Regulamin

Regulaminy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ BENEFIT SYSTEMS S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ BENEFIT SYSTEMS S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART W RAMACH PROGRAMU MULTISPORT

Regulamin Yes2move

Regulamin MultiSport Bike

Regulamin Programu MultiSport Bike

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Benefit Systems S.A.

Regulamin obowiązuje od 1 marca 2023 roku.

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne. Definicje

§ 2. Prawa i obowiązki Usługobiorcy. Rejestracja Konta

§ 3. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta

§ 4. Wymagania techniczne. Szczegółowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 5. Dane osobowe

§ 6. Prawa własności intelektualnej

§ 7. Kontakt i reklamacje

§ 8. Odpowiedzialność

§ 9. Zmiana Regulaminu

§ 10. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 – zasady dotyczące serwisu internetowego kartamultisport.pl

Załącznik nr 2 – zasady dotyczące serwisu internetowego multilife.com.pl

Załącznik nr 3 – zasady dotyczące serwisu internetowego emultisport.pl

Załącznik nr 4 – zasady dotyczące aplikacji mobilnej MultiSport

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Prowadzenie Konta

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Korzystanie z Karty MultiSport / Usługi MultiLife

§ 1. Postanowienia ogólne. Definicje

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z:
 1. serwisu internetowego kartamultisport.pl, oraz
 2. serwisu internetowego multilife.com.pl, oraz
 3. serwisu internetowego emultisport.pl, oraz
 4. aplikacji mobilnej MultiSport.
 1. W § 1 - 10 Regulaminu są opisane wspólne zasady dla Serwisów Internetowych oraz Aplikacji wymienionych w ust. 1 powyżej, natomiast w Załącznikach nr 1 – 4 do Regulaminu są zawarte szczegółowe postanowienia dotyczące poszczególnych Serwisów Internetowych i Aplikacji:
 1. w Załączniku nr 1 - dotyczące serwisu internetowego kartamultisport.pl,
 2. w Załączniku nr 2 - dotyczące serwisu internetowego multilife.com.pl,
 3. w Załączniku nr 3 - dotyczące serwisu internetowego emultisport.pl,
 4. w Załączniku nr 4 - dotyczące aplikacji mobilnej MultiSport.

W przypadku, jeżeli postanowienia § 1 - 10 Regulaminu i Załącznika różnią się pomiędzy sobą, pierwszeństwo mają postanowienia Załącznika.

 1. Usługobiorca jest związany tymi postanowieniami Regulaminu (w tym odpowiedniego Załącznika nr 1 – 4), które dotyczą tego Serwisu Internetowego lub Aplikacji, z której Usługobiorca korzysta (np. w przypadku, jeżeli Usługobiorca nie korzysta z serwisu internetowego emultisport.pl, postanowienia Regulaminu dotyczące serwisu emultipsort.pl nie są wiążące dla tego Usługobiorcy).
 2. Regulamin jest zamieszczony w odpowiedniej zakładce w Serwisie Internetowym lub Aplikacji, wymienionych w ust. 1 powyżej, Usługobiorca może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób.
 3. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
 1. Aplikacja MultiSport, Aplikacja – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Usługobiorcy w ramach aplikacji mobilnej MultiSport, której właścicielem jest Benefit Systems, służącej m.in. do potwierdzenia uprawnienia do korzystania z usług Obiektu (za pomocą Mobilnej Karty, bez konieczności okazywania Karty w wersji plastikowej z chipem), weryfikacji tożsamości Usługobiorcy,
 2. Benefit Systems – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP 836-16-76-510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl, nr tel.: (22) 242 42 42,
 3. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta danego Usługobiorcy. Hasło powinno spełniać następujące wymogi: posiadać co najmniej 8 znaków, w tym 1 wielka litera, 1 mała litera, 1 cyfra, 1 znak specjalny (np. !, $, &),
 4. Karta MultiSport, Karta – imienna karta wydana przez Benefit Systems uprawniająca Użytkownika do korzystania z usług określonych w Programie MultiSport, które są dostępne dla danego rodzaju Karty. Karta może mieć formę tradycyjną w postaci plastikowej karty z chipem zawierającej podpis Użytkownika lub formę elektronicznego zapisu w Aplikacji, zwaną dalej „Mobilną Kartą”. Zasady korzystania z Karty określa odrębny „Regulamin korzystania z kart w ramach Programu MultiSport” dostępny na stronie internetowej https://www.benefitsystems.pl/dla-ciebie/multisport/,
 5. Klient - podmiot, który umożliwił Użytkownikowi korzystanie z Programu MultiSport lub Programu MultiLife (w przypadku Użytkownika będącego Pracownikiem będzie to najczęściej jego pracodawca, w przypadku Użytkownika będącego Osobą dodatkową będzie to najczęściej pracodawca Użytkownika będącego Pracownikiem),
 6. Konto - indywidualne konto Usługobiorcy prowadzone na jego rzecz przez Benefit Systems, po dokonaniu przez Usługobiorcę Rejestracji. Konto umożliwia Usługobiorcy korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisów Internetowych i Aplikacji dostępnych dla tego Usługobiorcy,
 7. Login – indywidualne oznaczenie Usługobiorcy wymagane wraz z Hasłem do korzystania z Konta. Loginem jest adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji,
 8. Mobilna Karta – Karta MultiSport w formie elektronicznego zapisu w Aplikacji,
 9. Osoba dodatkowa – Użytkownik niebędący Pracownikiem,
 10. Partner – podmiot świadczący na podstawie umowy z Benefit Systems usługi na rzecz Użytkowników w ramach Programu MultiSport lub Programu MultiLife,
 11. Platforma, Platforma eMultiSport – serwis internetowy dostępny pod adresem emultisport.pl przeznaczony do obsługi administracyjnej Programu MultiSport i Programu MultiLife. Usługobiorca posiada dostęp do Platformy eMultiSport tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwił Usługobiorcy korzystanie z tej Platformy,
 12. Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Klienta na podstawie umowy o pracę lub współpracująca z Klientem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, umowy o świadczenie usług lub na innej podstawie prawnej,
 13. Produkt – odpowiednio, Karta MultiSport lub Usługa MultiLife,
 14. Usługa MultiLife – imienny produkt wydany przez Benefit Systems uprawniający Użytkownika do korzystania z usług określonych w Programie MultiLife, które są dostępne dla danego rodzaju Usługi MultiLife. Usługa MultiLife jest wydawana wyłącznie w formie elektronicznego zapisu (tj. numeru Usługi MultiLife). Zasady korzystania z Usługi MultiLife określa odrębny „Regulamin korzystania z usług w ramach Programu MultiLife” dostępny na stronie internetowej https://www.benefitsystems.pl/dla-ciebie/multilife/,
 15. Program– odpowiednio, Program MultiSport lub Program MultiLife,
 16. Program MultiLife – program obejmujący zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit Systems pod kątem potrzeb Klienta usług wellbeingowych świadczonych na rzecz Użytkowników. Użytkownik może wziąć udział w Programie MultiLife tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwił mu korzystanie z Programu MultiLife. Szczegółowy zakres usług dostępnych dla poszczególnych rodzajów Usług MultiLife określony jest na stronie internetowej benefitsystems.pl w zakładce „MultiLife”,
 17. Program MultiSport – program obejmujący zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit Systems pod kątem potrzeb Klienta usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych na rzecz Użytkowników. Użytkownik może wziąć udział w Programie MultiSport tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwił mu korzystanie z Programu MultiSport. Szczegółowy zakres usług dostępnych dla poszczególnych rodzajów Kart określony jest na stronie internetowej benefitsystems.pl w zakładce „MultiSport”,
 18. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część,
 19. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Usługobiorcę ze wszystkich funkcjonalności Serwisów Internetowych i Aplikacji dostępnych dla tego Usługobiorcy, w tym z Konta, stanowiąca zawarcie Umowy O Prowadzenie Konta,
 20. Platforma MultiLife– serwis internetowy dostępny pod adresem multilife.com.pl stanowiący zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika Usługi MultiLife po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Platformy MultiLife oraz zbiór danych i ustawień Usługobiorcy związanych z działaniem usług po zalogowaniu,
 21. Strefa MultiSport – serwis internetowy dostępny pod adresem kartamultisport.pl stanowiący zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika Karty MultiSport po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Strefy MultiSport oraz zbiór danych i ustawień Usługobiorcy związanych z działaniem usług po zalogowaniu,
 22. Serwis Internetowy – odpowiednio, serwis internetowy dostępny pod adresem kartamultisport.pl lub multilife.com.pl lub emultisport.pl, łącznie Serwisy Internetowe,
 23. Umowa o Prowadzenie Konta – oznacza nieodpłatną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Usługobiorcą a Benefit Systems na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie na rzecz Usługobiorcy Konta,
 24. Usługobiorca – każda osoba korzystająca z Serwisu Internetowego lub Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie,
 25. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Programu MultiSport lub Programu MultiLife,

§ 2. Prawa i obowiązki Usługobiorcy. Rejestracja Konta

 1. Z Serwisu Internetowego kartamultisport.pl lub multilife.com.pl lub Aplikacji można korzystać jako zarejestrowany lub niezarejestrowany Usługobiorca. Z Serwisu Internetowego emultisport.pl mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Usługobiorcy będący Pracownikami i wyłącznie pod warunkiem, że Klient umożliwił im korzystanie z tej Platformy.
 2. Z chwilą faktycznego skorzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji przez niezarejestrowanego Usługobiorcę dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego lub Aplikacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania usługi.
 3. Zarejestrować Konto w Serwisie Internetowym lub Aplikacji może wyłącznie Usługobiorca, który ukończył 13 rok życia i ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. W sytuacji, jeżeli Usługobiorcą jest dziecko w wieku do ukończenia 13 lat, Rejestracji w Serwisie Internetowym lub Aplikacji w imieniu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 5. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto.
 6. W celu Rejestracji Usługobiorca powinien podać dane wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptować Regulamin. Następnie Usługobiorca otrzyma na adres e-mail Usługobiorcy podany podczas Rejestracji potwierdzenie Rejestracji oraz link aktywacyjny. Usługobiorca powinien kliknąć w link aktywacyjny w celu aktywacji Konta. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta.
 7. Rejestracja lub logowanie jest możliwa również za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających podanych przy wyborze sposobu Rejestracji lub logowania (np. Apple, Facebook). W celu Rejestracji lub logowania za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających Usługobiorca musi mieć konto u dostawcy tej usługi. Logowanie za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej jest możliwe wyłącznie po uprzedniej Rejestracji za pośrednictwem tej usługi.
 8. Konto Usługobiorcy w Serwisach Internetowych i Aplikacji jest zintegrowane w ten sposób, że Rejestracja w jednym Serwisie Internetowym albo Aplikacji umożliwia Usługobiorcy korzystanie z pozostałych Serwisów Internetowych i Aplikacji po zalogowaniu się, bez konieczności ponownej Rejestracji (pod warunkiem, że dany Serwis Internetowy lub Aplikacja są dostępne dla Usługobiorcy). W szczególności:
  1. w przypadku Rejestracji w Serwisie Internetowym - Usługobiorca loguje się w pozostałych Serwisach Internetowych i Aplikacji przy użyciu Loginu i Hasła ustalonego w Serwisie Internetowym,
  2. w przypadku Rejestracji w Aplikacji - Usługobiorca loguje się w Serwisach Internetowych przy użyciu Loginu i Hasła ustalonego w Aplikacji,
  3. w przypadku usunięcia Konta Usługobiorcy w Serwisie Internetowym, Konto Usługobiorcy zostanie również usunięte w pozostałych Serwisach Internetowych i Aplikacji,
  4. w przypadku usunięcia Konta Usługobiorcy w Aplikacji, Konto Usługobiorcy zostanie również usunięte w Serwisach Internetowych.
 9. Rejestracja Konta oraz korzystanie z niego są dobrowolne.
 10. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Internetowego i Aplikacji wyłącznie na własny użytek oraz w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami prawa i z zachowaniem dobrych obyczajów.
 11. Usługobiorca ma obowiązek zabezpieczyć dane dotyczące Konta (Login i Hasło, numer Produktu) przed dostępem osób nieuprawnionych. Usługobiorca powinien w szczególności dołożyć należytych starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania Hasła osobom trzecim. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Benefit Systems w sposób określony w § 7 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do Hasła lub nr Produktu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji Usługobiorca powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego Konta.
 12. Zabronione jest w szczególności:
 1. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Usługobiorcę Serwisu Internetowego lub Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz prawa i interesy Benefit Systems;
 2. modyfikowanie Serwisu Internetowego lub Aplikacji;
 3. zamieszczanie w Serwisie Internetowym lub Aplikacji lub rozpowszechnianie szkodliwego oprogramowania (m.in. wirusów i trojanów) lub innych mechanizmów mogących wywołać zakłócenie działania Serwisu Internetowego lub Aplikacji lub ich działanie niezgodne z Regulaminem;
 4. podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Usługobiorcy;
 5. udostępnianie osobom trzecim danych do logowania do swojego Konta.
 1. W przypadku stwierdzenia, że Usługobiorca korzysta z Serwisu Internetowego lub Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub Regulaminem, w szczególności, że dopuszcza się działań opisanych w ust. 10 - 12 powyżej, w szczególności w przypadku przełamywania przez Usługobiorcę zabezpieczeń Serwisu Internetowego lub Aplikacji lub innych działań hakerskich, Benefit Systems może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Konto. O zablokowaniu Konta Benefit Systems niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę wraz z uzasadnieniem na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji. Benefit Systems może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem a w przypadku zastosowania się do powyższego przez Usługobiorcę, Benefit Systems może odblokować Konto.
 2. Benefit Systems może wyświetlać Usługobiorcy w Serwisie Internetowym i Aplikacji informacje o produktach i usługach dostępnych dla posiadaczy Produktu, w tym informacje dotyczące produktów i usług własnych Benefit Systems oraz produktów i usług kontrahentów Benefit Systems, którzy oferują dodatkowe benefity dla posiadaczy Produktu (np. usługi dietetyczne, trenerskie, medyczno-ubezpieczeniowe, edukacyjno-rozwojowe), w formach stosowanych w sieci Internet.
 3. W przypadku, jeżeli Usługobiorca wyrazi na to zgodę, może otrzymywać w Serwisie Internetowym powiadomienia Push, tj. krótkie wiadomości wyświetlające się bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego w czasie, w którym Usługobiorca korzysta z Serwisu Internetowego. Powiadomienia Push mogą zawierać wiadomości administracyjne (np. informacje o udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenie Usługobiorcy, o zmianie Regulaminu, itd.) lub informacje o produktach i usługach dostępnych dla posiadaczy Produktu, w tym informacje dotyczące produktów i usług własnych Benefit Systems oraz produktów i usług kontrahentów Benefit Systems, którzy oferują dodatkowe benefity dla posiadaczy Produktu (np. usługi dietetyczne, trenerskie, medyczno-ubezpieczeniowe, edukacyjno-rozwojowe). Usługobiorca może wyłączyć lub skonfigurować powiadomienia Push w ustawieniach swojej przeglądarki.

§ 3. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta

 1. [odstąpienie od Umowy o Prowadzenie Konta] Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Usługobiorca musi poinformować Benefit Systems o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na dane kontaktowe: Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, adres: bok@benefitsystems.pl, nr tel. (22) 242 42 42. W tym celu Usługobiorca może skorzystać z formularza według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 5 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. W rezultacie odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta Benefit Systems niezwłocznie usunie Konto w Serwisach Internetowych i Aplikacji. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o Prowadzenie Konta, wystarczy, że Usługobiorca wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. [wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta] Usługobiorca może w każdej chwili i bez podawania przyczyny wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta. Aby skorzystać z tego prawa, Usługobiorca musi poinformować Benefit Systems o swojej decyzji na dane kontaktowe: Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, adres: bok@benefitsystems.pl, nr tel. (22) 242 42 42. W przypadku Aplikacji Usługobiorca może w tym celu skorzystać z funkcjonalności Aplikacji „Usuń Konto” dostępnej w zakładce „Ustawienia”, po uprzednim wybraniu opcji „Więcej”. W rezultacie wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta Benefit Systems usunie Konto w Serwisach Internetowych i Aplikacji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia wypowiedzenia (termin wypowiedzenia).
 3. Odstąpienie lub wypowiedzenie przez Usługobiorcę Umowy o Prowadzenie Konta nie jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z udziału w Programie MultiSport (tj. z Karty MultiSport) lub Programie MultiLife (tj. z Usługi MultiLife). Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Programie MultiSport lub Programie MultiLife w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z Klientem. W celu rezygnacji z Programu MultiSport lub Programu MultiLife Użytkownik może skontaktować się z Klientem lub Benefit Systems w sposób podany w § 7 poniżej lub w przypadku, jeżeli Użytkownik posiada dostęp do Platformy eMultiSport, może zgłosić rezygnację poprzez tę Platformę. Szczegółowe zasady rezygnacji przez Użytkownika z udziału w Programie MultiSport lub Programie MultiLife są określone w regulaminach tych Programów dostępnych na stronie internetowej benefitsystems.pl w zakładce, odpowiednio, „MultiSport” lub „MultiLife”.
 4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Benefit Systems danych osobowych Usługobiorcy oraz wykonywaniem praw, jakie przysługują Usługobiorcy zgodnie z RODO, Usługobiorca może skontaktować się z Benefit Systems na dane kontaktowe: poprzez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/, adres e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl, nr tel. (22) 242 42 42, adres korespondencyjny: Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres e-mail iod@benefitsystems.pl, jak również listownie na adres: Benefit Systems S.A., Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „IOD”.
 5. Benefit Systems jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (poprzez przesłanie wypowiedzenia do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej) z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
 1. upływu nieprzerwanego okresu co najmniej 18 miesięcy, od kiedy Usługobiorca nie posiada Produktu;
 2. decyzji Klienta o odebraniu Usługobiorcy uprawnień do korzystania z Programu MultiSport lub Programu MultiLife;
 3. śmierci Usługobiorcy;
 4. rażącego naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty) narusza postanowienia § 2 pkt 1, 3 – 7, 10 – 12 Regulaminu.

W rezultacie wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta Benefit Systems usunie Konto w Serwisach Internetowych i Aplikacji w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia.

§ 4. Wymagania techniczne. Szczegółowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Benefit Systems dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Usługobiorcy za pośrednictwem Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, rodzajów komputerów oraz rodzajów połączeń internetowych. Benefit Systems nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Usługobiorcę, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego, przy czym minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, są następujące:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet z połączeniem internetowym o przepustowości co najmniej 2 Mb/s,
  2. z systemem operacyjnym: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy, Ubuntu 10 lub nowszy,
  3. wyposażonego w aktualną wersję przeglądarki internetowej: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera, która zapewni obsługę plików Cookie oraz JavaScript.
 2. Benefit Systems oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorcy przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 3. Benefit Systems stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie Internetowym. Benefit Systems zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie Internetowym poprzez wykorzystanie protokołu HTTPS oraz podpisywanie danych z urządzenia Usługobiorcy certyfikatem SSL.
 4. Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
 2. różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 3. programy szpiegujące (ang. spyware);
 4. programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
 5. spam;
 6. niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 7. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 8. włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit rootkit.
 1. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 7. szyfrowanie transmisji danych,
 8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące wymagań technicznych oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną odnoszące się do Aplikacji są zawarte w Załączniku nr 4 – zasadach dotyczących aplikacji mobilnej MultiSport.

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Benefit Systems.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://www.kartamultisport.pl/obowiazek-informacyjny

§ 6. Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa własności intelektualnej do Serwisów Internetowych i Aplikacji oraz wszelkich treści składających się na lub dostępnych w Serwisach Internetowych lub Aplikacji, takich jak: teksty, grafiki, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy komputerowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści prezentowanych w ramach Serwisów Internetowych lub Aplikacji oraz wszelkie inne dane, są chronione prawami własności intelektualnej (prawami autorskimi, prawami ochronnymi na znak towarowy lub innymi prawami wyłącznymi) przysługującymi Benefit Systems lub podmiotom, z którymi Benefit Systems zawarła umowę w zakresie korzystania z tych treści na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowego lub Aplikacji. Żaden fragment Serwisów Internetowych i Aplikacji ani treści rozpowszechnianych w Serwisach Internetowych i Aplikacji nie mogą być utrwalane, zwielokrotniane, rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób ani nie mogą być przedmiotem obrotu bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Benefit Systems.
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego i Aplikacji na Usługobiorcę nie zostają przenoszone jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Serwisu Internetowego lub Aplikacji lub ich jakiejkolwiek części. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu Benefit Systems zezwala Usługobiorcy na korzystanie z Serwisu Internetowego lub Aplikacji zgodnie z ich udostępnionymi funkcjonalnościami i niniejszym Regulaminem, bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

§ 7. Kontakt i reklamacje

 1. Usługobiorca może kontaktować się z Benefit Systems: listownie na adres Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, dopisując nazwę Serwisu Internetowego lub Aplikacji, w sprawie którego Usługobiorca się kontaktuje, lub pocztą elektroniczną na adres: bok@benefitsystems.pl lub dzwoniąc pod numer infolinii (22) 242 42 42. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora dla połączeń krajowych.
 2. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego, Aplikacji, Programu MultiSport lub Programu MultiLife, według wyboru osoby składającej reklamację: pisemnie na adres Benefit Systems: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@benefitsystems.pl wpisując w tytule e-maila „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, Login, numer Produktu), dokładny adres korespondencyjny lub adres e-mail do udzielenia odpowiedzi na reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Benefit Systems reklamacji. W przypadku, jeżeli reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Benefit Systems zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie albo e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

§ 8. Odpowiedzialność

 1. Benefit Systems jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Serwisu Internetowego lub Aplikacji, jeśli ich powodem są:
 1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Benefit Systems po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie Internetowym lub Aplikacji;
 2. przyczyny niezależne od Benefit Systems (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, za które Benefit Systems nie ponosi odpowiedzialności).
 1. Na stronach Serwisu Internetowego lub Aplikacji mogą się znajdować linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, które są udostępniane lub świadczone przez Partnerów. Usługobiorcy korzystają z serwisów internetowych i usług świadczonych drogą elektroniczną Partnerów na swoją odpowiedzialność. Ponadto, Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnianych lub świadczonych przez Partnerów. W takim przypadku znajdują zastosowanie regulaminy określone odrębnie przez Partnerów.
 2. Benefit Systems nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców za:

1)      brak działania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego lub Aplikacji, wynikające z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy;

2)      za utratę przez Usługobiorcę lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Benefit Systems odpowiada jednak, jeśli utrata przez Usługobiorcę lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn, za które Benefit Systems ponosi odpowiedzialność;

3)      szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Usługobiorcy, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu Internetowego lub Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z usług dostępnych w Serwisie Internetowym i Aplikacji stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

§ 9. Zmiana Regulaminu

 1. Z ważnych przyczyn Benefit Systems może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:
  1. zmiana obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Benefit Systems z oferowania niektórych produktów lub usług;
  2. zmiana w zakresie sposobów świadczenia usług;
  3. zmiana marki;
  4. konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni;
  5. konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana decyzją administracyjną lub wyrokiem sądu lub innego podobnego aktu (np. wytyczne uprawnionych organów władzy publicznej);
  6. zmiana techniczna związana z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego lub Aplikacji, w tym zmiana lub rozbudowa funkcjonalności Serwisu Internetowego lub Aplikacji;
  7. zmiana uzasadniona poprawą jakości świadczenia usług lub zwiększeniem bezpieczeństwa Usługobiorców;
  8. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  9. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  10. wprowadzenie przez Benefit Systems zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Usługobiorców, wpływających na obsługę Usługobiorców.
 2. Każdy Usługobiorca zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail Usługobiorcy lub dodatkowo poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu Internetowego lub Aplikacji. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Serwisu Internetowego lub Aplikacji.
 3. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie. W przypadku braku akceptacji zmian Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta (o czym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu).

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 2. Benefit Systems informuje Usługobiorców o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Benefit Systems informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Benefit Systems nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Usługobiorców, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023 r.

Załącznik nr 1

Zasady dotyczące serwisu internetowego kartamultisport.pl

 1. Dla niezarejestrowanych Usługobiorców Strefa MultiSport umożliwia wyszukiwanie Obiektów oraz przeglądanie wybranych treści m.in. informacje o Programie MultiSport, FAQ.
 2. Dostęp do usług w ramach Strefy MultiSport jest możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Usługobiorców, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport.
 3. Dostęp do usług w ramach Strefy MultiSport jest nieodpłatny dla Usługobiorców posiadających aktywną Kartę MultiSport. Ponadto Usługobiorca pokrywa we własnym zakresie koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania ze Strefy MultiSport w wysokości określonej przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Usługobiorca.
 4. Usługobiorca w ramach Strefy MultiSport może korzystać z następujących funkcjonalności:
   1. Konto Usługobiorcy,
   2. wyszukiwarka Obiektów,
   3. usługi dostępne w ramach Programu MultiSport dla zalogowanych Usługobiorców, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport, których aktualny zakres dla danego rodzaju Karty jest dostępny na stronie internetowej www.benefitsystems.pl lub kartamultisport.pl.
 5. Benefit Systems może umożliwić Usługobiorcom korzystanie z innych usług niż wymienione w ust. 4 powyżej a opisanych w Strefie MultiSport lub po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.
 6. Strefa MultiSport przy wyszukiwaniu Obiektów posiada funkcjonalność geolokalizacji. Funkcjonalność geolokalizacji domyślnie jest wyłączona. Usługobiorca może samodzielnie włączyć geolokalizację poprzez udzielenie zgody na zapisanie położenia swojego urządzenia. Geolokalizacja nie jest niezbędna do korzystania z wyszukiwarki Obiektów.

Załącznik nr 2

Zasady dotyczące serwisu internetowego multilife.com.pl

 1. Dla niezarejestrowanych Usługobiorców Platforma MultiLife umożliwia przeglądanie wybranych treści m.in. informacje o Programie MultiLife, FAQ.
 2. Dostęp do usług w ramach Platformy MultiLife jest możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Usługobiorców, którzy posiadają aktywną Usługę MultiLife.
 3. Dostęp do usług w ramach Platformy MultiLife może być odpłatny dla Usługobiorców posiadających aktywną Usługę MultiLife w wysokości i na zasadach określonych w umowie z Klientem. Ponadto Usługobiorca pokrywa we własnym zakresie koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania ze Platformy MultiLife w wysokości określonej przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Usługobiorca.
 4. Usługobiorca w ramach Platformy MultiLife może korzystać z następujących funkcjonalności:
 1. Konto Usługobiorcy,
 2. usługi dostępne w ramach Programu MultiLife dla zalogowanych Usługobiorców, którzy posiadają aktywną Usługę MultiLife, których aktualny zakres dla danego rodzaju Usługi jest dostępny na stronie internetowej www.benefitsystems.pl lub multilife.com.pl.
 1. Benefit Systems może umożliwić Usługobiorcom korzystanie z innych usług niż wymienione w ust. 4 powyżej a opisanych w Strefie MultiLife lub po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.

Załącznik nr 3

Zasady dotyczące serwisu internetowego emultisport.pl

§ 1. Definicje. Postanowienia ogólne

    1. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
 1. Agent Rozliczeniowy – oznacza podmiot obsługujący proces Płatności,
 2. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Produktu/Produktów Użytkownikowi za pośrednictwem Klienta. W przypadku Usługi MultiLife Dostawa polega na wysłaniu przez Operatora numeru Usługi MultiLife na adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu zamówienia na Usługę MultiLife,
 4. Korzystający z Platformy – oznacza Zamawiającego lub Zarządcę,
 5. Operator – oznacza Benefit Systems,
 6. Płatność – oznacza uiszczenie należności z tytułu uczestnictwa Użytkownika w Programie MultiSport lub Programie MultiLife na podstawie zawartej Umowy o Korzystanie z Produktu,
 7. Regulamin Korzystania z Usług MultiLife – oznacza zasady korzystania z Usługi MultiLife określone w odrębnym „Regulaminie korzystania z usług w ramach Programu MultiLife” dostępnym na stronie internetowej https://www.benefitsystems.pl/dla-ciebie/multilife/,,
 8. Regulamin Korzystania z Kart MultiSport – oznacza zasady korzystania z Karty MultiSport określone w odrębnym „Regulaminie korzystania z kart w ramach Programu MultiSport” dostępnym na stronie internetowej https://www.benefitsystems.pl/dla-ciebie/multisport/,,
 9. Umowa o Korzystanie z Produktu – oznacza umowę o świadczenie usług w ramach Programu MultiSport lub Programu MultiLife zawartą pomiędzy Zamawiającym a Operatorem drogą elektroniczną przy użyciu Konta, na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której Operator świadczy Użytkownikowi usługę uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife i dostarcza zamówione Karty MultiSport lub Usługi MultiLife uprawniające do korzystania z usług określonych w, odpowiednio, Programie MultiSport albo Programie MultiLife, a Zamawiający, dokonując Płatności, finansuje lub współfinansuje koszt uczestnictwa w Programie. Zamawiający może zawrzeć Umowę o Korzystanie z Produktu tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient mu to umożliwił na podstawie Umowy Podstawowej,
 10. Umowa Podstawowa – oznacza umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Klientem a Operatorem, określającą zasady uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife przez Użytkowników oraz termin składania zamówień na Produkty (Karty MultiSport lub Usługi MultiLife), okres, na jaki Produkty można zamówić, liczbę Produktów danego rodzaju dostępnych dla Zamawiającego oraz ewentualny zakres finansowania lub współfinansowania kosztu Produktów przez Zamawiającego,
 11. Zamawiający – oznacza Pracownika o pełnej zdolności do czynności prawnych korzystającego z Platformy,
 12. Zamówienie Produktu – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Zamawiającego przy użyciu Konta powodującą po stronie Operatora powstanie obowiązku świadczenia na rzecz Użytkownika usługi uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife i dostarczenia zamówionych Produktów (Kart MultiSport lub Usług MultiLife) lub ich aktywowania, uprawniającą do korzystania z usług określonych w Programie. Zamawiający może dokonywać Zamówienia Produktu tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Klient mu to umożliwił na podstawie Umowy Podstawowej,
 13. Zarządca – oznacza Pracownika korzystającego z Platformy w imieniu Klienta umocowanego przez Klienta do wykonywania czynności związanych z administrowania Programem MultiSport lub Programem MultiLife za pośrednictwem Platformy w zakresie i na zasadach określonych w Umowie Podstawowej.
    1. Z uwagi na to, że podstawą do korzystania z Programu jest Umowa Podstawowa, Korzystający z Platformy przed rozpoczęciem korzystania z Platformy lub Programu powinien uzyskać informacje o zakresie i sposobie korzystania z Platformy lub Programu u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy (Klienta). Operator udostępnia Korzystającym z Platformy za pośrednictwem Platformy informacje o szczegółowych zasadach korzystania z Platformy oraz Programu, w tym o dostępnych rodzajach Kart MultiSport lub Usług MultiLife. Aktualny zakres usług dostępnych dla poszczególnych rodzajów Kart MultiSport oraz Usług MultiLife określony jest na stronie internetowej www.benefitsystems.pl w zakładce, odpowiednio, „MultiSport” lub „MultiLife”. Zmiana sposobu korzystania z Programu przez konkretnego Korzystającego z Platformy dokonywana jest przez Operatora wyłącznie na wniosek Klienta.

§ 2. Rejestracja. Korzystanie z Konta

 1. Zamawiający dokonuje Rejestracji w sposób opisany w § 2 Regulaminu, chyba że co innego wynika z Umowy Podstawowej.
 2. Zarządca dokonuje Rejestracji w następujący sposób: Operator tworzy Konto Zarządcy na dane Zarządcy podane w Umowie Podstawowej. Następnie Operator wysyła do Zarządcy potwierdzenie utworzenia Konta oraz link aktywacyjny. Zarządca powinien kliknąć w link aktywacyjny w celu potwierdzenia Rejestracji, zaakceptować Regulamin oraz ustalić Hasło. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta.
 3. Umowa Podstawowa może określać inny sposób Rejestracji, o którym Korzystający z Platformy zostanie poinformowany przez Operatora lub Klienta.
 4. Zamawiający w ramach Platformy może korzystać z następujących funkcjonalności: zawieranie Umów o Korzystanie z Produktu lub dokonywanie Zamówień Produktu, zamawianie duplikatu Produktu, aktywacja i dezaktywacja Produktu, inne funkcjonalności opisane na Platformie; zakres dostępnych dla Zamawiającego funkcjonalności wynika z Umowy Podstawowej.
 5. Zarządca w ramach Platformy może korzystać z funkcjonalności: umożliwiających wykonywanie czynności związanych z administrowania Programem MultiSport lub Programem MultiLife za pośrednictwem Platformy (np. zamawianie Produktu, zamawianie duplikatu Produktu, aktywacja i dezaktywacja Produktu, inne funkcjonalności opisane na Platformie); zakres dostępnych dla Zamawiającego funkcjonalności wynika z Umowy Podstawowej.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej przez Operatora lub Klienta, Benefit Systems zablokuje dostęp do Platformy Korzystającym z Platformy pochodzącym od tego Klienta z dniem rozwiązania Umowy Podstawowej. Korzystający z Platformy nadal będą posiadali Konto oraz będą mogli korzystać z pozostałych Serwisów Internetowych i Aplikacji (innych niż Platforma).
 7. W przypadku, jeżeli decyzją Klienta Korzystający z Platformy został pozbawiony prawa do korzystania z Platformy lub Programu MultiSport lub Programu MultiLife, Benefit Systems zablokuje temu Korzystającemu z Platformy dostęp do Platformy z dniem wskazanym przez Klienta. Korzystający z Platformy nadal będzie posiadał Konto oraz będzie mógł korzystać z pozostałych Serwisów Internetowych i Aplikacji (innych niż Platforma).
 8. Zaprzestanie opłacania przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy Podstawowej uprawnia Operatora do blokady dostępu do Platformy Korzystającym z Platformy pochodzącym od tego Klienta. Po uregulowaniu zaległych należności dostęp zostanie odblokowany.

§ 3. Zamawianie Produktu (w przypadku pełnego finansowania Programu przez Klienta)

    1. Zamawiający, którego (lub, którego Osoby dodatkowej) koszt uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife, finansuje w całości Klient, w celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Programu, składa Zamówienie Produktu. Zakres usług dostępnych dla Zamawiającego wynika z postanowień Umowy Podstawowej zawartej pomiędzy Klientem a Operatorem, która w szczególności określa zasady uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife, zasady i sposób zamawiania Kart MultiSport lub Usług MultiLife, okres ważności Kart MultiSport lub Usług MultiLife, liczbę Kart MultiSport danego rodzaju lub Usług MultiLife danego rodzaju dostępnych dla Użytkownika.
    2. Zamawiający, w celu złożenia Zamówienia Produktu dla siebie, wybiera Produkt (Kartę MultiSport albo Usługę MultiLife), wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife, oraz akceptuje, odpowiednio, Regulamin Korzystania z Kart MultiSport albo Regulamin Korzystania z Usług MultiLife, w zależności od tego, do którego Programu się zgłasza.
    3. W celu złożenia Zamówienia Produktu dla Osoby dodatkowej, Zamawiający wybiera Produkt (Kartę MultiSport albo Usługę MultiLife) oraz wskazuje adres e-mail Osoby dodatkowej, pod który zostanie wysłana informacja od Operatora w przedmiocie zamówienia Produktu w celu uzupełnienia przez Osobę dodatkową wymaganych danych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptacji, odpowiednio, Regulaminu Korzystania z Kart MultiSport albo Regulaminu Korzystania z Usług MultiLife, w zależności od tego, do którego Programu Zamawiający zgłasza Osobę dodatkową. Osoba dodatkowa otrzyma na wskazany adres e-mail informację o konieczności uzupełnienia danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptacji, odpowiednio, Regulaminu Korzystania z Kart MultiSport albo Regulaminu Korzystania z Usług MultiLife. Warunkiem otrzymania Produktu jest wyrażenie powyższych zgód. Zamawiający otrzyma od Operatora informację w przedmiocie uzupełnienia przez Osobę dodatkową danych i wyrażenia przez tę osobę zgód. W imieniu Osoby dodatkowej będącej osobą niepełnoletnią zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu Kart MultiSport albo Regulaminu Usług MultiLife wyraża rodzic lub opiekun prawny.
    4. W Umowie Podstawowej Operator i Klient mogą ustalić inny proces składania Zamówień, niż opisany w ust. 2 i 3 powyżej (np. Operator może udostępnić Zamawiającemu możliwość załączenia podpisanego skanu oświadczenia Osoby dodatkowej lub rodzica lub opiekuna prawnego Osoby dodatkowej będącej osobą niepełnoletnią w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z Programem MultiSport albo Programem MultiLife albo odpowiednie zgody Osób dodatkowych będzie zbierał i archiwizował Klient w formie pisemnej).
    5. Niezwłocznie po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia Produktu, na jego adres e-mail zostanie przesłana automatyczna wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia Produktu. Potwierdzenie będzie również dostępne w odpowiedniej zakładce na Koncie Zamawiającego. Potwierdzenie będzie zawierało następujące informacje: rodzaj Produktu (Karta MultiSport albo Usługa MultiLife), termin, od kiedy Produkt będzie aktywny oraz ewentualnie okres, na jaki Produkt został zamówiony.
    6. Po złożeniu Zamówienia Produktu przez Zamawiającego, Operator dokonuje Dostawy Produktu/Produktów w sposób i w terminie określonym w Umowie Podstawowej.
    7. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości jednoczesnego zamówienia Produktu dla siebie przez Zamawiającego bez dokonywania płatności w trybie niniejszego paragrafu oraz zamówienia Produktu dla Osoby dodatkowej z obowiązkiem zapłaty w trybie § 4 niniejszego Załącznika nr 4 do Regulaminu (Umowa o Korzystanie z Produktu). W takiej sytuacji do zamówienia Produktów dla Osoby dodatkowej stosuje się postanowienia § 4 poniżej.

§ 4. Umowa o Korzystanie z Produktu (w przypadku finansowania lub współfinansowania Programu przez Zamawiającego)

    1.  Zamawiający, który finansuje lub współfinansuje koszt uczestnictwa w Programie MultiSport lub Programie MultiLife (dla siebie lub Osoby dodatkowej) w celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Programu zawiera Umowę o Korzystanie z Produktu.
    2. Informacje o szczegółowych zasadach korzystania z Programu, w szczególności o kwotach i terminach Płatności, są udostępniane Zamawiającemu na Platformie w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z ich treścią przed przystąpieniem do procedury zawierania Umowy o Korzystanie z Produktu opisanej w poniższych ustępach.
    3. Umowa o Korzystanie z Produktu jest zawierana na czas nieokreślony i może być wypowiedziana z okresem wypowiedzenia kończącym się na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie, chyba że co innego wynika z Umowy Podstawowej.
    4. W celu zawarcia Umowy o korzystanie z Produktu dla siebie, Zamawiający wybiera Produkt (Kartę MultiSport albo Usługę MultiLife), wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptuje, odpowiednio, Regulamin Korzystania z Kart MultiSport albo Regulamin Korzystania z Usług MultiLife, w zależności od tego, do którego Programu się zgłasza.
    5. W celu zawarcia Umowy o korzystanie z Produktu dla Osoby dodatkowej, Zamawiający wybiera Produkt (Kartę MultiSport albo Usługę MultiLife) oraz wskazuje adres e-mail Osoby dodatkowej, pod który zostanie wysłana informacja od Operatora w przedmiocie zamówienia Produktu w celu uzupełnienia przez Osobę dodatkową wymaganych danych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptacji, odpowiednio, Regulaminu Korzystania z Kart MultiSport albo Regulaminu Korzystania z Usług MultiLife, w zależności od tego, do którego Programu Zamawiający zgłasza Osobę dodatkową. Osoba dodatkowa otrzyma na wskazany adres e-mail informację o konieczności uzupełnienia danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z, odpowiednio, Programem MultiSport albo Programem MultiLife oraz akceptacji, odpowiednio, Regulaminu Korzystania z Kart MultiSport albo Regulaminu Korzystania z Usług MultiLife. Warunkiem otrzymania Produktu jest wyrażenie powyższych zgód. Zamawiający otrzyma od Operatora informację w przedmiocie uzupełnienia przez Osobę dodatkową danych i wyrażenia przez tę osobę zgód. W imieniu Osoby dodatkowej będącej osobą niepełnoletnią zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu Kart MultiSport albo Regulaminu Usług MultiLife wyraża rodzic lub opiekun prawny.
    6. W Umowie Podstawowej Operator i Klient mogą ustalić inny proces zawierania Umowy o korzystanie z Produktu, niż opisany w ust. 4 i 5 powyżej (np. Operator może udostępnić Zamawiającemu możliwość załączenia podpisanego skanu oświadczenia Osoby dodatkowej lub rodzica lub opiekuna prawnego Osoby dodatkowej będącej osobą niepełnoletnią w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług w związku z Programem MultiSport albo Programem MultiLife albo odpowiednie zgody Osób dodatkowych będzie zbierał i archiwizował Klient w formie pisemnej).
    7. Zamawiający wskazuje, czy korzystanie z usług określonych w Programie ma rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu, poprzez wybór odpowiedniej opcji na Platformie.
    8. Następnie, Zamawiający wybiera polecenie „Opłacam” lub równoważne znajdujące się w odpowiedniej zakładce Platformy. Wybór polecenia „Opłacam” lub równoważnego oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu. Oferta ta jest niezwłocznie przyjmowana przez Operatora poprzez przesłanie Zamawiającemu potwierdzenia zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu, o którym mowa w poniższych ust. 9 i 10.
    9. Niezwłocznie po wybraniu przez Zamawiającego polecenia „Opłacam” lub równoważnego, na jego adres e-mail podany w danych Konta zostanie przesłana automatyczna wiadomość z potwierdzeniem zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu. Potwierdzenie będzie również dostępne w odpowiedniej zakładce w Koncie Zamawiającego.
    10. Potwierdzenie zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu będzie zawierało m.in. następujące informacje: rodzaj Produktu (Karta MultiSport albo Usługa MultiLife), termin, od kiedy Produkt będzie aktywny, terminy Płatności, sposób i termin Dostawy Produktu, ewentualnie okres ważności Produktu oraz pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu.
    11. Po zawarciu Umowy o Korzystanie z Produktu i dokonaniu Płatności, Operator dokonuje Dostawy Produktu/Produktów.
    12. Kwota Płatności wiążąca strony Umowy o Korzystanie z Produktu stanowi kwotę finansowania lub współfinansowania przez Zamawiającego kosztu uczestnictwa w Programie, określona jest w złotych polskich i wskazana jest w Platformie w momencie zamawiania Produktu przez Zamawiającego.
    13. W przypadku złożenia przez Zamawiającego dyspozycji płatności cyklicznej karta, Operator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zlecenie płatności.
    14. Operator wystawiać będzie dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z tytułu ponoszonych przez Zamawiającego kosztów uczestnictwa w Programie uiszczanych za pośrednictwem Platformy na kwotę odpowiadającą kwocie dokonywanej Płatności.

§ 5. Płatności

 1. Obsługę Płatności realizowanych na Platformie za pośrednictwem przelewu albo karty płatniczej, dokonywanych z tytułu zawartej Umowy o Korzystanie z Produktu, prowadzi jako Agent Rozliczeniowy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 2. Po zawarciu Umowy o Korzystanie z Produktu, Zamawiający, który:

 

 

 1. zawarł umowę o Korzystanie z Produktu przed 1 stycznia 2023 roku, może dokonać wyboru sposobu dokonywania płatności:
  1. samodzielnie, wówczas Zamawiający zobowiązany jest do zlecania Płatności Agentowi Rozliczeniowemu przed rozpoczęciem każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego w terminie określonym w Umowie o Korzystanie z Produktu, albo
  1. za pośrednictwem Operatora, wówczas Operator zobowiązany jest do zlecenia Płatności Agentowi Rozliczeniowemu w terminie określonym w Umowie o Korzystanie z Produktu, bez konieczności każdorazowego składania w tym zakresie dyspozycji przez Zamawiającego.
 1. przed 1 stycznia 2023 roku posiadał umowę o Korzystanie z Produktu w zakresie Programu MultiSport, a po 1 stycznia 2023 roku po raz pierwszy zawarł umowę o Korzystanie z Produktu w zakresie Programu MultiLife, może dokonać płatności:

 

w formie płatności cyklicznej – kartą za pośrednictwem Operatora, wówczas Operator zobowiązany jest do zlecenia Płatności Agentowi Rozliczeniowemu w terminie określonym w Umowie o Korzystanie z Produktu, bez konieczności każdorazowego składania w tym zakresie dyspozycji przez Zamawiającego.

 

 1. po 1 stycznia 2023 roku po raz pierwszy zawarł umowę o Korzystanie z Produktu w zakresie Programu MultiLife, może dokonać płatności:
 1. Zamawiający dokonuje Płatności we własnym zakresie. Operator nie pobiera od Zamawiającego żadnych opłat z tytułu realizacji Płatności za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego.
 2. Niedokonanie Płatności w terminie wynikającym z Umowy o Korzystanie z Produktu skutkuje zablokowaniem Produktu – tj. zawieszeniem prawa do korzystania z usług określonych w Programie. Za okres zawieszenia Operator nie pobiera opłat za uczestnictwo w Programie.
 3. W przypadku, gdy Produkt pozostaje zablokowana z uwagi na brak dokonania Płatności przez okres dłuższy niż 9 kolejnych miesięcy, Operator może rozwiązać Umowę o Korzystanie z Produktu z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia (tj. Operator miesiąc przed rozwiązaniem powyższej umowy wyśle Zamawiającemu drogą elektroniczną komunikat, w którym uprzedzi go o planowanym rozwiązaniu Umowy o Korzystanie z Produktu).
 4. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi Płatności mogą być kierowane przez Zamawiającego bezpośrednio do Agenta Rozliczeniowego lub Operatora.

§ 6. Odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu

 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy o Korzystanie z Produktu w całości lub w części bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, tj. od daty otrzymania potwierdzenia jej zawarcia, o którym mowa w § 4 ust. 9 i 10 wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Zamawiający musi poinformować Benefit Systems o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na dane kontaktowe: Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, adres: bok@benefitsystems.pl, nr tel. (22) 242 42 42. W tym celu Zamawiający może skorzystać z formularza według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 6 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu, wystarczy, że Zamawiający wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku korzystania z Produktów wydanych dla Osób dodatkowych, odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu w odniesieniu do Produktu wydanego dla Pracownika oznacza także odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Produktu w zakresie wszystkich Produktów wydanych dla Osób dodatkowych, chyba że Umowa Podstawowa stanowi inaczej.
 4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy o Korzystanie z Produktu, Operator zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwoty środków uiszczonych samodzielnie przez Zamawiającego w ramach finansowania lub współfinansowania kosztów Produktu, (w tym kosztów dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Zwrot świadczeń nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy o Korzystanie z Produktu.
 6. Jeżeli na wyraźne żądanie Zamawiającego, korzystanie z usług w ramach Umowy o Korzystanie z Produktu rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienie od tejże umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wówczas Zamawiający ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Operatora w odniesieniu do, odpowiednio:
 1. Karty MultiSport wydanej dla Pracownika oraz Kart MultiSport wydanych dla Osób dodatkowych; lub
 2. Usługi MultiLife udostępnionej dla Pracownika oraz Usług MultiLife udostępnionych dla Osób dodatkowych;

do chwili odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu, w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej z tytułu korzystania z usług określonych w Programie MultiSport lub Programie MultiLife za każdy dzień korzystania z Usług przez Zamawiającego lub Użytkowników będących Osobami dodatkowymi. Operator Platformy ma prawo potrącić powyższą należność z kwoty stanowiącej zwrot świadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

Załącznik nr 4

Zasady dotyczące aplikacji mobilnej MultiSport

§ 1. Definicje. Postanowienia ogólne

 1. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
 1. Dokument tożsamości – dokument, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość Użytkownika, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy), organ samorządu zawodowego (legitymacje służbowe), szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę artystyczną (legitymacje szkolne) lub szkoły wyższe (legitymacje studenckie). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Przez Dokument tożsamości przyjmuje się również okazanie ekranu urządzenia mobilnego Użytkownika zawierającego dane osobiste tego Użytkownika wyświetlone za pomocą funkcji mTożsamość dostępnej w aplikacji mObywatel,
 2. Dziecko – dziecko Pracownika w wieku do ukończenia 15 lat,
 3. Karta Kids - Karta wydana przez Benefit Systems dla Dziecka, tj. Karta MultiSport Kids, Karta MultiSport Kids Aqua, Karta MultiSport Plus Dziecko, Karta MultiSport Classic Dziecko, Karta MultiActive Dziecko, Karta MultiActive Kids, Karta MultiSport Classic Kids, Karta MultiSport Light Kids lub Karta MultiSport Light Dziecko,
 4. Karta Student - Karta wydana przez Benefit Systems dla Młodzieży,
 5. Młodzież - dziecko Pracownika w wieku od 16 do 26 lat,
 6. Obiekt - obiekt, w którym świadczone są usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu MultiSport,
 7. Potwierdzona Tożsamość – funkcjonalność Aplikacji potwierdzająca weryfikację tożsamości Użytkownika.
 1. Aplikację można pobrać ze sklepu z aplikacjami właściwego dla danego urządzenia mobilnego, w tym ze sklepu GooglePlay, Huawei AppGallery lub AppStore.
 2. Z Aplikacji można korzystać jako niezarejestrowany albo zarejestrowany Usługobiorca.
 3. Z Aplikacji jako niezarejestrowany Usługobiorca może korzystać każdy, kto pobierze Aplikację na swoje urządzenie mobilne.
 4. Dostęp do usług w ramach Aplikacji jest możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Usługobiorców, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport (z zastrzeżeniem usług opisanych w § 3 ust. 1 i 2 poniżej).

§ 2. Wymagania techniczne

 1. Pobranie Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego (telefonu komórkowego lub tabletu) z dostępem do sieci Internet.
 2. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego (telefonu komórkowego lub tabletu) z systemem Android lub iOS w wersji systemu co najmniej: Android wersja 8.0, iOS wersja 14.0 oraz połączenia z siecią Internet.
 3. Techniczne środki ochrony zapewniane w ramach Aplikacji obejmują:
  1. szyfrowanie połączenia API z wykorzystaniem SSL,
  2. autoryzację z wykorzystaniem serwera OAuth.
 4. Benefit Systems oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Usługobiorcy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Benefit Systems nigdy nie zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3. Funkcjonalności

 1. Dla niezarejestrowanych Usługobiorców Aplikacja umożliwia wyszukiwanie Obiektów oraz udostępnianie Aplikacji innym Usługobiorcom, jak również Usługobiorcy mogą przeglądać wybrane treści m.in. informacje o Programie MultiSport, dane kontaktowe i FAQ.
 2. Zarejestrowany i zalogowany w Aplikacji Usługobiorca może korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych dla niezarejestrowanych Usługobiorców oraz z następujących funkcjonalności dostępnych tylko dla zalogowanych Usługobiorców:
   1. Konto Usługobiorcy,
   2. ocenianie Aplikacji i pozostawianie komentarzy o Aplikacji w module dodatkowym „Oceń aplikację”,
   3. inne usługi opisane w Aplikacji dla zalogowanych Usługobiorców.
 3. Zarejestrowany i zalogowany w Aplikacji Usługobiorca, który posiada aktywną Kartę MultiSport, może korzystać z funkcjonalności wymienionych w ust. 1 - 2 powyżej a ponadto z:
 1. dostępu do kontentu video,
 2. dodawania wyszukanych w wyszukiwarce Obiektów do kategorii „Ulubione” oraz opiniowania odbytych przez Użytkownika wizyt w Obiektach,
 3. dopinania do Konta Usługobiorcy Mobilnej Karty Kids - funkcjonalność dostępna wyłącznie dla Usługobiorców będących Pracownikami,
 4. udostępniania Mobilnej Karty Kids innym zarejestrowanym w Aplikacji Usługobiorcom (z wyłączeniem innych Użytkowników Kart Kids) - funkcjonalność dostępna wyłącznie dla Usługobiorców będących Pracownikami,
 5. Potwierdzonej Tożsamości,
 6. innych usług opisanych w Aplikacji dla zalogowanych Usługobiorców, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport.
 1. Aplikacja przy wyszukiwaniu Obiektów posiada funkcjonalność geolokalizacji. Funkcjonalność geolokalizacji domyślnie jest wyłączona. Usługobiorca może samodzielnie aktywować geolokalizację poprzez udzielenie zgody na zapisanie położenia urządzenia mobilnego. Geolokalizacja nie jest niezbędna od korzystania z wyszukiwarki.
 2. [dopięcie do Konta Usługobiorcy Mobilnej Karty Kids] Usługobiorca będący Pracownikiem może dopiąć do swojego Konta wyłącznie tę Kartę Kids, która została wydana dla Dziecka zgłoszonego do Programu MultiSport przez tego Usługobiorcę. Po potwierdzeniu dopięcia, Mobilna Karta Kids będzie widoczna na Koncie Usługobiorcy jako Mobilna Karta dodatkowa.
 3. [udostepnienie Mobilnej Karty Kids innym zarejestrowanym w Aplikacji Usługobiorcom (z wyłączeniem innych Użytkowników Karty Kids)] Po dopięciu do swojego Konta Mobilnej Karty Kids, Usługobiorca będący Pracownikiem może skorzystać z funkcjonalności polegającej na udostepnieniu Mobilnej Karty Kids innym zarejestrowanym w Aplikacji Usługobiorcom (w tym Użytkownikom Karty Student, ale z wyłączeniem innych Użytkowników Karty Kids). Po potwierdzeniu dopięcia, Mobilna Karta Kids będzie widoczna na Koncie Usługobiorcy jako Mobilna Karta dodatkowa. W przypadku udostępnienia Mobilnej Karty Kids Użytkownikowi Karty Student w wieku do ukończenia 18 lat, podczas wizyty w Obiekcie Użytkownik Karty Student oraz Użytkownik Karty Kids powinni zgłosić w recepcji Obiektu (za wyjątkiem Obiektu basenowego), że są osobami niepełnoletnimi oraz przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na wizytę, zgodnie z warunkami obowiązującymi w Obiekcie.
 4. [Potwierdzona Tożsamość] W celu uzyskania Potwierdzonej Tożsamości Usługobiorca powinien przeprowadzić proces weryfikacji swojej tożsamości w następujący sposób:
 1. Usługobiorca powinien załadować z pamięci urządzenia mobilnego do Aplikacji swoje zdjęcie, a następnie,
 2. Usługobiorca powinien okazać w Obiekcie Dokument tożsamości oraz Aplikację ze zdjęciem, o którym mowa w pkt a) powyżej, wraz z wygenerowanym w obecności personelu Obiektu kodem QR lub numerem token służącym do potwierdzania tożsamości. Po potwierdzeniu tożsamości w Obiekcie, Usługobiorca uzyskuje status Usługobiorcy o tożsamości zweryfikowanej w Aplikacji, co zostanie automatycznie oznaczone w Aplikacji adnotacją „Potwierdzona” na Koncie Usługobiorcy w Aplikacji,
 3. weryfikację tożsamości Dziecka może przeprowadzić zarówno Usługobiorca, który zgłosił Dziecko do Programu MultiSport, jak i Usługobiorca, któremu została udostępniona Mobilna Karta Kids tego Dziecka. W każdym przypadku do weryfikacji tożsamości Dziecka jest niezbędne okazanie w Obiekcie Dokumentu tożsamości Dziecka (co nie ma zastosowania w przypadku Dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym),
 4. Usługobiorca może przeprowadzić weryfikację tożsamości w większości Obiektów; w celu potwierdzenia, czy dany Obiekt przeprowadza weryfikację tożsamości, Usługobiorca powinien przed wizytą w Obiekcie sprawdzić to na stronie internetowej www.benefitsystems.pl/MultiSport/ w wyszukiwarce Obiektów lub w Aplikacji w zakładce „Wyszukaj”.
 1. W przypadku, jeżeli Usługobiorca zweryfikuje swoją tożsamość w Aplikacji i uzyska Potwierdzoną Tożsamość, nie może samodzielnie na danym urządzeniu mobilnym zmienić zdjęcia (o którym mowa w ust. 8 pkt a) przez czas blokady zmiany zdjęcia (wskazany w Aplikacji). W tym czasie Usługobiorca może zmienić zdjęcie na danym urządzeniu mobilnym kontaktując się z Benefit Systems na adres: bok@benefitsystems.pl.
 2. Potwierdzona Tożsamość jest ważna wyłącznie na danym urządzeniu mobilnym. W przypadku zmiany urządzenia mobilnego lub korzystania z kilku urządzeń, Usługobiorca powinien ponownie dokonać weryfikacji tożsamości na nowym (kolejnym) urządzeniu.
 3. Usługobiorca może otrzymywać powiadomienia Push, tj. krótkie wiadomości wyświetlające się bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego Usługobiorcy w czasie, w którym Usługobiorca korzysta lub nie korzysta z Aplikacji, zawierające wiadomości administracyjne (np. informacje o udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenie Usługobiorcy, o zmianie Regulaminu, itd.). W przypadku, jeżeli Usługobiorca wyrazi na to zgodę, może otrzymywać powiadomienia Push, wyświetlające się bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego Usługobiorcy w czasie, w którym Usługobiorca korzysta lub nie korzysta z Aplikacji, zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych dla posiadaczy Karty, w tym informacje dotyczące produktów i usług własnych Benefit Systems oraz produktów i usług kontrahentów Benefit Systems, którzy oferują dodatkowe benefity dla posiadaczy Karty (np. usługi dietetyczne, trenerskie, medyczno-ubezpieczeniowe, edukacyjno-rozwojowe). Usługobiorca może wyłączyć lub skonfigurować powiadomienia Push w ustawieniach Aplikacji.
 4. Aplikacja może umożliwiać Usługobiorcom korzystanie z dodatkowych usług opisanych w Aplikacji albo po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.

§ 4. Korzystanie z Mobilnej Karty oraz Potwierdzonej Tożsamości

 1. Z Mobilnej Karty i Potwierdzonej Tożsamości mogą korzystać wyłącznie zalogowani Usługobiorcy, którzy posiadają aktywną Kartę MultiSport.
 2. W celu skorzystania z usług Obiektu w ramach Programu MultiSport za pomocą Mobilnej Karty, konieczne jest:
   1. posiadanie przez tego Usługobiorcę aktywnej Karty MultiSport,
   2. zalogowanie Usługobiorcy w Aplikacji, a w przypadku Mobilnej Karty Kids – zalogowanie Dziecka do Konta Dziecka w Aplikacji albo dopięcie Mobilnej Karty Kids do Konta Usługobiorcy albo udostepnienie Mobilnej Karty Kids innemu Usługobiorcy,
   3. wygenerowanie Kodu QR lub numeru token przez Usługobiorcę,
 1. do wygenerowania Kodu QR lub numeru token potrzebne jest połączenie z siecią Internet,
 2. w przypadku jednak braku połączenia z siecią Internet, Usługobiorca może wygenerować Kod QR lub numer token działające w trybie offline. Na ekranie z wygenerowanym Kodem QR powinien pojawić się napis „Kod offline”. Możliwość skorzystania z Kodu QR lub numeru token offline Usługobiorca będzie miał w momencie, kiedy po raz pierwszy wygeneruje Kod QR lub numer token w trybie online, gdy ma dostęp do sieci Internet,
   1. okazanie ważnego Kodu QR lub ważnego numeru token do zeskanowania w Obiekcie wraz z:
 1. Dokumentem tożsamości, albo
 2. Potwierdzoną Tożsamością.

W większości Obiektów w celu skorzystania z usług dostępnych w Obiektach, Usługobiorca może okazać Mobilną Kartę z Potwierdzoną Tożsamością. W celu weryfikacji, czy dany Obiekt honoruje Mobilną Kartę z Potwierdzoną Tożsamością, Usługobiorca powinien przed wizytą w Obiekcie sprawdzić to na stronie internetowej www.benefitsystems.pl/MultiSport/ w wyszukiwarce Obiektów lub w Aplikacji w zakładce „Wyszukaj”,

   1. w przypadku braku możliwości wygenerowania Kodu QR lub numeru token w Aplikacji, Użytkownik może otrzymać Kod QR lub numer token wraz z informacjami niezbędnymi do skorzystania z usług Obiektu (imię i nazwisko Użytkownika, rodzaj i nr Karty, informację o statusie Potwierdzonej Tożsamości, a w przypadku jego wgrania do Aplikacja – zdjęcie Użytkownika) na adres e-mail Użytkownika stanowiący jego Login w Aplikacji.
 1. Kod QR lub numer token muszą zostać wygenerowane w Obiekcie, bezpośrednio przed skorzystaniem z usługi Obiektu.
 2. Kod QR oraz numer token są jednorazowe i mają określony czas trwania podany każdorazowo w Aplikacji.
 3. Anulowanie wizyty w Obiekcie wymaga wygenerowania odrębnego Kodu QR lub numeru token oraz przedstawienia ich pracownikowi Obiektu.
 4. Usługobiorca nie będzie mógł skorzystać z usług Obiektu w przypadku niespełnienia przesłanek opisanych w niniejszym Regulaminie, regulaminie Karty lub w zasadach działania Obiektu Partnera, określonych przez Partnera, a w szczególności:
 1. gdy dane na Karcie lub dane wyświetlone w Aplikacji na Mobilnej Karcie będą niezgodne z danymi z Dokumentu tożsamości;
 2. gdy Usługobiorca nie posiada ze sobą Karty i jednocześnie nie korzysta z Mobilnej Karty;
 3. gdy Usługobiorca nie posiada Dokumentu tożsamości i jednocześnie nie korzysta z Potwierdzonej Tożsamości w Aplikacji.
 1. Benefit Systems jest uprawniony do dezaktywowania Potwierdzonej Tożsamości lub zablokowania Usługobiorcy możliwości korzystania z Mobilnej Karty w następujących przypadkach:
  1. korzystania z Potwierdzonej Tożsamości lub Mobilnej Karty przez Usługobiorcę niezgodnie z Regulaminem, w szczególności, jeżeli Usługobiorca nie jest posiadaczem Karty lub jeżeli wgrał w Aplikacji w celu uzyskania Potwierdzonej Tożsamości zdjęcie innej osoby niż posiadacz Karty;
  2. uzasadnionego podejrzenia korzystania z Potwierdzonej Tożsamości lub Mobilnej Karty przez osoby nieuprawnione;
  3. korzystania z Potwierdzonej Tożsamości lub Mobilnej Karty w celu, który służy wyłącznie zmniejszeniu funkcjonalności Aplikacji poprzez celowe ograniczenie jej dostępności lub przeciążenie jej przepustowości;
  4. uzasadnionego podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek nieuprawnionych operacji związanych z korzystaniem z Potwierdzonej Tożsamości lub Mobilnej Karty.
 2. Korzystanie z Aplikacji, w tym z Mobilnej Karty albo usunięcie Konta w Aplikacji pozostaje bez wpływu na możliwość dalszego korzystania przez Usługobiorcę z Karty w wersji plastikowej z chipem.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy oraz – w przypadku dopięcia do Konta Usługobiorcy Mobilnej Karty Kids – Dziecka Usługobiorcy, jest Benefit Systems.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w zakładce Aplikacji „Zgody”, po uprzednim wybraniu opcji „Więcej”, a następnie opcji „Ustawienia”.

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Prowadzenie Konta

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Benefit Systems o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym / Aplikacji, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:


Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa

bok@benefitsystems.pl

Ja ………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o Prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym / Aplikacji: ……………………………….

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login w Serwisie Internetowym / Aplikacji……………………………………………………………

Załącznik nr 6

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Korzystanie z Karty MultiSport / Usługi MultiLife

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Korzystanie z Produktu, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:

Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa

bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z Karty MultiSport / Usługi MultiLife.

Imię i nazwisko Użytkownika: ………………………………………………………….
Adres e-mail, z którego założono konto na Platformie: ………………………………………………………………

Numer Karty MultiSport / Usługi MultiLife Użytkownika (w razie niedostarczenia Karty MultiSport / Usługi MultiLife Użytkownikowi pole pozostawić puste) …………………………………………………

ZAKRES ODSTĄPIENIA:

    1. rezygnacja z Karty MultiSport / Usługi MultiLife Pracownika : TAK*/NIE (proszę zaznaczyć właściwe):

* Zgodnie z Regulaminem, rezygnacja z Karty MultiSport / Usługi MultiLife Pracownika oznacza także rezygnację w zakresie wszystkich Kart / Produktów Osób dodatkowych.

lub

    1. rezygnacja z Karty MultiSport / Usługi MultiLife Osoby dodatkowej (osób towarzyszach, dzieci, młodzieży, seniorów) TAK/NIE* (proszę zaznaczyć właściwe):

Imię i nazwisko osoby dodatkowej: …………………………………………………………………….…

Imię i nazwisko osoby dodatkowej: …………………………………………………………………….…

Imię i nazwisko osoby dodatkowej: …………………………………………………………………….…

Imię i nazwisko osoby dodatkowej: …………………………………………………………………….…

Imię i nazwisko osoby dodatkowej: …………………………………………………………………….…

Imię i nazwisko osoby dodatkowej: …………………………………………………………………….…

Imię i nazwisko osoby dodatkowej: …………………………………………………………………….…

Imię i nazwisko osoby dodatkowej: …………………………………………………………………….…

* Zgodnie z Regulaminem, nie jest możliwe pozostawienie Kart / Produktów Osób dodatkowych w razie rezygnacji z Karty MultiSport / Usługi MultiLife Pracownika.

Nazwa pracodawcy Pracownika** …………………………………………………..

Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków** ………………………………………………

**Dane opcjonalne, ich podanie przyśpieszy rozpatrzenie zgłoszenia.

question-mark

Nie znalazłeś odpowiedz na pytanie?

Jeśli nadal masz trudności, skontaktuj się znami!

Infolinia

Wiadomość

bok@benefitsystems.pl