REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

KARTA ZAGRANICZNA

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Karta Zagraniczna” jest Benefit Systems S.A. (dalej jako „Benefit Systems”), z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000370919, numer NIP: 836-16-76-510, numer REGON: 750721670.

 2. W akcji promocyjnej „Karta Zagraniczna” mogą wziąć udział użytkownicy kart w ramach Programu MultiSport, którzy spełnią określone w Regulaminie wymagania.

 3. W ramach akcji promocyjnej „Karta Zagraniczna” użytkownicy kart Programu MultiSport, którzy zgłoszą się do udziału w akcji, otrzymają dodatkową kartę (dalej jako „Karta Zagraniczna”, „Karta”) na podstawie której będą uprawnieni - w okresie trwania akcji - do korzystania na terenie wskazanych w § 3 ust. 1 c Regulaminu krajów europejskich z usług o charakterze rekreacyjno-sportowym oferowanych przez podmioty współpracujące ze spółkami zagranicznymi z grupy kapitałowej Benefit Systems, a Benefit Systems będzie uprawniony do przeprowadzenia wśród uczestników pilotażu ankiety badającej stopień zadowolenia z promocji (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

 4. Niniejszy Regulamin określa warunki wydawania Karty Zagranicznej oraz zasady korzystania z Karty w okresie trwania Akcji Promocyjnej.

§ 2

Czas trwania

Akcja Promocyjna trwa od 16.05.2019 r. do 30.09.2019 r. (dalej jako „Okres Promocji”).

§ 3

Zasady wydawania Karty

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej odpowiednio jako „Użytkownik”, „Użytkownicy”) może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. posiada aktywną kartę MultiSport Plus, typu pracownik (dalej jako „Karta Polska”),

  2. posiada konto w Strefie MultiSport (tzn. jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu internetowego www.kartamultisport.pl);

  3. po zalogowaniu się w Strefie MultiSport wypełni na stronie www.kartamultisport.pl/kartazagraniczna/zamawiam (dalej jako „Strona”) formularz zgłoszeniowy, uzupełniając swoje dane osobowe, wskazując jeden kraj, w którym chce korzystać z Karty, spośród czterech możliwych: Czechy, Bułgaria, Chorwacja, Słowacja (dalej odpowiednio jako „Kraj”, „Kraje”) oraz wpisując adres dostawy; Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

  4. wyrazi zgodę na treść niniejszego Regulaminu;

  5. potwierdzi, że zapoznała się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych;

  6. kliknie w przycisk „Zamawiam”.

 2. Informacje wpisane do formularza zgłoszeniowego powinny być zgodne z prawdą. Zabronione jest w szczególności podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika.

 3. Wniosek o Kartę można składać do dnia 31.08.2019 r.

 4. Benefit Systems wyśle na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie złożenia zamówienia na Kartę.

 5. Benefit Systems dostarczy Użytkownikowi Kartę w terminie 14 dni roboczych (tj. z uwzględnieniem dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od wysłania wniosku na podany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym adres klienta tj. pracodawcy Użytkownika, z którym Benefit Systems zawarł umowę o świadczenie usług w ramach Programu MultiSport, lub na adres jego oddziału na terenie Polski. Karta może zostać dostarczona wyłącznie na terenie Polski.

 6. Karta będzie aktywna od dnia jej dostarczenia Użytkownikowi.

 7. Benefit Systems nie pobiera żadnego wynagrodzenia z tytułu wydania Karty w ramach Akcji Promocyjnej i korzystania z niej przez Użytkownika.

§ 4

Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 1. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do regulaminu lub zasad korzystania z kart w ramach Programu MultiSport obowiązujących w wybranym przez Użytkownika Kraju. Treść regulaminów lub zasad obowiązujących Użytkowników w Krajach objętych Akcją Promocyjną dostępna jest na stronach Programu MultiSport dla danego Kraju:

 

 1. Czechy: multisport.cz/en/how-it-works/

 2. Bułgaria: benefitsystems.bg/en/terms-of-use/

 3. Chorwacja: https://benefitsystems.hr/en/terms-of-use/

 4. Słowacja: multi-sport.sk/en/terms-of-use-multisport-card/.

 

 1. Akcja Promocyjna umożliwia korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych wyłącznie w Krajach, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik zamawiając Kartę może wskazać tylko jeden Kraj, w którym zamierza korzystać z usług w ramach Akcji Promocyjnej. Po zamówieniu Karty, Użytkownik nie ma możliwości zmiany wybranego Kraju.

 2. Karta uprawnia Użytkownika do korzystania z usług obiektów na terenie jednego z Krajów honorujących Kartę w ramach Programu MultiSport jeden raz dziennie. Lista tych obiektów i usług dostępna jest na stronach Programu MultiSport dla danego Kraju:

 

 1. Czechy: multisport.cz

 2. Bułgaria: benefitsystems.bg

 3. Chorwacja: https://benefitsystems.hr/en/facilities/

 4. Słowacja: multi-sport.sk.

 

 1. W terminie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej, Benefit Systems zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Użytkownikiem mailowo w celu przeprowadzenia ankiety badającej stopień zadowolenia z Akcji Promocyjnej („Ankieta”).

 2. Użytkowanie Karty może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. na własny użytek.

 3. Użytkownik korzysta z usług dostępnych w ramach Karty z uwzględnieniem swojego stanu zdrowia.

 4. Karta zachowuje ważność do dnia 30.09.2019 r. lub do czasu dezaktywacji Karty Polskiej Użytkownika, jeśli taka dezaktywacja nastąpiła przed dniem 30.09.2019 r.

 5. Użytkownik może zrezygnować z udziału w Akcji Promocyjnej w dowolnym czasie przed upływem Okresu Promocji, informując o tym fakcie Benefit Systems na piśmie lub drogą mailową. Rezygnacja z udziału w Akcji Promocyjnej nie wyklucza możliwości przeprowadzenia Ankiety przez Benefit Systems.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie z Karty Zagranicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania drogą mailową potwierdzenia zamówienia.

 7. Dezaktywacja Karty Polskiej powoduje automatyczną dezaktywację Karty Zagranicznej Użytkownika.

§ 5

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Benefit Systems oraz spółka zagraniczna z grupy kapitałowej Benefit Systems, odpowiadająca za usługi w ramach Karty Zagranicznej w wybranym przez Użytkownika Kraju, zgodnie z informacją podaną w obowiązku informacyjnym na Stronie na etapie wypełniania przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego. Przy realizacji Akcji Promocyjnej Benefit Systems współpracuje z następującymi spółkami zagranicznymi z grupy kapitałowej Benefit Systems (dalej odpowiednio jako „Spółka Zagraniczna” lub łącznie „Spółki Zagraniczne”):

 

 1. MultiSport Benefit S.R.O. z siedzibą w Pradze, Lomnickeho 1705/9 140 00 Praha 4, Czechy;

 2. Benefit Systems Bulgaria EOOD z siedzibą w Sofii, 11-13, Yunak Str., floor1 Sofia 1612, Bułgaria;

 3. Benefit Systems D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu, Heinzelova 44, 10000 Zagreb, Chorwacja;

 4. Benefit Systems Slovakia S.R.O. z siedzibą w Bratysławie, Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava, Słowacja.

 

 1. Benefit Systems oraz Spółka Zagraniczna przetwarzają dane osobowe Użytkowników we własnym zakresie i celu zgodnie z przepisami RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w danym Kraju są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Spółek Zagranicznych oraz Benefit Systems, tj.:

 

 1. Benefit Systems: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/

 2. MultiSport Benefit S.R.O.: https://multisport.cz/en/personal-data-protection/

 3. Benefit Systems Bulgaria EOOD: https://benefitsystems.bg/en/gdpr/

 4. Benefit Systems D.O.O.: https://benefitsystems.hr/en/privacy-policy

 5. Benefit Systems Slovakia S.R.O.: https://multi-sport.sk/en/personal-data-protection/.

 

 1. W związku z realizacją Akcji Promocyjnej przy wsparciu Spółek Zagranicznych z grupy kapitałowej Benefit Systems, spółki te są współadministratorami danych osobowych Użytkownika, czyli podmiotami, które wspólnie ustaliły niektóre cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych Użytkowników dla potrzeb:

  1. opracowania wspólnego narzędzia do przystąpienia do Akcji Promocyjnej,

  2. określenia procedury realizacji obsługi Użytkowników,

  3. określenia niektórych warunków technicznych obsługi w zakresie wydruku i dystrybucji Kart Zagranicznych,

  4. określfenia niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dla celów rozliczeniowych między administratorami.

 2. Benefit Systems oraz Spółki Zagraniczne dokładają należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Benefit Systems i Spółki Zagraniczne zawarły umowę o częściowe współadministrowanie dzieląc między sobą zadania. Współadministratorzy wykonują obowiązek informacyjny wspólnie.

 3. Benefit Systems odpowiada za umożliwienie wykonywania praw podmiotu danych, tj. Użytkownika. W tym celu należy skontaktować się z Benefit Systems w następujący sposób:

  1. listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem “dane osobowe”

  2. przez e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl

  3. przez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/

 4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia i korzystania z Akcji Promocyjnej.

 6. Pełna treść klauzuli informacyjnej udostępniana jest Użytkownikowi na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego na Stronie, a ponadto dostępna jest pod adresem: www.kartamultisport.pl/kartazagraniczna/regulamin.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2019 roku.

 2. Regulamin dostępny jest na Stronie.

 3. Użytkownik może zgłosić Benefit Systems SA reklamację w związku z korzystaniem z Akcji Promocyjnej lub zamówieniem Karty. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Benefit Systems reklamacje@benefitsystems.pl albo w formie pisemnej i przesłana na adres Benefit Systems SA: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Karta Zagraniczna”. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony Benefit Systems. Benefit Systems niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje zgłoszenie i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 4. Załącznikiem niniejszego Regulaminu jest Wzór wniosku o odstąpienie od umowy, który stanowi integralną część Regulaminu.

 5. Benefit Systems zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową (w przypadku wpisania adresu e-mail we wniosku o Kartę) oraz za pośrednictwem Strony. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich opublikowania na Stronie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Promocyjnej „Karta Zagraniczna”

Wzór formularza odstąpienia od umowy o korzystanie z Karty Zagranicznej

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o korzystanie z Karty Zagranicznej, można skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:

Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
bok@benefitsystems.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z Karty Zagranicznej.

Moje dane, tj. dane Użytkownika Karty MultiSport
Imię i nazwisko ………………………………………………………….
Adres e-mail ………………………………………………………………

Numer Karty Polskiej (karty MultiSport Plus)…………………………

 

 

Treść obowiązku informacyjnego w zakresie Akcji Promocyjnej Karta Zagraniczna

 1. Administratorami danych uczestnika Akcji Promocyjnej „Karta Zagraniczna” (dalej: „Użytkownik”, „Użytkownicy”) są wspólnie: Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej: „Benefit Systems”) oraz spółka zagraniczna z grupy kapitałowej Benefit Systems, odpowiadająca za usługi w ramach Akcji Promocyjnej „Karta Zagraniczna” w wybranym przez Użytkownika kraju (dalej: „Spółka Zagraniczna” lub łącznie „Spółki Zagraniczne”) tj.:

a)  MultiSport Benefit S.R.O. z siedzibą w Pradze, Lomnickeho 1705/9 140 00 Praha 4, Czechy; lub

b)  Benefit Systems Bulgaria EOOD z siedzibą w Sofii, 11-13, Yunak Str., floor1 Sofia 1612, Bułgaria; lub

c)   Benefit Systems D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu, Heinzelova 44, 10000 Zagreb, Chorwacja; lub

d)  Benefit Systems Slovakia S.R.O. z siedzibą w Bratysławie, Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava, Słowacja.

 1. W związku z realizacją Akcji Promocyjnej „Karta Zagraniczna” Spółki Zagraniczne są współadministratorami danych osobowych Użytkownika, czyli podmiotami, które wspólnie ustaliły niektóre cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych dla potrzeb:
  1. opracowania wspólnego narzędzia do zgłoszenia przystąpienia do Akcji Promocyjnej,
  2. określenia procedury realizacji obsługi Użytkowników,
  3. określenia niektórych warunków technicznych obsługi w zakresie wydruku i dystrybucji kart,
  4. określenia niezbędnego zakresu informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dla celów rozliczeniowych miedzy administratorami.

 

 1. Benefit Systems oraz Spółki Zagraniczne dokładają należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Benefit Systems i Spółki Zagraniczne zawarły umowę o częściowe współadministrowanie dzieląc między sobą zadania.
 2. W ramach umowy o współadministrowanie Benefit Systems i Spółki Zagraniczne dochowują należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Do każdego z administratorów Użytkownik może zwrócić się z wszelkimi pytaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Współadministratorzy podzielili zadania między sobą w wyraźny sposób w umowie o współadministrowanie:

 

 1. współadministratorzy  wykonują obowiązek informacyjny wspólnie;
 2. Benefit Systems odpowiada za umożliwienie wykonywania praw podmiotu danych. W tym celu należy skontaktować się z Benefit Systems na dane kontaktowe podane w punkcie 6 poniżej.

 

 1. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji usługi w ramach Akcji Promocyjnej „Karta Zagraniczna” i umożliwienia Użytkownikowi korzystania z karty w jednym z czterech krajów europejskich.
 2. Punktem kontaktowym dla współadministratorów jest Benefit Systems, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”
  2. przez e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl
  3. przez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Benefit Systems wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

 

 1. listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”
 2. przez e-mail: iod@benefitsystems.pl
 3. przez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/

 

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach:
  1. świadczenia usługi związanej z przystąpieniem do Akcji Promocyjnej „Karta Zagraniczna” w ramach korzystania z Programu MultiSport (w tym również obsługa zgłoszeń i reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi realizacją Akcji Promocyjnej lub z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
  3. dokonania rozliczeń pomiędzy współadministratorami – na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:
  1. w celu związanym z przystąpieniem do Akcji Promocyjnej - przez okres przedawnienia roszczeń,
  2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu marketingu własnego związanego z możliwością przeprowadzenia ankiety, o której mowa w Regulaminie Akcji Promocyjnej, lub prowadzenia statystyk - do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu zakończenia trwania Akcji Promocyjnej z uwzględnieniem terminu wykonania ankiety,
  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Akcją Promocyjną - do momentu przedawnienia roszczeń,
  4. w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 3. Odbiorcami danych osobowych są:

 

 1. pracownicy i współpracownicy współadministratorów,
 2. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne oraz audytowe na podstawie umów zawartych ze współadministratorami,
 3. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe).

 

 1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowyc.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia i korzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania Użytkowników na podstawie danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych, legalnych źródeł.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej