§1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).
  2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strefy Użytkownika Benefit Systems, służącej m.in. do informowania Użytkowników o promocjach i usługach dodatkowych, zapisywania się na wybrane zajęcia sportowo-rekreacyjne udostępniane okresowo, jak również określa zasady działania Programu Stażowego udostępnianego Użytkownikom w Strefie Użytkownika, w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika oraz korzyści, jakie wynikają z udziału w Programie Stażowym. Akceptacja Regulaminu jest konieczna dla korzystania ze Strefy Użytkownika.
  3. Aktualny Regulamin zamieszczany jest w odpowiedniej zakładce Strefy Użytkownika oraz na Stronie pod adresem: www.kartamultisport.pl/regulamin. Użytkownik może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób, w szczególności pobrać Regulamin ze Strony.
  4. Korzystanie z funkcji Strefy Użytkownika jest w pełni dobrowolne i wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnej Karty (lub Karty oczekującej na aktywację).
  5. Strefa Użytkownika może umożliwiać korzystanie z dodatkowych usług, po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi.
  6. Benefit zastrzega, że ilość miejsc na poszczególne zajęcia sportowo-rekreacyjne udostępniane okresowo za pośrednictwem Strefy Użytkownika w określonych terminach jest ograniczona. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń Użytkowników.

§2 Definicje

1.      Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

a)    Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

b)    Benefit – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 370919, NIP 8361676510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl,

c)    Karta - karta wydana przez Benefit uprawniająca do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport,

d)    Klient – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Benefit umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu MultiSport,

e)    Partner – podmiot świadczący użytkownikom Kart na podstawie umowy z Benefit usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu MultiSport, z których korzystanie możliwe jest za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości,

f)    Program MultiSport – zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit pod kątem potrzeb Klienta usług szczegółowo opisanych w umowie z Klientem dostępnych dla użytkowników Kart zgłoszonych przez Klienta, świadczonych przez Partnerów,

g)  Program Stażowy – program umożliwiający Użytkownikom otrzymanie od Benefit nagród z tytułu posiadania aktywnej Karty oraz aktywnego konta w Strefie Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

h)  Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,

i)    Strefa Użytkownika - zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu na stronie www.kartamultisport.pl oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu.

j)    Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kartamultisport.pl .

k)   Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada aktywną Kartę (lub Kartę oczekującą na aktywację) oraz zarejestrowała się w Strefie Użytkownika.

 

§3 Prawa i obowiązki Użytkownika

1.    Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strefy Użytkownika w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i z zachowaniem dobrych obyczajów, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Benefit.

2.    Zabronione jest w szczególności:

a)    dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających niniejszy Regulamin, przepisy prawa, ogólne zasady korzystania z sieci Internet lub dobre obyczaje,

b)    zamieszczanie w Strefie Użytkownika lub rozpowszechnianie przez nią szkodliwego oprogramowania (m. in. wirusów i trojanów) lub innych mechanizmów lub urządzeń mogących wywołać zakłócenie działania Strefy Użytkownika lub jej działanie niezgodne z Regulaminem,

c)    podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika.

3.    W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta ze Strefy Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, Benefit może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Strefę Użytkownika, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

4.    Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Benefit w sposób określony w § 8 ust. 1 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

5.    Benefit oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Benefit nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Strefy Użytkownika.

 

§4 Wymagania techniczne

1.    Korzystanie ze Strefy Użytkownika wymaga korzystania z urządzenia z dostępem do sieci Internet.

2.    Korzystanie ze Strefy Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    zastosowania przeglądarek: Chrome 49.x, Chrome Mobile 44.x, Firefox 51.x, Opera 43.x, MSIE 11.x, Microsoft Edge 14.x, WebKit Mobile 10.x lub nowszych

b)    zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Acrobat Reader do poprawnego otwierania plików w formacie PDF

c)    strona internetowa jest w pełni responsywna.

3.    Przy korzystaniu przez Użytkownika z dodatkowych usług lub funkcjonalności Strefy Użytkownika możliwe jest obowiązywanie dodatkowych wymogów technicznych, które zostaną opisane w odrębnych regulaminach.

 

§5 Rejestracja i logowanie

1.    Do korzystania ze Strefy Użytkownika konieczna jest rejestracja Użytkownika.

2.    Rejestracja Użytkownika wymaga podania w formularzu rejestracyjnym danych osobowych: adresu e-mail oraz numeru Karty.

3.    Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.

4.    Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą.

5.    Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.

6.    Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia hasła zawierającego minimum 6 znaków, w tym małe i duże litery.

7.    Rejestracja w Strefie Użytkownika oraz założenie konta nie są możliwe bez spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w ust. 2-6 niniejszego paragrafu.

8.    W sytuacji, gdy Użytkownikiem jest dziecko w wieku do 13 lat, czynności rejestracji na Strefie Użytkownika w imieniu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.

9.    Po dokonaniu rejestracji i podaniu loginu oraz hasła (lub wykorzystaniu danych logowania Użytkownika w serwisie Facebook) oraz po kliknięciu w ciągu 48 godzin w link przesłany na adres e-mail Użytkownika w celu potwierdzenia rejestracji konta, Użytkownik pozostaje zalogowany w Strefie Użytkownika.

10.  Aby korzystać z funkcjonalności Strefy Użytkownika Użytkownik musi być zalogowany.

11.  W zakładce „Profil” Strefy Użytkownika znajdują się dane Użytkownika przetwarzane przez Benefit na potrzeby prowadzenia konta w Strefie Użytkownika tj. imię i nazwisko, numer i rodzaj Karty, status Karty (aktywna lub nieaktywna) oraz adres e-mail, które zostały uzupełnione podczas rejestracji profilu.

12.  Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany hasła.

13.  Użytkownik w razie zmiany numeru Karty powinien wpisać nowy numer Karty w odpowiedniej zakładce na Stronie, celem dalszego korzystania ze Strefy Użytkownika.

14.  Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności  uprawdopodobniających, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Benefit, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego konta.

15.  W razie utraty przez Kartę statusu karty aktywnej, nastąpi zablokowanie dostępu do promocji i usług dodatkowych i wstrzymuje się naliczanie czasu w Programie Stażowym.

§6 Zasady działania Programu Stażowego

1.    Każdy Użytkownik po założeniu konta w Strefie Użytkownika automatycznie bierze udział w Programie Stażowym.

2.    Użytkownikom, w zależności od długości czasu posiadania konta w Strefie Użytkownika wraz z aktywną Kartą, będą przysługiwały nagrody zgodnie z następującymi zasadami:

a)    pierwsza nagroda będzie przysługiwała Użytkownikowi po 4 (czterech) miesiącach posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą,

b)    druga nagroda będzie przysługiwała Użytkownikowi po 9 (dziewięciu) miesiącach posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą,

c)    trzecia nagroda będzie przysługiwała Użytkownikowi po 12 (dwunastu) miesiącach posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą,

d)    czwarta i kolejne nagrody będą przysługiwały Użytkownikowi po upływie kolejnych 3 (trzech) miesięcy posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą.

3.    Każdorazowo odbiór nagrody będzie możliwy przez 2 (dwa) tygodnie od chwili przyznania nagrody Użytkownikowi przez Benefit. Po upływie 2 (dwóch) tygodni nieodebrana przez Użytkownika nagroda przepada.

4.    Użytkownik otrzyma informację o przyznaniu nagrody przez Benefit poprzez zamieszczenie informacji w dedykowanej zakładce w Strefie Użytkownika.

5.    Odbiór nagrody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru oraz jego akceptację przez Użytkownika. W przypadku nagrody w postaci elektronicznej (np. kod rabatowy, link do audiobook’a, link do usługi dodatkowej, voucher), Użytkownik ma możliwość pobrania nagrody i zapisania jej w pamięci urządzenia, na którym jest uruchomiona Strefa Użytkownika. W przypadku nagrody w postaci rzeczowej, Benefit poinformuje Użytkownika o sposobie jej odbioru.

6.    Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

§7 Dane osobowe

1.    Benefit pełni funkcję administratora danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne dla funkcjonowania i korzystania ze Strefy Użytkownika. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@benefitsystems.pl.

  1. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi oraz na podstawie uzasadnionego interesu Benefit, którym jest:

a)    marketing bezpośredni polegający na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Benefit oraz mający na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji, prowadzenie analiz i statystyk,

b)    dostosowanie Strefy Użytkownika do potrzeb Użytkownika,

c)    zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Benefit drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

  1. Benefit będzie przechowywać dane Użytkowników przez następujące okresy:

a)    w celu świadczenia usługi - przez okres trwania umowy o korzystanie ze Strefy Użytkownika,

b)    w celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji konta na Strefie Użytkownika lub zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze,

c)    w celach podatkowych i rachunkowych - w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

  1. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje:

a)  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

c)   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

d)  prawo do przenoszenia danych,

e)  prawo dostępu do danych,

f)    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

g)  prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

h)  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

i)    prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Benefit Systems danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Benefit lub z inspektorem ochrony danych Benefit pod adresem iod@benefitsystems.pl.

5.    Benefit chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Gromadzone dane osobowe Użytkowników traktowane są jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Benefit, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

6.    Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmiotom wspierającym, wykonującym usługi audytowe, wspomagającym obsługę Użytkowników np. Infolinii, wspierającym działania marketingowe oraz organom publicznym. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez Benefit.

7.    Dane osobowe są podawane przez Użytkownika w odpowiednich formularzach podczas rejestracji w Strefie Użytkownika. Formularze zawierają informacje o zakresie danych niezbędnych dla funkcjonowania Strefy Użytkownika.

8.    Formularze mogą dawać Użytkownikowi możliwość wyrażenia dobrowolnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych również w innych celach lub przez inne podmioty niż wskazane w ust. 1 oraz zgód na marketing elektroniczny.

9.    Strefa Użytkownika może używać plików cookies (tzw. ciasteczek). Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w Polityce w sprawie plików cookies, zamieszczonej  na Stronie pod adresem: https://www.kartamultisport.pl/polityka-cookies/.

 

§8 Prawa własności intelektualnej

1.    Poprzez korzystanie ze Strefy Użytkownika lub akceptację niniejszego regulaminu na Użytkownika nie zostają przenoszone jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Strefy Użytkownika lub jej jakiejkolwiek części.

2.    Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Strefie Użytkownika, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Strefy Użytkownika treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Benefit lub podmiotom, z którymi Benefit zawarł stosowne umowy.

3.    Wykorzystanie treści może odbywać się wyłączenie na podstawie wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej przez Benefit.

 

§9 Kontakt i reklamacje

1.    Użytkownik może zgłaszać uwagi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Strefy Użytkownika na adres: bok@benefitsystems.pl lub za pomocą odrębnej zakładki w Strefie Użytkownika, jeśli taka zostanie udostępniona. W zgłoszeniu Użytkownik powinien wskazać swój login oraz opis zaistniałego problemu.

2.    Benefit może zadać Użytkownikowi dodatkowe pytania w celu właściwego rozpatrzenia zgłaszanych uwag.

3.    Benefit rozpatruje zgłoszone uwagi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie.

 

§10 Odpowiedzialność

1.    Benefit nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Strefy Użytkownika, które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Użytkownika lub niekompatybilnością innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu.

2.    Benefit nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet lub zewnętrznych stron www nieprowadzonych przez Benefit.

3.    Niezależnie od ust. 1 i 2, Benefit czyni należyte starania, aby zapewnić działanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności Strefy Użytkownika, w szczególności poprzez bieżącą naprawę usterek i należyte utrzymywanie zewnętrznych stron www. nieprowadzonych przez Benefit.

4.    Benefit nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Benefit, których Benefit nie mogła racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Strefy Użytkownika.

5.    Benefit jest uprawniony do przerw w działaniu Strefy Użytkownika, jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Benefit, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w Strefie Użytkownika.

6.    Benefit nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do zapisów Regulaminu oraz regulaminów usług świadczonych przez Partnerów w ramach Programu czy regulaminów usług dodatkowych dostępnych dla Użytkowników, prezentowanych w Strefie Użytkownika.

7.    Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych w ramach Programu oraz usług dodatkowych prezentowanych w Strefie Użytkownika stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

 

§11 Zmiana i wypowiedzenie Regulaminu

1.    Z ważnych przyczyn, za jakie uznaje się w szczególności:

a.    zmianę, a w szczególności poszerzenie zakresu funkcjonalności Strefy Użytkownika,

b.    zmianę charakterystyki istniejących funkcjonalności Strefy Użytkownika,

c.     zmianę zasad funkcjonowania Programu Stażowego,

Benefit zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

2.    O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-mail lub/i dodatkowego komunikatu dostępnego po zalogowaniu się do Strefy Użytkownika. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Strefy Użytkownika oraz na Stronie.

3.    Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Użytkownik nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub nie wypowie Regulaminu w najbliższym terminie wypowiedzenia po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu na Stronie.

4.    Użytkownikowi służy prawo do odstąpienia od umowy (Regulaminu) zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zm.) w terminie 14 dni od daty jego akceptacji. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres bok@benefitsystems.pl. Wzór formularza odstąpienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5.    Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zwracając się do Benefit z wnioskiem o usunięcie jego konta w Strefie Użytkownika.

6.    Benefit zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług w ramach Strefy Użytkownika. W takim wypadku wszyscy zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomienia mailowo z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§12 Postanowienia końcowe

1.    Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2.    Użytkownik ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez mediację, za zgodą Benefit (szczegóły znajdziesz na: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

3.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

4.    Załącznikiem będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka w sprawie plików cookies, dostępna na Stronie pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/Cookies.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Strefy Użytkownika Benefit Systems

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Benefit Systems o prowadzenie konta w Strefie Użytkownika, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:


Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o prowadzenie konta w Strefie Użytkownika.

Imię i nazwisko Użytkownika ………………………………………………………….
adres e-mail (login) ………………………………………………………………

Numer Karty  …………………………………………………

 

Powyższe nie dotyczy rezygnacji z karty MultiSport.

Phone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej