2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo dostępu do danych,
  6. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  7. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  8. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  9. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Benefit Systems danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

  Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Benefit lub z inspektorem ochrony danych Benefit pod adresem iod@benefitsystems.pl.

 5. Benefit chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Gromadzone dane osobowe Użytkowników traktowane są jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Benefit, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmiotom wspierającym, wykonującym usługi audytowe, wspomagającym obsługę Użytkowników np. Infolinii, wspierającym działania marketingowe oraz organom publicznym. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez Benefit.
 7. Dane osobowe są podawane przez Użytkownika w odpowiednich formularzach podczas rejestracji w Strefie MultiSport. Formularze zawierają informacje o zakresie danych niezbędnych dla funkcjonowania Strefy MultiSport.
 8. Formularze mogą dawać Użytkownikowi możliwość wyrażenia dobrowolnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych również w innych celach lub przez inne podmioty niż wskazane w ust. 1 oraz zgód na marketing elektroniczny.
 9. Strefa MultiSport może używać plików cookies (tzw. ciasteczek). Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w Polityce w sprawie plików cookies, zamieszczonej na Stronie pod adresem: https://www.kartamultisport.pl/polityka-cookies/.

§7 Prawa własności intelektualnej

 1. Poprzez korzystanie ze Strefy MultiSport lub akceptację niniejszego regulaminu na Użytkownika nie zostają przenoszone jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Strefy MultiSport lub jej jakiejkolwiek części.
 2. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Strefie MultiSport, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Strefy MultiSport treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Benefit lub podmiotom, z którymi Benefit zawarł stosowne umowy.
 3. Wykorzystanie treści może odbywać się wyłączenie na podstawie wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej przez Benefit.

§8 Kontakt i reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać uwagi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Strefy MultiSport na adres: bok@benefitsystems.pl lub za pomocą odrębnej zakładki w Strefie MultiSport, jeśli taka zostanie udostępniona. W zgłoszeniu Użytkownik powinien wskazać swój login oraz opis zaistniałego problemu
 2. Benefit może zadać Użytkownikowi dodatkowe pytania w celu właściwego rozpatrzenia zgłaszanych uwag.
 3. Benefit rozpatruje zgłoszone uwagi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie.

§9 Odpowiedzialność

 1. Benefit nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Strefy MultiSport, które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Użytkownika lub niekompatybilnością innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu.
 2. Benefit nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet lub zewnętrznych stron www nieprowadzonych przez Benefit.
 3. Niezależnie od ust. 1 i 2, Benefit czyni należyte starania, aby zapewnić działanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności Strefy MultiSport, w szczególności poprzez bieżącą naprawę usterek i należyte utrzymywanie zewnętrznych stron www. nieprowadzonych przez Benefit.
 4. Benefit nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Benefit, których Benefit nie mogła racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Strefy MultiSport.
 5. Benefit jest uprawniony do przerw w działaniu Strefy MultiSport, jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Benefit, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w Strefie MultiSport.
 6. Benefit nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do zapisów Regulaminu oraz regulaminów usług świadczonych przez Partnerów w ramach Programu czy regulaminów usług dodatkowych dostępnych dla Użytkowników, prezentowanych w Strefie MultiSport.
 7. Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych w ramach Programu oraz usług dodatkowych prezentowanych w Strefie MultiSport stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej

§10 Zmiana i wypowiedzenie Regulaminu

 1. Z ważnych przyczyn, za jakie uznaje się w szczególności:
  1. zmianę, a w szczególności poszerzenie zakresu funkcjonalności Strefy MultiSport,
  2. zmianę charakterystyki istniejących funkcjonalności Strefy MultiSport

  Benefit zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-mail lub/i dodatkowego komunikatu dostępnego po zalogowaniu się do Strefy MultiSport. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Strefy MultiSport oraz na Stronie.
 3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Użytkownik nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub nie wypowie Regulaminu w najbliższym terminie wypowiedzenia po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu na Stronie.
 4. Użytkownikowi służy prawo do odstąpienia od umowy (Regulaminu) zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zm.) w terminie 14 dni od daty jego akceptacji. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres bok@benefitsystems.pl. Wzór formularza odstąpienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zwracając się do Benefit z wnioskiem o usunięcie jego konta w Strefie MultiSport.
 6. Benefit zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług w ramach Strefy MultiSport. W takim wypadku wszyscy zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomienia mailowo z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Użytkownik ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez mediację, za zgodą Benefit (szczegóły znajdziesz na: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.) oraz RODO.
 4. Załącznikiem będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka w sprawie plików cookies, dostępna na Stronie pod adresem: www.kartamultisport.pl/polityka-cookies.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Strefy MultiSport Benefit Systems

Wzór formularza odstąpienia od umowy

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Benefit Systems o prowadzenie konta w Strefie MultiSport, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:


Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o prowadzenie konta w Strefie MultiSport.

Imię i nazwisko Użytkownika …………………………………………………………
adres e-mail (login) ………………………………………………………………

Numer Karty  …………………………………………………

question-mark

Nie znalazłeś odpowiedz na pytanie?

Jeśli nadal masz trudności, skontaktuj się znami!