Jak to działa

1. Odbierz od pracodawcy kartę sportową

Pamiętaj, że karta sportowa jest imienna i należy ją podpisać.

2. Wybierz rodzaj aktywności

Kluby fitness, siłownie i baseny dostępne w ramach usługi możesz znaleźć w wyszukiwarce obiektów sportowych

3. Potwierdź wizytę w klubie

Podstawą do skorzystania z usługi jest okazanie imiennej karty sportowej.

DATA AKTYWACJI KARTY

Sprawdź datę aktywacji swojej karty

Wpisz numer swojej karty sportowej (bez spacji)

Multisport Card front Multisport Card back

Dostępne aktywności

Korzyści

Szeroka oferta aktywności

Ponad 25 zajęć oraz dyscyplin sportowych do wyboru.

Najlepsze obiekty sportowe

4000 obiektów sportowych w 650 miastach Polski.

 

 

Wolność wyboru

Swoboda działania. Grafik oraz intensywność treningów dopasowany do możliwości i potrzeb Użytkownika.

 

 

Lepsze samopoczucie

Zdrowe i aktywne życie. Karta sportowa gwarantuje lepsze samopoczucie oraz motywację do działania.

Najczęściej zadawane pytania

Program MultiSport Plus skierowany jest do firm zatrudniających min. 10 pracowników. Nie prowadzimy sprzedaży kart MultiSport dla osób indywidualnych.

Koszt jednostkowy karty jest uzależniony od liczby pracowników przystępujących do programu oraz od sposobu finansowania Programu MultiSport.

Karta jest aktywna od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, za który została opłacona. Nie trzeba jej aktywować.

Zgłoś zagubienie karty w Dziale HR swojej firmy. Jeśli karta była zamawiana i opłacana za pośrednictwem platformy internetowej, możesz zamówić duplikat karty na stronie platformy. Nowa karta zostanie dostarczona w ciągu 3-5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

 

Aby sprawdzić, czy karta jest aktywna, skontaktuj się w tym celu z Działem HR swojego pracodawcy. Jeżeli masz nową kartę, możesz sprawdzić to również na www.kartamultisport.pl/karta

Nasz program jest skierowany tylko do firm. W tej chwili nie mamy oferty dla osób indywidualnych. Nie ma możliwości opłacania karty prywatnie bez pośrednictwa pracodawcy.

 

Nie ma możliwości zamówienia kart dla osoby towarzyszącej i kart dla dzieci, jeśli nie posiada się karty pracowniczej.

 

Karta nie może być przekazywana osobom trzecim. Karta jest imienna i przypisana do konkretnej osoby.

 

Możliwość korzystania z usług uzależniona jest od typu karty:

Karta MultiSport Plus zapewnia nielimitowany* dostęp do usług.

Karta MultiSport Classic to 30 wejść w ciągu miesiąca. Z karty możesz skorzystać raz dziennie.

Karta MultiActive to 6, 8 lub 10 wejść w ciągu miesiąca (w zależności od umowy). Z karty możesz skorzystać raz dziennie.

*prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oferty w danym obiekcie, dostępnymi w wyszukiwarce na stronie kartamultisport.pl/wyszukiwarka

Karta MultiSport "Dziecko" jest to karta wyłącznie basenowa dla dzieci do 15 roku życia.

Karta MutiSport dla osoby towarzyszącej zapewnia dostęp do pełnej oferty usług partnerskich (podobnie jak karta typu "Pracownik").

Karta MultiSport KIDS to inny rodzaj karty dla dzieci do 15 roku życia. Karta obejmuje usługi:

• sztuki walki

• basen

• zajęcia taneczne

• grota solna

• lodowisko

• ścianka wspinaczkowa

O możliwość zamówienia karty typu KIDS, pytaj w Dziale Kadr w swojej firmie.

Jeśli obsługą programu MS zajmują się kadry, rezygnację należy zgłosić w firmie. Jeżeli jednak posiadacz karty ma dostęp do platformy e-MultiSport, należy w przewidzianym terminie zlecić dezaktywację karty poprzez powyższą platformę. 

Regulamin

Regulamin korzystania z kart w ramach Programu MultiSport obowiązujący do 31.07.2016 roku jest dostępny pod linkiem.

 

Regulamin korzystania z kart w ramach Programu MultiSport obowiązujący od 01.08.2016 roku:

 1. Wystawcą karty uprawniającej do korzystania z usług w ramach Programu MultiSport (dalej jako „Karta”) jest Benefit Systems SA. Kartę można otrzymać jedynie za pośrednictwem spółki Benefit Systems SA bądź spółek z Grupy Kapitałowej Benefit Systems, z którymi Benefit Systems zawarł umowę o współpracy.
 2. Karta upoważnia uczestnika Programu (dalej jako „Użytkownik”) w okresie jej ważności do korzystania z obiektów partnerów Benefit Systems SA (dalej jako „Partnerzy”) wskazanych dla danego rodzaju Karty na stronie: www.benefitsystems.pl/multisport/obiekty.
 3. Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim. Obrót lub zbycie Karty w jakiekolwiek formie na rzecz osoby trzeciej jest zabronione. Niedozwolone jest korzystanie z Kart przez Użytkowników w celach zarobkowych.
 4. Karta musi być czytelnie podpisana przez jej Użytkownika. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w wyglądzie Karty, poza złożeniem podpisu we wskazanym na Karcie miejscu.
 5. W celu korzystania z Karty wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Benefit Systems SA wyłącznie na potrzeby świadczenia usług w ramach Programu MultiSport. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych zgłoszone przez Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z Programu MultiSport. W takiej sytuacji Benefit Systems SA dokona dezaktywacji Karty tego Użytkownika oraz Kart osoby towarzyszącej lub dzieci zgłoszonych przez Użytkownika do Programu MultiSport z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie zawartej pomiędzy Benefit Systems SA a klientem, który na mocy tej umowy umożliwił Użytkownikom korzystanie z Programu MultiSport (dalej jako „Klient”).
 7. W celu skorzystania z usług dostępnych w obiektach Partnerów, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego uprzedniego okazywania Karty i dokumentu tożsamości. W niektórych obiektach Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo do złożenia parafy lub wpisania swoich inicjałów na potwierdzenie odbycia wizyty lub w inny sposób obowiązujący u danego Partnera.
 8. Przed wizytą u danego Partnera należy zapoznać się z uwagami na podstronach Partnerów prezentowanych w serwisie internetowym Benefit Systems SA.
 9. Pracownik Benefit Systems SA (lub osoba upoważniona przez podmiot współpracujący z Benefit Systems SA) oraz pracownik Partnera są upoważnieni do weryfikacji Karty z dokumentem tożsamości oraz do zatrzymania Karty użytkowanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad działania obiektu Partnera, w tym w szczególności do korzystania z obiektu w godzinach jego otwarcia (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). Partner upoważniony jest do pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika Karty dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik Karty nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji.
 11. W trosce o zadowolenie Klientów, Benefit Systems SA sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc (np. zajęcia grupowe).
 12. Użytkownik może zgłosić Benefit Systems SA reklamację w związku z korzystaniem z Programu MultiSport lub zamówieniem Kart. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems reklamacje@benefitsystems.pl albo w formie pisemnej i przesłana na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Karta MultiSport”. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony Benefit Systems (żądanie Użytkownika). Benefit Systems SA niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 13. Wszelkie informacje związane z dostępem do usług można otrzymać dzwoniąc pod numer Infolinii (22) 242 42 42.
 14. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do Benefit Systems SA.
 15. Karta jest własnością Benefit Systems SA. Benefit Systems SA ma prawo do dezaktywacji lub zatrzymania Karty jedynie w przypadku stwierdzenia naruszenia treści niniejszego Regulaminu bądź też w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia za dostęp do Programu dla Użytkownika, zgodnie z postanowieniami umowy z Klientem. O dezaktywacji lub zatrzymaniu Karty w przypadku stwierdzenia jej użytkowania niezgodnego z treścią niniejszego Regulaminu, a także o fakcie znalezienia pozostawionej Karty w obiekcie Partnera informowany jest Klient.
 16. Benefit Systems SA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Benefit Systems SA, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich publikacji. Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na stronie internetowej www.benefitsystems.pl/multisport/ w zakładce: Regulamin.