REGULAMIN
STREFY MULTISPORT BENEFIT SYSTEMS

 

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030). 
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Strefy Użytkownika Benefit Systems, służącej m.in. do informowania Użytkowników o promocjach i usługach dodatkowych, zapisywania się na wybrane zajęcia sportowo-rekreacyjne udostępniane okresowo, jak również określa zasady działania Programu Stażowego udostępnianego Użytkownikom w Strefie Użytkownika, w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika oraz korzyści, jakie wynikają z udziału w Programie Stażowym. Akceptacja Regulaminu jest konieczna dla korzystania ze Strefy Użytkownika.
 3. Aktualny Regulamin zamieszczany jest w odpowiedniej zakładce Strefy Użytkownika oraz na Stronie pod adresem: www.kartamultisport.pl/regulamin. Użytkownik może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób, w szczególności pobrać Regulamin ze Strony.
 4. Korzystanie z funkcji Strefy Użytkownika jest w pełni dobrowolne i wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnej Karty (lub Karty oczekującej na aktywację).
 5. Strefa Użytkownika może umożliwiać korzystanie z dodatkowych usług, po zaakceptowaniu odrębnego regulaminu danej usługi. 
 6. Benefit zastrzega, że ilość miejsc na poszczególne zajęcia sportowo-rekreacyjne udostępniane okresowo za pośrednictwem Strefy Użytkownika w określonych terminach jest ograniczona. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń Użytkowników.

 

§ 2 Definicje
 1. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
  2. Benefit – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 370919, NIP 8361676510, REGON 750721670, e-mail: bok@benefitsystems.pl, 
  3. Karta - karta wydana przez Benefit uprawniająca do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport,
  4. Klient – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Benefit umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu MultiSport,
  5. Partner – podmiot świadczący użytkownikom Kart na podstawie umowy z Benefit usługi sportowo-rekreacyjne w ramach Programu MultiSport, z których korzystanie możliwe jest za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości,
  6. Program MultiSport – zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit pod kątem potrzeb Klienta usług szczegółowo opisanych w umowie z Klientem dostępnych dla użytkowników Kart zgłoszonych przez Klienta, świadczonych przez Partnerów,
  7. Program Stażowy – program umożliwiający Użytkownikom otrzymanie od Benefit nagród z tytułu posiadania aktywnej Karty oraz aktywnego konta w Strefie Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  8. Regulamin oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,
  9. Strefa Użytkownika - zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu na stronie www.kartamultisport.pl oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu.
  10. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kartamultisport.pl .
  11. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada aktywną Kartę (lub Kartę oczekującą na aktywację) oraz zarejestrowała się w Strefie Użytkownika.

 

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strefy Użytkownika w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i z zachowaniem dobrych obyczajów, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Benefit.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  1. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających niniejszy Regulamin, przepisy prawa, ogólne zasady korzystania z sieci Internet lub dobre obyczaje,
  2. zamieszczanie w Strefie Użytkownika lub rozpowszechnianie przez nią szkodliwego oprogramowania (m. in. wirusów i trojanów) lub innych mechanizmów lub urządzeń mogących wywołać zakłócenie działania Strefy Użytkownika lub jej działanie niezgodne z Regulaminem,
  3. podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta ze Strefy Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, Benefit może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Strefę Użytkownika, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Benefit w sposób określony w § 8 ust. 1 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Benefit oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Benefit nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Strefy Użytkownika.

 

§ 4 Wymagania techniczne
 1. Korzystanie ze Strefy Użytkownika wymaga korzystania z urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 2. Korzystanie ze Strefy Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek: Chrome 49.x, Chrome Mobile 44.x, Firefox 51.x, Opera 43.x, MSIE 11.x, Microsoft Edge 14.x, WebKit Mobile 10.x lub nowszych 
  2. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Acrobat Reader do poprawnego otwierania plików w formacie PDF
  3. strona internetowa jest w pełni responsywna.
 3. Przy korzystaniu przez Użytkownika z dodatkowych usług lub funkcjonalności Strefy Użytkownika możliwe jest obowiązywanie dodatkowych wymogów technicznych, które zostaną opisane w odrębnych regulaminach.

 

§ 5 Rejestracja i logowanie
 1. Do korzystania ze Strefy Użytkownika konieczna jest rejestracja Użytkownika.
 2. Rejestracja Użytkownika wymaga podania w formularzu rejestracyjnym danych osobowych: adresu e-mail oraz numeru Karty. 
 3. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.
 4. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą.
 5. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia hasła zawierającego minimum 6 znaków, w tym małe i duże litery.
 7. Rejestracja w Strefie Użytkownika oraz założenie konta nie są możliwe bez spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w ust. 2-6 niniejszego paragrafu.
 8. W sytuacji, gdy Użytkownikiem jest dziecko w wieku do 13 lat, czynności rejestracji na Strefie Użytkownika w imieniu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 9. Po dokonaniu rejestracji i podaniu loginu oraz hasła (lub wykorzystaniu danych logowania Użytkownika w serwisie Facebook) oraz po kliknięciu w ciągu 48 godzin w link przesłany na adres e-mail Użytkownika w celu potwierdzenia rejestracji konta, Użytkownik pozostaje zalogowany w Strefie Użytkownika.
 10. Aby korzystać z funkcjonalności Strefy Użytkownika Użytkownik musi być zalogowany.
 11. W zakładce „Profil” Strefy Użytkownika znajdują się dane Użytkownika przetwarzane przez Benefit na potrzeby prowadzenia konta w Strefie Użytkownika tj. imię i nazwisko, numer i rodzaj Karty, status Karty (aktywna lub nieaktywna) oraz adres e-mail, które zostały uzupełnione podczas rejestracji profilu.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany hasła.
 13. Użytkownik w razie zmiany numeru Karty powinien wpisać nowy numer Karty w odpowiedniej zakładce na Stronie, celem dalszego korzystania ze Strefy Użytkownika.
 14. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności  uprawdopodobniających, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Benefit, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego konta.
 15. W razie utraty przez Kartę statusu karty aktywnej, nastąpi zablokowanie dostępu do promocji i usług dodatkowych i wstrzymuje się naliczanie czasu w Programie. Stażowym.

 

§ 6 Zasady działania Programu Stażowego
 1. Każdy Użytkownik po założeniu konta w Strefie Użytkownika automatycznie bierze udział w Programie Stażowym.
 2. Użytkownikom, w zależności od długości czasu posiadania konta w Strefie Użytkownika wraz z aktywną Kartą, będą przysługiwały nagrody zgodnie z następującymi zasadami:
  1. pierwsza nagroda będzie przysługiwała Użytkownikowi po 4 (czterech) miesiącach posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą,
  2. druga nagroda będzie przysługiwała Użytkownikowi po 9 (dziewięciu) miesiącach posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą,
  3. trzecia nagroda będzie przysługiwała Użytkownikowi po 12 (dwunastu) miesiącach posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą,
  4. czwarta i kolejne nagrody będą przysługiwały Użytkownikowi po upływie kolejnych 3 (trzech) miesięcy posiadania konta w Strefie Użytkownika z aktywną Kartą.
 3. Każdorazowo odbiór nagrody będzie możliwy przez 2 (dwa) tygodnie od chwili przyznania nagrody Użytkownikowi przez Benefit. Po upływie 2 (dwóch) tygodni nieodebrana przez Użytkownika nagroda przepada.
 4. Użytkownik otrzyma informację o przyznaniu nagrody przez Benefit poprzez zamieszczenie informacji w dedykowanej zakładce w Strefie Użytkownika.
 5. Odbiór nagrody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru oraz jego akceptację przez Użytkownika. W przypadku nagrody w postaci elektronicznej (np. kod rabatowy, link do audiobook’a, link do usługi dodatkowej, voucher), Użytkownik ma możliwość pobrania nagrody i zapisania jej w pamięci urządzenia, na którym jest uruchomiona Strefa Użytkownika. W przypadku nagrody w postaci rzeczowej, Benefit poinformuje Użytkownika o sposobie jej odbioru.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

§ 7 Dane osobowe
 1. Benefit pełni funkcję administratora danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922), w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne dla funkcjonowania i korzystania ze Strefy Użytkownika.
 2. Dane osobowe są podawane przez Użytkownika w odpowiednich formularzach podczas rejestracji w Strefie Użytkownika. Formularze zawierają informacje o zakresie danych niezbędnych dla funkcjonowania Strefy Użytkownika.
 3. Formularze mogą dawać Użytkownikowi możliwość wyrażenia dobrowolnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych również w innych celach lub przez inne podmioty niż wskazane w ust. 1 oraz zgód na marketing elektroniczny. Benefit zastrzega sobie również możliwość uzależnienia dostępu Użytkownika do usług dodatkowych prezentowanych na Strefie Użytkownika od wyrażenia przez Użytkownika zgód, o których mowa w poprzednim zdaniu. 
 4. Strefa Użytkownika może używać plików cookies (tzw. ciasteczek). Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w Polityce w sprawie plików cookies, zamieszczonej  na Stronie pod adresem: https://www.kartamultisport.pl/polityka-cookies/.

 

§ 8 Prawa własności intelektualnej
 1. Poprzez korzystanie ze Strefy Użytkownika lub akceptację niniejszego regulaminu na Użytkownika nie zostają przenoszone jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Strefy Użytkownika lub jej jakiejkolwiek części.
 2. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Strefie Użytkownika, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Strefy Użytkownika treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Benefit lub podmiotom, z którymi Benefit zawarł stosowne umowy.
 3. Wykorzystanie treści może odbywać się wyłączenie na podstawie wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej przez Benefit.

 

§ 9 Kontakt i reklamacje
 1. Użytkownik może zgłaszać uwagi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Strefy Użytkownika na adres: bok@benefitsystems.pl lub za pomocą odrębnej zakładki w Strefie Użytkownika, jeśli taka zostanie udostępniona. W zgłoszeniu Użytkownik powinien wskazać swój login oraz opis zaistniałego problemu.
 2. Benefit może zadać Użytkownikowi dodatkowe pytania w celu właściwego rozpatrzenia zgłaszanych uwag.
 3. Benefit rozpatruje zgłoszone uwagi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie.

 

§ 10 Odpowiedzialność
 1. Benefit nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Strefy Użytkownika, które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Użytkownika lub niekompatybilnością innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu.
 2. Benefit nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet lub zewnętrznych stron www nieprowadzonych przez Benefit. 
 3. Niezależnie od ust. 1 i 2, Benefit czyni należyte starania, aby zapewnić działanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności Strefy Użytkownika, w szczególności poprzez bieżącą naprawę usterek i należyte utrzymywanie zewnętrznych stron www. nieprowadzonych przez Benefit.
 4. Benefit nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Benefit, których Benefit nie mogła racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Strefy Użytkownika.
 5. Benefit jest uprawniony do przerw w działaniu Strefy Użytkownika, jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Benefit, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w Strefie Użytkownika.
 6. Benefit nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do zapisów Regulaminu oraz regulaminów usług świadczonych przez Partnerów w ramach Programu czy regulaminów usług dodatkowych dostępnych dla Użytkowników, prezentowanych w Strefie Użytkownika.
 7. Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych w ramach Programu oraz usług dodatkowych prezentowanych w Strefie Użytkownika stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

 

§ 11 Zmiana i wypowiedzenie Regulaminu
 1. Z ważnych przyczyn, za jakie uznaje się w szczególności:
  1. zmianę, a w szczególności poszerzenie zakresu funkcjonalności Strefy Użytkownika,
  2. zmianę charakterystyki istniejących funkcjonalności Strefy Użytkownika,
  3. zmianę zasad funkcjonowania Programu Stażowego,

  Benefit zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-mail lub/i dodatkowego komunikatu dostępnego po zalogowaniu się do Strefy Użytkownika. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Strefy Użytkownika oraz na Stronie.
 3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Użytkownik nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub nie wypowie Regulaminu w najbliższym terminie wypowiedzenia po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu na Stronie.
 4. Użytkownikowi służy prawo do odstąpienia od umowy (Regulaminu) zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zm.) w terminie 14 dni od daty jego akceptacji. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres bok@benefitsystems.pl. Wzór formularza odstąpienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zwracając się do Benefit z wnioskiem o usunięcie jego konta w Strefie Użytkownika.
 6. Benefit zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług w ramach Strefy Użytkownika. W takim wypadku wszyscy zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomienia mailowo z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 12 Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 2. Użytkownik ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez mediację, za zgodą Benefit (szczegóły znajdziesz na: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). 
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 4. Załącznikiem będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka w sprawie plików cookies, dostępna na Stronie pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/Cookies. 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Strefy Użytkownika Benefit Systems

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Benefit Systems o prowadzenie konta w Strefie Użytkownika, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:


Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o prowadzenie konta w Strefie Użytkownika.

Imię i nazwisko Użytkownika ………………………………………………………….
adres e-mail (login) ………………………………………………………………

Numer Karty  …………………………………………………

Phone

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując wizytę na stronie wyrażasz zgodę na postanowienia naszej Polityki odnośnie plików cookies. Dowiedz się więcej